Brev från stockholmsdistriktet Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006

Till: Styrelsen
Från: Stockholmsdistriktet
Datum: 12 okt 2006


  Samordnare för Stockholmsdistriktet

  Underlag från distriktets styrelse, 12 oktober 2006
  Vid frågor, kontakta ordförande Sara Stylbäck, sara.stylback@amnesty.se, 070-5893395


  Bakgrund

  I syfte att stödja lokal aktivism finns det i Göteborg och Malmö sedan några år tillbaka distriktscenter med anställda samordnare. Det har där resulterat i ökad aktivism.

  Stockholm är det i särklass största distriktet, med ca 24 300 medlemmar. Som jämförelse kan nämnas att Göteborg har 6 100 medlemmar. Men i Stockholm är det särskilda stödet till distriktet och dess aktivister begränsat till en praktikant. Den första Stockholmspraktikanten började arbeta i januari 2006 och är en värdefull resurs för distriktet, men eftersom praktikanten byts ut efter några månader brister det i kontinuitet. Praktikanten utför även en del arbete som inte är specifikt knutet till Stockholmsdistriktet.

  I förhållande till sin storlek i medlemsantal har Stockholm anmärkningsvärt få grupper. Här finns 30 arbetsgrupper och bara två ungdomsgrupper. Antalet grupper har under år 2006 minskat, samtidigt som Stockholms medlemsantal ökar kraftigt i kölvattnet av Face2Face-projektet. Enligt sekretariatet har även trycket på grundkurserna i Stockholm, som hålls i dess regi, ökat. Men distriktets ideellt arbetande medlemmar mäktar inte längre med att omvandla den snabbt växande medlemsbasen till en ökad aktivism. Det växande intresset och stödet för Amnesty i Stockholm resulterar tyvärr inte i någon ökning av antalet grupper och tycks inte heller resultera i ökad överlevnad för våra befintliga grupper.

  Distriktets styrelse har vidtagit åtgärder för att försöka vända utvecklingen. En handlingsplan för att stärka arbetet på ungdomssidan och skapa fler ungdomsgrupper håller på att tas fram. Introduktionsmöten för personer som vill bli nya aktiva hålls numera varje månad. För att hitta dessa personer ska vi leta aktivt på nya ställen, med anslag på stan, i skolor och på arbetsplatser, genom särskilda inbjudningar till invandrarföreningar etc. Till introduktionsmötena bjuds grupper som söker medlemmar också in. Under hösten kommer en workshop/utbildning om ledarskap och grupprocesser att genomföras för gruppsekreterare. Distriktet försöker också nybilda en medlemsvårdsgrupp som får till uppgift att slussa in nya aktiva i grupper, vara faddrar för nya grupper första året enligt en fastställd handlingsplan samt stötta grupper i kris.

  Rekrytering av aktiva som vill arbeta med alla dessa åtgärder pågår. Men ideellt arbetande personer kan bara föra Stockholmsdistriktet framåt en bit på vägen. Ska Amnesty i Stockholm leva upp till sin potential – och den är stor – behöver Stockholmspraktikanten kompletteras med en anställd person som kan arbeta systematiskt, strategiskt och långsiktigt med att bygga upp och stärka distriktets aktiviststrukturer, på ett sätt som ideella krafter inte förmår. Stockholmsdistriktet har dock ingen ekonomisk eller personell möjlighet att självt anställa en sådan distriktssamordnare.  Syfte

  Syftet med en sådan anställd samordnare för Stockholmsdistriktet är:

  -att öka och förbättra stödet och servicen till Stockholmsdistriktets styrelse, enskilda aktiva, arbetsgrupper, ungdomsgrupper samt distriktets egna grupper. De senare är i dag informationsgruppen, förvarsgruppen, kampanjgruppen, insamlingsgruppen, utåtriktade gruppen samt trivselgruppen och medlemsvårdsgruppen (under bildande).

  -att bättre samordna distriktets resurser, bland annat kring gemensamma större aktiviteter och kampanjer

  -att öka aktivismen i Stockholmsdistriktet

  -att förbättra förutsättningarna för att svenska sektionens mål förverkligas inom Stockholmsdistriktets verksamhetsområde


  Förslag på arbetsuppgifter

  -Uppbyggnad och stöd till aktiviststrukturerna i Stockholm

  -Marknadsföring av utåtriktade aktiviteter och introduktionsmöten

  -Rekrytering av aktiva medlemmar

  -Gruppbildning

  -Stärka Amnesty på ungdomssidan genom att bilda nya ungdomsgrupper och uppmuntra Amnestyprojekt i skolor

  -Stöd till arbetsgrupper och enskilda medlemmar

  -Samordning och stöd till informatörsnätverket, rekrytera och utbilda nya informatörer

  -Medlemsutveckling, intern rekrytering

  -Administrera och genomföra utbildningar för aktivister

  -Samordning och administrering av utåtriktade aktiviteter distriktsstyrelsen beslutat om

  -Service till allmänhet och skolor

  -Intern administration, t.ex. uppdatering av register över grupper och medlemmar, att i samråd med distriktsstyrelsen ta fram underlag för distriktets budget och verksamhetsplan.


  Förslag på ansvarsfördelning

  Sekretariatet ska ha arbetsgivaransvaret och samordnaren ska ingå i sekretariatets aktivistteam. Då ensamarbetsplatser är problematiska och samordnaren behöver ha nära kontakt med övriga aktivistteamet föreslår distriktsstyrelsen att samordnaren får en arbetsplats på sekretariatet. Det är dock angeläget att samordnaren 8-10 timmar i veckan arbetar från distriktets egen lokal och finns tillgänglig där för medlemmar och andra besökare.

  Någon från distriktsstyrelsen ska ingå i den grupp som arbetar med rekryteringen av samordnaren. Det slutliga beslutet om anställning fattas av sekretariatet.

  Arbetsledningen står sekretariatet och aktivistteamets samordnare för, men distriktets verksamhetsplan och sektionens handlingsplan ska ligga till grund för arbetets inriktning. Regelbundna avstämningar mellan distriktsstyrelsen och samordnaren är nödvändiga.

  Inom många områden kommer styrelsen och samordnaren att arbeta parallellt och därför krävs regelbundna avstämningar om arbetsfördelningen. Många frågor kring ansvars- och arbetsfördelning mellan samordnaren och distriktsstyrelsen kommer säkert att dyka upp efter hand, och får lösas då. Det är viktigt att det finns en öppenhet och en dialog där förslag kan komma från alla håll, och en tydlig verksamhetsplan med tydliga målsättningar. Viktigt är också att ha i åtanke att aktivismen ska skötas av aktivister – samordnaren ska förbättra förutsättningarna för att den ska fungera.


  Finansiering

  Sektionen bär kostnader kopplade till anställningen, såsom rekryteringskostnader, lön, försäkringar, utrustning på arbetsplatsen och utbildning. Distriktet bär de löpande kostnader som är kopplade till aktivistverksamheten i Stockholm och till distriktslokalen.


  Tidsplan

  Distriktsstyrelsens önskemål är att rekryteringsprocessen inleds under våren 2007 och att distriktssamordnaren börjar sitt arbete hösten 2007.


  Målsättning

  Mot bakgrund av det stadigt ökande medlemsantalet i Stockholm är det nu angeläget att avsevärt höja ambitionsnivån för aktivismen i Stockholm. Stockholmsdistriktets målsättning är att satsningen på en anställd samordnare ska bidra till ökad och förbättrad aktivism inom distriktets område, till exempel:

  - att antalet arbetsgrupper och ungdomsgrupper ska öka i antal. Med tanke på storleken och medlemsunderlaget, som snarare bör öka än minska framöver, tror distriktsstyrelsen att Stockholm har potential för ca 80 arbetsgrupper och ca 20 ungdomsgrupper. Det bör
  vara ett mål på lång sikt – förslagsvis till år 2018. Delmål behöver därför formuleras.

  - att Amnesty blir betydligt mer synligt i Stockholm, där så många beslutsfattare, ambassader och konsulat finns. En ökad synlighet på gator och torg bör i sin tur leda till ännu fler aktiva.

  - att Stockholms aktiva ska känna att de får det stöd och hjälp i sitt arbete som de behöver, och att arbetet är givande och utvecklande.

  - att Amnesty i Stockholm bättre ska spegla länets befolkning i fråga om t.ex. etnicitet, religion, utbildning och social bakgrund.

  - att Stockholmsdistriktet blir mer tillgängligt för allmänheten, och kunskapen om vart man vänder sig om man vill bli aktiv är väl spridd i länet.

  Erfarenheter från distriktscentren i Göteborg och Malmö visar på positiva effekter även på angränsande distrikt. En satsning i Stockholm skulle troligtvis även påverka Uppsalas, Mälardalens och Östergötlands distrikt i positiv riktning.