Möte med sektionens styrelse den 24-25 september 2005 Protokoll från 1-2 september 2005PROTOKOLL NR 3/2005/2006

Möte med sektionens styrelse den 24-25 september 2005

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, mötesordförande § 44-56, § 63-65
Ida Burlin X
Johan Bäck X
Emma Josefsson X
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, mötesordförande § 57-59, § 60-62
Berivan Öngörur Anmält förhinder
Suppleanter
Madelaine Seidlitz Anmält förhinder
Jörgen Qwist X, § 44-57, § 61-67
Åsa Vinge X
Sekretariatet
Carl Söderbergh Anmält förhinder
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare
Övriga
Sara Ångström X, § 58-59
Miriam Isaksson X, § 58-59
Mats Engman X, § 61
Jörgen Persson X, § 59
Annika Flensburg X, § 56-57
Distriktsombuden X, § 56, § 60
Valberedningen X, § 63


§ 44 Mötet öppnas

Magnus Brattgård förklarar mötet öppnat.


§ 45 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Emma Josefsson till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 46 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att från och med nästa styrelsemöte kalla ordförandereserven för vice mötesordförande,

att utse Ida Burlin till vice mötesordförande för nästa möte.


§ 47 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 48 Protokoll från möte med sektionens styrelse 4-5 juni 2005

Emma Josefsson har uppmärksammat att hennes namn inte är förkryssat i närvarokolumnen, vilket är felaktigt eftersom hon närvarade vid hela mötet.

Christine påtalar uppgifter som delegerades vid föregående möte men som ännu inte har utförts:
- Magnus Brattgård uppdrogs att tillsammans med styrelsesekreteraren fundera över en bra lösning på hur det kan bli enklare för läsaren att hitta dokument som omnämns i protokollen, exempelvis genom indexnummer.
- Angående rekommendation 2 i Granskningskommitténs rapport avseende protokollens innehåll och form uppdrogs Johan Bäck att initiera en diskussionen i styrelseforumet vilket har gjorts.
- Christine Pamp och Magnus Brattgård uppdrogs att se över det material som finns om beredningsorganisationen för att sedan eventuellt kunna presentera ett förslag för styrelsen.

I samband med att styrelsen vid junimötet gick igenom protokollet från det konstituerande mötet den 8 maj efterfrågade Christine Pamp information från sekretariatet om vem av styrelsens suppleanter som valdes till 1:a respektive 2:a suppleant vid årsmötet i enlighet med röstresultatet. Christine Pamp meddelar att det saknas röstsiffror från årsmötet beträffande detta, styrelsen konstaterar att man ännu inte kunnat utse 1:a respektive 2:a suppleant.


§ 49 Utvärdering av styrelsemötet den 4-5 juni 2005

Magnus Brattgård och Christine Pamp sammanfattar styrelseledamöternas synpunkter från junimötet där det samlade omdömet var mycket positivt. Däremot tappade styrelsen styrfart under sommarmånaderna.

Christine Pamp påpekar att styrelsen måste hitta ett bra sätt att diskutera i styrelseforumet och ger flera exempel på frågor som på sistone avstannat. Christine Pamp föreslår därför att styrelsen bör ta hjälpa av strategigrupp 1 för att råda bot på problemet och menar att konsekvenserna för styrelsen ifall inte en förbättring sker, kan bli fler styrelsemöten.


§ 50 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

9 juni 2005
att nominera Hanna Roberts till IEC.

26 juli 2005
att anta förslaget till direktiv för uppdragsgruppen som ska utreda kriminalisering av köp av sexuella tjänster.

9 september 2005
att uppdra åt sekretariatet att - i samarbete med strategigrupp 2 - sammanställa en utvärdering av de konkreta etappmålen i handlingsplanen (5.1 - 5.4) att ligga till grund för revideringen 2006, samt
att resultatet av utvärderingen presenteras på styrelsens möte i december 2005.


§ 51 Rapport från sekretariatet

Dan Grundin kompletterar den den tidigare utsända rapporten:

Sekretarietet har, utifrån rekommendationerna i mångfaldsrapporten som presenterades vid styrelsens marsmöte 2005, uppdragit åt konsulten Gabriella Nilsson Fägerlind att under hösten genomföra internutbildning samt 15 djupintervjuer med sekretariatsanställda, för att därefter inkomma med en slutrapport i november/december med rekommendationer som sekretariatet sedan ska arbeta vidare med.

Carl Söderbergh har under perioden tillsammans med Anna Massarsch besökt USA:s ambassad angående situationen vid Guantanamo Bay.

Det pågår för närvarande ett lobbyarbete inom Amnesty för att FN:s Kommission för de mänskliga rättigheterna ska anta en internationell konvention som särskilt ska inrikta sig på skydd mot "försvinnanden", något som den svenska regeringen tidigare har varit emot.

Jörgen Qwist tycker att sekretariatets rapport är en viktig punkt vid styrelsens möten och efterfrågar en längre muntlig dragning vid nästa möte.


§ 52 Amnesty Business Groups (ABG) roll inom sektionen

Christine Pamp informerar om att ABG inom kort kommer att inkomma till styrelsen med ett konkret förslag för hur verksamheten bättre kan integreras i sektionen.


§ 53 EU-föreningen

Christine Pamp meddelar att Susann Olsson kommer att delta vid styrelsens oktobermöte och berätta om arbetet som bedrivs inom Amnestys EU-förening.


§ 54 Stiftelsen För Insamlingskontroll (SFI)

Christine Pamp informerar om att sektionen nåtts av kritik från SFI gällande rapporteringen av ändamåls- respektive adminstrations och insamlingskostnader. För närvarande pågår diskussioner i syfte att förbättra detta.


§ 55 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Christine Pamp rapporterar om att svenska sektionens HBT-grupp har inkommit till IS med svar angående frågor om sektionernas arbete med HBT-frågor samt om den nyligen utarbetade HBT-strategin.

Vidare informerar Christine Pamp om att hon själv har nominerats till Amnestys internationella kommittéer samt att Anna Nilsdotter numera är medlem av Amnestys internationella aktivismkommitté.


§ 56 Rapport från det internationella rådsmötet 2005 (ICM)

Christine Pamp, Lisa Moraeus, Magnus Brattgård och Sune Montán informerar från ICM 2005 i Mexiko. Punkten sker gemensamt med distriktsombuden som ges tillfälle att ställa frågor.

Den svenska delegationen bestod av Lisa Moraeus, Stefan Johansson, Sune Montán, Christine Pamp, Magnus Brattgård och Carl Söderbergh.

Förutom besluten som fattades, vilka står att finna på den interna hemsidan, valdes också en ny internationell styrelse (IEC). IEC har följande sammansättning, nya styrelsemedlemmar anges i kursiv stil:

Hanna Roberts, interimsordförande (AI Sverige)
Ian Gibson (AI Australien)
Claire Paponneau, kassör (AI Frankrike)
Bruno Tuybens (AI Belgien, Flam)
David Weissbrodt (AI USA)
Lilian Goncalves Ho-Kang-You (AI Nederländerna)
Petri Merenlahti (AI Finland)
Soledad Garcia Munoz (AI Argentina)
Vanushi Rajanayagam (AI Nya Zeeland)


§ 57 Rapport från Amnestyfonden

Annika Flensburg, styrelseledamot i Amnestyfonden, informerar om verksamheten.

Styrelsen diskuterar därefter det faktum att det fortfarande förekommer Amnestygrupper som på eget bevåg samlar in pengar till Amnesty och betalar ut till bistånd utan att kontakta vare sig sekretariatet eller Amnestyfonden. Detta är bekymmersamt för Amnesty eftersom bistånd som betalas ut alltid skall godkännas av IS. Konsekvenserna av detta förfarande kan också bli allvarliga för såväl Amnesty som organisation som för de enskilda biståndstagarna med tanke på säkerhetsaspekten. När det gäller den insamling som skedde i Amnestys namn i samband med Tsunami-katastrofen skickades det under vintern 2005 ut ett brev till grupperna om gällande riktlinjer, vilket alltså inte tycks ha hjälpt eftersom egen insamling fortgår. Annika Flensburg föreslår att de två styrelserna tillsätter en tvärgrupp i syfte att komma till rätta med problemet. Styrelsen enas emellertid om att vid budgetmötet där distriktsombuden är inbjudna, återigen lyfta frågan, samt att ledamöterna i samband med kontakten med "sina" distrikt framför styrelsens syn på saken. Däremot vill styrelsen inte tillsätta en tvärgrupp.

Vidare rapporterar Annika Flensburg om ett möte vid Justitiedepartementet där en av fondstyrelsens ledamöter deltog och som handlade om EU-kommissionens förslag till rekommendationer om förhindrandet av att ideella organisationer används eller utnyttjas för finansiering av terrorism (FATF).

Avslutningsvis föreslår Annika Flensburg en gemensam middag den 15 oktober för de båda styrelserna. Sektionsstyrelsen accepterar inbjudan. Styrelsesekreteraren uppdras att samordna detta med Amnestyfonden.


§ 58 Uppdrag 2005/2006

- Årsmötets innehåll och form

Christine Pamp informerar om att Åsa Vinge är uppdragsgruppens kontaktperson i styrelsen.

Åsa Vinge rapporterar om att uppdragsgruppen nu inlett sitt arbete och planerar att inkomma med ett första förslag till förändringar av årsmötets innehåll och form i samband med styrelsens decembermöte i syfte att vissa av förändringarna redan kan genomföras vid årsmötet 2006.

- Varför blir man inte medlem i Amnesty?

Shirin Heidari uppdrogs vid marsmötet att formulera ett förslag till direktiv om att kartlägga varför människor väljer att inte gå med i Amnesty. När förslaget några dagar senare presenterades i styrelseforumet hade ett par av ledamöterna synpunkter, därefter ebbade diskussionen ut.

Shirin Heidari presenterar nu ett reviderat förslag till direktiv för en extern undersökning bland underrepresenterade grupper inom svenska sektionen av Amnesty. Styrelsen diskuterar underlaget och kommer fram till att inte gå vidare med förslaget. Eventuella fortsatta diskussioner kommer att föras i styrelseforumet.

Beslut

att avslå förslaget förslag till direktiv för en extern undersökning bland underrepresenterade grupper inom svenska sektionen av Amnesty.

- Intern kommunikation

Lisa Moraeus redogör för underlaget som syftar till att utreda vilka behov vår webbplats bör fylla när det gäller den interna kommunikationen inom Amnesty.

Dan Grundin informerar om att det på sekretariatet redan pågår ett arbete med att utreda vilka behov som finns när det gäller webbplatsen och ser en risk för dubbelarbete. Styrelsen menar att styrelsen måste vara med i det strategiska arbetet med hur den interna webben ska utformas för rörelsen. Johan Bäck informerar att tanken är att arbetet ska ske tillsammans med sekretariatet samt att de diskussioner som kommer att föras i strategigrupp 1 (se den tredje beslutssatsen nedan) kommer att vidarebefordras till sekretariatet.

Beslut

att under avsnittet "Syfte samt formulering av uppdraget/uppgifter:" byta ut formuleringen "utreda" till "se över",

att efter ovannämnda justering anta direktiv för uppdraget i enlighet med underlaget,

att ge strategigrupp 1 i uppdrag att se över vilka behov webben bör fylla för den interna
kommunikationen inom Amnesty.


§ 59 Ekonomi 2005

- Ekonomisk rapport t o m augusti 2005

Jörgen Persson redogör för den andra tertialrapporten för året. När det gäller prognosen för 2005 så visar den på ett överskott om 2 680 tkr att jämföra med ett budgeterat underskott om 760 tkr. Förklaringen till de ökade intäkterna är i huvudsak två. Sektionen har nåtts av beskedet om att ett stort testamente kommer att utbetalas under slutet av året. Den andra orsaken är att Humanfonden beräknas ge bättre utdelning än förväntat, i kombination med att det intäktsslaget budgeterats försiktigt. Jörgen Persson betonar att de största intäkterna emellertid kommer från medlemsavgifter och regelbundna givare.

Beslut

att lägga rapporten för det andra tertialet 2005 till handlingarna.

- Budgetmötet

Beslut

att härmed fastslå att sektionens budgetmöte 2005 äger rum den 12 november vid sekretariatet,

att sekretariatet tillsammans med sektionens kassör förbereder budgetmötet.

- Beslut om mottagande av fastigheter

Sekretariatet har fått besked om att sektionen är arvtagare till tre fastigheter, i tre separata ärenden. I ett av fallet är Amnesty universell arvtagare, i två av fallen finns fler arvtagare.

Att fastighetsärendena har hamnat på styrelsen bord beror på att Inskrivningsmyndigheten i ett av ärendena uttryckligen kräver "beslut från högsta beslutande organ" för att mottaga fastigheten.

Beslut

att mottaga fastigheten Flen Malma-Lundby 1:8,

att mottaga fastigheten Burlöv Åkarp 7:112,

att mottaga andelen i bostadsrättsföreningen Alviksgården II, lägenhet III:16, samt

att förklara punkten omedelbart justerad.

- Marknadsundersökningar om Amnesty

Miriam Isaksson och Sara Ångström från fundraisingteamet redogör för en sammanfattning av olika marknadsundersökningar som genomförts om Amnesty under 2004 och 2005. I undersökningarna redovisas allmänhetens kännedom och inställning till Amnesty.


§ 60 Möte med distriktsombuden

Magnus Brattgård informerar om sektionens budgetmöte som kommer att hållas på sekretariatet lördagen den 12 november och uppmanar alla distrikt att delta.

Dan Grundin redogör för sekretariatets planerade verksamhet för 2006 utifrån etappmålen som anges i handlingsplanen för peridoden 2004-2006.

Därefter avhandlas huvudtemat för denna punkt, "att växa genom ökad aktivism och fundraising". Distriktsombuden delas in i smågrupper. Nedan redovisas några kommentar som framkom i den efterföljande diskussionen:

- Vad är viktigast, fler medlemmar eller mediaexponering?
- Större tydlighet i PR-sammanhang, t ex genom fler tematiska kampanjer
- Det vore bra om aktivisterna kunde få en "insändar-mall" för att öka chansen att få in insändare i lokalpressen
- Om Amnesty hade mer pengar borde det satsas på ett större sekretariat och ett bättre lobbyarbete
- Det är lättare att få folk positiva till Amnesty om t ex Carl Söderbergh syns på TV
- Carl Söderbergh borde få göra radioprogrammet Sommar
- Nya metoder för att "vanliga" medlemmar ska vilja aktivera sig, t ex i form en aktivitetstrappa


§ 61 Strategi för att öka aktivismen

Emma Josefsson presenterar tillsammans med Mats Engman aktivistteamets förslag på strategi för att öka aktivismen. Strategin bygger på de mål som finns formulerade i sektionens handlingsplan 2004-2010, samt direktiv om aktivism formulerade av styrelsen 2005. I förslaget redovisas 10 målsättningar för att öka aktivismen.

Styrelsen ställer sig positiv till strategin i stort men har några synpunkter. Sune Montán och Åsa Vinge efterfrågar ett avsnitt där det anges hur sektionen ska ta hand om aktivisterna för att de ska finna arbetet mer utvecklande och inte lämna organisationen. Dan Grundin svarar att tendensen i dagens organisations-Sverige tyvärr är att det långsiktiga engagemanget är på starkt nedåtgående. Ett sätt att ändå upprätthålla aktivismen kan vara att låta icke medlemmar delta i Amnestyaktioner i större utsträckning. En metod för att skapa långsiktig aktivism är frivilligledarskapsprogrammet. Mats Engman anser att sektionen är dålig på att ta hand om sina aktivister för att få dem att stanna i organisationen.

Sune Montán föreslår en omformulering i det andra stycket under punkt 7, Arbetsmetoder, se beslutstexten nedan.

Jörgen Qwist saknar ett avsnitt där vikten av synlighet i media omnämns. Dan Grundin berättar att sektionen redan idag har ett flertal olika strategier, bl a en mediastrategi och menar att problemet kanske är av mer pedagogisk natur, hur man sammanbinder de olika strategierna. Emma Josefsson och Mats Engman håller med Jörgen Qwist om att synlighet i media bör finnas med i strategin.

Christine Pamp vill att "öka mångfalden i organisationen" ska vara en separat, tydlig målsättning i strategin. När det gäller metoder för att öka mångfalden menar Shirin Heidari att det handlar om att göra organisationen mer attraktiv för fler samhällsgrupper än vad som i dag är fallet.

Magnus Brattgård saknar en återkoppling i strategin till den internationella rörelsen.

Beslut

att uppdra åt aktivistteamet att omformulera det andra stycket under punkt 7. Arbetsmetoder, enligt följande: "Vi ska också undersöka erbjuda de arbetsmetoder som gett lyckade resultat inom andra Amnestysektioner.",

att tydliggöra att aktivismen inom den svenska sektionen är en del av den internationella rörelsen,

att betona vikten av att synliggöra aktivismen i massmedia såväl lokalt som nationellt - både som ett mål och som medel,

att uppdra åt aktivistteamet att tillsammans med Jörgen Qwist utföra den slutgiltiga formuleringen av textavsnittet gällande media,

att mångfald ska vara en egen målformulering med förtydligande "hur" vi ska arbeta med mångfald,

att efter ovanstående justeringar anta förslaget till strategi för att öka aktivismen 2006-2010,

att uppdra åt sekretariatet att i 2006 års budget lägga in resurser för att förverkliga strategin för att öka aktivismen, samt

att uppdra åt sekretariatet att vid styrelsens septembermöte 2007 presentera en första utvärdering av strategin.


§ 62 Utvärdering och revidering av svenska sektionens handlingsplanen för 2004-2010

- Förslag på direktiv för utvärdering av hur svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 togs fram

Sune Montán presenterar ett förslag på direktiv för utvärdering av arbetet med hur den nuvarande handlingsplanen togs fram.

Dan Grundin frågar styrelsen ifall uppdraget kan utföras av endast person med tanke på det ljumma intresset som det tidigare direktivet, före revideringen, rönte vid en rundringning.

Beslut

att anta förslaget på direktiv för utvärdering av hur svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 togs fram - med tillägget att också undersöka om grupper och aktivister känner till handlingsplanen,

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta en uppdragsgrupp som ska utvärdera handlingsplanen samt att uppdragsgruppen om möjligt ska utgöras av fler än en person, i annat fall tillåta att uppdraget utförs av endast en person.

- Revidering av etappmålen i handlingsplanen

I svenska sektionens handlingsplan framgår det att styrelsen ansvarar för att etappmålen i handlingsplanen revideras. Däremot framgår det inte när eller hur detta ska göras.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett förslag på tidsplan och utförandeprocess för revidering av handlingsplanens etappmål, varefter beslut fattas per capsulam.

- Det internationella arbetet med att ta fram ISOP 2

Christine Pamp redogör för det pågående internationella arbetet med att ta fram en ny operativ plan för nästa tvåårsperiod.

Beslut

att uppdra åt styrelsen att under hösten vara aktiva i styrelseforumet angående detta arbete,

att uppdra åt Christine Pamp och Carl Söderbergh att inleda diskussionerna i styrelseforumet.


§ 63 Möte med valberedningen

Maria Lindgren, sammankallande i valberedningen, inleder. Styrelseledamöterna ombeds sedan ge sin syn på styrelsens kompetensbehov. Flera av ledamöter menar att det är mycket viktigt att valberedningen tydligt informerar kommande kandidater om vad styrelsearbetet innebär, både vad gäller tid som arbetsuppgifter. Exempelvis att arbetet i styrelsen handlar mer om organisatoriska frågor än renodlat MR-arbete. En större geografisk och åldersmässig spridning i styrelsen än vad som nu är fallet efterfrågas också.

När det gäller kompetensbehoven inom styrelsen efterfrågas kompetens inom följande verksamhetsfält: HBT-frågor, sexuella och reproduktiva rättigheter, mångfald, samt inom näringslivet.

En ledamot tycker att det är viktigt med personer i styrelsen med vana att leda verksamhet.

Avslutningsvis poängterar styrelsen att det är av stor vikt att de personer som kandiderar till styrelsen också själva närvarar vid årsmötet.


§ 64 Inför årsmötet/mr-konferensen 2006

- Förslag angående styrelsens förberedelser inför sektionens årsmöten.

Styrelsen uppdrog vid majmötet 2005 åt Magnus Öhman och styrelsesekreteraren att till styrelsens septembermöte se över vilka årsmötesfrågor som behöver beredas vid styrelsemötena.

Dan Grundin redogör för förslaget som bl a kan ses som ett led i ansträngningarna att minska styrelsens arbetsbörda eftersom styrelsens diskussioner angående årsmötena ofta har legat på en mycket praktisk och detaljerad nivå.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Christine Pamp anser emellertid att styrelsen bör utse årsmötesordföranden, som i sin tur utser resten av årsmötespresidiet. Detta ska i enlighet med förslaget ske per capsulam inför styrelsens oktobermöte. Vidare anser Christine Pamp att styrelsen slutgiltigt ska godkänna de seminarier som föreslås. Styrelsen ställer sig bakom synpunkterna.

Beslut

att efter ovanstående justeringar anta förslaget angående ett nytt system för styrelsens förberedelser inför sektionens årsmöten samt att detta system gäller tillsvidare,

att dessa reformer så långt som det är möjligt introduceras redan under perioden fram till årsmötet 2006.

- Förslag till förändrat upplägg av årsmötet/mr-konferensen 2006 i Göteborg

Dan Grundin redogör för förslaget som bl a innebär att årsmötet/mr-konferensen komprimeras till två dagar istället för som brukligt, tre, med start på fredag förmiddag. Som tema för mr-konferensen föreslås flyktingars rättigheter/asylfrågor.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget men efterfrågar hållpunkter på lördagen utöver den vanliga årsmötesformalian som kan locka fler Amnestymedlemmar att delta. Styrelsen undrar vidare hur abortfrågan ska beredas utrymme i och med detta förslag. Styrelsen enas om att det på lördagskvällen som avslutning ska hållas en Amnestyfest.

Beslut

att fastslå datumet för svenska sektionens årsmöte/mr-konferens till den 21-22 april 2006,

att fastslå att temat för mr-konferensen 2006 ska vara flyktingars rättigheter/asylfrågor,

att lördagen ska avslutas med en Amnestyfest,

att uppdra åt sekretariatet arbeta vidare i enlighet med förslaget.


§ 65 Övriga frågor

- Möteskalender 2005/2006

Styrelsen går igenom förslaget till möteskalender.

Beslut

att tillsvidare anta förslaget till möteskalender för 2005/2006.

- Nordisk ungdomskonferens

Ida Burlin redogör för förslaget. I samband med Nordic Youth Conference (NYC) i Köpenhamn i augusti 2005 träffades styrelseledamöterna från de nordiska länderna för att diskutera Amnestys ungdomsarbete. Deltagarna önskade mer utbyte av erfarenheter och idéer mellan sektionerna. Som ett led i detta beslutades att undersöka huruvida det är möjligt att anordna en nordisk ungdomskonferens årligen. Tidigare år har Estland, Finland och Norge varit arrangörer. Svenska sektionen är nu tillfrågad om att arrangera nästa års ungdomskonferens.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att anordna en nordisk ungdomskonferens i Sverige 2006.

- AmnestyPress och kommunikation med medlemskåren

Vid styrelsens junimöte uppdrogs sekretariatet att till septembermötet utarbeta ett förslag på hur styrelsen kan få ett utrymme för kommunikation med medlemskåren i samband med utskicken av Amnesty Press.

Dan Grundin redogör för sekretariatets underlag som innehåller tre tänkbara alternativ för styrelsen att kommunicera med medlemskåren: via ibladning i AmnestyPress, via internannonsering, samt via den externa hemsidan. I underlaget föreslår sekretariatet, utifrån den höga kostnaden en iblandning i AmnestyPress innebär, att styrelsen fortsätter diskussionen med redaktören för AmnestyPress om internannonsering samt utnyttjar den externa hemsidan.

Styrelsen anser inte att de föreslagna alternativen är tillräckliga för att öka styrelsens synlighet för medlemmarna. Ett alternativ som förs fram är att bifoga en ibladning i AmnestyPress, men endast en gång per år. Ett annat förslag är att styrelsen bör ha en stående plats i Grupptrycket. Styrelsen enas om att fortsätta diskussionerna i styrelseforumet.

Beslut

att uppdra åt Christine Pamp i samarbete med strategigrupp 1 att med ovannämnda diskussion i beaktande, fortsätta beredningen av frågan i styrelseforumet,

att till sekretariatet formulera önskemål om kommunikation med medlemmarna via den externa hemsidan.


§ 66 Nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är den 15 oktober 2005.


§ 67 Mötet avslutas

Magnus Brattgård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.


Christine Pamp Magnus Brattgård
Mötesordförande Mötesordförande
Fredrik Mattsson Emma Josefsson
Sekreterare Justerare