Möte med sektionens styrelse den 23-24 september 2000 Protokoll från 1-2 september 2000
      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 3/2000/2001

Möte med sektionens styrelse den 23-24 september 2000

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 55 - § 74
Christian Gräslund
Binnie Kristal-Andersson
X, mötesordförande § 75 - § 88
X
Maria Eklund X
Magnus Killander X
Nicklas Liss-Larsson X, ej § 81 - § 88
Tina Lundh X
Torbjörn Söderberg
Henrik Zetterquist
X
X
Suppleanter
Susann Olsson X
David Langlet
Jan Odqvist
X
anmält förhinder
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin
Carl Söderbergh
X
X
Övriga
Andrea Bodekull
Gull-Britt Johnsson
Bo Lindblom
Maria Lindgren
Rafael Luna
Jörgen Persson
X, endast § 75
X, endast § 78
X, endast § 78
X, endast § 78
X, endast § 78
X, endast § 76 - § 77


§ 55 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Hanna Roberts. Magnus Killander hälsas välkommen som ny personalrepresentant i styrelsen.


§ 56 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att välja Magnus Killander till justerare av protokollet och rapportör till Grupptrycket.


§ 57 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Henrik Zetterquist till ordförandereserv för nästa möte.


§ 58 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 59 Protokoll från styrelsens möte den 16-18 juni 2000

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna, med följande ändring:
§ 38, andra stycket, sista meningen lyder: Stöd till den internationella rörelsen har tagits med i handlingsplanen och styrelsen är enig om att frågan är av yttersta vikt.


§ 60 Protokoll från arbetsutskottets möte den 3 september 2000

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 61 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:

- Ett memorandum inför Sveriges EU-ordförandeskap är under bearbetning. Man kommer i detta bl a att framhäva att EU bör titta närmare på de MR-brott som sker inom unionen. Carl Söderbergh ger exempel på frågor som kommer att diskuteras under ordförandeskapet och nämner specifikt allmäna asylfrågor inom EU och att riktlinjer för bekämpning av tortyr saknas. IS och EU-kontoret kommer att komplettera manifestet, innan det överlämnas till UD i december månad.
- Carl Söderbergh har från UD emottagit en inbjudan, att den 3 oktober medverka i den MR-referensgrupp som tillsatts inför EU-ordförandeskapet.
- Hanna Roberts och Carl Söderbergh har träffat Ulf Carlberg från Astra Zeneca och hoppas framöver kunna skapa en referensgrupp liknande den som i andra sektioner benämns "AI Business Group". Den holländska och brittiska sektionen har varit föredömen och mycket framgångsrika i sitt samarbete med näringslivet. Carl Söderbergh och Ulf Karlberg hoppas kunna träffa olika företagsledare under hösten.
- Möte med Sri Lankas ambassadör samt med representanter för Etiopiens och Eritreas ambassader.
- Representanter från den amerikanska ambassaden besökte sekretariatet och inhämtade information inför utgivningen av "State Department Country Report".
- Den av juristgruppen välarrangerade konserten på Mosebacke den 26 augusti tilldrog sig 450 åskådare och skapade goodwill för sektionen.
- Maria Ros, insamlingsansvarig på sekretariatet, har blivit invald i den internationella fundraisinggruppen.
- Valberedningen och Granskningskommittén kommer inom kort att ta del av de offerter som inkommit från fem olika revisionsfirmor.


§ 62 Rapport från utskotten

Christian Gräslund, sammankallande i A-utskottet, har inget nytt att tillägga sen rapporteringen på AU-mötet.

Maria Eklund, sammankallande i B-utskottet, rapporterade till AU från utskottsmötet den 2 september. B-utskottet har sammanställt enkätsvaren runt styrelsens kompetensbehov, som Maria Eklund närmare presenterar under punkten Styrelsens utbildningshelg . Eva Sandhammar har tillfrågats att ingå i B-utskottet.

Beslut

att godkänna B-utskottets sammansättning med Eva Sandhammar som tillägg.

Nicklas Liss-Larsson, sammankallande i C-utskottet, har elektroniskt tillskickat styrelsen C-utskottets förslag till direktiv. Styrelsen diskuterar direktiven och Susann Olsson efterlyser en stilmässig enhetlighet i samtliga utskottsdirektiv. Maria Eklund påpekar att de årsmötesbeslut som är relevanta för utskottets arbete saknas. Nicklas Liss-Larsson presenterar de namnförslag som föreligger men efterlyser minst två personer till. C-utskottet får till en början följande sammansättning: Torbjörn Söderberg, Michael Falk och Nicklas Liss-Larsson. C-utskottets första möte äger rum den 15 oktober i direkt anslutning till styrelsens utbildningshelg. Dan Grundin kvarstår som utskottets kontaktperson på sekretariatet.

Beslut

att godkänna C-utskottets direktiv, i vilka även årsmötesbesluten inom C-utskottets ansvarsområden ska anges,

att godkänna en sammansättning bestående av Torbjörn Söderberg, Nicklas Liss-Larsson och Mikael Falk,

att övriga utskottsmedlemmar godkänns per capsulam samt

att B-utskottets uppställning av direktiv utgör en mall för de övriga utskotten.

Henrik Zetterquist, sammankallande i D-utskottet, har inget nytt att rapportera. Utskottets direktiv har kommenterats i styrelsens diskussionsdatabas och förutom den stilmässiga enhetligheten har styrelsen inga invändningar.

Beslut

att godkänna D-utskottets direktiv, i vilka även årsmötesbesluten inom D-utskottets ansvarsområden tydligare ska framgå.


§ 63 Översynskommitténs rekommendationer

Torbjörn Söderberg går igenom Översynskommitténs tio rekommendationer och påpekar att följande tre punkter måste anses som öppna och behöver åtgärdas:
(p.3) Styrelsens kompetens och arbetsformer behöver kontinuerligt ses över, för att möjliggöra för valberedningen att rekrytera lämpliga styrelseledamöter.
(p.9) En slutrapport om arbetsmiljön på sekretariatet utifrån Översynskommitténs rekommendationer bör avges innan årsmötet 2001.
(p.10) Amnestys historia.
Styrelsen diskuterar de åtgärder som bör vidtas för att avsluta de förstnämnda två punkterna. Amnestys historia diskuteras under dagordningens punkt 3 (§ 64).

Beslut

att styrelsens åtgärd under p.3 i Översynskommitténs rekommendationer ingår i C-utskottets direktiv och avrapporteras på styrelsens marsmöte 2001 och

att uppdra åt sekretariatet, Hanna Roberts och Binnie Kristal-Andersson att utifrån Ö.K. rekommendation p. 9 ta fram en slutrapport om arbetsmiljöfrågor på sekretariatet till styrelsens marsmöte 2001.


§ 64 "Amnestys historia"

Carl Söderbergh återger för styrelsen de diskussioner AU förde kring Ordfronts eventuella översättning och tryckning av en 400-sidig bok om Amnestys historia. Nya omständigheter har tillkommit och i nuläget har ytterligare ett svenskt förlag (okänt), visat intresse att förvärva rättigheten från det brittiska förlaget Penguin. Arbetet med att översätta och producera boken kommer att påbörjas av det högstbjudande förlaget snarast möjligt. Carl Söderbergh meddelar att Bo Lindblom har tillfrågats och kommer att författa den svenska delen av Amnestys historia. Ordfront eftersträvar att få en så stor spridning som möjligt av boken och har begärt tillgång till Amnestys medlemsregister för ett utskick i samband med lanseringen av boken. Erbjudanden om andra böcker med MR-anknytning kommer att bifogas med värvningsfoldern.

Styrelsen diskuterar utlämnandet av Amnestys medlemsregister och Binnie Kristal-Andersson understryker att medlemmarnas identitet bör skyddas och förbli konfidentiellt i en MR-organisation. Dan Grundin förklarar att Ordfront inte får själva utskicksfilen och att registret endast kommer att användas externt vid detta enskilda tillfälle.

Styrelsen ställer sig positiv till att Bo Lindblom skriver den svenska delen. Dan Grundin informerar att ytterligare ett par personer kommer att medverka med synpunkter om innehållet.


§ 65 Inför styrelsens utbildningshelg

Maria Eklund inleder med att sammanfatta den utvärdering, som B-utskottet gjort av styrelsen, där dels den egna individuella kompetensen bedömts och dels den gemensamma kompetensen. Utifrån denna sammanställning presenterar Maria Eklund och Susann Olsson ett förslag till seminarier och utbildning till styrelsens utbildningshelg, den 14-15 oktober. Ett företag, specialiserat på engagemangsfrågor, har utarbetat ett koncept för Amnesty och skräddarsytt ett utbildningsprogram. En extern föreläsare föreslås leda ett seminarium om "Globala trender".

Styrelsen diskuterar de föreslagna passen och prioriterar engagemang och kommunikation, globala trender inom MR-området, MR och lagstiftning, Amnestyfonden och biståndsmandatet. Christian Gräslund ser gärna att mandatöversynen diskuteras och efterfrågar då främst synpunkter på de sex mandatfrågor som presenteras för distriktsombuden. (Se § 70, Mandatöversynen)

Hanna Roberts sammanfattar och specificerar utbildningspassen utifrån ovannämnda diskussion.


§ 66 Polska sektionens årsmöte

Styrelsen diskuterar ett eventuellt deltagande i årsmötet i Lodz, den 21-22 oktober. Då Polen klassas som ett högprioriterat land inom organisationen, menar Hanna Roberts att en representant från den svenska sektionen bör medverka.

Beslut

att utse Magnus Killander till representant för den svenska sektionen vid det polska årsmötet i Lodz, den 21-22 oktober.


§ 67 Norska sektionens årsmöte

Maj-Britt Vianden föreslås till sektionens representant vid det norska årsmötet i Bergen. Även Carl Söderbergh deltar, dock som huvudtalare inom området tortyr.

Hanna Roberts meddelar att ett nordiskt ordförandemöte äger rum i Bergen under det norska årsmötet. Styrelsen har samtidigt sin utbildningshelg i Stockholm och Hanna Roberts vill gärna höra styrelsens åsikter om hennes eventuella bortfall. Majoriteten i styrelsen anser att Hanna Roberts närvaro under utbildninghelgen är nödvändig.

Beslut

att utse Maj-Britt Vianden till representant för den svenska sektionen vid det norska årsmötet i Bergen den 14-15 oktober.


§ 68 Bidrag till EXPO

Christian Gräslund föredrar ärendet. För att inte föregripa diskussioner om bidrag till Rådgivningsbyrån har en omformulering gjorts och det framlagda underlaget är reviderat sen AU-mötet den 3 september.

Styrelsen diskuterar och enas i frågan om att insamlade medel ska tillgodogöras Amnestys verksamhet. Henrik Zetterquist påpekar att FRIIS etiska riktlinjer hindrar ett bidrag av denna typ. Diskussioner förs kring formuleringen av den andra beslutsatsen och olika förslag framförs.

Beslut

att styrelsen avslår begäran om bidrag till EXPO med hänvisning till FRIIS insamlingsriktlinjer samt

att återremittera den andra att-satsen till A-utskottet för omformulering.


§ 69 Inför årsmötet 2001

Dan Grundin redogör muntligt för ett möte med årsmötesarrangörerna och Destination Gotland i Visby den 19 september. Tiderna och priserna för båtturerna 2001 från Nynäshamn och Oskarshamn fastställs inom två veckor. En nattfärja från båda orterna kommer dock att avgå varje vardagkväll, med tidig ankomst i Visby. Det finns dessutom 18 dagliga flygförbindelser mellan Stockholm och Visby. Snabbfärjorna förkortar restiden med ca 1,5 timma. Ett paketpris kommer att sammanställas av Destination Gotland som innefattar resa, kost, logi och årsmötesdeltagande, vilket kommer att avlasta årsmötesarrangörerna nämnvärt.


Styrelsen diskuterar tid, plats, årsmötets längd och att eventuellt subventionera resorna. Hanna Roberts menar att ett utökat årsmöte är att föredra, då en mängd viktiga frågor måste behandlas av årsmötet. Styrelsen diskuterar slutligen om avståndet till Gotland kommer att påverka medlemmarnas vilja att delta. Styrelsen enas om att väcka frågan med distriktsombuden och ajournerar ärendet till söndagen.


§ 70 Inför ICM 2001

- ICM-delegationen 2001

Hanna Roberts presenterar en preliminär lista på möjliga delegater och reserver till ICM i Senegal, den 18-25 augusti 2001, där endast ordföranden, kassören och generalsekreteraren är självskrivna deltagare. Styrelsen diskuterar hur en lämplig delegationssammansättning kan se ut. Hanna Roberts vill påbörja diskussioner inför ICM inom en snar framtid och ämnar kontakta de övriga nordiska sektionerna för att planera ett förberedande ICM-möte.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att tillfråga de föreslagna ICM-delegaterna och

att den svenska ICM-delegationen fastställs på styrelsens decembermöte.

- DAWG

Hanna Roberts berättar att en DAWG-rapport nyligen getts ut och är på remissbehandling. Det verkar dock råda stor oklarhet internationellt och gruppen har fråntagits sin specialgruppsstatus. IEC, som håller sitt möte den 23-24 september, kommer att ta upp ärendet. Hanna Roberts rekommenderar att sektionen avvaktar och tittar på de av DAWG föreslagna förändringsförslagen i ett senare skede. Styrelsen ser gärna att Ingrid Petterson, som sammankallande i DAWG-gruppen, bjuds in till styrelsens utbildningshelg eller till januarimötet.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att inbjuda Ingrid Petterson till styrelsens utbildningshelg, alternativt januarimötet.

- Mandatöversynen

Christian Gräslund redogör för Mandatöversynens tidsplan. Rommötet den 27-29 oktober åtföljs av ett nationellt mandatmöte i Stockholm den 9 december. Senast den 9 januari bör sektionens synpunkter vara SCM (den permanenta mandatkommittén) tillhanda. Christian Gräslund presenterar kort ett underlag med sex speciellt utvalda mandatfrågor: Väpnade konflikter, Humanitär intervention, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Förövare utan anknytning till regeringen, Oppositionellt och främjande arbete och Andra allvarliga kränkningar. Styrelsen ombeds ta ställning till dessa frågor inför styrelsens utbildningshelg, den 14-15 oktober.


§ 71 Internationellt samarbete och profilering

Hanna Roberts delar ut ett diskussionsunderlag gällande internationellt samarbete och profilering och uppmanar styrelsen att ta ställning till de föreskrivna frågorna och därefter yttra sig i diskussionsdatabasen.


§ 72 Rapport från Amnestyfonden

Binnie Kristal-Andersson inleder med en kort ekonomisk rapport från Amnestyfonden. Insamlingsdagarna uppvisar ett bättre resultat än föregående år. Den av juristgruppen anordnade konserten på Mosebacke den 26 augusti tilldrog sig ett stort publikt intresse och även icke-Amnestymedlemmar roade sig på plats. Vinsten tillfaller i sin helhet Amnestyfonden. Tillsammans med hälso-och sjukvårdsgruppen har fonden utarbetat en folder som ges ut i anslutning till starten av kampanjen mot tortyr i oktober.

Binnie Kristal-Andersson berättar vidare att Claudio Cordone, chef för Research & Mandate Program på IS, har besökt Amnestyfonden och närmare diskuterat biståndsmandatet och samarbetet mellan sektionerna och IS. Ett internationellt biståndsmöte kommer att äga rum i Stockholm den 8-9 december 2000, vilket tidsmässigt sammanfaller med det nationella mandatmötet.


§ 73 Möte med distriktsombuden

Styrelsen och distriktsombuden (DO) inleder sitt gemensamma pass med en visning av Amnestys nya informationsvideo.

Dan Grundin presenterar därefter sekretariatets förslag till budget 2001. DO ges tillfälle att ställa frågor kring de s k alternativa verksamheterna, som styrelsen tar ställning till under söndagen. Diskussioner förs främst kring en eventuell översättning av årsrapporten 2001.

Christian Gräslund ger en lägesrapport för mandatöversynen och presenterar de av SCM utvalda sex centrala frågorna. DO ombeds ge sina synpunkter till Christian Gräslund innan det internationella mandatmötet i Rom i slutet av oktober.

Hanna Roberts avger därefter en kort rapport från DUG-seminariet i Stockholm, den 9 september. En presentation görs av DUG:s tolv rekommendationer.


Hanna Roberts avslutar det gemensamma passet med information om årsmötet 2001 och uppmanar till diskussioner över middagen.


§ 74 Arbetsgivarfrågor

Endast av årsmötet valda ledamöter deltar under denna paragraf och följande beslut fattas:

Beslut

att ordföranden och kassör håller utvecklingssamtal med generalsekreteraren så snart det är möjligt och att planen för detta samtal följer den nya arbetsordningens punkt 29,

att befattningsbeskrivningar för generalsekreteraren och kontorschefen tas fram till styrelsens decembermöte av Hanna Roberts, Binnie Kristal-Andersson, Carl Söderbergh och Dan Grundin,

att styrelsen ställer sig positiv till en vidareutbildning av generalsekreteraren och kontorschefen samt

att uppdra åt sekretariatet att ta hänsyn till detta i budget för 2001.


§ 75 Inför kampanjen mot tortyr

Kampanjansvariga, Andrea Bodekull, inleder med en kort tillbakablick på de kampanjer mot tortyr som Amnesty genomfört. Den kampanj mot tortyr som inleds den 18 oktober bygger främst på tre huvudrubriker: förebyggande arbete, straffrihet och offren. Särskilda strategier kommer att utarbetas för 20 projektländer. Svenska sektionen kommer särskilt att stödja projektarbet i Turkiet, Peru och Israel. Kampanjen kommer att uppmärksamma fall av tortyr över hela världen, bland annat sådan som har sin bakrund i diskriminering.

Andrea Bodekull presenterar manifestet och styrelsen tar del av de 14 specifika fall som illustreras på separata pappersark. En tejp, som grupperna kan använda i utåtriktade aktiviteter, har tagits fram till kampanjen. Dessutom kommer en engelsk rapport om tortyr att utges. Andrea Bodekull visar fotografier av den utställning som Lajos Horvath och Anna Gudmundsson från grupp 102 i Malmö har utarbetat till kampanjen.

Binnie Kristal-Andersson rapporterar från utbildningshelgen inför kampanjstarten, som hölls i Mariefred.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar huruvida den engelska rapporten om tortyr bör översättas. Beslut i frågan fattas under budget 2000, § 76.


§ 76 Beslut om budget 2000

- Ekonomisk rapport

Ekonomiansvarige Jörgen Persson, presenterar den ekonomiska rapporten t o m andra tertialet 2000 och kommenterar att kostnadssidan hålls inom budget. Enligt prognosen kommer intäktssidan att uppvisa ett överskott. Intäktsslagen Spontana gåvor, Insamlingar och Amnesty Supporter utgör den största ökningen medan Grupper och distrikt, Almanackan och Speciella insamlingsprojekt ligger lägre än föregående år. Intäkter från medlemsavgifter fortsätter att minska.

Styrelsen ställer frågor kring tertialrapporten.

- Disponibelt för beslut i september

Jörgen Persson förklarar att efter en tertialgenomgång med samtliga handläggare på sekretariatet har de disponibla delarna i den definitiva budgeten visat sig vara för högt budgeterade. De disponibla delar styrelsen föreslås besluta om, speglar prognosen för året.

Styrelsen går igenom de verksamheter i de disponibla delarna som ej kommer att genomföras, alternativt genomföras till en avvikande kostnad. Helårsprognosen visar att kostnaderna ej kommer att överskrida budgetramen. En del av styrelsen uttrycker en önskan att eventuellt översätta den 130-sidiga, engelska rapporten om tortyr.

Beslut

att anta september månads disponibla del 1 och 2 om 599 tkr enligt sekretariatets förslag.

att uppdra åt Binnie Kristal-Andersson att läsa och bedöma den engelska tortyrrapporten och

att ordföranden och kassören beslutar om en eventuell översättning.


§ 77 Förslag till budget 2001

Dan Grundin inleder med en kort presentation av underlagen. AU efterlyste en specificering av den fasta kostnadsmassan samt ett separat underlag på följande "alternativa" verksamheter: Sommarturné 2001, Årsrapporten, Frivilligprojekt Region Väst, Utbildningsmaterial, Fundraisingaktiviteter, Rådgivningsbyrån, Aktivistcenter Skåne samt Stöd till den internationella rörelsen. I förslaget till budget 2001 har sekretariatet främst beaktat två tillväxtområden i den nya handlingsplanen, öka aktivismen och effektivare fundraising . Dan Grundin föreslår att styrelsen först tar ställning till om sommarturnén 2001 bör läggas in i budgetförslaget 2001, då projektets omfattande kostnader kommer att påverka de övriga verksamhetsförslagen.

Dan Grundin presenterar därefter sekretariatets förslag till verksamhetsplan 2001 som beskriver det som för närvarande är inlagt i budgetförslaget 2001. Arbetet med att definiera relevanta prioritetsnivåer utifrån handlingsplanen 2000-2004 pågår dock fortfarande.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2000 ta fram förslag på en övergripande plan för årsvisa prioriteringar 2001-2004.

- Beslut om budgetförslaget 2001

Jörgen Persson sammanfattar budget 2001 siffermässigt och går igenom den ekonomiska verksamhetsplanen. Det budgetförslag som föreligger omfattar intäkter på 44 000 tkr och kostnader på 41 772 tkr. Kostnadssidan kommer dock att utökas och justeras till 44 000 tkr med de "alternativa" verksamheter som styrelsen beslutar att prioritera. En upplösning av Humanfondsreserven om 4 060 tkr realiseras enligt styrelsebeslut i juni.

Styrelsen diskuterar huruvida medel från Humanfondsreserven bör bindas upp i utökat tjänsteutrymme eller i annan fast verksamhet. Henrik Zetterquist uppmanar till en försiktig hantering av Humanfondsreserven och påpekar att D-utskottet framöver bör se över formuleringen av begreppet "fast verksamhet". Sekretariatet uppmanas att i justeringen av budgetförslaget ta hänsyn till kostnader relaterade till utbildning för generalsekreteraren och kontorschefen, översättning av kampanjmaterial samt beakta den kostnadspåverkan som en eventuell årsmötessubvention har på budgeten.

Dan Grundin presenterar de åtta "alternativa" verksamheterna och inleder med att redogöra för den föreslagna sommarturnén. Syftet med denna mobila aktion vore dels att skapa massmedial uppmärksamhet, dels genomföra en geografiskt spridd Amnestyaktivitet under sommaren 2001 samt uppmärksamma kampanjen mot tortyr. Ett av målen är att öka aktivismen. Styrelsen diskuterar och ställer sig generellt positiv till idén dock inte till kostnaderna på 2 500 tkr. Distriktsombuden låter genom en representant meddela, att de över lag ställer sig positiva till sommarturnén 2001.

Styrelsen avslår förslaget till sommarturné 2001 och går igenom de övriga föreslagna "alternativa" verksamheterna. Styrelsen finner det dock angeläget att sektionen utövar någon slags aktivitet nästa år i samband med kampanjen mot tortyr. Styrelsen kommenterar att Rådgivningsbyrån som "alternativ" verksamhet är missledande och föreslår att begreppet ersätts med "Extra satsning på flyktingar och asylsökande". Vad gäller Aktivistcenter Skåne, anser styrelsen att ett antal frågetecken bör redas ut innan en bestämd summa anslås till projektet.

Beslut

att anta den av sekretariatet föreslagna intäktsbudgeten 2001 på 44 000 tkr,

att anta den av sekretariatet föreslagna kostnadsbudgeten 2001 på 41 772 tkr samt övrig av styrelsen beslutad verksamhet till en sammanlagd kostnad av 44 000 tkr,

att i budgetförslaget för 2001 lägga in följande sex verksamheter: Årsrapporten (100 tkr), Projekt Region Väst (175 tkr), Utbildningsmaterial (50 tkr), Alternativa Fundraisingaktiviteter (800 tkr), Extra satsning på flyktingar och asylsökande (300 tkr) samt Stöd till den internationella rörelsen (200 tkr),

att sekretariatet i det nya budgetförslaget utifrån Handlingsplanen 2000-2004 särskilt beaktar översättning av centralt kampanjmaterial, medlemsutbildning och personalutbildning samt medel för projekt för att öka aktivismen och

att uppdra åt sekretariatet att justera budgeten med de ovannämnda ändringarna.

Styrelsen diskuterar vilken typ av verksamhet Humanfondsreserven får användas till.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att lägga ett budgetförslag, där medlena från upplösningen av Humanfondsreserven endast får användas till programkostnader.

- Förberedelser inför budgetmötet

Dan Grundin informerar om förberedelserna inför budgetmötet, den 11 november 2000.

Beslut

att förberedelserna sker i samarbete mellan sekretariatet och sammankallande i D-utskottet och

att samtliga utskott är representerade vid mötet.


§ 78 Möte med valberedningen

Maria Lindgren, sammankallande i valberedningen, informerar tillsammans med Rafael Luna, Gull-Britt Johnsson och Bo Lindblom att sex ledamöter, inklusive kassören, ska väljas på nästa årsmöte. Valberedningen frågar om styrelsen efterlyser någon speciell kompetens utöver de tretton specificerade kunskapsområdena som framgår i underlaget "Styrelsens kompetensbehov". Valberedningen och styrelsen stämmer av de datum som föreligger vad gäller nomineringsstopp av kandidater och nästa gemensamma möte. Maria Lindgren presenterar och överlämnar förslag på reviderade riktlinjer för valberedningen. Styrelsen kommer att anta dessa riktlinjer per capsulam eller senast på styrelsens decembermöte.

Hanna Roberts överlämnar ett exemplar av den enkätsammanställning som gjorts av B-utskottet över styrelsens specifika kompetensområden.


§ 79 Sektionens arbetsordning

Hanna Roberts delar ut en reviderad upplaga av det förslag till arbetsordning som styrelsen har tagit ställning till i diskussionsdatabasen. Styrelsen går igenom underlaget punkt för punkt och redaktionella ändringar görs.

Carl Söderbergh presenterar underlaget "Kostnadsersättning för styrelsen" och föreslår under p.D Resebeställning att generalsekreteraren fråntas sin rätt att godkänna styrelsemedlemmars kostnader i undantagsfall. Ansvaret bör istället delegeras till styrelsemedlem som innehar teckningsrätt. Maria Eklund menar att det är av yttersta vikt att vara restriktiv med förskott i samband med resor. Det bör finnas en regel, där den som beviljats förskott ska kunna uppvisa originalkvitton inom en viss bestämd tid, annars blir man återbetalningsskyldig.

David Langlet föreslår att andra meningen under p.D som lyder: P g a det rådande ekonomiska läget i sektionen behöver alla kostnader ses öve r, stryks.
Beslut

att styrelsen fastställer förslaget till arbetsordning med de föreslagna redaktionella ändringarna och

att anta riktlinjerna för kostnadsersättningar med ovan angivna ändringar.


§ 80 Inför årsmötet 2001

- Fastställande av tid och plats för årsmötet 2001

Styrelsen fattar beslut om tid och plats för årsmötet 2001 utifrån de diskussioner man fört med distriktombuden föregående kväll.

Beslut

att årsmötet 2001 i Visby utökas med en halvdag med start på förmiddagen den 4 maj.

- Tidsplan för styrelsens arbete

Dan Grundin presenterar förslag till tidsplan för styrelsens förberedande arbete inför årsmötet 2001. Demokratiutredningen inom sektionen, DAWG (Decision-Making and Accountability Working Group) och Mandatöversynen kommer att diskuteras på samtliga styrelsemöten framöver för att slutligen behandlas av årsmötet i Visby.

Beslut

att fastställa den presenterade tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2001.

- Fastställande av budget för årsmötet

Dan Grundin förklarar att styrelsen måste ta ställning till två skilda budgetar vad gäller årsmötet. Det ena förslaget är sektionens kostnader för genomförandet av årsmötet och återfinns under programmet "Årsmötet" medan det andra förslaget, som avgör själva årsmötesavgiften presenteras för AU i november och sammanställs av det arrangerande distriktet.

De preliminära kostnader som årsmötesarrangörerna tillsammans med Destination Gotland sammanställt, presenteras för styrelsen av Dan Grundin. Styrelsen uppmanar sekretariatet, att i sitt förslag till budget 2001 beakta konsekvenserna av en eventuell resesubvention till årsmötesdeltagarna.


§ 81 Teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
Sektionsordförande, Hanna Roberts
Kassör, Henrik Zetterquist
Generalsekreterare, Carl Söderbergh

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid
belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:
Sektionsordförande, Hanna Roberts
Kassör, Henrik Zetterquist
Generalsekreterare, Carl Söderbergh
Kontorschef, Dan Grundin
Sekretariatsanställd, Jörgen Persson
Sekretariatsanställd, Olle Stålberg

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 82 Brev från översättargruppen (ankom 15/9 2000)

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att besvara brevet från översättargruppen


§ 83 Brev från Ingemar Öhberg (ankom 12/9 2000)

Beslut

att uppdra åt Christian Gräslund att efter samråd med AP:s redaktör besvara Ingemar Öhbergs brev.


§ 84 Nytt Ungdomsråd

David Langlet presenterar förslag till nytt ungdomsråd.

Beslut

att styrelsen utser Linda Davidsson, Tora Gran, Ellinor Nilsson, Csaba Perlenberg och Johan Sunnerstam att utgöra ungdomsrådet,

att ungdomsrådet inom sig utser sammankallande,

att ungdomsrådet inkommer med en rapport om sin planerade verksamhet till styrelsens januarimöte samt

att ett nytt ungdomsråd tillsätts av styrelsen i september 2001.


§ 85 Distriktsmöte i Motala

Beslut

att Binnie Kristal-Andersson ersätter Hanna Roberts på distriktsombudsmötet i Motala den 30 oktober.


§ 86 Lord Hoffman

Carl Söderbergh avger en rapport i Lord Hoffman ärendet. IEC har låtit meddela att Lord Hoffman har lämnat styrelsen för Amnesty Charity Ltd. Även hans fru, Gillian Hoffman har slutat sin tjänstgöring på IS.


§ 87 Övriga frågor

Hanna Roberts menar att de beslut som fattas per capsulam bör hädanefter framgå i protokollen och ser gärna att styrelseledamöterna, liksom sekretariatet, inkommer med muntliga rapporter. Styrelsen har inga invändningar och Hanna Roberts informerar slutligen att den personliga suppleanten till personalrepresentanten är Jan Odqvist.

Beslut

att fr o m decembermötet 2000 inkludera punkterna "Rapport från styrelsen" och "Beslut fattade per capsulam" på dagordningen.


§ 88 Mötet avslutas

Mötesordförande, Christian Gräslund, tackar de närvarande och avslutar mötet.Hanna Roberts Christian Gräslund
Mötesordförande
Mötesordförande
Tessi Fickendey Magnus Killander
Sekreterare Justerare