Budget 2011 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 26 november 2010


Budget 2011
(5 bilagor)

Inledning
Sekretariatet lämnade till styrelsens novembermöte ett förslag till budget 2011. Styrelsen beslöt att tillsvidare anta den föreslagna intäktsbudgeten på 85 145 tkr och att tillsvidare även anta den föreslagna kostnadsbudgeten på 84 771 tkr. Därutöver fattade styrelsen även ett förhandsbeslut om kostnader för två koordinatorstjänster inom face-to-face samt en hyresökning för sekretariatet i Stockholm. Ett tidigare styrelsebeslut från junimötet fastslog att budgeten ska vara balanserad.

Det här underlaget redogör endast för de förändringar som tillkommit efter novembermötet. Dessa redovisas nedan och i bilaga 6. För en mer detaljerad beskrivning av verksamheten i budgeten hänvisas till sekretariatets budgetförslag 2011 som finns som underlag till styrelsemötet 6 november 2010.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)
Intäktsbudgeten är oförändrad sedan novemberförslaget och uppgår till 85 145 tkr.

Kostnadsbudget
(Bilaga 3, 4 och 5)
Kostnadsbudgeten har ökats med 374 tkr sedan förra budgetförslaget och uppgår till 85 145 tkr.

Den största förändringen i kostnadsbudgeten sedan november är att Amnesty Press tilldelas 150 tkr mer vilket ska användas till att göra ett extra tjockt nummer i samband med Amnestys 50-årsjubileum.
Ytterligare 100 tkr läggs på marknadsföring och utveckling och kommer att användas till att utöka budgeten för att producera och placera en kortfilm om Amnesty i olika medier. Mobiliseringsprojektet för att utveckla aktivismen förstärks med 50 tkr. Utöver detta så finns några mindre budgetjusteringar som redovisas i
bilaga 5.

Fast och disponibel verksamhet
Enligt styrelsebeslut ska budgeten delas upp i en fast och en disponibel del. Den fasta delen ska innehålla sådana kostnader som är nödvändiga för att en svensk sektion ska kunna upprätthållas. De disponibla delarna är alla övriga budgeterade kostnader och får användas först när styrelsen fattat ett sådant beslut. Beslut om den disponibla budgetdelen fattas vid styrelsemötena i december (året före budgetåret), juni och november.

Den disponibla delen 2011 uppgår till 5 451 tkr, vilket är 6,4% av den totala kostnadsbudgeteten.

Svensk Insamlingskontroll (SFI)
Prognosen för SFIs nyckeltal visar på att nyckeltalen klaras. Enligt SFIs nyckeltalsberäkning hamnar ändamålskostnaderna på 77% av totala intäkter. Motsvarande siffra för insamling och administration blir 23%.


Förslag till beslut om 2011 års budget

Sekretariatet föreslår styrelsen

att budgeten 2011 antasBilagor:
Sammanfattning budget 2011
Intäktsbudget 2011
Kostnadsbudget 2011
Programbudget 2011
Förändringar i budget 2011 efter styrelsens novembermöte