Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1 december 2010

Beslut fattade per capsulam sedan styrelsens novembermöte


13 november

att uppdra åt sekretariatet att till januarimötet 2011 ta fram förslag på riktlinjer som reglerar hur vi hanterar diskriminering, upplevd diskriminering och kränkande behandling i medlemsorganisationen. Rutinerna bör inkludera förslag om ”whistleblower”-funktion, ansvarsfördelning mellan styrelse och sekretariat samt diskrimineringsombudens framtida roll,

att se över existerande riktlinjer gällande vad aktiva medlemmar får uttrycka och inte uttrycka i Amnestys namn, i relation till vårt åtagande, och återkomma till styrelsen med en rapport eller förslag till beslut.