Förslag till årsmötesdagordning 2011 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 26 november 2010

Preliminär dagordning för årsmötet i Göteborg 2011

Fredag 6 maj

13.00 - 15.00 Registrering

14.00 - 14.45 Nybörjarmöte

15.00 - 15.15 INLEDNING

1. Välkomna till årsmötet
2. Mötet öppnas av sektionens ordförande
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av funktionärer
- två ordförande
- två sekreterare
- två justerare
- rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
7. Fråga om mötet ska vara offentligt
8. Genomgång av arbetsordningen
9. Godkännande av arbetsordningen
10. Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

15.15 - 17.45 AMNESTYÅRET 2010

11. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
12. Generalsekreterarens rapport
13. Rapport från ungdomsrådet
14. Granskningskommitténs rapport avseende sektionen
15. Revisorernas berättelse avseende sektionen
16. Frågestund med sektionens styrelse
17. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse
18. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut
19. Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden
20. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
21. Frågestund med Amnestyfondens styrelse
22. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

17.45 - 18.00 FÖRBEREDELSER

23. Beslut om sent inkomna motioner
24. Styrelsens förslag till beredningsgrupper
25. Val av funktionärer till beredningsgrupperna - ordförande, rapportör

18.15 - 19.15 MANIFESTATION

19.30 - 20.30 MIDDAG

20.30 Samkväm med presentation av nominerade

Lördag 7 maj

8.30 - 9.00 Registrering

9.00 - 10.30 SEMINARIER

10.45 - 12.00 BEREDNING AV MOTIONER OCH FÖRSLAG

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 15.00 BEREDNING forts.

15.00 - 15.30 ANFÖRANDE

15.30 - 17.00 VAL

26. Valberedningens förslag och presentation av nominerade till val
27. Val av kassör
28. Val av styrelse för sektionen
29. Val av styrelse för Amnestyfonden
30. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden
31. Val av granskningskommitté
32. Val av valberedning

17.00 - 18.15 SEMINARIER

18.30 Transport till festlokal

19.00 - 21.00 MIDDAG

21.00 - FEST

Söndag 8 maj
.
9.00 - 12.00 BESLUT

33. Motioner och förslag
34. Avgifternas storlek

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 -14.30 SEMINARIER

14.30 - 15.00 ANFÖRANDE

15.00 - 15.30 AVSLUTNING

35. Tid och plats för årsmötet 2012
36. Övriga frågor
37. Mötet avslutas av sektionens ordförande

Förslag till beslut

att tillsvidare anta dagordningen för årsmötet i Göteborg 2011.