Förslag till årsmöteskallelse Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 26 november 2010

Förslag till innehåll i kallelse till årsmötet 2011

Tid och plats
6-8 maj 2011 på Handelshögskolan i Göteborg.

Kallelse till årsmötet
Kallelsen till årsmötet måste gå ut senast den 11 februari 2011 (d v s senast 12 veckor innan årsmötet i enlighet med stadgarna).

Anmälan
Anmälan sker genom inbetalning av årsmötesavgiften på sektionens 90-konto senast den 1 april 2011. En administrativ avgift på 100 kronor kommer att debiteras anmälningar som inkommer senare än den 1 april.

Årsmötesavgift
100 kr, vilket är samma avgift som i Stockholm 2010.

Matkostnader
På Handelshögskolan kommer två luncher och en middag att serveras. Middagen på lördagskvällen sker i en annan lokal där det också ordnas en årsmötesfest. Eftersom kostnaderna för måltiderna på Handelshögskolan inte är klara ännu, måste vi avvakta med förslaget till totalkostnad för maten under årsmötet. Deltagarnas kostnad för maten i Stockholm 2010 var 500 kr. Den faktiska kostnaden för maten var 880 kr per person, sektionen subventionerade alltså deltagarnas matkostnader med 380 kr. Vi återkommer med förslag på pris när matkostnaderna är kända.

Boendealternativ
Liksom i Stockholm 2010 måste deltagarna själva ordna med sitt boende. I kallelsen kommer det att finnas tips på hotell och vandrarhem som man kan vända sig till.

Motioner
Motioner skall ha inkommit senast den 25 februari 2011.

Nomineringar (till sektionens kassör, sektionens styrelse, Amnestyfondens styrelse, revisorer, granskningskommittén och valberedningen). Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 25 februari 2011 för att kunna komma med i årmötesutskicket.

Medlemskap
För att delta i årsmötet måste man ha betalat medlemsavgift i sektionen 2010 eller 2011. Avgiften ska vara betald senast den 1 april 2011.

Årsmöteshandlingar
Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer senast vecka 14 att publiceras på www.amnesty.se, övriga årsmöteshandlingar skickas samtidigt i ett exemplar till Amnestygrupper, distriktsombud, samordnings- och specialgrupper samt till årsmötesdeltagarna. Övriga medlemmar kan utan kostnad beställa handlingarna från sekretariatet.

Ombud: De Amnestygrupper som tänker delta i årsmötet uppmanas att utse ombud för gruppen (se stadgarna, punkt 9.5). Ombudet ska ta med fullmakt från gruppen till årsmötet.

Reseersättning
Deltagare vid årsmötet ska i första hand vända sig till sin lokala Amnestygrupp eller sitt distrikt för information om eventuell reseersättning. En viss reseersättning kan också erhållas från sektionen för resekostnader som överstiger 1 000 kr där bidraget avser den överskjutande delen, dock maximalt upp till 1 500 kr. Pengarna betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto. En förutsättning för att erhålla reseersättning är att årsmötesavgiften har erlagts inom föreskriven tid.

Förlag till beslut

att tillsvidare anta förslaget till innehåll i kallelsen till årsmötet 2011.