Möte med sektionens styrelse den 29 oktober 2006 Protokoll från 1-2 oktober 2006
PROTOKOLL

Möte med sektionens styrelse den 29 oktober 2006

  Ledamöter Närvarande
  Ida Burlin x
  Johan Bäck x
  Shirin Heidari x
  Sune Montán x
  Lisa Moraeus x mötesordförande § 61-72
  Christine Pamp x mötesordförande § 73-76
  Jörgen Qwist x
  Madelaine Seidlitz x
  Åsa Vinge x
  Suppleanter
  Andrea Bodekull Anmält förhinder
  Sofia Karlsson x
  Anna Nilsdotter x
  Sekretariatet
  Dan Grundin x
  Kristina Lindquist x
  Jörgen Persson § 73-76
  Carl Söderbergh x
  Övriga
  Kerstin Sundman § 61-72
  § 61 Mötet öppnas

  Lisa Moraeus förklarar mötet öppnat.

  § 62 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

  Beslut

  att utse Shirin Heidari till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


  § 63 Val av vice mötesordförande till nästa möte

  Beslut

  att utse Ida Burlin till vice mötesordförande för nästa möte.

  § 64 Fastställande av dagordningen

  Frågan väcks om huruvida ärendet med den grupp i Åmål som vill lämna sitt distrikt skall tas upp på mötet, men detta anses vara en fråga för styrelseforumet.

  Christine Pamp vill ha möjlighet att förlänga mötestiden med trettio minuter om detta visar sig behövas.

  Beslut

  att fastställa dagordningen med det tillägg som framgår av protokollet.


  § 65 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 2-3 september 2006

  Styrelsen vill under § 55 avseende utbildning i målstyrning göra följande tillägg:

  ”Styrelsen uttrycker att den aktuella utbildningen i målstyrning var mycket välkommen och att man hädanefter avser att ha en liknande utbildning innan arbetet med att skriva nästa målstyrningsbilaga inleds.”


  Beslut

  att med dessa ändringar förklara protokollet justerat och lägga det till handlingarna.


  § 66 Utvärdering av styrelsemötet den 2-3 juni 2006

  Christine Pamp går kort igenom sammanställningen från styrelsens septembermöte och konstaterar att omdömena är mycket bra och att utmaningen nu består i att ytterligare utveckla den strategiska nivån på diskussionerna. Vidare får styrelsen arbeta vidare med att hitta diskussionsformer som alla känner sig fria att delta i.
  Jörgen Qwist kommenterar den frustration som framgår av utvärderingarna över att ledamöter tar upp ärenden som inte beretts i styrelseforumet, och menar att styrelsemötena inte kan reduceras till en sammanställning av forumet. Christine Pamp menar att kritiken i utvärderingarna bör tolkas som att mer genomgripande förslag bör diskuteras innan för att ge mötesordföranden en chans att förbereda sig.


  § 67 Rapport om per capsulambeslut

  Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

  10 okt 2006
  att anta direktiven för uppdragsgruppen som ska arbeta med sektionens organisationsutveckling.

  20 okt 2006
  att per den 20 oktober föreslå Gabi Björsson och David Langlet till ordföranden för årsmötet i Linköping 2007.

  26 okt 2006
  att
  - till december- eller januarimötet bjuda in landprogrammen.
  - till marsmötet bjuda in hälso- och sjukvårdsgruppen.
  - uppdra åt Sune Montán och Shirin Heidari att förbereda styrelsens möte med landprogrammen samt ansvara för att de bjuds in till mötet.
  - uppdra åt SGI att förbereda mötet med hälso- och sjukvårdsgruppen samt ansvara för att de bjuds in till styrelsens möte i mars.

  Jörgen Qwist återknyter till mötet med sektionens styrelse den 2-3 september och den diskussion kring etappmålen som då fördes. Dan Grundin har skickat ut en sista version av etappmålen och styrelsen fattar beslut om att anta dessa.

  Beslut

  att anta den senaste versionen av etappmålen 2007-2008.


  § 68 Rapport från sekretariatet

  Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten:

  Under perioden 19-24 oktober rönte Amnesty ovanligt stor uppmärksamhet i media med åtta TT-telegram och cirka 170 pressklipp, och sekretariatets pressekreterare har därför satt ihop en tilläggsrapport:
  19/10 TT-telegram om CIA-flyg, åtta klipp
  19/10 TT-intervju med Carl Söderbergh om BBC:s tortyrutredning, cirka 50 klipp + radio och TV
  20/10 TT-telegram om fängslanden i Etiopien, tolv klipp + radio och TV. Elisabeth Löfgren intervjuad av Expressen.
  20/10 TT-intervju med Carl Söderbergh om Amnestys öppna brev till Carl Bildt om Ryssland (och hans ryska aktier), 36 klipp + radio och TV
  23/10 TT-telegram om Amnestys rapport om internetdissidenter, 50 klipp + radio och TV
  24/10 TT-telegram om Vietnam och internet
  24/10 TT-telegram om utlämning av tjetjen som har uppehållstillstånd i Sverige.

  Öppet brev om Ryssland undertecknat av Amnesty, Svenska Helsingforskommittén och Östgruppen infört i Västgötabladet, Skaraborgs Läns Tidning, Ångermanlands Tidning, Skövde Nyheter, Smålänningen, Örnsköldsviks Allehanda (två införanden 20/10 och 23/10), Sundsvalls Tidning. Falköpings Tidning samt Eskilstunakuriren.

  Maja Åberg medverkade i TV8 ”Världen i fokus” om lätta vapen och FN-resolutionen den 24/10 2006.

  Det påpekas en ändring i den utsända rapporten under rubriken Landprogram och specialgrupper. De namnunderskrifter som samlades in den 16 september 2006 i samband med
  ”Day for Darfur” har inte kunnat överlämnas till Sudans ambassadör i Oslo då denne har varit otillgänglig. En gemensam nordisk aktion med ett överlämnande av namnunderskrifterna är planerat till månadsskiftet november/december. Carl Söderbergh åker i början av november till London för ett möte med andra generalsekreterare inom EU för att diskutera två EU-specifika kampanjer på temat rasism och diskriminering samt tortyr och ”kriget mot terrorismen”. Carl Söderbergh har också blivit ombedd att åka på en inspektionsresa till den nyligen återuppbyggda ungerska sektionen.

  Jörgen Qwist undrar apropå aviserade personalförändringar om det finns någon anledning att vara orolig för sektionens fundraisingverksamhet. Carl Söderbergh menar att sekretariatet arbetar med de aktuella rekryteringarna och att ingen anledning till oro föreligger.

  Vidare väcktes frågan om datum för lansering av den nya interna hemsidan. Denna kommer att vara i bruk från och med den 31 december 2006 och kommer att utgöra en gemensam arbetsyta i form av ett intranät.


  § 69 Rapport från styrelsemedlemmar

  Styrelsens ledamöter rapporterar om det löpande arbetet sedan förra styrelsemötet.

  Lisa Moraeus påtalar att diskussionen kring ett förslag till direktiv för ett uppdrag med titeln "Internationella kontaktytor" inte fungerar i forumet och undrar om styrelsen kan besluta om att Strategigrupp I formellt kan avbryta arbetet med detta direktiv. Christine Pamp menar dock att eftersom ett internationellt rådsmöte stundar under 2007 och den svenska sektionen behöver fler internationella kontakter så vore det olyckligt att inte fullfölja arbetet. Åsa Vinge åtar sig att skriva direktivet.

  Beslut
  att uppdra åt Åsa Vinge att skriva ett direktiv för ett uppdrag om Amnestys internationella kontaktytor.

  Gruppen som arbetar med rekrytering av ny Generalsekreterare för svenska Amnesty rapporterar om hur processen fortskrider och vill för styrelsen väcka frågan om språkkunskaper i den kravprofil som skall formuleras. Frågan gäller huruvida goda kunskaper i det svenska språket skall vara ett instrument för utgallring bland kandidater eller om det inledningsvis skall räcka med felfri engelska. Christine Pamp argumenterar för att Amnesty bör kunna anställa en generalsekreterare som inte behärskar svenska men som är villig att lära sig, då utbudet av personer med de specifika kunskaper som efterfrågas torde vara relativt begränsat i Sverige. Jörgen Qwist menar istället att då sektionen har svenska som arbetsspråk kan det bli problematiskt för den som är begränsad till engelska att vara ett språkrör utåt och att samarbeta med exempelvis styrelsen. Carl Söderbergh tillägger att felfri engelska är absolut imperativt, men att han även ser områden då bristande kunskaper i svenska kan vara ett problem. Detta handlar främst om mediekontaktar, nätverkande med andra svenska frivilligorganisationer samt demokratiaspekten inom rörelsen. Han menar dock att man inledningsvis bör avstå att gallra bland kandidaterna på grundval av bristande svenskkunskaper och istället bör se till de individer som söker tjänsten. Lisa Moraeus meddelar att synpunkter i frågan skall vara henne tillhanda senast onsdag 1 november 2006.


  § 70 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

  Carl Söderbergh rapporterar från AIK:

  Den innevarande perioden är att betrakta som högsäsong för AIK och man har för närvarande att ta ställning till två enkäter som kretsar kring en eventuell resolution från den chilenska sektionen om samkönade äktenskap respektive kring utredningsriktlinjer. Vidare arbetar sekretariatet med kommentarer på ett dokument om kampanjen kring Human Rights and Human Dignity (ESK-rättigheter) och Carl Söderbergh försäkrar sig om att det är rätt uppfattat att styrelsen önskar bli inkopplade i arbetet med denna kampanj i ett senare skede.
  Under Campaign Coordinators Meeting i London föregående vecka diskuterades rätten till hälsa med betoning på SRR och HIV/AIDS samt rätten till bostad. Möjligheten finns till ett eget landsprojekt som i svenska sektionens fall eventuellt skall kretsa kring flyktingars rättigheter.

  AIK har mottagit två dokument om sexuella och reproduktiva rättigheter. Det handlar om en riskanalys som sekretariatet svarar på och som fått förlängd remisstid till januari 2007 samt ett utkast till policy kring valda delar av abortfrågan. På det senare skriver Sofia Halth ett utkast till svar som styrelsen sedan ombeds kommentera. Remisstiden löper till den 15 januari 2007.

  Den italienska sektionen har tagit kontakt med den svenska sektionen med ett initiativ till att skriva en gemensam resolution till ICM kring abort. Det handlar om att Amnesty skulle arbeta med abortfrågan fullt ut och ärendet ligger hos styrelsen för beslut. Shirin Heidari föredrar under § 75.

  EU-föreningen behöver en ny medlem och frågan ligger hos den sekretariatets lobbyansvarige som skall återkomma kring detta.

  Fundraisingteamet arbetar på en enkät om den internationella uppförandekoden för frivilligorganisationer.


  § 71 Rapport från Amnestyfonden

  Åsa Vinge rapporterar från Amnestyfonden:

  Amnestyfonden styrelse har beslutat att inte göra det tillägg i arbetsordningen som granskningskommittén tidigare föreslagit, om ledamöter föremål för förundersökning. Det är fondstyrelsens uppfattning att en arbetsordning inte kan innehålla alla tänkbara scenarier och man föreslår att sektionsstyrelsen hanterar frågan på ett liknande sätt.


  § 72 Rapport från uppdragsgrupp

  Vid den svenska sektionens årsmöte 2005 fattades beslut om att tillsätta en uppdragsgrupp för att utreda Amnestys möjligheter att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster och att styrelsen skulle återkomma till sektionens årsmöte 2007. Uppdragsgruppens rapport har inkommit till styrelsen och Kerstin Sundman föredrar utifrån denna. Uppdragsgruppen presenterar i rapporten tre förslag som består i att Amnesty utifrån den förståelse som återfinns i rapporten skall utarbeta ett ställningstagande kring prostitution, att identifiera efterfrågans betydelse för prostitutionen och dess koppling till människohandel samt att tillsätta en internationell utredning kring Amnestys möjligheter att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster.

  Styrelsen tackar uppdragsgruppen för en mycket välskriven rapport varefter diskussion sker.

  Det råder enighet i styrelsen om att inte skriva någon resolution till ICM 2007 i ärendet och Madeleine Seidlitz rapporterar att detta även är sekretariatspersonalens uppfattning. Samtalet kretsar kring på vilket sätt man bör återkomma med uppdragsgruppens rapport till årsmötet 2007 och styrelsen menar att det bör finnas flera alternativ i det förslag till beslut som presenteras. Flera ledamöter anser att rapporten, när den läggs fram för årsmötet, bör kompletteras med andra betraktelsesätt beträffande prostitutionsfrågan och man lyfter i detta avseende bland annat fram ett remissvar från Amnestys hbt-grupp. Vidare diskuteras årsmötesdeltagarnas möjligheter att informera sig och diskutera prostitutionsfrågan innan de fattar beslut på årsmötet. Jörgen Qwist drar paralleller till 2006 års omfattande förberedelsekampanj kring abort och menar att ambitionsnivån bör vara lika hög i detta ärende. Ida Burlin påpekar att detta till skillnad från abortfrågan rör sig om ett lokalt svenskt initiativ och Christine Pamp tillägger att styrelsen inte bör ge sken av att man tillmäter prostitutionsfrågan samma tyngd som beslutet kring abort. Styrelsen uttrycker dock att man under årsmötet vill se ett seminarium kring prostitution.

  Beslut

  att
  uppdra åt strategigrupp 3 att ta fram ett förslag till årsmötet utifrån uppdragsgruppens rapport .

  att
  förslaget till årsmötet skall innehålla flera olika alternativ, och att det kompletteras med remissvar från hbt-gruppen, kvinnorättsgruppen, AIK och eventuellt övriga NGO:s .

  att
  årsmötesdeltagarna ges möjlighet till information och diskussion kring frågan.


  § 73 Ekonomi 2006

  Jörgen Persson föredrar utifrån den ekonomiska rapporten för sektionen t o m augusti 2006.


  § 74 Förslag till budget 2007

  Jörgen Persson redogör för sekretariatets förslag till budget 2007 som bland annat innefattar ny verksamhet i form av en sommarturné, ökad marknadsföring av kortkampanjen, extranummer av Amnesty Press, ökat tjänsteutrymme på sekretariatets flyktingavdelning samt en distriktssamordnartjänst i Stockholm.

  Vidare får styrelsen en rapport från sektionens budgetmöte där det framkommer att deltagarna starkt betonar att sektionen håller sig till SFI:s nyckeltal för insamlingskostnader; att man är mycket positiv till en distriktssamordnartjänst i Stockholm; att distrikten Jönköping, Östergötland-Södra Sörmland och Västerbotten efterfrågar en satsning på F2F på sina orter samt att budgetmötet lämnar ett yrkande på en pensionärssatsning.

  Det aktuella budgetförslaget diskuteras i styrelsen.

  Styrelsen uttrycker att den vill gå vidare med en balanserad budget.

  Sune Montán yrkar på att personella resurser inom det aktuella budgetförslaget frigörs för att tillgängliggöra projektet ”Individuals at risk” för aktivister inom den svenska sektionen.
  Det finns för närvarande 150 fall i projektets databas och i Sverige skulle arbetet kunna
  inledas vid årsskiftet. Styrelsen menar att man måste utgå från att det finns finansiering för projektet på det internationella sekretariatet, även utan en eventuell gåva från den svenska sektionen.

  Jörgen Qwist menar att styrelsen bör ta hänsyn till de önskemål om F2F-satsningar som uttrycktes på budgetmötet där de aktuella distrikten betraktar detta som en metod att få fler aktiva medlemmar. Christine Pamp återknyter till etappmålen 2007-2008 där det fastslås att antalet aktiva medlemmar skall växa i samma takt som medlemskåren generellt och menar att sektionen inte ytterligare bör fördröja en satsning på F2F utanför storstäderna. Dan Grundin undrar om det är styrelsens uppfattning att man för den aktuella satsningen är beredd att acceptera en lägre lönsamhet och Jörgen Qwist menar angående detta att extra pengar kan tillsättas i beaktande av den geografiska mångfalden och att man gentemot SFI bör driva linjen att en större andel av dessa insamlingskostnader är att betrakta som ändamål. Styrelsen poängterar att F2F även fortsättningsvis skall vara en renodlad medlemsvärvningsaktivitet men att det på de aktuella orterna skulle ske i nära samarbete med distrikten.

  Beträffande mångfald poängterar Christine Pamp att en konkret åtgärd behövs i budgetförslaget och föreslår tjänsteutrymme och en projektplan. Styrelsen diskuterar olika möjligheter kring en mångfaldstjänst, bland annat beträffande geografisk placering. Anna Nilsdotter och Carl Söderbergh får i uppdrag att under mötet formulera ett förslag på en mångfaldssatsning i storleksordningen 350tkr som kan föras in i det slutgiltiga budgetförslaget för 2007 att ersätta det konsultuppdrag som återfinns i det aktuella förslaget till budget.

  Styrelsen diskuterar förslaget på en ungdomssamordnare och Ida Burlin påpekar apropå den internationella ungdomsstrategin att en ungdomssatsning vore lämplig under 2007. Styrelsen beaktar även budgetmötets yrkande på en pensionärssatsning och ställer sig positiv till båda förslagen, dock utan att ge dem högsta prioritet. Flera styrelseledamöter påpekar att lokalfrågan bör uppmärksammas i händelse av att en ungdomssamordnartjänst placeras i Malmö, då platsbrist redan i dagsläget är ett problem i den aktuella distriktslokalen

  Styrelsen är positiv till förslaget om en distriktssamordnartjänst i Stockholm och beaktar under denna punkt det brev från stockholmsdistriktet som återfinns under § 75.
Styrelsen är positiv till förslaget att utöka sektionens ICM-delegation med en person.

  Jörgen Qwist av styrelsen vill få en viljeyttring om att sekretariatet har styrelsens mandat att driva linjen att en större del av de insamlingskostnader som kan kopplas till medlemsvärvning skall kunna betraktas som ändamålskostnader. Styrelsen betonar vikten av transparens och att detta skall ske i dialog med SFI.

  Styrelsen är osäker på huruvida det är den svenska sektionens tur att arrangera det Nordiska mötet inför ICM 2007. I händelse av detta bör kostnaden för arrangemanget läggas in i budgetförslaget.

  Styrelsen vill i budgetförslaget se en tydligare koppling till etappmålen 2007-2008.


  Beslut

  att förordna en balanserad budget för 2007

  att till budgetförslaget lägga en projektbeskrivning på hur arbetet med projektet ”Individuals at risk” kan hanteras inom det tjänsteutrymme som presenteras i det aktuella budgetförslaget

  att utöver den aktuella kostnadsramen lägga ett förslag om ett pilotprojekt inom F2F i samarbete med de distrikt som uttryckte intresse för detta på budgetmötet

  att till budgetförslaget lägga ett förslag om en sexmånaders projekttjänst inom området mångfald

  att utöka sektionens ICM-delegation med en person

  att utreda möjligheten att betrakta en större andel av organisationens medlemsvärvningskostnader som ändamål

  att uppdra åt sekretariatet att kontrollera om det är den svenska sektionens tur att arrangera det Nordiska mötet inför ICM 2007

  att uppdra åt sekretariatet att i det slutgiltiga förslaget till budget göra en tydlig koppling till etappmålen

  att med ovanstående ändringar tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2007

  att bordlägga beslutet om budget 2008 till decembermötet


  § 75 Övriga frågor

  Ett brev har inkommit från stockholmsdistriktet till stöd för en distriktsamordnartjänst och detta har tagits i beaktande av styrelsen under § 74.

  Beslut

  att uppdra åt Anna Nilsdotter att besvara det inkomna brevet från stockholmsdistriktet.

  Strategigrupp I presenterar två alternativa förslag inför styrelsens utbildningsdag som kommer att äga rum den 3 december. Styrelsen menar att man den aktuella dagen bör hinna med båda förslagen, dvs både utbildning i konflikthantering och ett besök från AIK.

  Beslut
  att ägna styrelsens utbildningsdag den 3 december 2006 åt utbildning i konflikthantering samt till ett besök från AIK.


  Shirin Heidari rapporterar att den italienska sektionen har tagit initiativ till en resolution till ICM 2007 om att Amnesty fullt ut skall arbeta med rätten till abort. Styrelsen menar att man från årsmötet 2006 fått indikationer om att den svenska sektionen står bakom en sådan utveckling och man ställer sig därför positiv till den italienska sektionens förslag. Skulle den svenska sektionens årsmöte 2007 motsätta sig initiativet kan man välja att återta resolutionen. Stefan Johansson har upplyst styrelsen om att IS och IEC anser att Amnesty bör undvika att diskutera abortfrågan vid ICM 2007 för att motverka att denna tar för stort utrymme. IS förordar att Amnesty väljer en extensiv tolkning av det begränsade förslag om abort som tidigare diskuterats och att rörelsen avvaktar med att ta ställning till abortfrågan fullt ut. Styrelsen väljer att inte hörsamma denna uppmaning och avser även att på egen hand att skriva en resolution i händelse av att den italienska sektionen tar tillbaka sitt initiativ.

  Beslut
  att acceptera inbjudan från den italienska sektionen om att skriva en resolution om att fullt ut arbeta för rätten till abort, förutsatt att årsmötet 2007 vidhåller sin nuvarande position i frågan.

  att skriva den aktuella resolutionen även om den italienska sektionen drar tillbaka sitt initiativ.

  att Shirin Heidari ansvarar för den vidare kontakten med den italienska sektionen.


  Jörgen Qwist rapporterar att diskussioner pågår kring möjligheten att fusionerna Amnestys och ABG:s ekonomier.


  § 76 Mötet avslutas

  Christine Pamp avslutar mötet.


  Christine Pamp Lisa Moraeus
  Mötesordförande Mötesordförande
  Kristina Lindquist Shirin Heidari
  Sekreterare Justerare