Möte med sektionens styrelse den 31 maj - 2 juni 2002 Protokoll från 1-2 maj 2002

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 2/2002/2003

Möte med sektionens styrelse den 31 maj - 2 juni 2002

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 10 - § 29
Christian Gräslund anmält förhinder
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X, ej § 10 - § 21
David Langlet X, mötesordförande § 30 - § 34
Tina Lundh anmält förhinder
Lotta Reimers X, ej § 10 - § 19
Mats Engman X, ej § 10 - § 19, § 22, delar av § 23, § 30 - § 34
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Anja Persson X
Karolina Henning Pontén X, ej § 20 - § 21, § 25 - § 34
Magnus Öhman X
Sekretariatet
Annica Blidegård
Tessi Fickendey
Dan Grundin
Lena Mirow
X, endast § 20 - § 21
X, sekreterare
X
X, endast § 19
Jörgen Persson X, endast § 20 - § 21
Carl Söderbergh X
Övriga
Edward Lundqvist X, endast § 32§ 10 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Hanna Roberts, som hälsar Karolina Henning Pontén välkommen till styrelsen.


§ 11 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Henrik Zetterquist till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 12 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Christian Gräslund till ordförandereserv för nästa möte.


§ 13 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 14 Protokoll från möte med sektionens styrelse 2-3 maj 2002

Första beslutssatsen under § 157 Kommunikations- och mediapolicy ändras till:
att styrelsen godkänner kommunikationspolicyn och uppdrar åt sekretariatet att färdigställa dokumentet.

Beslut

att med ovannämnda ändring lägga protokollet till handlingarna.


§ 15 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 5 maj 2002

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 16 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh förklarar att sekretariatet, p g a det korta tidsintervallet mellan Ljungskilemötet och dagens möte, inte sammanställt en skriftlig rapport. Carl Söderbergh vill dock lyfta fram följande händelser:

- Eritreas fängslande av en svensk journalist samt andra i landet verkande politiker, föranledde ett besök av Carl Söderbergh på den eritreanska ambassaden den 14 maj.
- Rådgivningsbyrån (RGB) har p g a en hyreshöjning redovisat ett underskott. Huvudmännen skall söka nya medlemsorganisationer.
- Ett mycket lyckat samarbete med tidningen Expressen resulterade i 13 300 namnunderskrifter till stöd för Napoleon Beazley, som trots massiva omvärldsprotester avrättades den 28 maj. Namnunderskrifterna vidarebefordrades till guvernören i Texas och skapade massmedial uppmärksamhet i USA.
- På initiativ av informationsteamet och aktivistteamet har två nya informationskanaler på webben skapats; e-nytt och e-aktivist.
- Carl Söderbergh framträdde i Rapport och kommenterade CAT-kommitténs arbete.
- Amnestys årsrapport offentliggjordes i tisdags och den svenska sektionens presskonferens på Wetterlings Galleri i Kungsträdgården var välbesökt. Rapporten fick stor uppmärksamhet i media.

Carl Söderbergh framför å personalens sida ett stort tack till styrelsen för den i kompensationssyfte anordnade utflykten till Möja den 30 maj.


§ 17 Rapport från Amnestyfonden

Då Amnestyfonden endast haft ett konstituerande möte utgår en lägesrapport från fonden. Carl Söderbergh informerar styrelsen om att Gunilla Odin, Amnestyfondens sekreterare, just återkommit från en två veckors uppföljningsresa till Indien och Nepal.


§ 18 Rapport från Amnesty Business Group

Carl Söderbergh redogör för det senaste mötet med det nydöpta Advisory Council , f d Advisory Board . Positivt är att samtliga sittande medlemmar i Advisory Council gärna fortsätter sitt arbete. Carl Bildt, som inte närvarat vid fem av sex möten, avgår dock. Vidare har det omtvistade begreppet "partnerpaket" ersatts av ett s k företagsforum för anslutna företag. ABG:s stadgar och samarbetsavtal kommer att behöva revideras och anpassas till de ovan föreslagna förändringarna.

Carl Söderbergh och Magdalena Kettis från ABG:s styrelse träffade den 22 maj två representanter från Lundin Oil. Verksamheten i södra Sudan är, p g a oroligheterna kring oljefälten, tillsvidare suspenderad. Personal och ledning har, enligt representanterna, genomgått mr-utbildning. Carl Söderbergh avser även fortsättningsvis bevaka processen inom Lundin Oil samt försöker få till stånd en IS initierad utredningsresa till Sudan.

David Langlet informerar styrelsen om det kommande INCA-mötet (International Network for Company Approaches) i Stockholm den 14-16 juni, vid vilket Hanna Roberts, Carl Söderbergh och David Langlet avser delta.

Hanna Roberts meddelar att IEC inte gett någon respons på det brev som skickades i mars, innehållandes frågeställningar relevanta för ABG sektionerna.


§ 19 Rapport från EU-föreningen

Hanna Roberts hälsar Lena Mirow, sektionens IGO-koordinatör, välkommen.

Lena Mirow redogör för EU-föreningens årsmöte, som även Christian Gräslund deltog i, samt det föreliggande EU-kontaktpersonsmötet i Ittre, Belgien den 24-26 maj. Elisabeth Löfgren blev invald i EU-föreningens styrelse. Detta aktualiserar nya frågeställningar för styrelsen och Lena Mirow ger exempel på dessa.

EU-föreningens årsmöte identifierade bl a olika styrkor respektive svagheter i föreningen och tog upp möjligheten att integrera EU-frågorna i IS arbete. EU-föreningens finansiella problem diskuterades, vilka delvis kan härledas till högre lönekostnader på Bryssel-kontoret. Tack vare frivilliga bidrag från de österrikiska, holländska och brittiska sektionerna, är 2002 och 2003 års budgetunderskott under kontroll. Svenska sektionens bidrag står för 9% av EU-föreningens budget.

Binnie Kristal-Andersson föreslår att styrelsen på sitt visionsmöte i januari diskuterar sektionens EU-strategi och fastslår en lämplig ambitionsnivå på det arbetet.

Hanna Roberts tackar Lena Mirow för rapporten och påpekar att oberoende av vilken beredningsorganisation styrelsen tillstyrker så kommer en internationell kommitté att skapas i svenska sektionen. EU-föreningens frågor kommer att ingå i kommitténs direktiv.


Styrelsens utbildningspass i ekonomi leds av ekonomiansvarige Jörgen Persson.


§ 20 Budget 2002

- Rapport från BUG (Budgetutvärderingsgruppen)

Jörgen Persson redogör för den förväntade ekonomiska situationen i sektionen under 2002 och 2003. Ett stort osäkerhetsmoment i prognosen för 2002 är huruvida Banco avvecklar Hjälpfonden och hur stor Humanfondsutdelningen blir. BUG anser att en säkerhetsmarginal bör finnas till dess den bundna reserven måste tas i anspråk och rekommenderar ytterligare kostnadsbesparingar om 350 tkr. En möjlighet till besparing är att neddragningar på personalkostnaderna görs redan i år.

Jörgen Persson sammanfattar BUG:s rekommendationer inför budgetarbetet 2003, i vilken ytterligare kostnadsbesparingar om 2 500 tkr bör göras, jämfört med 2002 års verksamhetsnivå. Då programkostnaderna redan minskats kraftigt i 2002 års budget, återstår neddragningar på personalkostnader.

Henrik Zetterquist påpekar att BUG:s arbete nu är slutfört och att gruppen bör upplösas.

Mats Engman förmedlar sekretariatspersonalens förståelse och bedrövelse inför de neddragningar i tjänsteutrymmet som nu måste genomföras.

Styrelsen diskuterar BUG:s besparingsförslag och konsekvenserna av en minskad personalkapacitet på sekretariatet. Sett ur ett organisationspsykologiskt perspektiv bör förhandlingarna med facket påbörjas omgående. Carl Söderbergh redogör för det redan påbörjade arbetet med att informera befintlig personal om neddragningar i tjänsteutrymmet. En kombination av vakanshållning av tjänster och frivillig arbetstidsreduktion kan förhoppningsvis hålla antalet reella uppsägningar till ett minimum.

Hanna Roberts tackar BUG för det nedlagda arbetet men anser tillsammans med styrelsen att gruppen bör få ett fortsatt mandat att bevaka sektionens ekonomiska utveckling.

Beslut

att budgetutvärderingsgruppen får ett fortsatt uppdrag att bevaka den ekonomiska utvecklingen och i de fall större förändringar sker återkomma med rapporter och eventuella rekommendationer.

- Tertialrapport t o m april 2002

Jörgen Persson går igenom tertialrapporten samt redogör för reservernas utveckling.

Insamlingsbreven, fler testamenten, insamling via autogiro samt en större gåva från Lundagrupperna har resulterat i att
periodens intäkter visar en uppgång på runt 2 Mkr jämfört med föregående år. Trots det positiva resultatet förväntas de totala intäkterna att understiga budget med ca 1 590 tkr. Kostnaderna bedöms bli 230 tkr under budget och prognosen visar på ett underskott om 1 750 tkr inklusive ej budgeterade flyttkostnader.

Hanna Roberts kommer i nästa Grupptrycket att redogöra för sektionens allvarliga ekonomiska läge samt understryka vikten av gruppernas bidrag.

- Beslut om disponibla delar 2002

Jörgen Persson går igenom programbudgetens disponibla delar, som uppgår till 367 tkr. Sekretariatet har dock gjort bedömningen att besparingar på 87 tkr kan göras, vilket resulterar i ett förslag till beslut på 280 tkr.

Jörgen Persson förklarar att sekretariatet efterfrågar vägledning om styrelsen anser att ytterligare neddragningar av de disponibla delarna behöver göras. En bifogad rangordningskolumn har sammanställts, i vilken siffran 1 anses högprioriterat område och siffran 15 mindre högt prioriterat. Jörgen Persson förvarnar att rangordningslistan kan misstolkas om den inte läses med budgeten som bakgrund och ger programmet Medlemsutbildning som exempel. Siffran 15 innebär inte att medlemsutbildning nedprioriteras utan endast att den angivna kostnadsposten inte behöver utnyttjas, då utbildningarna i större utsträckning äger rum på sekretariatet och inte i utlokaliserade lokaler. Carl Söderbergh påpekar att den angivna summan under Personalutbildning mycket väl kan tänkas sänkas, men att man under de pågående personalutvecklingssamtalen inte ville skapa låsta förutsättningar.

Styrelsen återgår till diskussionen kring BUG:s förslag avseende ytterligare besparingar i 2002 års budget.

Beslut

att juni månads disponibla del 1 på 280 tkr antas enligt sekretariatets förslag samt

att uppdra åt sekretariatet att göra ytterligare besparingar i 2002 års budget som innebär att den fria reserven vid årets utgång uppgår till ca 2 100 tkr.

- Kortfristigt lån

Jörgen Persson förklarar att likviditetssvackan som uppstår mellan oktober och februari beror på att IS-avgiften betalas under hösten och humanfondsutdelningen inte tillfaller sektionen förrän på vårkanten. Sektionens reserver har under tidigare år täckt likviditetssvackan men då dessa minskat i storlek kan ett kortfristigt banklån komma i fråga, vilket kräver ett styrelsebeslut. Jörgen Persson poängterar att sektionen inte lånar pengar till sin verksamhet. Det internationella sekretariatet har kontaktats och IS-avgiften kommer eventuellt att kunna betalas in under våren 2003 istället för hösten 2002, varför ett lån sannolikt inte blir nödvändigt att ta.

Beslut

att styrelsen godkänner att vi inom Amnesty International svenska sektionen, om så behövs under styrelseåret 2002-2003, tar ett kortfristigt banklån alternativt checkräkningskredit. Lånet skall betalas tillbaka inom fyra månader och får högst uppgå till 2 Mkr.


§ 21 Direktiv för budgetarbetet 2003

Jörgen Persson presenterar sekretariatets förslag till verksamhetsinriktning, ekonomiska förutsättningar och ramar samt tidplan för budgetarbetet avseende år 2003. Sekretariatet förespråkar en minskning av budgetramen jämfört med 2002 och föreslår en balanserad budget omkring 36 000 tkr.

Styrelsen diskuterar BUG:s förslag på kostnadsbesparingar i 2003 års budget om drygt 2 500 tkr jämfört med årets verksamhetsnivå.

Jörgen Persson går igenom den föreslagna tidsplan för det fortsatta budgetarbetet och poängterar att styrelsen den 19 oktober fastställer 2003 års budgetförslag och inte som tidigare brukligt på septembermötet. De föreslagna delar av sektionens verksamhet 2003 för vilka principbeslut av styrelsen efterfrågas är kortkampanjen, fyra nummer av Amnesty Press, stöd till Rådgivningsbyrån (RGB), EU-föreningen, medlemsvärvning samt personalkostnader. Almanackan föreslås läggas ned och neddragningar bland personal föreslås utgöra besparingar på drygt 2 500 tkr.

Styrelsen diskuterar de ovannämnda verksamheterna och ställer sig tveksam till att utöver den årliga avgiften till RGB även bidra med 100 tkr när nedskärningar bland sektionens egen personal är oundviklig. Carl Söderbergh förklarar att de besparingar som RGB tvingas genomföra kan leda till nedläggning av RGB:s verksamhet. Dessutom skulle sektionens relationer till andra inblandade intressenter påverkas negativt och AI:s trovärdighet ifrågasättas. Det i sig skulle ge konsekvenser inom andra delar av Amnestys verksamhet.

Jörgen Persson presenterar en intäktsprognos t o m år 2007 samt ett utkast till budgetförslag 2004.

Beslut

att budgeten skall vara balanserad och omsluta omkring 36 000 tkr,

att arbetet bedrivs enligt den föreslagna tidsplanen samt

att förutsättningar för ovannämnda verksamheter för 2003 godkänns.


§ 22 Handlingsplanen

Hanna Roberts återger kortfattat den utvärdering och diskussion av och kring handlingsplanen som styrelsen förde på sitt januarimöte. Den redovisade tabellen i föreliggande underlag sammanfattar styrelsens bedömning av hur långt sektionen nått i sin målsättning. Styrelsen har under dagens diskussion att ta ställning till om nedprioriteringar eller omprioriteringar av delmålen bör göras.

Carl Söderbergh ger en lägesrapport kring den kommande Rysslandskampanjen och lyfter fram de samordningsproblem som präglar arbetet på IS. För att bättre kunna skapa och upprätthålla allianser och nätverk med andra organisationer, kommer ett AI-kontor att etableras i Moskva under hösten.

Styrelsen går systematiskt igenom handlingsplanen och diskuterar varje huvudmål för sig.
Bekämpa tortyr och dödsstraffet - har varit högprioriterade områden men anses nu integrerade i verksamheten.
Arbeta mot övergrepp som drabbar kvinnor - kommer att prioriteras och integreras i verksamheten i samband med temakampanjen. Arbetet inom sektionens befintliga kvinnogrupper ska understödjas.
Stärka asylrätten och flyktingars rättigheter - den aktuella situationen i Europa gör detta till ett högprioriterat område och frågan ska synliggöras ytterligare.
Agera för människorättsförsvarare - p g a begränsade resurser föreslås sektionen tillsammans med Amnestyfonden agera för mr-försvarare i ett gemensamt pilotprojekt eller annat samarbete.
Öka aktivismen - ett fortsatt högprioriterat område trots att handlingsplanens mål att öka antalet medlemmar med 5% inte kommer att nås.
Effektivare fundraising - sektionen prioriterar internt fundraising men kommer inte att genomföra några nysatsningar 2003.

Styrelsen diskuterar huruvida rapporten av handlingsplanen till årsmötet 2003 ska fokusera på mätbara effekter eller innehålla en kvalitativ utvärdering. Carl Söderbergh redogör för det påbörjade arbetet med att utvärdera kampanjen mot tortyr samt informerar att en utvärdering av sektionens flyktingarbete kommer att göras under hösten.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte utvärdera de två första åren med särskild betoning på de två högprioriterade målen Bekämpa tortyr och dödsstraffet och Stärka asylrätten och flyktingars rättigheter samt

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en rapport avseende handlingsplanen till årsmötet 2003 senast till styrelsens marsmöte.


§ 23 Uppdrag 2002/2003

Hanna Roberts inleder med att poängtera att styrelsen, oavsett vilken beredningsorganisation som tillstyrks under § 24, ska definiera sektionens uppdrag på ett bättre och tydligare sätt. Med utskottens s k testamenten som underlag samt handlingsplanens prioriterade områden i åtanke ombeds styrelsen att ge förslag på uppdrag och bevakningsområden. Varje uppdrag får en styrelseansvarig som till septembermötet sammanställer förslag till direktiv.

Styrelsen identifierar 22 olika uppdrag men reducerar antalet till åtta efter diskussioner som leder till sammanslagning av en del uppdrag. Följande uppdrag fastslås och följande styrelseansvariga utses:

1. Handlingsplanegruppen - Christian Gräslund
2. CDU - Henrik Zetterquist
3. Riktlinjer för specialgrupper - David Langlet
4. Utvärdering av aktivistcentret i Malmö - Tina Lundh
5. Ersättning för mr-utbildning - Magnus Öhman
6. Kampanjstrategi - Maria Eklund och Binnie Kristal-Andersson
7. Strategi nya åtagandet - Carl Söderbergh och Hanna Roberts
8. Revidering av sektionens stadgar - Hanna Roberts

Förutom ovannämnda uppdrag diskuterar styrelsen bl a samarbetet mellan sektionen och Amnestyfonden i den s k samverkansgruppen. Hanna Roberts och David Langlet föreslås kontakta Amnestyfonden för att närmare definiera samverkansgruppens uppdrag och framtida arbete.

Sekretariatet efterlyser vidare en styrelsevägledning av hur man på sikt kan öka antalet medlemmar i sektionen. En medlemsutvecklingsdiskussion sett ur ett strategiskt perspektiv föreslås tas upp på visionsmötet i januari.

Beslut

att de utsedda personerna för respektive uppdrag inkommer med förslag till direktiv till styrelsens septembermöte,

att uppdra åt Hanna Roberts och sekretariatet att arbeta vidare med frågan avseende sektionens internetstrategi samt

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens januarimöte ta fram ett underlag avseende fundraisingaktiviteter för att öka sektionens medlemsantal.


§ 24 Förslag till ny beredningsorganisation

Frågan om en ny beredningsorganisation bordlades på styrelsemötet i Ljungskile, främst p g a ett stort bortfall av styrelseledamöter. Hanna Roberts förklarar att synpunkter kring en ny beredningsorganisation inhämtats från ett antal distriktsombud samt av valberedningen. Hälften av de tillfrågade ställde sig relativt positiva till att förändra den befintliga strukturen medan den andra hälften menade att förbättringar på den existerande utskottsorganisationen först borde åtgärdas.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med en ny beredningsorganisation och väger in sekretariatspersonalens synpunkter, som förmedlas av Karolina Henning-Pontén och Mats Engman. En ny beredningsorganisation medför större arbetsbelastning på sekretariatet, varför personalen efterfrågar klara direktiv eller en realistisk prioriteringsordning på arbetsuppgifterna. Med de kommande nedskärningarna i tjänsteutrymmet i åtanke poängterar personalrepresentanterna att vissa arbetsområden behöver reduceras om inte helt tas bort. Hanna Roberts klargör att den aktivist som utses till uppdragsgruppens sammankallande bör vara beredd att ta ett stort ansvar i att leda arbetet och att sammanställa och bereda underlag.

Styrelsen går igenom uppdragsgruppernas direktiv och diskuterar den föreslagna projektbeskrivningsmodellen. Enligt förslag ska varje huvudansvarig styrelsemedlem formulera uppdragets uppgift, dess bakgrund/beslut, syfte, metoder, tidsram, budget samt föreslå uppdragsgruppens sammansättning. En bred representation av medlemmar är önskvärd och ska om möjligt präglas av mångfald avseende kön, ålder och etniskt ursprung. Då utskotten på många sätt fungerade som ett nätverk och en rekryteringsbas för aktivister till förtroendeuppdrag inom sektionen, diskuterar styrelsen andra möjliga former och kanaler för intern rekrytering. Ett trainee-projekt och/eller mentorskap inom Amnesty, diskuteras som varianter på en ny utbildningsinstans.

Styrelsen diskuterar direktiv och sammansättning i det arbetsmöte som föreslås ersätta AU (arbetsutskottet). Arbetsmötet föreslås hållas per telefon måndagen innan ett styrelsemöte för att möjliggöra sekretariatspersonalens kommentering av eventuella underlagsrevideringar. Arbetsmötet protokollförs ej och har som enda uppgift att kvalitetssäkra underlagen. Ordförande, vice mötesordförande, generalsekreteraren, kontorschefen samt styrelsesekreteraren föreslås ingå i arbetsmötet.

Styrelsen diskuterar tillsättandet av en internationell kommitté, vars uppgift blir att följa den internationella rörelsens arbete. Kommittén ska fungera som remissinstans för internationella frågor, följa arbetet i de internationella, permanenta kommittéerna samt tillsammans med ICM-delegationen arbeta med förberedelser och uppföljning av ICM. David Langlet påpekar att relationen till den befintliga policygruppen måste beaktas för att undvika parallella beredningar. Hanna Roberts föreslås tillsammans med Carl Söderbergh att inför septembermötet utarbeta ett koncept för att förverkliga den internationella kommittén.

Beslut

att anta förslaget om ny beredningsorganisation med uppdragsgrupper med start styrelseåret 2002/2003,

att utvärdera den nya beredningsorganisationen efter 2 år,

att uppdra åt sekretariatet att i verksamhetsplan och budget för 2003 skapa utrymme för åtgärder för rekrytering av personer till förtroendeuppdrag,

att avskaffa AU och ersätta AU med ett förberedelsemöte per telefon samt

att tillsätta en permanent internationell kommitté och uppdra åt Hanna Roberts och Carl Söderbergh att till septembermötet ta fram uppdrag, direktiv, sammansättning och organisationsform för kommittén.

- Rekommendation 1-10

Styrelsen går igenom arbetsdokumentet med de tio rekommendationerna avseende översyn av styrelsens arbete. Sekretariatet föreslås ansvara för en kontinuerlig uppdatering av tidsplan/statuskolumnen.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att anpassa arbetsdokumentet med de tio rekommendationerna enligt styrelsens löpande beslut.

- Förslag till nytt upplägg av styrelsedagordning

Styrelsen går igenom det framtagna förslaget till ny styrelsedagordning som enligt givna rekommendationer i översynsgruppens rapport "Översyn av styrelsens arbete" ska bidra till att förbättra styrelsens arbets- och mötesformer.

Styrelsen kommenterar upplägget och lyfter fram positiva och negativa aspekter. Binnie Kristal-Andersson föreslår att en s k öppen halvtimma inkorporeras i dagordningen för spontana utvecklingsfrågor när tidsutrymmet tillåter det. Styrelsen ser gärna att fokuseringsdelen på mötets huvudteman lyfts in i den befintliga dagordningen samt att styrelsemötena avslutas med en utvärdering. Styrelsen finner dock inte att det nya upplägget bör ersätta den traditionella dagordningen.

Beslut

att behålla upplägget av den befintliga dagordningen med ovannämnda tillägg.


§ 25 Arbetsordningen

Styrelsen antog under § 24 en ny beredningsorganisation, vilket tillsammans med nya rutiner kring mediahantering och utvärdering av styrelseåret 2001/2002 föranleder en revidering av den befintliga arbetsordningen.

Styrelsen går igenom och diskuterar de av Hanna Roberts föreslagna tilläggen respektive förändringarna i arbetsordningen.

Beslut

att anta den reviderade arbetsordningen för styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International.


§ 26 Styrelsens ansvarsfördelning

- Distriktsansvar inom styrelsen

Hanna Roberts förklarar att klara riktlinjer för uppdragets innehåll inte definierats och att ambitionsnivån varierar. Styrelsemedlemmar bör dock delta i det utsedda distriktet(n)s årsmöten och upprätthålla en informell men kontinuerlig kontakt med distriktsombudet(n). Septembermötet kommer att inledas med en gemensam diskussion av ansvarsfrågan med distriktsombuden.

Styrelsen diskuterar fördelning av distriktsansvar och kommer med synpunkter på följande önskemål:
Maria Eklund
Binnie Kristal-Andersson
Södra Norrland och Västerbotten
Stockholm och Gästrikland/Dalarna
David Langlet Värmland/Dalsland och Östergötland/Södra Sörmland
Christian Gräslund Skaraborg och Norrbotten
Tina Lundh Skåne/Blekinge och Jönköping
Henrik Zetterquist Göteborg och Älvsborg/Bohuslän
Lotta Reimers Mälaren och Örebro
Anja Persson Gotland och Halland
Magnus Öhman Kalmar och Uppsala
Beslut

att anta fördelningen av distriktsansvar i styrelsen 2001/2002 enligt ovan.

- Regionansvar inom styrelsen

Styrelsen diskuterar huruvida regionansvaret uppfyller sitt syfte. Regionansvaret sett ur ett psykologiskt perspektiv är försvarbart och kan ses som stöd åt landsamordnare. Vissa i styrelsen anser dock regionansvaret vara en belastning och finner den geografiska fördelningen onödig. För att tillgodose samordnarnas behov föreslås en kontaktperson inom styrelsen utses.

Beslut

att utse Magnus Öhman till kontaktperson för samordningsgrupperna.

- Kontaktperson för specialgrupper inom styrelsen

Beslut

att utse David Langlet till styrelsens kontaktperson för specialgrupperna.

- Representant i den särskilda gruppen för flyktingarbete

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson som styrelsens representant i den särskilda gruppen för flyktingarbete.

- Ungdomsansvarig i styrelsen

Beslut

att välja Anja Persson till ungdomsansvarig i styrelsen.

- Övrig ansvarsfördelning

Carl Söderbergh föreslår att en kontaktperson för den kommande kvinnorättskampanjen 2003 utses inom styrelsen.

Beslut

att utse Anja Persson som kontaktperson för kvinnorättskampanjen 2003.

Då styrelsens två suppleanter, Anja Persson och Magnus Öhman, valdes med acklamation på årsmötet i Ljungskile, behöver styrelsen utse en första respektive andre suppleant.

Beslut

att utse Magnus Öhman till styrelsens första suppleant och Anja Persson till styrelsens andre suppleant.

Hanna Roberts går igenom befintliga rutiner kring protokolljustering, styrelsens diskussionsdatabas, per capsulam processen samt styrelsens webbsida. Hanna Roberts poängterar att ändringar i möteskalendern gällande tid och plats absolut bör undvikas.


§ 27 Övrig fråga: Valmanifest

Magnus Öhman redogör för det pågående arbetet med att utforma ett valmanifest från Amnesty International. Styrelsen föreslås diskutera förslaget till valmanifest i diskussionsdatabasen innan Hanna Roberts sammanställer ett per capsulambeslut. Valmanifestet kommer tillsammans med vägledande instruktioner att tillskickas arbetsgrupperna i slutet av juli.


§ 28 Övrig fråga: Årsmötet 2003

Styrelsen fastslår nästa års årsmötesdatum samt ort.

Sekretariatet meddelar att Södra Norrlandsdistriktet påbörjat arbetet med att förboka hotell- och konferensanläggning för årsmötet 2003 i Härnösand. Styrelsen diskuterar huruvida en lägre årsmötesavgift med påföljande mindre lokaler är att föredra framför en rymligare lokal till en högre kostnad.

Beslut

att årsmötet 2003 äger rum i Härnösand den 9-11 maj.


§ 29 Övrig fråga: Möteskalender för sektionsstyrelsen

Hanna Roberts påpekar att den föreliggande möteskalendern för styrelseåret 2002/2003 har kompletterats med deadline för underlag inför det aktuella mötet.


§ 30 Indirekt statligt stöd

Lotta Reimers redogör för mötet med distriktsombuden i Ljungskile, vid vilket tolkningen av AI:s internationella riktlinjer för indirekt statligt stöd diskuterades. Distriktsombuden fann riktlinjerna inom vissa områden oklara och tog t ex upp frågan om huruvida en skola kan betala en elevs årsmötesavgift.

Styrelsen diskuterar om skolor, inklusive privata och kooperativa utbildningsenheter, är att betrakta som jämställda med staten. Styrelsen ställer sig inte enig bakom den svenska definitionen för indirekt statligt stöd, såsom definierats i underlaget. I de internationella riktlinjerna för indirekt statligt stöd anges en huvudregel med tre specificerade villkor som sektionen tillsvidare föreslås tillämpa.

Carl Söderbergh lyfter frågan om RGB:s (Rådgivningsbyrån) finansiellt osäkra framtid och hur ett potentiellt statligt bidrag kommer att påverka samarbetet med Amnesty. Styrelsen anser dock inte att RGB:s mottagande av statliga medel på något sätt kan påverka sektionens oberoende ställning.

Hanna Roberts påpekar att underlaget har ett ideologiskt innehåll och ska betraktas som vägledning. Styrelsen och sekretariatet ska i tveksamma fall alltid konsulteras. En arbetsgrupp föreslås tillsättas för att förtydliga och vidareutveckla det liggande underlaget.

Beslut

att sektionen avser tillämpa de internationella riktlinjerna för indirekt statligt stöd,

att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av Magnus Öhman, Dan Grundin och Christian Gräslund, för att vidareutveckla och förtydliga det liggande förslaget för tolkning av AI:s internationella riktlinjer för indirekt statligt stöd samt

att arbetsgruppen avger en rapport till styrelsens septembermöte.


§ 31 Utvärdering av mr-konferensen/årsmötet 2002

Styrelsen tar del av den sammanställda utvärderingen av mr-konferensen/årsmötet i Ljungskile. 97 personer lämnade synpunkter på föredragen, seminarierna, Amnestykampen och de praktiska arrangemangen. Årsmötesarrangörerna exemplifierade några av de positiva och negativa kommentarerna samt specificerade framförda tips inför kommande årsmöten. Bland annat framförs att styrelsen mer aktivt bör umgås med övriga årsmötesdeltagare samt att föredragen bör finnas i tryck efter ett anförande. Andra framförda synpunkter och tips berörde en jämnare boendestandard och styrelsens inkvartering på Villa Sjötorp. Sekretariatet påpekar att styrelsens boende under årsmötet alltid får sista prioritet i planeringen då de i kallelsen angivna alternativen i första hand viks åt betalande årsmötesdeltagare. I Ljungskile var inkvarteringsmöjligheterna mycket begränsade och de olika boendealternativen fullbelagda.

Dan Grundin sammanfattar den tekniska rapporten vilken producenten för mediaföretaget, som genomförde Amnestys webbsändning av årsmötet, sammanställt. Sammanlagt sändes 20 timmar live av årsmötet i plenumsalen över nätet. Hur många som kopplade upp sig går inte att mäta men efter rådande förutsättningar bedömer mediaföretaget testet som lyckat. Dan Grundin påpekar att sektionen bör investera i liknande utrustning om man i framtiden avser sända digitala plenumförhandlingar.

Beslut

att lägga årsmötesutvärderingen till handlingarna samt

att tacka distrikt Älvsborg/Bohuslän för ett mycket uppskattat och välarrangerat årsmöte.


§ 32 Kulturgruppen

David Langlet hälsar Edward Lundqvist från kulturgruppen välkommen.

Edward Lundqvist redogör för den befintliga kulturgruppens sammansättning, historik och genomförda projekt. Genom ett utökat samarbete med Sveriges kulturarbetare vill gruppen markera vikten av kultur som ett arbetsredskap inom Amnesty International och möjligheten att därigenom skapa uppmärksamhet kring mr-frågor. Gruppen avser etablera en kärngrupp med ideellt engagerade och geografiskt spridda personer med uppgift att skapa och samordna kulturprojekt knutna till Amnestys pågående kampanjer och aktioner. Kärngruppen ska upprätthålla kontinuiteten och vidareutveckla det redan påbörjade nätverksbyggande arbetet. Ett brett spektrum av kända artister, skådespelare, musiker, författare och poeter ska hjälpa till att dra uppmärksamhet till Amnestys verksamhet.

Styrelsen ställer frågor kring gruppens struktur, ekonomi och tänkta ambitionsnivå samt ger vägledning till utformandet av den specialgruppsansökan som gruppen avser presentera på styrelsens septembermöte.

David Langlet sammanfattar diskussionen och de positiva kommentarerna till initiativet av att skapa en kulturell specialgrupp inom svenska sektionen.

Beslut

att kulturgruppen tillsammans med sekretariatet vidareutvecklar det presenterade underlaget och

att kulturgruppen till styrelsens septembermöte återkommer med en formell specialgruppsansökan.


§ 33 Övrig fråga: Utvärdering av styrelsemötet 31 maj - 2 juni

Hanna Roberts initierar en muntlig utvärdering av helgens styrelsemöte. Samtliga ledamöter kommenterar positiva och negativa aspekter kring upplägget av dagordningen, de förda diskussionerna samt kommer med förbättringsförslag inför nästkommande styrelsemöte.


§ 34 Mötet avslutas

Mötesordförande, David Langlet, tackar de närvarande och avslutar mötet.

Hanna Roberts David Langlet
Mötesordförande

Mötesordförande
Tessi Fickendey
Sekreterare
Henrik Zetterquist
Justerare