Möte med sektionens styrelse den 12-13 juni 1999 Protokoll från 1-2 juni 1999

PROTOKOLL NR 2/1999/2000

Möte med sektionens styrelse den 12-13 juni 1999

Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá X, mötesordförande §13-25
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X
Cecilia Kaijser anmält förhinder
Binnie Kristal-Andersson X
Susann Olsson X
Hanna Roberts X, mötesordförande §26-37
Jenny Wessblad X
Henrik Zetterquist X


Suppleanter

Mats Andersson X
Maria Eklund X
Torbjörn Söderberg XÖvriga

Dan Grundin X under §§25-37
Anette Holmquist X
Elisabeth Löfgren X under §§13-23 och 27
Madelaine Seidlitz X under §§24-26
Carl Söderbergh X under §§28-37
Tessi Fickendey X under §§28-37Styrelsemötet inleddes kvällen den 12 juni (18.00-21.00) med ett utbildningspass som Andrea Bodekull och Elisabeth Löfgren från sekretariatet höll i. Ett utbildningsunderlag om sektionens kampanjarbete användes.
§13 Mötet öppnas

Ordförande Jesús Alcalá hälsar alla välkomna.§14 Val av justerare och rapportör till grupptrycket

Beslut att välja Jenny Wessblad till justerare av protokollet och rapportör till Grupptrycket.


§15 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Christian Gräslund till ordförandereserv för nästa möte.


§16 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet.


§17 Protokoll från styrelsens möte den 6-7 maj 1999

Beslut att lägga protokollet till handlingarna med de ändringar som föreslagits.


§18 Rapport från sekretariatet

Elisabeth Löfgren berättar om Cecilia Kaijsers arbete i Albanien, om Maja Åbergs arbete på IS och att sekretariatet har kontaktat en grupp flyktingombud för att utföra intervjuer med Kosovo-flyktingar.

Vidare framför hon sekretariatets önskemål om att styrelsen skriver till IS och ber dem svara på den förfrågan som sändes dem i Osmo Vallo-fallet. Brevet från IS ska skickas till justitieministern, inför den 16/6 då årsrapporten släpps. Osmo Vallo-fallet kommer at bli ett av de stora ämnena när rappporten släpps.

Beslut att Jesús Alcalá kontaktar IS och ber dem bekräfta att de inkommer med en kommentar innan
den 16 juni då årsrapporten släpps.

Beträffande de pengar som ungdomsrådet har tilldelats av Olof Palmes fond, diskuterar styrelsen att det är önskvärt med fortsatta samtal kring detta, eftersom det handlar om statliga medel i dessa sammanhang. Pengar från Palmes fond togs också emot 1997 för att finansiera ungdomslägret den sommaren. Visserligen har IS inte haft några invändningar mot detta, men en samsyn bör finnas i svenska sektionen, så att inga frågetecken finns kring vad som gäller beträffande statliga medel.

Beslut att A-utskottet ges i upppdrag att bereda ärendet om en klar gräns beträffande för vad som är
godtagbart gällande emottagande av statliga medel.


Avslutningsvis berättar Elisabeth att utredningen om Pådraget fortskrider. En rapport i ärendet kommer att föreligga till hösten.


§19 EU-föreningen

Christan Gräslund rapporterar från EU-föreningens årsmöte i Ittre i Belgien den 5-6 juni. En skriftlig rapport från mötet finns. Christian beklagar att föreningens arbete inte är särskilt välkänt i svenska sektionen, för den utför mycken viktig lobbying och det är en fördel om också den svenska sektionen kan delta i det arbetet.


§20 Rapport från Amnestyfonden

Jenny Wessblad berättar att fonden hade möte den 30 maj och att en ny ansvarsfördelning har gjorts ledamöterna emellan beträffande ämnesområden och regioner. Ledamöterna ska ha samma rådgivande funktion inom respektive område som utskotten har inom sektionen.

I augusti ska ett möte äga rum inför ICM, berättar Jenny vidare, då för fonden relevanta resolutioner kommer att diskuteras, t ex sådana som rör biståndsmandatet.

Helena Killanders uppföjning av Radiohjälpskampanjen omarbetas just nu, efter synpunkter från fondstyrelsen.

Sedan tas brevet från Carlos Figueredo till styrelsen upp, och Jenny återger bakgrunden för de nya styrelseledamöterna. Därpå följer en diskussion om det adminsitrativa bidraget från sektionen till fonden, samt motiveringen till beslutet som fattades i fjol om att för 1999 inte göra någon utbetalning till fonden. Hanna Roberts påpekar dock att samverkansgruppen fond-sektion ska se över hela denna fråga. Carlos Figueredos brev berör endast beslutet som styrelsen fattade vid sitt möte i september 1998.

Beslut att uppdra åt Susann Olsson att besvara brevet med utgångspunkt i styrelsens diskussion.

Hanna Roberts redogör därpå för sammansättningen av ovannämnda samverkansgrupp. Från sektionsstyrelsen ingår Hanna själv och Christian Gräslund, från fondstyrelsen Carlos Figueredo och Madelaine Seidlitz, samt från sekretariatet Dan Grundin. Fondstyrelsen har dock framfört önskemålet om att även Jenny Wessblad ska ingå i denna grupp, då hon är ledamot i båda styrelsena.

Beslut att Jenny Wessblad ingår i samverkansgruppen som en av tre representanter för sektionsstyrelsen.


§21 Utvärdering och uppföljning av årsmötet

Styrelsen tar del av utvärderingen som har sammanställts av sekretariatet. Styrelsen har tagit till sig kritiken om att gästerna inte togs om hand på ett tillfredsställnade sätt. Synpunkten framförs också att möjligheten till en förtroendeprövning borde finnas, i fall någon vill ha en sådan. Frågan om förtroendeprövning är viktig att formalisera, så att den/de som ställs inför en sådan har möjlighet att förbereda sig. Hanna Roberts påpekar att man beträffande detta bör invänta demokratiutredningsgruppens arbete, eftersom det är troligt att de kommer föreslå stadgeändringar.

Publiken och debattörerna behöver komma närmare varandra under konferensens gång. Det är lätt hänt att publiken avstår från att ställa frågor och delta i diskussioner om de känner sig osäkra efter att experter på olika områden uttalat sig.

Dessutom måste den generella planeringen inför årsmötet och nästa MR-konferens förbättras; bättre framförhållning krävs.

Efter ytterligare diskussioner enas styrelsen om att de områden som behöver ses över inför kommande årsmöten är:

* hellre färre gäster, men bättre omhändertagna
* utreda möjligheten för förtroendeomröstning
* bättre kontakt mellan debattpanel och publik
* bättre framförhållning i planeringen


§22 Distriktsansvar

Styrelsen beslutar att dela upp distrikten mellan sig på följande vis:

Maria Eklund: Södra Norrland och Västerbotten
Christian Gräslund: Skaraborg och Örebro
Robert Hårdh: Uppsala och Värmland
Binnie Kristal-Andersson: Stockholm och Östergötland
Susann Olsson: Kalmar och Norrbotten
Hanna Roberts: Norra Älvsborg och Gotland
Torbjörn Söderberg: Halland och Jönköping
Jenny Wessblad: Dalarna och Mälardalen
Henrik Zetterquist: Skåne och Göteborg

Inför styrelsens septembermöte, som äger rum parallellt med distriktsombudens möte, är man eniga om att ju tidigare det finns en dagordning, desto lättare är det att ge distrikten förslag på ärenden som bör diskuteras i samband med mötet. Några sådana ärenden är alla ICM-relaterade frågor, distriktens ekonomi och "internrekryteringen", d v s hur man värvar medlemmar till diverse uppdrag inom organisationen.

Det diskuteras att ge Christian Gräslund i uppdrag att inför septembermötet förbereda en diskussion om ICM-frågorna med distrikten, och att Henrik Zetterquist tillsammans med D-utskottet förbereder ett diskussionsunderlag om distriktens ekonomi.

Beslut att uppdra åt Jesús Alcalá att utse de två personer som bereder dessa frågor inför mötet med
distriktsombuden i september.


§23 Utskotten (arbete, direktiv och sammansättningar)

Christian Gräslund meddelar att A-utskottet inte har sammanträtt ännu. Han redogör dock för de föreslagna direktiven och nämner några personer som möjliga medlemmar i utskottet. Styrelsen diskuterar personer som kan tänkas ingå i A-utskottet.

Det finns dock redan ett förslag på att A-utskottet, sådant som det kommer att se ut, träffas den 1 augusti, inför ICM.

Susann Olsson berättar att B-utskottet, som endast genomgått en mindre förändring i sammansättningen sedan förra året, tittar på 22 resolutioner inför ICM. Utskottet kommer att träffas först i höst, men kommer att stå i kontakt med varandra till dess. Styrelsen tar del av de föreslagna direktiven och föreslår att första stycket under punkt 3 stryks.


Torbjörn Söderberg redogör för sitt förslag på C-utskottsdirektiv. Efter diskussioner föreslår styrelsen att "Arbetet med dialog och klimat" under punkt 8 (sid. 3 i underlaget) stryks och att beträffande de fem förslagen till beslut (sid. 6) i att-sats tre ändra datumet till den 15 oktober, i att-sats fyra likaså ändra datumet till den 15 oktober/ alternativt decembermötet och att stryka att-sats fem.

Henrik Zetterquist redogör för D-utskottets förslagna direktiv. Något förslag på sammansättning finns inte ännu. Styrelsen ser gärna en utveckling av punkt 6 "Internationella frågor, Beslut från ICM 1999 i Marocko och Internationella möten".

Susann Olsson lägger också fram förslaget att Handlingsplanen inkluderas i alla fyra utskottens direktiv och att den går som en röd tråd genom dem. Ordföranden föreslår att utskotten till styrelsen inkommer med förslag på tidsramar för sina arbetsuppgifter.

Beslut att godkänna direktiven för de fyra utskotten med de tillägg och förändringar som har
diskuterats fram vid sittande bord,

att sammansättningen av de fyra utskotten godkänns av styrelsen per capsulam.


§24 Rådgivningsbyrån (RGB)

Madelaine Seidlitz redogör för RGB:s situation idag. Det största problemet är frågan om de statliga medlen. RGB har en mycket dålig ekonomi och AI:s medverkan som en huvudman har hindrat dem från att ta emot bidrag. RGB vill dock ha med AI som huvudman. Madelaine återger för de nya i styrelsen hela den diskussion som fördes rörande detta under styrelsens majmöte. Styrelsen har också tagit del av sekretariatets underlag Amnesty och Rådgivningsbyrån .

Styrelsen diskuterar om det skulle innebära en extra arbetsbelastning för sekretariatet om AI gick ur RGB. De flyktingfall som RGB tittar på idag kanske skulle falla på sekretariatet, såvida de är inom AI:s mandat. Styrelsen tycker att det bör ses över på vilket sätt ett utträde ur RGB kan lösas inom sekretariatets befintliga resursramar, om det innebär en ökad arbetsbelastning.

Man behöver väga tre aspekter mot varandra: att AI utgör ett hinder för RGB i mottagandet av statliga medel, betydelsen för RGB av att AI ingår som huvudman, samt nyttan AI har av att vara med i RGB.

Beslut att begära utträde ur RGB,

att detta sker med anledning av att sektionens styrelse vill att svenska Amnesty inom den
egna organisationen ska arbeta mer målmedvetet med flyktingfrågor,

att sekretariatet får i uppgift att, till styrelsens septembermöte, utreda hur flyktingarbetet
på sekretariatet bör se ut efter utträdet,

att översynsgruppen får i uppgift att inkludera denna fråga i sitt arbete,
att resterande del av den utbetalda garantibetalningen, 92 209 kr, återtas från RGB,

att denna paragraf omedelbart justeras,

att Jesús Alcalá och tf GS ges i uppdrag att begära utträde.
§ 25 Asylprocess

Sveriges asylprocess har undersökts av NIPU-kommittén och ett förslag har gått ut på remiss, bl a till svenska sektionen av Amnesty. Senast den 2 september ska vi ha inkommit med ett svar. För att manifestera styrelsens intresse för dessa frågor, bör någon eller några i styrelsen vara med i sekretariatets arbete med att besvara denna utredning.

Beslut att Binnie Kristal-Andersson och Jenny Wessblad deltar i arbetet med att svara på betänkandet.


§26 MR-Fonden

Rose-Marie Asker slutade som AI:s representant i MR-Fondens styrelse sedan hon fick anställning på fonden, varför sektionsstyrelsen skulle utse ny representant i samband med det möte för stiftarorganisationerna som skulle ha kallats till av MR-Fondens styrelseordförande Bo Forsberg i januari. Detta möte ägde dock aldrig rum. Eventuellt borde nästa AI- representant i MR-Fondens styrelse verkligen vara en representant, diskuterar styrelsen, och inte en utomstående person. Diskussionen övergår därefter till att man diskuterar AI:s medverkan som stiftarorganisation i MR-Fonden överhuvudtaget.

En diskussion följer om huruvida fonden har genomgått en ganska långtgående förändring över åren, från att ha arbetat med främst biståndsfrågor till att nu i större utsträckning ägna sig åt opinionsverksamhet i Sverige. Eftersom det dock är osäkert om denna verksamhet i alla lägen är förenlig med AI:s mandat, överväger styrelsen nyttan av AI:s deltagande som stiftarorganisation. Styrelsen har tagit del av sekretariatets underlag Amnesty och Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter.

Dessutom är även frågan om statliga medel av vikt här. En stor del av de medel som står till MR-Fondens förfogande kommer antingen direkt från SIDA, eller de andra stiftarorganisationerna som också bidrar med medel till MR-Fonden, exempelvis Caritas och Rädda Barnen, som själva tar emot statliga medel från bl.a. just SIDA.

Beslut att Jesús Alcalá ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att avsäga AI sitt
huvudmannaskap i MR-Fonden,

att Jesús Alcalá meddelar MR-Fonden detta beslut,

att Christian Gräslund ges i uppdrag att utreda andra samarbetsformer mellan AI och MR-Fonden.


§27 Arbetsgivarfrågor - Introduktionsplan för nye GS

Dan Grundin redogör för underlaget Höstens arbete på sekretariatet - ett diskussionsunderlag till punkten "Arbetsgivarfrågor" . Hela underlaget bygger på personalbudgeten för 1999 och inkluderar även förslag kring Carl Söderberghs introduktion. Diskussionerna om den nye generalsekreterarens introduktion har förts mellan styrelsens och sekretariatets rekryteringsgrupper.

Beträffande översynen av sekretariatets organisation, har Per Kylberg meddelat att är villig att fortsätta ingå i översynsgruppen. Personalrepresentationen i översynsgruppen kommer att vara tryggad genom Dan Grundin.

Mats Andersson återger sekretariatspersonalens synpunkter på underlaget för den övriga styrelsen.

Beslut att översynsgruppen senast till den 2 augusti 1999 sammanställer befattningsbeskrivningar för
Kontorschefstjänsten & GS tjänsten.

att Jesús Alcalá ges i uppdrag att förhandla med Dan Grundin om en temporär lösning beträf-
fande denna tjänst,

att Dan Grundin, Maja Åberg, Catarina Friborg, Susann Olsson och Hanna Roberts utgör intro-
duktionsgruppen,

att denna introduktionsgrupp ges i uppdrag att sammanställa ett introduktionsprogram för Carl
Söderbergh, vari ska ingå frågorna om mentor- och ledarskapsstöd,

att översynsgruppen har samma sammansättning som tidigare (Jesús Alcalá, Dan Grundin, Jenny
Wessblad och Per Kylberg), med tillägget att Carl Söderbergh framöver ingår i gruppen,

att översynsgruppen senast till den 2 augusti 1999 och med beaktande av sektionens handlingsplan
formulerar sina direktiv, som beslutas om per capsulam,

att introduktionsgruppen har befogenhet att besluta om omfattningen av GS-assistentvikariatet
1999 ut.


§28 Utbildning - Styrelsearbetet

Styrelsen går igenom underlagen om den gällande arbetsordningen och beslutsgången i sektionen, Översynskommitténs rekommendationer, Board and staff relations - a guide (svenska versionen), den förslagna möteskalendern, samt diskuterar styrelsens arbetsformer.

Ordföranden föreslår bl a att ideologi- och policyfrågor framöver utgör en stående punkt på styrelsemötena och att det sker en ansvarsfördelning inom styrelsen utifrån kampanjer, aktioner och regioner. Kanske kunde detta leda till ökade kontakter med grupper, samordnare och specialgrupper. Det föreslås också under diskussionernas gång att AU i större utsträckning blir förberedande (inför styrelsemötena) och ideologiskt präglat.

Styrelsen diskuterar de föreslagna mötesdatumen och anser att helgen, den 25-26 september 1999 (styrelsemöte) bör hållas öppen, att ett utbildningspass eftermiddagen/kvällen den 24/9 eventuellt bör läggas in, att styrelsens utbildningshelg förläggs till den 9-10 oktober, att ett extra styrelsemöte äger rum söndagen den 16 april 2000 och ett kortare styrelsemöte hålls den 5 maj 2000 för att avhandla ärenden som tidigare blivit bordlagda samt för att träffa årsmötesordförandena.

Beslut att ett extra styrelsemöte äger rum söndagen den 16 april 2000, ett kortare styrelsemöte hålls
den 5 maj 2000 och den 4 maj 2000 hålls öppen för ett styrelsemöte,

att Hanna Roberts och Torbjörn Söderberg tillsammans med GS ser över sektionens arbets-
ordning och beslutsgång till styrelsens septembermöte,

att denna grupp också ser över och ger förslag på former för styrelsens inre arbete under
verksamhetsåret,

att Jesús Alcalá och sekretariatet tar fram ett förslag på hur sektionens arbete med handlingsplanen kan integreras i styrelsearbetet under verksamhetsåret,

att se över vilka styrelsemöten som kan förläggas ut i distrikten.


§29 Kostnadsersättning för styrelsen

Henrik Zetterquist redogör för underlaget Angående bilersättning, kostnadsersättning, förlorad inkomst, resebeställning. och styrelsen anser efter diskussion att underlaget behöver omarbetas utifrån de synpunkter som kommit fram.

Beslut att underlaget återremitteras till sekretariatet för omarbetning utifrån de diskussioner som förts i ärendet.


§30 Breddning av den finansiella basen

I D-utskottets underlag Breddning av den finansiella basen finns fem förslag till beslut, varav det första beslutades om vid styrelsens majmöte, men de fyra senare bordlades till detta möte. Efter diskussion enas man om några förändringar.

Beslut att rutiner för planering, utvärdering och utnyttjande av vunna erfarenheter tas fram av sekre-
tariatet och implementeras inför varje större insats,

att sekretariatet med stöd av det bildade nätverket tar fram ett förslag till IMM-strategi enligt
ovanstående riktlinjer till styrelsens december möte 1999 och att D-utskottet tar fram direk-
tiven för detta nätverk till styrelsens septembermöte (eller att de beslutas om per cap-
sulam tidigare),

att en mediastrategi tas fram som en integrerad del av IMM-strategin,

att att-satsen "sekretariatet ser över möjligheterna att genomföra ett nytt stort projekt i linje med
Postenprojektet 1994-95, vilket skall rapporteras i samband med att en ny strategi presenteras"
stryks.


§31 Budget 1999

Henrik Zetterquist fortsätter med att redogöra för Intäktsrapport 1999, januari-maj (tkr), Bilaga 2 . Han berättar att den blivit modifierad utifrån de förändringar i förhållanden som har skett hittills under året. Styrelsen tar sedan del av sekretariatets underlag Ekonomisk rapport för första tertialet 1999 , Sammanfattning resultatrapport 1999, januari-april (tkr), Bilaga 1 och Disponibelt efter beslut - junidelen .

Beslut att anta förslagen till beslut i Disponibelt efter beslut - junidelen.

Därefter drar Binnie Kristal-Andersson sekretariatets Förslag till ekonomisk ram för projekt: Intervjuer med kosovoalbanska flyktingar , med bilagan om inbjudan till utbildningsdag.

Beslut att anta förslaget med en höjning av summan från 30 tkr till 40 tkr.


§32 Annonsering i Amnesty Press

Dan Grundin återger diskussionen som fördes under styrelsemötet i september 1998 om att följa den norska modellen med s.k. profilannonser. Vidare redogör han för möjliga sätt att utforma tidningen framöver. I underlaget föreslår sekretariatet att sidantalet i AP nr. 4/99 uppgår till 32 sidor inom ramen för budgeten för nr.1-4/99 och att beslut om fortsatt annonsförsäljning och därmed sidantalet för nr. 5/99 och nr. 6/99 skjuts upp till efter utgivningen av nr. 4/99, d v s till styrelsens septembermöte.

Beslut att anta de båda förslagen till beslut.


§33 Spring för Amnesty

Dan Grundin har muntligen redogjort för detta ärende vid ett tidigare tillfälle, men nu föreligger ett skriftligt beslutsunderlag med ett förslag till beslut som lyder: "att styrelsen återkallar beslutet från marsmötet (1999) avseende det föreslagna projektet Spring för Amnesty ."

Beslut att anta förslaget till beslut.


§34 Direktiv för budgetarbetet 2000

Dan Grundin redogör för Riktlinjer för budgetarbetet avseende 2000 och berättar även om verksamhetsplaneringen under sekretariatets planeringsdagar. I år ligger fokus på kampanjarbetet. Efter diskussion enas styrelsen om ändringar i de förslag till beslut som finns i underlaget.

Beslut att att-satsen "man utgår från att intäkterna förväntas bli 40 000 tkr" stryks,

att sekretariatet får i uppdrag att ta fram två balanserade kostnadsalternativ till AU i september,
varav ett på 39 000 tkr och ett på 40 000 tkr och ett på en icke balanserad nivå som inkluderar
ovan nämnda förslag till nya aktiviteter,

att besluta om verksamheter för år 2000 enligt bilaga 2, undantaget stödet till Rådgivnings-
byrån ,

att arbetet bedrivs enligt den föreslagna tidsplanen.


§35 Avsiktsförklaring - Aktivistcenter i distrikt Skåne-Blekinge

Styrelsen för distrikt Skåne-Blekinge och styrgruppen för ett aktivistcenter har genom Nicklas Liss-Larsson tillsänt sektionsstyrelsen en avsiktsförklaring för ett aktivistcenter i distrikt Skåne-Blekinge. Styrelsen ställer sig positiv till ett aktivistcenter och till avsiktsförklaringen. Man vill diskutera frågan med distriktet. Detta innebär dock inte att detta aktivistcentrum ska beaktas i de balanserade budgetarna på 39 mkr och 40 mkr för år 2000.

Beslut att Henrik Zetterquist tillsammans med sekretariatet utreder ärendet och för samtal med
distriktet Skåne-Blekinge om det föreslagna aktivistcentret samt återkommer med ett underlag
till styrelsens septembermöte,

att Henrik Zetterquist bevarar brevet från Nicklas Liss-Larsson.


§36 Teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
sektionsordförande Jesús Alcalá
vice ordförande Hanna Roberts
kassör Henrik Zetterquist
generalsekreterare Carl Söderbergh

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid
belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

sektionsordförande Jesús Alcalá
vice ordförande Hanna Roberts
kassör Henrik Zetterquist
generalsekreterare Carl Söderbergh
sekretariatsanställd Dan Grundin
sekretariatsanställd Kristina Båth Sågänger
ekonomiansvarig Astrid Jansen

att från och med den 2 augusti 1999 återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att detta beslut om teckningsrätt ska gälla från och med den 2 augusti 1999,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas
av generalsekreteraren,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§37 Resurser till demokratiutredningsgruppen (DUG)

Hanna Roberts redogör för sitt underlag Demokratiutredningsgruppens budget . Inom styrelsen är Hanna ansvarig för denna grupp. Under diskussionen menar man att kanske vore bättre att utöka gruppen, istället för att ge dem en resursperson.

Beslut att DUG redogör för sina resursbehov utifrån en arbetsplan, som inkluderar en tidsplan,

att Hanna Roberts och Dan Grundin löser behovsfrågan inom det befintliga tjänsteutrymmet.

att om Hanna Roberts och Dan Grundin utifrån DUG:s behovslista inte finner plats (för en resursperson) inom befintligt tjänsteutrymme, återkommer de till styrelsens septembermöte med ärendet och en redovisning av läget.
§38 Övriga frågor

ICM

Styrelsen diskuterar praktiska detaljer inför delegationens resa, indelning i arbetsgrupper (working parties), etc.

Osmo Vallo-fallet

Man diskuterar att sekretariatet haft svårigheter med att få ett svar från IS som man begärt inför publiceringen av årsrapporten den 16 juni.

Beslut att Jesús Alcalá, Robert Hårdh, Dan Grundin och Ingrid Falk undersöker lämpligheten med
att tillskriva IS i detta ärende.


IT-frågan

Torbjörn Söderberg redogör för den del av Förslag till direktiv för C-utskottet 1999-2000 som rör denna fråga, varefter styrelsen fördjupar sig i en diskussion. Styrelsen önskar sig med jämna mellanrum korta lägesrapporter i ärendet Man enas om att i att-satserna 3 och 4 ersätta tidsgränsen 15 augusti med 15 oktober.

Beslut att anta underlagets förslag till beslut nr. 1-4, med en tidsgräns satt till styrelsens decembermöte,
men att stryka det femte förslaget till beslut,

att IT-frågan tas upp till diskussion i AU den 21 november 1999.


Översynskommitténs rekommendationer

Styrelsen för en diskussion baserad på Åtgärdplan avseende Översynskommitténs rekommendationer ; man går igenom dokumentet punkt för punkt. Det finns synpunkter kring ett flertal punkter, som att utbildningfrågor denna gång tyvärr inte hanns med i önskvärd utsträckning, beträffande rekommendation 10 funderar man kring om andra stycket är en uppgift för A-utskottet. Stycket därefter är en uppgift som eventuellt tf GS kunde se över och vad gäller arbetsordning och beslutsgång för sektionen så kommer det att finnas förslag till septembermötet.

Dan Grundin meddelar också att anteckningar från sekretariatets arbetsmiljödag snart kommer att vara styrelsen tillhanda.


Utskotten (arbete, direktiv och sammansättningar) forts. §23

Styrelsen diskuterar möjliga sammansättningar av utskotten och att endast en person ur styrelsen ska sitta i vardera utskott. De övriga styrelseledamötena ska vara resurspersoner och kunna knytas till utskotten för särskilda uppgifter.

Beslut att till sammankallande i utskotten utse Christian Gräslund (A), Maria Eklund (B), Torbjörn
Söderberg (C) och Henrik Zetterquist (D) och att de tillsammans med ordföranden utgör
arbetsutskottet (AU),

att styrelsen beslutar om utskottens sammansättning per capsulam,

att samtliga styrelseledamöter i sina respektive distrikt efterlyser personer till utskotten och att
denna efterlysning även läggs ut på AI:s hemsida.
Anette Holmquist Jenny Wessblad
Sekreterare Justerare


Jesús Alcalá Hanna Roberts
Mötesordförande Mötesordförande