Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006

Till: Budgetmötet
Från: Granskningskommittén
Datum: 10 okt 2006


   Amnesty International
   Svenska sektionen
   10 oktober 2006


   Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2006


   Budgetens utformning

   Budgetens utformning och innehåll kan vi denna gång inte uttala oss om eftersom budgetmötet är tidigarelagt och budgetförslaget inte är tillgängligt.

   Rapport årets första åtta månader (2 tertial). 1 jan – 31 aug. 2006

   Senaste tertialrapporten visar att flera intäktsslag förväntas ligganågot högre än budget. Gåvor via autogiro ökar, vilket är väntat då allt fler medlemmar övergår till denna betalningsform. F2F satsningarna har visat sig framgångsrika på de flesta platser och bör fortsätta.

   Bidraget från Humanfondens sparare väntas ligga över budget, vilket är budgettekniskt väntat (budgeteras lågt). Oroande här är att antalet sparare i Humanfonden fortsätter att minska från ca. 10000 2002 till strax under 8000 2006.
   En annan sak som oroar ännu mer att vi inte når upp till de nyckeltal (procentgränser) som SFI kräver för att få ha 90-konto, d.v.s. att högst 25 % av intäkterna används för insamlingsverksamhet och administration, samt att minst 75 % av intäkterna används i Amnestys ändamålsverksamhet.

   Granskningskommittén föreslår därför att av det beräknade överskottet för året satsas ytterligare på ändamålsverksamhet. För 2006 föreslår vi att sektionen bidrar med mer pengar än budgeterat till IS / den internationella rörelsen. Vilka ändamål sektionen ska stödja uppmuntrar vi budgetmötet att tycka till om. Exempel kan vara att stödja den internationella biståndsfonden och/eller s.k. major projects, t.ex. individuals at risk. En annan möjlighet är att ge ett extra bidrag till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Sektionsstyrelsen har kanske även ytterligare tänkbara förslag.
   Även i budgeten 2007 är det givetvis viktigt att tillse att SFIs två nyckeltal uppfylls. Eftersom 75%-nyckeltalet inte har uppfyllts de senaste åren och sektionens ekonomiska utveckling nu ser skaplig ut, finns nu utrymme att göra ytterligare satsningar på ändamålsverksamhet, t ex flyktingarbetet i sektionen. Granskningskommittén vill dock varna för alltför vidlyftiga satsningar på sådant som ger upphov till fasta kostnader, så att vi skaffar en alltför stor rock. Vi bör ha situationen i slutet på 1900talet i minne, stora bidrag från Humanfondens sparare (stark börs) som sedan förbyttes i börsnedgång och kraftig minskning av sektionens inkomster de först åren på 2000 talet, vilket medförde smärtsamma nedskärningar i sektionens verksamhet. Ekonomiplaneringen bör vara långsiktig.

   Svenska sektionens Granskningskommitté, i oktober 2006
   Bo Lindblom
   Jan Nygren
   Maria Eklund
   Roland Kadefors

Tillägg till Granskningskommitténs rapport till Budgetmötet 28 oktober 2006.

Granskningskommittén har i rapporten redan påpekat vikten av att uppfylla de krav som SFI ställer för att få använda 90-konto.

Då vi nu ser att det framtagna budgetförslaget inte uppfyller dessa krav blir oron stor.

Det är av största vikt att sektionen uppfyller såväl kravet på 75% till ändamålet som kravet på max 25 % till insamlings- och administrationskostnader. Detta måste som vi ser det avspeglas i budgeten och noga följas upp så att det inte plötsligt visar sig i slutet på året att fördelningen ligger fel, i ett läge när det hela kan vara svårt eller omöjligt att rätta till.

SFI kan enligt uppgift ta hänsyn till tillfälliga överskridande, men i budgetförslaget redovisas en tabell över utfallet åren 2002-2007 varav framgår att vi endast ett år 2005 uppfyllt dessa krav. Övriga år har en eller båda reglerna överskridits.

Med det förtroende Amnesty har bland allmänheten vore det förödande om nya anmärkningar skulle komma från SFI. Det underströks av den reaktion som kom efter att Amnesty tillsammans med några andra organisationer fick ett påpekande och som blev offentligt senare delen av 2005.

Granskningskommittén rekommenderar att medel överförs till Internationella biståndsfonden
alternativt till Amnestys biståndsverksamhet via Amnestyfonden så att nyckeltalen kommer på ”rätt” sida och då gärna med marginal.
Svenska sektionens Granskningskommitté
Bo Lindblom
Jan Nygren
Maria Ekelund
Roland Kadefors