Dagordning/beslutsunderlag 11-12 december 2010 Dagordning för möte 1-2 december 2010

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11-12 DECEMBER 2010

Tid: 11-12 december 2010
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Maria Eklund
Justerare: Michael Falk


LÖRDAG 11 DECEMBER

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.00 - 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 25-26 september 2010 [Protokoll septembermötet 2010]
1.3 Protokoll från möte med sektionens styrelse 6 november 2010 [Protokoll styrelsemöte 6 november 2010]
1.4 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet 6 november 2010 [Utvärdering av styrelsemötet 6 november 2010 ]

2. RAPPORTER 9.30 - 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. ÖRONMÄRKTA BIDRAG OCH STATLIGT STÖD FÖR MR-UTBILDNING 10.00 - 11.00 [Öronmärkta bidrag och statligt stöd för MR-utbildning]

4. REVIDERING AV VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 11.00 - 11.30 [Revidering av sektionens verksamhetsplan 2010-2011]

5. ÅRSMÖTET 2011 11.30 - 12.00
- Förslag till årsmöteskallelse [Förslag till årsmöteskallelse]
- Förslag till årsmötesdagordning [Förslag till årsmötesdagordning 2011]
- Styrelsens förslag till årsmötet

LUNCH (tillsammans med Amnestyfonden) 12.00 - 13.00

6. ICM 2011 13.00 - 14.30
- Abortfrågan [Internt strategiskt dokument [abortfrågan] - nov 2010 ] [Bilaga 1 - Position Paper, Abortion, autumn 2010 ] [Bilaga 2 - Enkät till sektioner och strukturer hösten 2010 ] [Bilaga 3 - Enkätsvar svenska sektionens enkät höst 2010 ]

7. BESLUT OM BUDGET 2011 14.30 - 15.30
- Resultatrapport oktober 2010 [Resultatrapport oktober 2010]
- Förslag till budget 2011 [Budget 2011] [Budget 2011, bilaga 1-5]

8. RISKANALYS 15.30 - 16.30 [Riskanalys]

9. ÖVRIGA FRÅGOR 16.30 - 17.30


SÖNDAG 12 DECEMBER

1. UTBILDNING (med Amnestyfonden) 9.00 - 12.00

2. LUNCH (tillsammans med Amnestyfonden) 12.00 - 13.00


Anna Nilsdotter och Lise Bergh