Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 3 december 2010


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 65 Diskussion om språkanvändning inom den svenska sektionen

På grund av tidsbrist och då frågan passar att ta på styrelsens visionära möte som hålls i januari, bordläggs frågan till januarimötet 2010.

Frågan är beroende av arbetet med Amnestys globala identitet (Global Identity 2), som ännu inte fastslagits, och kommer förmodligen inte att kunna behandlas förrän på styrelsens marsmöte 2011.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 JUNI 2010

§ 24 Styrelsens arbetsordning samt hantering av jäv

Beslut

att strategigrupp 1 i samråd med sekretariatet får i uppdrag att återkomma till styrelsen med eventuella ytterligare förslag vad gäller jäv.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 83 Representativ demokrati

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att förbereda förslag kring fortsatt hantering av frågan om utvecklad demokrati i Amnesty,

att uppdra åt strategigrupp 1 att i detta arbete beakta underlaget om förändrad valprocedur vid Amnestys årsmöten.

§ 84 Ökad tillgänglighet vid Amnestys årsmöte

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att ge ett förslag på vilka delar av årsmötet som kan sändas live och återkomma i styrelseforumet.

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.


Uppdrag ålagda sekretariatet


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 160 Rapportering gällande Nordkorea

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande följa frågan angående landprioriteringar och återrapportera till styrelsen.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MAJ 2010

§ 184 Rapport om insamlingsrätt för grupper

Beslut

att sekretariatet kontaktar Örebrodistriktet angående redovisning och om redovisning inte inkommer frånta dem rätten att samla in pengar i Amnestys namn i ett per capsulam-beslut.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 JUNI 2010

§ 22 Uppföljning av årsmötesbeslut

Beslut

att uppdra till sekretariatet att under den internationella konsultationsrundan inför framtagande av GPS för 2012-2013 verka för att frågan om diskriminering av daliter upptas i GPS,

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens novembermöte komma med förslag på hur man kan göra årsmötet mer tillgängligt för medlemmar via livesändning på internet, mobiltelefoner, bloggar och twitter,

Frågan om livesändning remitterades på styrelsens novembermöte till strategigrupp 2 (§ 84).

att uppdra till sekretariatet att införa ändringen av § 5.2 i stadgarna,

att uppdra till sekretariatet att införa ändringen i Granskningskommitténs direktiv.

§ 32 Riskhantering

Beslut
att den första riskanalysen presenteras för styrelsen till novembermötet 2010.

Riskanalysen kommer att presenteras på styrelsens decembermöte 2010.

§ 34 Beslut om disponibla delar 2010

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens decembermöte med ett underlag om strategisk inriktning för Amnesty som arbetsgivare.

Detta underlag kommer att presenteras på styrelsemötet 5-6 februari 2011.

§ 35 Direktiv för budgetarbetet 2011

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till decembermötet med underlag om öronmärkta intäkter respektive statligt stöd till MR-utbildning.

§ 36 Rapport plan 2010-2011 första tertialet 2010

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 fortsätta att utveckla formen för tertialrapporteringen av verksamhetsplanen.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 43 Rapport om per capsulam-beslut

15 juli

att ge sekretariatet i uppdrag att språkligt revidera Svenska Amnesty 2016 och återkomma till styrelsen för per capsulam-beslut senast i augusti.

Denna fråga ligger på strategigrupp 2, som fått ett förslag på revideringar från sekretariatet.

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.


§ 57 Sekretessförbindelse

Lars Olsson föreslår att stycket som avser Styrelseintern information formuleras enligt följande: "Styrelseintern information är endast tillgänglig för medlemmar i styrelsen och eventuella personer adjungerade till styrelsen och kan bland annat röra styrelsen i egenskap av arbetsgivare."

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att införa Lars Olssons formulering enligt ovan, och därefter återkomma till styrelsen på novembermötet 2010 med den uppdaterade versionen,

att förbereda liknande avtal avseende Granskningskommittén och valberedningen i samband med styrelsens novembermöte 2010.

Denna fråga har bordlagts i avvaktan på att sekretariatet kontaktar Granskningskommittén och valberedningen i ärendet.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 77 Strategi för MR-utbildning i gymnasieskolan

Beslut

att godkänna inriktningen på strategin för MR-utbildning i gymnasieskolan,

att uppdra åt generalsekreteraren att revidera strategin i enlighet med det som framkommit i styrelsens diskussion,

att delegera till generalsekreteraren att besluta om strategin,

att uppdra åt generalsekreteraren att redovisa beslutet vid styrelsens decembermöte 2010.

§ 82 Överskott 2010

Beslut

att sektionen 2010 ger ett extra bidrag till den internationella rörelsen via IS. Storleken på detta bidrag ska vara sådan att vårt totala bidrag i år motsvarar 5% av sektionens prognostiserade intäkter 2010 och 2011, för närvarande innebär detta ca 4 750 tkr,

at t sektionen 2010, och förutsatt att en formell förfrågan inkommer, ger ett extra ekonomiskt bidrag på 600 tkr till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,

att sektionen 2010 ger ett icke öronmärkt bidrag på 2 000 tkr till BRICS Human Rights Initiative,

att eventuellt övrigt överskott 2010 läggs till sektionens reserver.