Ekonomisk rapport för andra tertialet 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006


Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 12 okt 2006


  [Nyckeltal.xls] [Ekonomisk rapport fr andra tertialet 2006 ver2.doc] [Res aug-06.xls] [Frdelade overheadkostnader tert 2 2006.xls]

    Ekonomisk rapport för andra tertialet 2006

  1. Inledning
    1.1 Bakgrund
  Den här tertialrapporten innehåller följande huvudområden:
  · Ekonomiskt utfall för januari till augusti
  · Ekonomisk prognos för helåret 2006
  · SFI-nyckeltal
  · Eget kapital och reservernas storlek
    Rapporten bygger på genomgångar med de anställda på sekretariatet som är budgetansvariga. Kommentarer lämnas för alla större budgetavvikelser. Rapporten är inte något periodbokslut, hänsyn har alltså inte tagits till exempelvis upplupna lönekostnader.
    Amnestys sätt att budgetera innebär att beslut om budgetens disponibla delar tas i december, juni och i september. Som bas för dessa beslut ska tertialrapporter ligga. Det finns inga disponibla delar för beslut i september.

    De bifogade bilagorna innehåller följande information:

  1. Sammanfattning resultatrapport; en sammanfattande tabell med de sex intäktsgrupperna och fyra kostnadsslagen med: ackumulerat utfall för året, årets budget (inkl alla dispdelar), årets prognos, utfall i % av prognos, ackumulerat utfall föregående år, budget 2005, förändring av ackumulerat i % av intäkter och kostnader för aktuell period föregående år.
  2. Intäktsrapport; med en helårsprognos för 2006.
  3. Uppföljning av programkostnader; en tabell där kostnaderna visas på programnivå och inkluderande en helårsprognos för 2006.
  4. Nyckeltal
  5. Direkta samt fördelade programkostnader, lönekostnader och administrativa kostnader fördelade på program.

    1.2 De ekonomiska förutsättningarna
    Fram till och med junimötet har fattats beslut om en budget med en intäktssida om 45 025 tkr och en kostnadssida om 45 727 tkr.

    1.3 Verksamhetsplan/Handlingsplan
    Budget och sekretariatets verksamhetsplan är baserade på målen i sektionens handlingsplan och de prioriteringar styrelsen beslutat om.

    Detta är en ekonomisk rapport och beskriver framförallt hur budgeten följs och har därför inte en fullständig återkoppling till hur de olika målen i handlingsplanen uppnåtts (vilket däremot kommer att beskrivas utförligt i verksamhetsberättelsen för året.)


    2. Intäkter och kostnader för perioden januari till augusti 2006

    2.1 Intäkter januari-augusti och en jämförelse med januari - augusti föregående år ()
    Bilaga 2

    2.1.1 Sammanfattning intäkter
    Fram till och med augusti uppgår sektionens intäkter till 28 416 tkr (23 321) tkr. Det innebär en intäktsökning med 5 095 tkr.

  Diagrammet visar ackumulerade intäkter t o m augusti

  Största skillnaderna mot föregående år är att Medlemsavgifter, Allmänna Arvsfonden, Gåvor via autogiro och Testamenten går bättre. Detta kommenteras mer utförligt i prognosavsnittet.

    2.2 Periodens kostnader (januari till augusti)

    2.2.1 Periodens totala kostnader

    Bilaga 3

    Kostnaderna uppgår efter åtta månader till 30 461 tkr, 67 % av den totala budgeten. Kostnaderna berörs mer utförligt under avsnitt 3.3.

    2.2.2 Direkta programkostnader + fördelade programkostnader

    Bilaga 4

    Eftersom en stor del av sektionens kostnader är lön och sekretariatskostnader är det intressant att se hur programredovisningen påverkas när dessa kostnader fördelas ut på programmen. Exempelvis har ett programområde som Arbetsgrupper relativt låga direkta kostnader (programkostnader). Samtidigt arbetar många med programmet och när därför lönekostnaderna fördelas ut får man en mer rättvisande bild av hur mycket resurser sektionen satsar på programområdet.

    Nyckeln för fördelningen av direkta programlönekostnader och administration är förhållandet mellan tjänster med direkt programanknytning och det totala antalet tjänster, samt den använda tiden för respektive program. Detta innebär att om mycket tid läggs ned på ett delprogram tilldelas detta också en större andel av de administrativa kostnaderna.  Diagrammet visar totala kostnader inklusive lön och administration för de olika programgrupperna.

  3. Prognos för 2006 och en jämförelse med budget ()
  3.1 Sammanfattning av prognosen
    Bilaga 1.

    Prognosen visar på ett överskott om 1 059 tkr att jämföra med ett budgeterat underskott om 702 tkr. Intäkterna beräknas bli 47 735 tkr (45 025 tkr enligt budget) och kostnaderna 46 676 tkr (45 727 tkr).

    Intäktsprognosen från tertial 1 har dragits ned något. Bland annat har Humanfonden gått ned. Kostnaderna har justerats upp jämfört med tertial 1 då det nu är klart att Allmänna arvsfonden kommer att bidra med mer pengar.

    Prognosens intäktsdel måste betraktas som osäker. Framförallt är storleken på Humanfondsutdelningen svår att bestämma. Hur mycket pengar vi får från Humanfonden avgörs först per sista december 2006. De prognoser vi får från Banco varierar med börsens svängningar och skiljer ofta med stora belopp mellan månaderna.

    Nedan kommenteras intäkts- och kostnadsprognosen utförligare.

    3.2 Intäktsprognos för 2006 och en jämförelse med budget

    Bilaga 2

    3.2.1 Sammanfattning intäktsprognos

    Intäkterna beräknas bli 47 735 tkr (45 025 tkr), det är 106 % av budget (+2 710 tkr).

    Den största skillnaden mot budget är den beräknade utdelningen från Humanfonden där prognosen är 2 700 tkr över budgeten.

    Diagrammet visar sektionens intäkter fördelade på de största intäktsslagen.

    Nedan redogörs mer i detalj för de olika intäktsslagens beräknade resultat.

    3.2.2 Intäkter från medlemsavgifter

    Intäkter från intäktsgruppen Avgifter (medlemsavgifter och gruppavgifter) bedöms komma att uppgå till 14 300 tkr (14 810 tkr), 97 % av budget.

    Intäktsslaget helbetalande medlemmar bedöms gå 20 % bättre än budget medan delbetalande hamnar 77 % under budget.

    Nya regler för vilka som kan vara delbetalande har gjort att denna katergori minskat. Antalet delbetalande minskar också för att all värvning inriktas på helbetalande autogiromedlemmmar. Dessutom värvas många delbetalande över till att bli helbetalande autogiromedlemmar med hjälp av telemarketing-aktiviteter. Intäktsslaget Medlemsavgifter via autogiro uppgår till 132 % av föregående år, en följd av denna strategi.

    Intäktsslagen hel- och delbetalande medlemmar avser intäkter från medlemmar som betalar hela medlemsavgiften vid årets början. Dessa intäktsslag går sammantaget något bättre än budget. Samtidigt går intäktsslaget för autogirobetalande medlemmar något sämre än budgeterat. En anledning till detta är att F2F-värvningen inte kunnat genomföras i planerad omfattning. Ytterligare kommentarer kring F2F finns under avsnitt 3.2.5.
  3.2.3 Försäljning
    Intäkterna från intäktsgruppen Försäljning bedöms uppgå till 145 tkr (250 tkr). Budgeten kommer inte att nås eftersom det sålts för få annonsbilagor i Amnesty Press.

    3.2.4 Prenumerationer

    Intäkterna för 2006 beräknas uppgå till 430 tkr mot budget 510 tkr. Försäljningen av Kortkampanjen bedöms gå sämre än budgeterat. En värvningsaktivitet i AmnestyPress har genomförts och antalet prenumerationer har ökat.

    3.2.5 Gåvor och bidrag

    Utfallet för 2006 beräknas i sin helhet uppgå till 32 640 tkr (29 185 tkr) 112 % av budget. Intäktsgruppen är uppdelad i flera intäktsslag som kommenteras nedan.

    Gruppgåvor: Intäkterna beräknas nå budget.

    Diagrammet visar intäkter från olika grupper fram till sista augusti.

    Byring & Bråtes och Grupp 9 i Hörbys bidrag kommer från andrahandsbutiker. Lundagruppernas bidrag är en del av ett testamente.

    Gåvor från organisationer : Avser till stor del gåvor från kyrkor (kollekter). Prognosen är något lägre än budget.

    Allmänna arvsfonden : Intäkterna från Allmänna arvsfonden motsvarar kostnaderna för Sneställt och Rätt ska va rätt . Medlen intäktsförs efterhand som de förbrukas. Något överskott kommer inte att uppstå utan eventuell oanvänd del återbetalas till Allmänna arvsfonden.

    Prognosen visar på större intäkter än budgeterat. Under våren har Allmänna Arvsfonden beslutat att bidra till en fortsättning av Sneställt turnén. Intäkterna från Allmänna Arvsfonden ökar därför med 540 tkr samtidigt som budgeterade kostnader ökar med samma belopp.

    Villkorade bidrag : För att kunna skilja ut bidrag som inte kan användas fritt av Amnesty utan är ”öronmärkta” för en viss aktivitet har dessa fått en egen rubrik. Öronmärkta bidrag skall inte ingå fullt ut i underlaget för IS-bidraget. Dessa intäkter skall inte heller delas med Amnestyfonden. Ett exempel på villkorat bidrag är pengarna från Allmänna Arvsfonden. Dessa redovisas dock som ett eget intäktsslag.

    Villkorade bidrag budgeterades inte för 2006.

    Årets intäkter avser till största delen försäljning i samband med Sneställt-turnén. Dessa intäkter får endast användas för att täcka kostnader i samband med turnén.

    Företagssamarbete: Intäkterna kommer från Bokningsbolaget och Nudiejeans.

    Företagsgåvor : Flertalet gåvor kommer från Amnestysupporters vilket är ett autogirogivande för företag.

    Insamlingsbrev: Prognosen för 2006 är 3 000 tkr (3 000 tkr), samma som budget.

    Eftersom insamlingsstrategin innebär att så gott som all givarvärning är inriktad på autogirogivare innebär det att antalet givare som skänker via avi på insamlingsbrev minskar.

    Gåvor via autogiro: Prognosen är 17 130 tkr (16 555 tkr).

    F2F-projektet i Stockholm har utökats med en månad och kommer att pågå t o m oktober. Resultaten per värvare är bra, men svårigheten under projektperioden har varit att rekrytera tillräckligt många rekryterare för att ha möjlighet att nå de satta målen. Redan nu kan det därför konstateras att det budgeterade målet inte kommer att nås.

    Inom ramarna för projektet har rekrytering skett både i centrala Stockholm, villaförorter och invandrartäta förorter, men även i andra städer i Mälardalen (Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Strängnäs, Katrineholm), aktiviteten har fungerat på samtliga platser.

    Projektet i Malmö avslutades i augusti efter fyra månader och i en första utvärdering kan konstateras att projektet där var lagom stort och i princip nådde upp till förväntade resultat, med ca 3 200 värvade medlemmar. Vi kan också konstatera att värvningen fungerade bra både i centrala Malmö och förorter men också i både större och mindre städer runt om i Skåne.
    Utöver de två fasta projekten har tester gjorts under sommaren i Göteborg (3 veckor) och Gotland (1 vecka) med mycket bra resultat.

    Visserligen har F2F i sin helhet gått sämre än beräknat 2006 men de andra autogiroaktiviteterna som ”Uppgradering” och ”TM föravisering” har gått bra och kompenserat för detta.

    ”Uppgradering” innebär att befintliga autogirogivare tillfrågas via telefon (telemarketing) om de vill höja sin månadsgåva. ”TM föravisering” innebär att medlemmar som betalar/betalat medlemsavgiften med avi kontaktas och värvas över till autogiro. En anledning till att dessa telemarketingaktiviteter har gått bättre än beräknat är att de genomförts i egen regi. De har därför blivit billigare och fler personer har på det sättet kunnat ringas upp.

    För att klara SFI:s krav har insamlingsaktiviteterna dragits ned. Besparingarna påverkar inte 2006 så mycket men kommer att ge utslag kommande år.

    Övriga insamlingsaktiviteter : Intäkterna beräknas bli 900 tkr (1 300 tkr). En stor del av intäkterna kommer från aktiviteten Månadsgåvan . I intäktsgruppen ingår också intäkterna från SMS-aktivism.

    Humanfonden : Prognosen baseras på vad vi skulle fått om utdelningsdagen varit 31 augusti. Utdelningen skulle då blivit 6 640 tkr (3 940 tkr). Anledningen till att Humanfondsutdelningen beräknas överstiga budget med så mycket är att den budgeteras försiktigt. Hur mycket vi slutligen kommer att få avgörs av kursen den 31 december.

    Diagrammet visar hur Humanfondens preliminära utdelning varierat över året. Observera att tabellen börjar vid 6 000 tkr.

    Antalet sparare i Humanfonden fortsätter att sjunka.

    Diagrammet visar antalet sparare i Humanfonden per sista augusti.

    Hjälpfonden: Hjälpfonden skulle om utdelningsdag varit 31 augusti givit 300 tkr mot budgeterat 270 tkr.

  Testamenten: Intäkterna beräknas bli 1 600 tkr, samma som budget.
    Totalt har 12 stycken testamentsutbetalningar gjorts hittills under året. En av dessa uppgår till hela 850 000 kr.

    Spontana gåvor: Intäkterna bedöms bli 900 tkr (700 tkr).

    Amnestyfondens andel: Amnestyfondens andel utgörs av 11 % av intäktsgruppen Gåvor och bidrag. Enligt avtalet med Amnestyfonden får fonden ingen del av villkorade/öronmärkta bidrag.

    Eftersom intäktsgruppens utfall beräknas bli bättre än budgeterat ökar också Amnestyfondens andel av intäkterna till 3 700 tkr (3 370 tkr).

    3.3 Kostnadsprognos för 2006

    Bilaga 3

    3.3.1 Sammanfattning kostnadsprognos

    De totala kostnaderna för året kommer enligt prognosen att hamna på 46 676 tkr (45 727 tkr), 2 % över budget.

    3.3.2 Direkta programkostnader

    Nedan kommenteras kortfattat den kostnadsprognos som upprättats samt prognosen i relation till budgeten (inkluderande alla disponibla delar). Någon prognos som innefattar fördelade programkostnader per program har inte gjorts.

    3.3.2.1 Kampanjer

    Förutom kampanjkostnader innefattar programgruppen sektionens kostnader för flyktingarbete.

    Prognosen visar på kostnader om 1 506 tkr (1 448 tkr), 4 % över budget. Överdraget beror på två projektanställningar i samband med sektionskampanjen.

    3.3.2.2 Information och kommunikation

    Programgruppen innefattar lobby, mediaarbete, Amnesty Press och Allmänna Arvsfondsprojekten.

    Prognosen visar på kostnader om 4 959 tkr (4 038 tkr), 23 % över budget.

    Huvudsakliga skälet till budgetöverdraget är att Allmänna Arvsfonden beviljat Rätt ska va rätt-projektet extra pengar. Det innebär större intäkter men också ökade kostnader med samma belopp.

    Kostnaderna för Marknadsföring och infomaterial bedöms bli större än budgeterat bland annat på grund av att kostnader för affischer som budgeterats 2005 belastar 2006.

    3.3.2.3 Stöd till aktivism

    Prognosen visar på kostnader om 1 626 tkr (1 478 tkr), 10 % över budget.

    Budgetöverdraget består till största delen av filmprojektet ”Angeläget” som bekostas av Olof Palmes minnesfond. Intäkterna från projektet redovisas i intäktsslaget Villkorade bidrag . Frivilligledarskapsprogrammet blir också dyrare än planerat.

    3.3.2.4 Medlemmar och organisation

    Inom programgruppen redovisas kostnader för Amnestys demokratiska process.

    Prognosen visar på kostnader om 559 tkr (615 tkr), 91 % av budget.

    Kostnaderna för årsmötet blir lägre än budgeterat.

    3.3.2.5 Insamlingsarbete

    I denna programgrupp redovisas kostnaderna för medlemsvärvning och insamling.

    Prognosen visar på kostnader om 8 160 tkr (9 029 tkr), 90 % av budget.

    För att förbättra SFI:s nyckeltal (se avsnitt 4) har neddragningar gjorts på fundraisingområdet.

  Ø En aktivitet för att rekrytera nya insamlingsbrevsgivare dras in vilket innebär en besparing på 300 tkr.
  Ø En billigare kanal för marknadsföring av Humanfonden används vilket innebär en besparing på 80 tkr.
  Ø Telemarketingaktiviteten ”uppgradering av autogiro” blir billigare än budgeterat då den genomförts i egen regi istället för att köpas in.
  Ø Kostnader för medlemsvärvning förs över till sektionskampanjen vilket ger bättre nyckeltal.
    En del av budgeten för medlemsvärvning utöver F2F har under året använts inom ramarna för en Aktiv Röst och förs därför över dit. Detta innebär också bättre SFI-nyckeltal.

    3.3.3 Gemensamma kostnader

    De gemensamma kostnaderna innefattar hyra, IT-stöd men också personalkostnader.

    Personalkostnaderna beräknas bli 12 151 tkr mot budgeterade 11 787 tkr (+ 364 tkr). Detta beror på att pensionskostnaderna varit för lågt budgeterade, dubbelgående i samband med föräldraledigheter samt obudgeterade kostnader för rekrytering av ny generalsekreterare.

    3.3.4 Internationella rörelsen

    IS-bidraget är det obligatoriska bidrag vi betalar till det internationella sekretariatet. Avgiften beräknas efter hur stora intäkter vi har. Vi får göra avdrag för insamlingskostnaderna. Kostnaden för 2006 utgörs av tre delar:

  1. Faktisk bidrag att betala baserad på avgiftsunderlaget 2003 och 2004.
  2. Reserv från 2004 att upplösa.
  3. Reservering för IS-bidraget 2008 baserad på avgiftsunderlag 2005 och 2006.
    Prognosen visar på en kostnad för bidraget till IS om 14 200 tkr (13 850 tkr), 3 % över budget. Anledningen till den större kostnaden är att reserven för IS-bidraget 2008 blir större eftersom intäkterna beräknas bli större.

    4. Reglerna från Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI)

    SFI:s avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt SFI:s regler måste minst 75 % av en 90-kontohavares insamlade medel gå till organisationens ändamål (75 % regeln). Omvänt får alltså som mest 25 % av insamlade medel gå till insamling- och administrationskostnader (25 % regeln). SFI gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna.

    Förra året var Amnestys insamlings- och administrationskostnader inom SFI:s gräns. Ändamålskostnaderna nådde inte 75 % då en del av 2005 års överskott sparades.

    Det är svårt att göra en prognos över nyckeltalen för 2006. En prognos kommer också att bli mycket osäker eftersom en rad antagande om framtiden måste göras. Siffrorna för 2006 i tabellen nedan får ses som en grov uppskattning.

    Även om tabellen visat att 25 % gränsen överskrids kommer den sannolikt att klaras när en noggrann översyn av kostnadsfördelningen görs i samband med bokslutet. Däremot blir det svårt att nå 75 % gränsen om inte ändamålskostnaderna tillåts öka.

    5. Eget kapital och reservens storlek

    I budgetmanualen sägs: " Svenska Amnesty har, genom årsmötesbeslut (senast maj 2003), valt att dela in det egna kapitalet i två delar; en reserv och en resterande del (ibland kallad "överreserven")”. Fördelningen mellan dessa två delar görs vid årets början utifrån kommande års budgeterade kostnader.

    Reserven ska enligt styrelsebeslut i maj 1998 följa den internationella normen så att den omfattar 75% av personalkostnader och 25% av övriga kostnader, vilket tolkas som sekretariatskostnader inkluderande avskrivningar. Skillnaden mellan det som ska finnas i reserven och det totala egna kapitalet blir en "överreserv".

    Förutsatt att 2006 års resultat blir det som prognosen utvisar kommer det egna kapitalet vid årets utgång att uppgå till 15 590 tkr.

    Enligt reservpolicyn bör den budgetbaserade reserven 2006 uppgå till 9 165 tkr.

    Enligt reservpolicyn skall en avsättning till Humanfondsreserven göras om resultatet är positivt och Humanfondsutdelningen blivit större än budget. Hela årets beräknade överskott om 1 059 tkr sätts därför av till Humanfondsreserven. Humanfondsreserven blir 4 408 tkr, där 3 349 tkr avser 2005 års avsättning.

    Amnestys kapital beräknas vara tillräckligt stort för att tillgodose reservpolicyn. Den önskvärda reservnivån överskrids dessutom med 2 016 tkr (15 590 – 4 408 tkr –9 166 tkr).

    6. Slutord

    Prognosen visar på ett överskott strax över miljonen kr mot ett budgeterat underskott om 700 tkr. Intäkterna beräknas bli högre än budget tack vare utdelningen från Humanfonden. Vid årets slut kommer sektionen att ha mer reserver än de interna reglerna föreskriver. Ekonomin ser alltså bra ut, om än inte lika bra som vid förra prognostillfället.

    Ett problem är dock SFI-nyckeltalen. Eftersom fundraisingteamet i år ägnat mycket tid åt sektionskampanjen är det troligt att när väl den slutgiltiga beräkningen görs för 2006 kommer 25 % regeln att klaras. Det kan övervägas om extra pengar skall gå till ändamålskostnader för att förbättra 75 % nyckeltalet.