Protokoll styrelsemöte 6 november 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2010

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE

Tid: 6 november 2010
Plats: Park Inn Hotel Hammarby Sjöstad, Stockholm
Mötesordförande: Anton Lidström

Justerare: Christer Arnrup och Lars Olsson

Närvarande

Ledamöter
Christer Arnrup
Maria Eklund
Michael Falk
Sofia Halth
Lisbeth Kohls
Magnus Leivik

Anton Lidström
Marie Norling
Lars Olsson

Madelaine Seidlitz (personalrepresentant)
Sara Ångström (personalrepresentant)

Sekretariatet
Lise Bergh

Annica Blidegård § 78-82
Elisabeth Dunder § 78-82
Dan Grundin
Fredrik Kron § 76-82
Fredrik Mattsson § 70-86
Miriam Isaksson § 76-82
Agneta Söder § 77

Övriga
Åsa Fahlbeck § 71-83
Jan Nygren § 64-83

Gill Widell § 71-83

Ej närvarande
Anna Nilsdotter


§ 64 Mötet öppnas

Anton Lidström öppnar mötet. Anton Lidström informerar om att Anna Nilsdotter ej kan delta i mötet på grund av sjukdom. Jan Nygren från Granskningskommittén meddelar att Öjar Janhager ej heller kan närvara på grund av sjukdom.


§ 65 Fastställande av dagordningen

Anton Lidström föreslår att ytterligare en justerare utses.


Beslut

att utse Lars Olsson till extra justerare,

att med dessa ändringar godkänna dagordningen.


§ 66 Ojusterat protokoll från möte med sektionens styrelse den 25-26 september 2010

Beslut

att bordlägga genomgången av protokollet till styrelsens decembermöte 2010.


§ 67 Uppföljning av öppna beslut

Styrelsen går igenom listan över öppna beslut och stryker de som redan är åtgärdade.


§ 68 Utvärdering av styrelsemötet 25-26 september 2010

Sofia Halth redogör för resultatet av utvärderingen. Generellt tyckte styrelsen att det var ett bra möte.


§ 69 Rapport om per capsulam-beslut

15 oktober

att nominera Hanna Roberts till IINC (Interim International Nominations Committee).


22 oktober

att föreslå Robert Tolonen och Hanna Roberts till årsmötesordförande 2011.


§ 70 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh föredrar rapporten.

Lars Olsson undrar om styrelsen kan få en uppdatering om hur samarbetet med sektionen i Sierra Leone går. Lise Bergh berättar att det snart kommer en rapport angående detta. Ida Wistbacka har nyligen varit där och det mesta är nu på plats, även ekonomin fungerar bra. Lise Bergh kommer själv att åka dit den 24 november.


§ 71 Rapport från styrelsemedlemmar

Styrelseledamöterna rapporterar om vad som skett sedan förra mötet.


§ 72 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté

Anton Lidström rapporterar att arbete fortfarande pågår med att hitta personer som kan nomineras till AIK.


§ 73 Rapport från Amnestyfonden

Christer Arnrup meddelar att ingenting finns att rapportera under denna punkt.


§ 74 Sekretessförbindelse för styrelsen

Dan Grundin meddelar att underlaget har reviderats utifrån styrelsens diskussion vid mötet den 25-26 september 2010.

Beslut

att anta det reviderade förslaget till sekretessförbindelse för styrelsen.


§ 75 Revidering av styrelsens arbetsordning

Dan Grundin informerar att frågan om revidering av styrelsens arbetsordning har aktualiserats utifrån diskussionerna om SFI:s soliditetsregler för styrelseledamöter

Dan Grundin redogör för ett förslag till tillägg i arbetsordningen och påpekar att det är viktigt även för valberedningen att känna till dessa regler.

Lars Olsson föreslår en omformulering i sista meningen i tilläggsförslagets sista stycke enligt följande: ”Styrelseledamöterna är skyldiga att känna till SFI:s föreskrifter och förbinder sig att omedelbart informera styrelsens ordförande eller och generalsekreteraren om föreskrifterna inte kan efterlevas.”

Beslut

att med Lars Olssons förslag till ändring infört i dokumentet, anta det av sekretariatet föreslagna tillägget till arbetsordningen för styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International.


§ 76 Plan 2010-2012 tertial 2

Lise Bergh, Fredrik Kron, Miriam Isaksson och Dan Grundin redogör för underlaget.

Styrelsen ges möjlighet att ställa frågor och tackar därefter sekretariatet för rapporten.


§ 77 Strategi för MR-utbildning i gymnasieskolan

Agneta Söder presenterar förslaget på strategi för MR-utbildning i gymnasieskolan.

Styrelsen tackar Agneta Söder för en bra presentation.

Styrelsen diskuterar förslaget till strategin samt den oro som har uttryckts från aktivisthåll, som handlar om hur det nya förslaget till utbildningsstrategi kan komma att påverka det aktivistarbete som i dag bedrivs utifrån det tidigare sekretariatsledda projektet Sneställt.

Styrelsen ger sin syn på förslaget till utbildningsstrategi där följande förtydliganden efterfrågas och synpunkter framför:

– att det framgår att man med den här strategin avser att Amnestys samlade sekretariatsledda MR-utbildning i skolor fortsättningsvis kommer att ske i gymnasieskolor
att det är viktigt med tydlighet i referenser till dokumentet Svenska Amnesty 2016
– hur strategin står i relation till Amnestys övriga verksamhet
– hur omfattande den här satsningen kommer att bli, både personellt och ekonomiskt
– hur strategin kommer att riktas geografiskt
– tydliggörande av att aktivisterna som arbetar med MR-information ute i skolorna kommer att kunna fortsätta med detta arbete i nuvarande omfattning
att styrelsen antar att aktivister som arbetar med MR-information i skolorna kommer att vara behjälpta av nya resurser, t ex på webben, som kommer att tas fram
– hur aktivisterna som arbetar med Sneställt kommer att påverkas av strategin

Beslut

att godkänna inriktningen på strategin för MR-utbildning i gymnasieskolan,

att uppdra åt generalsekreteraren att revidera strategin i enlighet med det som framkommit i styrelsens diskussion,

att delegera till generalsekreteraren att besluta om strategin,

att uppdra åt generalsekreteraren att redovisa beslutet vid styrelsens decembermöte 2010.


§ 78 Ekonomisk rapport för det andra tertialet

Annica Blidegård går igenom rapporten.

Sammanfattningsvis visar prognosen på ett överskott om 11 899 tkr för 2010 jämfört med budget. Den stora intäktsökningen av beror främst på att ett arv om närmare 10 mkr kommer att betalas ut under hösten. Intäkterna för 2010 uppgår enligt prognosen till 86 325 tkr, och kostnaderna till 74 426 tkr.


§ 79 Rapport från Granskningskommittén

Jan Nygren informerar inledningsvis om att Granskningskommitténs direktiv säger att kommittén ska inkomma med en rapport i samband med sektionens budgetmöte som brukar hållas under hösten. Men eftersom det inte hölls något formellt budgetmöte i år har Granskningskommittén inte kunnat presentera en rapport. Det Granskningskommittén hittills har tagit del av angående sektionens ekonomi, oroar dock inte. Snarare har det positiva resultatet glatt Granskningskommittén som önskar sekretariatet och styrelsen lycka till i det fortsatta budgetarbetet.


§ 80 Sekretariatets förslag till budget 2011

Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor kring sekretariatets förslag till budget 2011.

Beslut

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna intäktsbudgeten 2011 på 85 145 tkr,

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna kostnadsbudgeten 2011 på 84 771 tkr.

att som ett förhandsbeslut inom ramen för budgeten 2011 godkänna kostnader för två koordinatorstjänster inom face-to-face samt en hyresökning för sekretariatet i Stockholm.


§ 81 Prognos 2012-2016

Elisabet Dunder redogör för den ekonomiska prognosen för 2012-2016.

I den efterföljande diskussionen framför Lisbeth Kohls att man bör presentera prognoser som åtminstone är balanserade. Annica Blidegård förklarar att den stora osäkerheten i prognosen beror på att vi ännu inte känner till hur stor ökning det kommer att bli på IS-avgiften och i vilken takt den nya avgiften ska införas.

Lise Bergh förtydligar för styrelsen att sekretariatet har gjort prognosen utifrån vissa antaganden och den visar att vi både bör öka våra intäkter och se över våra kostnader för att undvika att göra negativa resultat under perioden. Utifrån de faktiska besluten på det internationella rådsmötet 2011 kommer vi nästa höst att kunna göra en mycket bättre prognos för perioden 2013-2016.


§ 82 Överskott 2010

Dan Grundin presenterar sekretariatets förslag till hantering av det förväntade ekonomiska överskottet 2010 utifrån styrelsens beslut på septembermötet.

Beslut

att sektionen 2010 ger ett extra bidrag till den internationella rörelsen via IS. Storleken på detta bidrag ska vara sådan att vårt totala bidrag i år motsvarar 5% av sektionens prognostiserade intäkter 2010 och 2011, för närvarande innebär detta ca 4 750 tkr,

at t sektionen 2010, och förutsatt att en formell förfrågan inkommer, ger ett extra ekonomiskt bidrag på 600 tkr till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,

att sektionen 2010 ger ett icke öronmärkt bidrag på 2 000 tkr till BRICS Human Rights Initiative,

att eventuellt övrigt överskott 2010 läggs till sektionens reserver.


§ 83 Representativ demokrati

Lisbeth Kohls redogör för de underlag som är kopplade till punkten och som dels belyser hur frågan har hanterats tidigare inom rörelsen, samt vilka fördelar och nackdelar ett system med representativ demokrati kan tänkas föra med sig.

Dan Grundin redogör för sekretariatets underlag som behandlar möjligheten till en förändrad valprocedur vid Amnestys årsmöten.

En diskussion förs i styrelsen där varje ledamot ges tillfälle att ge sin syn på vilket demokratisystem som de föredrar, samt ge synpunkter på sekretariatets underlag.

I diskussionen framkom att det finns olika uppfattningar både om hur man kan utveckla den direkta demokratin och hur en representativ demokrati skulle kunna fungera. Dessutom framfördes möjligheten att kombinera båda dessa former av demokratiskt deltagande.

Vidare lyftes ett förslag om att ta hjälp av utomstående, t ex personer som forskar i demokratifrågor, i processen. Styrelsen var överens om vikten av att förankra dessa diskussioner ordentligt i sektionen innan färdiga förslag formuleras.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att förbereda förslag kring fortsatt hantering av frågan om utvecklad demokrati i Amnesty,

att uppdra åt strategigrupp 1 att i detta arbete beakta underlaget om förändrad valprocedur vid Amnestys årsmöten.


§ 84 Ökad tillgänglighet vid Amnestys årsmöte

Dan Grundin redogör för underlaget som är sprunget ur ett årsmötesbeslut där styrelsen uppdras att utreda om det går att göra årsmötet med tillgängligt för medlemmarna genom bland annat livesändningar på webben.

I den efterföljande diskussionen är styrelsen delad. Vissa är för livesändningar på webben medan andra anser att det kan motverka möjligheten för personer att fullt ut delta vid årsmötena av olika skäl.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att ge ett förslag på vilka delar av årsmötet som kan sändas live och återkomma i styrelseforumet.

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

Michael Falk går igenom underlaget.

Beslut

att första att-satsen i §50 Styrelsens kommunikation med medlemmarna från sektionens styrelse 12-13 september 2008 upphävs.

att andra att-satsen i §50 Styrelsens kommunikation med medlemmarna från sektionens styrelse 12-13 september 2008 upphävs.

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

att tredje att-satsen i §50 Styrelsens kommunikation med medlemmarna från sektionens styrelse 12-13 september 2008 upphävs.


§ 86 Kostnadsersättning för styrelsen

Lise Bergh går igenom underlaget som har uppdaterats sedan frågan bordlades vid septembermötet 2010.

Sofia Halth påpekar ett felaktigt datum i den inledande meningen i bilagan. Det ska vara dagens datum, den 6 november och inte den 26 september då frågan bordlades.

Styrelsen anser att följande mening i del C i bilagan, stryks: ” Förtroendeuppdrag inom svenska sektionen av Amnesty International är ideella och ersättning för själva uppdraget utgår som regel ej.”

Styrelsen anser att formulering i det fjärde stycket i del D i bilagan ska ges följande
lydelse: ”Övernattning på hotell bör ske till så låga priser som möjligt rimligt pris .”

Beslut

att efter ovannämnda ändringar införts, anta de av sekretariatet föreslagna reviderade riktlinjerna för kostnadsersättning för styrelsen i svenska sektionen av Amnesty International.


§ 87 Stöd för styrelsen

Punkten var sluten.


§ 88 Mötet avslutas

Mötet avslutas av Anton Lidström.Anton Lidström
MötesordförandeFredrik Mattsson
SekreterareChrister Arnrup
JusterareLars Olsson
Justerare