Bilaga 6 Distriktscenter och distriktsamordnare i budgeten 2007 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006

Bilaga 6

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 13 oktober 2006


Distriktscenter och distriktsamordnare i budgeten 2007

Distriktscentren i Göteborg och Malmö
I mars 2004 fattade sektionsstyrelsen beslut om en ny struktur för verksamheten vid distriktscentren i Göteborg och Malmö där sektionen har ansvaret för de anställda och den verksamhet de bedriver och delar lokal- och driftskostnader för kontoren med respektive distrikt. Vi anser att verksamheten vid distriktskontoren nu har funnit en bra form, inte minst genom att distriktssamordnartjänsterna är enhetligt utformade vad gäller tjänsteutrymme och arbetsinnehåll, vilket möjliggör ett tätare och bättre samarbete distriktskontoren emellan än tidigare. Även samarbetet med övriga anställda på sekretariatet har märkbart förbättrats bl a genom att vi ökat de ekonomiska resurserna för verksamheten. En fråga som dock återstår att lösa vad gäller distriktskontoret i Malmö är frågan om ensamarbete.

I Göteborg arbetar två personer, förutom tjänsten som distriktssamordnare finns en utlokaliserad tjänst som kampanjsamordnare. I Malmö finns endast en anställd, men sektionens ambition är att om möjligt ha åtminstone en ytterligare tjänst utlokaliserad till distriktskontoret i Malmö. I sekretariatets förslag till budget 2007 finns en projektanställning för sektionens ungdomsarbete placerad i Malmö. Eftersom frågan om personalutökning vid distriktskontoret i Malmö också är kopplad till frågan om en eventuell ny distriktslokal, föreslås projekttjänsten starta 1 september 2007. Projektet är en del av det utrymme som enligt styrelsebeslut i september 2005 ska skapas för att förverkliga sektionens strategi för att öka aktivismen.

Ett tredje distriktscenter
Sekretariatet har undersökt möjligheten att i samband med budgetarbetet 2007 och i enlighet med aktiviststrategin planera för ett tredje distriktscenter. Vi finner dock flera skäl för att inte göra detta 2007, utan istället föreslå dels att utöka tjänsteutrymmet i Malmö enligt ovan, dels att inrätta en tjänst som distriktssamordnare i Stockholm (se nedan). De främsta skälen till att för närvarande inte starta ett tredje distriktscenter är följande:

- Vi ser i dagsläget inget distrikt som är tillräckligt stort eller utvecklat för att ta på sig ett sådant ansvar som ett distriktscenter innebär.
- Vi ser i dagsläget inga möjligheter att till rimliga kostnader och arbetsinsatser från centralt håll bygga upp en distriktsverksamhet i ett existerande distrikt utanför storstadsområdena.
- Vi anser inte att vi bör starta ett nytt distriktcenter innan vi åtgärdat de brister som finns i redan existerande center, bl a det som rör ensamarbete.

Distriktssamordnare i Stockholm
Vi har med utgångspunkt i vad vi säger om ett tredje distriktscenter ovan, valt att fokusera våra diskussioner på distriktssamordnarens roll snarare än distriktscentrets roll, och föreslår i budget 2007 en ny tjänst som distriktssamordnare i Stockholm. Vi anser att en distriktssamordnare bör placeras i ett distrikt som har tydliga strukturer och tillräckligt många aktivister för att klara av arbetet kring en distriktssamordnare och än så länge gäller detta enbart storstadsdistrikten. En distriktssamordnare i Stockholm skulle bidra till att kraftigt öka Amnestys synlighet i den del av landet som har både flest invånare och Amnestymedlemmar.

Vår bedömning är att Stockholmsdistriktet har en mycket stor outnyttjad potential, men att det är för stort för att distriktsstyrelsen ska kunna ta vara på alla resurser och utveckla tillräckligt bra strukturer. Stockholm är det distrikt som de senaste tio åren haft den mest negativa utvecklingen vad gäller arbetsgrupper och ungdomsgrupper. Mellan åren 1995-2005 minskade antalet grupper i Stockholmsdistriktet med 40%, vilket ska jämföras med Göteborgsdistriktet och distrikt Skåne/Blekinge som båda ökade gruppantalet med närmare 30% under samma period (i de här siffrorna räknas arbets- och ungdomsgrupper). I dagsläget finns endast en aktiv ungdomsgrupp i Stockholmsdistriktet.

Distriktssamordnartjänsten i Stockholm skulle enligt förslaget vara placerad på sekretariatet. Både arbetsinnehåll och placering för tjänsten har diskuterats med Stockholmsdistriktets styrelse som är positiva till förslaget.

Distriktsstöd i övriga landet
En annan fördel med en distriktssamordnare i Stockholm är att avsevärd arbetstid skulle kunna frigöras från den nuvarande grupp- och distriktstjänsten för mer aktivt stöd till distrikten utanför storstadsregionerna, d v s till mindre distrikt och orter. Det skulle även frigöra tid från kampanjtjänsterna på sekretariatet, arbetstid som kan läggas på kampanjaktiviteter och evenemang till övriga distrikt och därmed öka synligheten i flera delar av landet.