Möte med sektionens styrelse den 4-5 juni 2005 Protokoll från 1-2 juni 2005PROTOKOLL NR 2/2005/2006

Möte med sektionens styrelse den 4-5 juni 2005

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X
Ida Burlin X
Johan Bäck X
Emma Josefsson
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X, mötesordförande § 11-27, § 32-39
Christine Pamp X, mötesordförande § 28-31, § 40-41
Berivan Öngörur X
Suppleanter
Madelaine Seidlitz Anmält förhinder
Jörgen Qwist X
Åsa Vinge X
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X, § 32-43
Fredrik Mattsson X, sekreterare
§ 11 Mötet öppnas

Lisa Moraeus förklarar mötet öppnat.


§ 12 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Åsa Vinge till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 13 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse Magnus Brattgård till ordförandereserv för nästa möte.


§ 14 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 15 Ojusterat protokoll från möte med sektionens styrelse den 5-6 maj 2005

Styrelsen finner att § 158 i det ojusterade protokollet, "förslag till personalrepresentant i styrelsen", helt bör strykas.

Sune Montán påpekar att den första att-satsen i beslutstexten under § 165 "Ljungskile folkhögskola" är felaktig. Styrelsen avslog förslaget, det bordlades inte.

Jörgen Qwist ställer en fråga till sekretariatet angående det fjärde stycket under § 154 som handlar om arbetet med stora gåvor, där han undrar vad som planeras från sekretariatet och om det ännu har tillsats någon uppdragsgrupp. Carl Söderbergh svarar att frågan finns med i fundraisingstrategin och att det för närvarande förs diskussioner på sekretariatet kring hur arbetet på bästa sätt kan läggas upp. Eftersom denna typ av insamlingsverksamhet ännu är relativt ovanlig i Sverige kommer andra sektioner att kontaktas, sannolikt också externa personer. Däremot har inte någon uppdragsgrupp tillsatts ännu.

Ida Burlin tycker att det vore bra om det i protokollen angavs ett indexnummer eller liknande i samband med att dokument eller rapporter omnämns. Christine Pamp föreslår att Magnus Brattgård tillsammans med styrelsesekreteraren funderar över en bra lösning på detta.

Beslut

att helt stryka den nuvarande § 158 i protokollet,

att ändra den första att-satsen i beslutstexten under § 165 "Ljungskile folkhögskola" enligt följande:

" att tillsvidare bordlägga frågan avslå Ljungskile folkhögskolas förfrågan om att svenska
sektionen ska bli en av huvudmännen i folkhögskolans styrelse ",

att efter ovanstående ändringar förklara protokollet från styrelsens majmöte justerat varvid protokollet läggs till handlingarna.


§ 16 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 8 maj 2005

Johan Bäck klargör att det under § 8 "Introduktion, kommunikation och mentorskap" var Ida Burlin och Lisa Moraeus som informerade om hur styrelsen arbetar, inte Christine Pamp och Lisa Moraeus.

Christine Pamp efterfrågar information från sekretariatet om vem av styrelsens suppleanter som valdes till 1:a respektive 2:a suppleant vid årsmötet i enlighet med röstresultatet. Styrelsesekreteraren kommer att undersöka detta och återkomma med besked till styrelsen.

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 17 Angående arresteringen och bortförandet av MR-försvararen Golden Misabiko

Carl Söderbergh informerar styrelsen om att sekretariatet har nåtts av mycket oroande information från det internationella sekretariatet angående Golden Misabiko från Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Häromdagen greps han på väg till skolan med sin dotter och har sedan dess hållits fängslad på hemlig ort. Amnesty är mycket oroade för hans säkerhet och känner inte till några formella anklagelser mot honom, men misstänker att han fängslats enbart för sitt arbete för mänskliga rättigheter. Detta i synnerhet då han skickat information till internationella kontakter om den senaste tidens omfattande arresteringar i Lubumbashi, se blixtaktion 142/05 från den 26 maj.

Golden Misabiko levde under åren 2002-2004 som flykting i Örnsköldsvik. Han medverkade som talare under årsmötet i Härnösand 2003 och har träffat många av Amnestys medlemmar på distriktsmöten eller utbildningar. Förra året återvände Golden till sin familj i Lubumbashi i DRC.

Beslut

att uppdra åt Johan Bäck att med hjälp av Carl Söderbergh formulera ett vädjandebrev från styrelsen angående bortförandet av Golden Misabiko som ska skickas till regeringen i Dem. Rep. Kongo.


§ 18 Förslag till möteskalender för styrelseåret 2005/2006

Vid styrelsens konstituerande möte den 8 maj 2005 antogs förslaget på möteskalender för 2005, däremot bordlades förslaget till möteskalender 2006 utifrån årsmötesbeslut som kan komma att kräva justeringar när det gäller tidsplaneringen för 2006 års möten.

Christine Pamp konstaterar att styrelsen ännu inte har mottagit något förslag på möteskalender för 2006 från sekretariatet.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inom en vecka inkomma till styrelsen med ett förslag på möteskalender för 2006 där årsmötet förläggs före den 1 maj.


§ 19 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp meddelar att inga per capsulambeslut har fattats under perioden.


§ 20 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh lämnar en muntlig rapport från sekretariatet.

Carl Söderbergh har under perioden besökt Nepal på uppdrag av IS. Utredningsresan genomfördes till största delen i landets västra del på maoistkontrollerat område och delegationen blev vid flera tillfällen hotade. Intervjuer gjordes med människor på landsbygden som vittnade om kidnappningar, övergrepp och tvångsrekryteringar från maoisterna. När personerna sedan återvänder efter att ha tvångsrekryterats och indoktrinerats, är det vanligt att de då arresteras och torteras av militären under förevändningen att de är maoister. Ett slags moment 22 som innebär att många människor i princip är helt rättslösa. Carl Söderbergh menar att utvecklingen i landet är mycket oroande och att det växande antalet väpnade paramilitära grupper påminner om situationen i Colombia. Under resan besöktes också ett fängelse där den nepalesiska en Amnestygruppsekreterare sitter inspärrad. Resultaten från utredningsresan kommer att sammanställas i en rapport som planeras bli klar inom ca en månad.

I samband med att Amnestys årsrapport släpptes den 25 maj, hölls en presskonferens på sekretariatet. Årsrapporten har hittills resulterat i hela 230 pressklipp, varav 15-20 var negativa. Kritiken rör Amnestys internationella generalsekreterare Irene Khans uttalande i rapporten där hon jämför situationen på Guantanamo Bay med Gulag. Carl Söderbergh intervjuades angående uttalandet av Sveriges Radio Studio 1, men inslaget sändes aldrig. Styrelsen kommer att återkomma till uttalandet under övriga frågor.

För två veckor sedan meddelade FN:s tortyrkommitté sitt beslut angående de två egyptier som avvisades från Sverige i december 2001. I beslutet får den svenska regeringen hård kritik på flera punkter; själva handläggningen av ärendet, att regeringens beslut inte överprövades av en rättslig instans och att avvisningen av Ahmed Agiza verkställdes utan att han fick möjlighet att anmäla beslutet om avvisning till kommittén mot tortyr.

Elisabeth Löfgren har intervjuats med anledning av att det den 4 juni var 16 år sedan massakern vid Himmelska Fridens Torg ägde rum.

Carl Söderbergh kommer inom kort att genomföra två besök på USA:s respektive Syriens ambassad.

Avslutningsvis rapporterar Carl Söderbergh om nyheter på personalsidan. Susanne Hedlund, administrativt ansvarig vid ABG, slutar. Rekrytering planeras snart att sätta igång. Vidare meddelas att Helena Norman, redaktör för AmnestyPress, har beviljats tjänstledighet för att pröva på nytt arbete. Ulf B Andersson kommer att vikariera för Helena.


§ 21 Rapport från EU-föreningens årsmöte

Carl Söderbergh informerar de nya ledamöterna om bakgrunden till att det under 90-talet bildades en EU-förening inom Amnesty, vilket berodde på att många sektioner då ansåg att IS inte satsade tillräckligt på EU-arbetet. Syftet med verksamheten är i första hand att kunna påverka i MR-relaterade frågor via lobby- och mediaarbete.

EU-föreningen står just nu inför flera organisatoriska utmaningar. Informationsmaterialet är till exempel ofta väldigt komplicerat och tekniskt vilket gör det svårt att sprida informationen inom rörelsen och ta fram bra aktivistmaterial som kan engagera medlemmar. En annan utmaning är hur man ska lösa problemen med att det i flera av de nya medlemsländerna saknas Amnestysektioner.

Styrelsen går igenom rapporten från EU-föreningens årsmöte som har författats av Susann Olsson som tidigare av styrelsen har utsetts till den svenska sektionens representant i EU-föreningens styrande råd, och som med kort varsel kunde delta vid mötet. Christine Pamp föreslår att styrelsen bjuder in Susann Olsson vid en utbildningspunkt i samband med ett styrelsemöte.


§ 22 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus informerar om att Amnestyfondens styrelse kommer att sammanträda nästkommande helg, samt att den första skriftliga rapporten (styrelsens tematiska ansvarsområden) kommer att publiceras på Styrelsens Hörna under juni.


§ 23 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Styrelsen träffade Stefan Johansson under gårdagens utbildningsdag vid sekretariatet där han informerade om AIK:s arbete.


§ 24 Rapport om Face-to-face i egen regi

Medlemsvärvarprojektet Face2Face har nu pågått i knappt två månader och fundraisingteamet har inkommit med en första delrapport som styrelsen har tagit del av. Projektet går i stort sett planenligt men kommer inte att återges närmare i detta protokoll på grund av att uppgifterna är känsliga av företagsekonomiska skäl.


§ 25 Rapport om "Projekt Allmänna arvsfonden"

Styrelsen diskuterar det informations- och utbildningsprojekt som kommer att bedrivas under läsåret 2005-2006 med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden. I projektet ingår fyra delprojekt, varav tre är kopplade till olika utbildningsnivåer; Delprojekt 1 (gymnasieskolor), Delprojekt 2: "Sneställt" (årskurs 8 och 9) samt Delprojekt 3 (högskoleutbildningar). Delprojekt 4 syftar till att skapa nya, kreativa tekniker för opinionsbildning och information om mänskliga rättigheter riktade mot allmänheten.

Sune Montán frågar om det finns någon plan för hur sekretariatet ska behålla de personer som utbildas till informatörer. Carl Söderbergh svarar att han själv sett en risk i detta eftersom informatörerna är så många och att han tidigare har tagit upp detta med aktivistteamet. Dock finns det i nuläget ingen plan, Carl Söderbergh kommer att ta upp frågan igen.

Styrelsen poängterar vikten av att mångfalds- och jämställdhetsaspekten ska beaktas i projektet.

Jörgen Qwist undrar när styrelsen kan förvänta sig nästa rapport om projektet. Carl Söderbergh ber att få återkomma i ärendet.

Under delprojekt 3 som handlar om att medverka i undervisningen om mänskliga rättigheter på de högskoleutbildningar där frågan om mänskliga rättigheter och våld mot kvinnor är relevanta, anser styrelsen att även lärarutbildningen ska ingå bland de utbildningar som omnämns.

Christine Pamp föreslår att sekretariatet utifrån den idag höga belastningen på Amnestys flyktingavdelning bör undersöka möjligheten att även ansöka om pengar för flyktingarbetet.


§ 26 Ungdomsrådet/frivilligledarskapsprogrammet

Styrelsen går igenom underlaget. Flera ledamöter ifrågasätter varför styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i frivilligledarskapsprogrammet.

Christine Pamp föreslår att styrelsen från och med nu delegerar utnämningarna till frivillighetsprogrammet till sekretariatet.

Beslut

att delegera beslutet om att utse vilka personer som ska ingå i frivillighetsprogrammet till sekretariatet,

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med styrelsens kontaktperson för ungdomsrådet utse nytt ungdomsråd.


§ 27 Strategi för att öka aktivismen

Styrelsen är inte nöjd med underlaget som är länkat till punkten utan anser att det är otydligt och ofärdigt. Underlaget, som mer beskriver vilket arbete som bedrivs idag innehåller inte heller några förslag till beslut. Carl Söderbergh håller med om att underlaget är lite diffust och förklarar att aktivistteamet under våren har haft svårt att hinna med. Han kommer att ta med sig kritiken tillbaka till sekretariatet.

Christine Pamp menar att styrelsen måste kunna ha en möjlighet att skicka tillbaka underlag som inte uppfyller de krav som anges i arbetsordningen under punkt 18. Ett sätt att möjliggöra detta är att införa en ny och tidigare "deadline" för när underlagen senast ska vara styrelsen tillhanda.

Styrelsen väljer att istället för att utgå från underlaget ägna tiden för att diskutera vad man vill åstadkomma när det gäller aktivismen. Ledamöterna delas in i tre olika smågrupper med olika frågeställningar där utgångspunkterna för diskussionerna är att vara "visionära" och att "aktivismen ska öka".

Vid återsamlingen redovisas vad grupperna kom fram till.

Christine Pamp menar också att det tydligt bör stå i den kommande aktiviststrategin att aktivisterna är vår viktigaste resurs.


§ 28 Budget 2005 och 2006

Styrelsen fick under fredagens utbildningsdag på sekretariatet en redogörelse av Jörgen Persson, ekonomiansvarig vid sekretariatet, angående budgeten för 2005 och 2006.

- Tertialrapport t o m april 2005

Magnus Brattgård sammanfattar Jörgen Perssons tidigare redogörelse för årets första tertialrapport.

När det gäller intäkterna för perioden uppgår de till 14 117 tkr, vilket är något lägre (-842 tkr) i jämförelse med 2004. Orsaken är att medlemsavgifterna allt mer betalas via autogiro istället för med hela beloppet i början av året. För hela 2005 prognostiseras intäkterna till 40 990 tkr (med tillägg för Allmänna arvsfondens bidrag) mot budgeterade 38 940 tkr, vilket är 105% av budget (+ 2 050 tkr). Största skillnaden mot budgeten är den beräknade utdelningen från Humanfonden där prognosen är 2 000 tkr över budget.

Kostnaderna för perioden uppgår till 13 784 tkr, 37% av den totala budgeten. För hela 2005 prognostiseras kostnaderna att hamna på 40 254 tkr vilket är 554 tkr högre än den totala budgeten, eller 101% av budgeten.

Sammantaget visar prognosen för första tertialet på ett överskott av 736 tkr, att jämföras med det budgeterade underskottet om 760 tkr. Resultatet beräknas alltså bli ca 1 500 tkr bättre än beräknat. Om prognosen slår in kommer sektionen vid årets slut att ha en "överreserv" på 1 360 tkr.

- Beslut om disponibla delar 2005

Magnus Brattgård sammanfattar Jörgen Perssons tidigare redogörelse för sekretariatets förslag till beslut. Sekretariatet anser mot bakgrund av den positiva prognosen för 2005 som visar att sektionen vid årets slut kommer att ha 1 360 tkr mer i reserver än vad man föresatt sig, att det inte finns någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.

Beslut

att anta juni månads disponibla delar enligt sekretariatets förslag.

- Direktiv för budgetarbetet 2006

Magnus Brattgård sammanfattar sekretariatets förslag till riktlinjer för den fortsatta verksamhetsplaneringen och budgetarbetet för år 2006. Riktlinjerna avser 4 områden; verksamhetens inriktning, de ekonomiska förutsättningarna, ekonomiska ramar samt tidsplan för det fortsatta arbetet.

Därefefter genomförs en diskussionsrunda där varje ledamot fritt får uttrycka sina önskemål beträffande vilka verksamhetsområden som särskilt bör prioriteras under 2006.


Beslut

Styrelsen lämnar följande direktiv till sekretariatet avseende arbetet med förslag till budget för 2006:

att inom budgetramen på 42 mkr vill styrelsen se prioriteringar angående:
-Intern kommunikation/information med särskild inriktning på den interna hemsidan för ökad interaktivitet och tillgänglighet,
-Fundraising i enlighet med fundraisingstrategin, om möjligt med tonvikt på företagssamarbete och F2F utanför storstadsregionerna,

att utöver budgetramen på 42 mkr uppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag omfattande omkring 1 mkr på satsningar för att öka aktivismen. Styrelsen vill se en tonvikt på följande områden:
-Lokala satsningar,
-Utlokalisering,
-Samverkan lokalt/centralt med målet ökad synlighet,
-Satsningar på befintliga samt nya strukturer,

att understryka möjligheten till fundraisingsatsning utanför budgetramen under året, samt

att i den mån det är möjligt presentera ett förslag på budget som innefattar ett ointecknat utrymme för beslut om satsningar under budgetåret.

Utöver ovanstående direktiv beslutade styrelsen:

att uppdra åt sekretariatet att till septembermötet 2005 utarbeta ett förslag på hur styrelsen kan få ett utrymme för kommunikation med medlemskåren i samband med utskicken av AmnestyPress.

- Förslag om budgetmötet

Som bakgrund kan nämnas att styrelsen vid budgetmötet 2004 fick i uppdrag att se över tidpunkt och form för framtida budgetmöten eftersom antalet deltagare vid budgetmötena stadigt har minskat under senare år. Styrelsen gick till årsmötet med ett förslag att få fria händer så att det kunde bli möjligt att ändra budgetmötet för att förbättra den demokratiska processen och öka intresset, vilket årsmötet antog. Beslutet innebar att årsmötet uppdrog åt styrelsen att årligen anordna ett budgetmöte med syftet att ge grupper och distrikt demokratiskt inflytande i budgetprocessen, samt att förankra styrelsens förslag till budget, samt att återkalla alla tidigare årsmötesbeslut rörande budgetmötets utformning och innehåll.

Magnus Brattgård redogör för det nya förslaget som syftar till att förbättra den demokratiska processen samt öka intresset för ekonomiska frågor inom sektionen.

Emma Josefsson informerar styrelsen om en synpunkt på förslaget som framkom vid personalmötet på sekretariatet, där personalen föreslog följande tillägg i beslutstextens första att-sats: "...presentera ett övergripande budgetförslag...".

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att presentera ett övergripande budgetförslag till DO-mötet innehållande hur sektionen ska arbeta vidare för att förverkliga målen i handlingsplanen, de direktiv och beslut styrelsen fattade i juni, hur dessa beslut ska förverkligas i budgeten samt ramar för programområdena,

att sekretariatet presenterar ett förslag till hur de aktiva medlemmarnas deltagande i budgetmötet kan breddas och beslut om detta delegeras till ordförande och kassör,

att förändringen utvärderas nogsamt och nytt beslut om processen fattas i juni 2007,

att styrelsen och sekretariatet ökar ansträngningarna för att locka fler medlemmar till budgetmötet.


§ 29 Utvärdering av årsmötet 2005

Styrelsen diskuterar genomförandet av årsmötet 2005 utifrån den utvärdering som gjorts av Uppsaladistriktet och som baseras på deltagarnas synpunkter.

Lisa Moraeus anser att Påverkanstorget som inrättades vid årsmötet/MR-konferensen 2004, även bör användas vid årsmötet/MR-konferensen 2006.

Johan Bäck tycker att det är viktigt att årsmötesordförandena har en förberedande dialog med rapportörerna från beredningsgrupperna för underlätta arbetet i plenum. Vidare funderar Johan Bäck på om presidiet vid årsmötena bör bestå av åtminstone en erfaren ordförande.

Christine Pamp informerar om att det är vanligt att ta in proffs för att hålla i kongresser, årsmöten och liknande och föreslår att man inför nästa årsmöte, senast sex månader innan bör utse de två personerna som ska sitta som mötesordförande. Då finns det tid för att presidiet ska kunna få ett större ansvar för årsmötets planering och dagordning, samt att i ett tidigt skede samtala ihop sig med styrelsen och övriga funktionärer. Sune Montán tycker att det är ett bra förslag vilket skulle kunna innebära att många årsmötesfrågor skulle kunna lyftas bort från styrelsens bord.

Åsa Vinge anser att något måste göras för att motverka de sena anmälningarna som ställer till bekymmer för arrangörerna. Christine Pamp förklarar att den föregående styrelsen hade som främsta målsättning att försöka få så många deltagare som möjligt till årsmötet. Lisa Moraeus tillägger att förseningsavgiften höjdes under 2005 för att motverka sena anmälningar.

Beslut

att styrelsen i enlighet med beslut 54 från årsmötet 2001 i Visby, framställer sitt förslag på årsmötespresidie senast sex månader innan årsmötet.


§ 30 Åtgärder med anledning av årsmötesbeslut

Styrelsen går igenom underlaget från sekretariatet som innehåller förslag på åtgärder för att verkställa årsmötesbesluten. Nedan anges de årsmötesbeslut som föranleder åtgärder, samt styrelsens beslut.

Beslut 33 - Avskaffa årsmötesuttalandet (motion)

Beslut

att sekretariatet byter ut de gamla stadgarna mot de nya stadgarna.

Beslut 43 - Amnestys framtida omvärldsbevakning (bordlagd motion från årsmötet 2004)

Beslut

att styrelse och sekretariat verkar för detta i kontakter med den internationella styrelsen (IEC) och det internationella sekretariatet (IS) t ex genom Chairs Forum och Directors Forum.

Beslut 45 - Distribution av blixtaktioner (motion)

Beslut

att sekretariatet informerar medlemmar och grupper om denna möjlighet. Kostnader för pappersdistributionen tas som en extra kostnad under 2005, men sekretariatet ska inkomma med ett förslag för hur man löser detta för 2006 samt se till att göra dessa mer utskriftsvänliga,

att sekretariatet återkommer till styrelsen med uppgifter om hur stor efterfrågan det är på papperskopior av blixtaktioner.

Beslut 46 - Resolution till ICM angående aktionsfall (förslag från styrelsen)

Beslut

att delegationen driver frågan vid ICM samt tar med sig de diskussioner som fördes vid årsmötet.

Beslut 47 - Mångfaldspolicy för svenska sektionen (förslag från styrelsen)

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att omformulera beslutet till en policy som läggs in i styrelsedatabasen bland övriga policydokument. Arbetet för ökad mångfald bedrivs i enlighet med styrelsebeslut i mars 2005,

att uppdra åt sekretariatet att lägga ut mångfaldspolicyn på den externa hemsidan.

Beslut 48 - Klagomålshantering i sektionen (förslag från styrelsen)

Beslut

att styrelsen tillsätter en uppdragsgrupp för att utarbeta förslag.

Beslut 49 - Medlemsavgifternas storlek (förslag från styrelsen)

Beslut

att sekretariatet inför medlemsåret 2006 informerar om de nya villkoren för avgifterna i allt utåtriktat material (webben, informations- och värvningsmaterial m m). Vi räknar dock med att material med uppgifter om de tidigare villkoren för delbetalande medlemmar kommer att vara i omlopp under en relativt lång tid och avser att se generöst på sådana inbetalningar.

Beslut 50 - Gruppavgifternas storlek (förslag från styrelsen)

Beslut

att sekretariatet informerar grupperna om att det inte blir några förändringar av gruppavgiften 2006.

Beslut 51 - Ta ställning mot legalisering av prostitution (motion)

Beslut

att tillsätta en uppdragsgrupp som utreder frågan.

Beslut 54 - Militära interventioner och andra väpnade konflikter (förslag från styrelsen)

Beslut

att delegationen företräder denna ståndpunkt vid det internationella rådsmötet (ICM) i augusti 2005 samt tar med sig de diskussioner som fördes vid årsmötet.

Beslut 55 - Stadgeändring avseende Svenska Amnestyfonden (motion från Amnestyfonden)

Styrelsen konstaterar att detta årsmötesbeslut inte föranleder sektionsstyrelsen att vidta några åtgärder utan endast rör Amnestyfonden.

Beslut 58 - Datum för årsmöte (motion)

Beslut

att sekretariatet inleder diskussioner med Göteborgsdistriktet om lämpligt datum för årsmötet/mr-konferensen i Göteborg i april 2006.

Beslut 59 - Stadgeändring – utsändning av handlingar till årsmötet (motion)

Beslut

att sekretariatet byter ut de gamla stadgarna mot de nya stadgarna.

Beslut 60 - Budgetmötets framtid (förslag från styrelsen)

Beslut

att sektionens kassör och sekretariatet förbereder ett förslag på tidpunkt och innehåll för årets budgetmöte.

Beslut 61 - Resolution om Chairs Forum (förslag från styrelsen)

Beslut

att delegationen driver frågan vid ICM samt tar med sig de diskussioner som fördes vid årsmötet.


§ 31 Granskningskommitténs rekommendationer

Styrelsen går igenom de fyra rekommendationer som Granskningskommittén presenterade i sin rapport i samband med årsmötet och diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas för att rekommendationerna skall uppfyllas.

Rekommendation 1. att styrelsen och sekretariatet fortsätter arbetet med att utveckla och finna nya vägar för insamling och tillväxt,
Åtgärd: Styrelsen ämnar att följa rekommendationen genom att arbeta efter den handlingsplan som antogs vid årsmötet 2004.

Rekommendation 2. att styrelsen ser till att det finns korta sammanfattningar av diskussionspunkter i protokollen,
Åtgärd: att uppdra åt Johan Bäck att initiera en diskussion i styrelseforumet angående frågan om innehåll och form för protokollen från styrelsens möten.

Rekommendation 3. att styrelsen verkar för att Amnestys publikationer och rapporter dateras,
Åtgärd: Sekretariatet har tagit till sig detta och avser att i fortsättningen datera samtliga publikationer och rapporter som publiceras av svenska Amnesty.

Rekommendation 4. att styrelsen och sekretariatet fortsätter arbetet med att förbättra arbetsmiljön och situationen för de anställda i Göteborg och Malmö.
Åtgärd: Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö omfattar samtliga anställda, frivilliga och praktikanter vid sekretariatet i Stockholm och dess utlokaliserade kontor i Göteborg och Malmö. I styrelsens budgetarbete kommer detta att beaktas. Sedan den 1 januari 2005 råder en tydigare rollfördelning mellan sektionen/sekretariatet och distrikten vad gäller ansvar för anställd och icke-avlönad personal, lokaler, utrustning m m. Detta har, vilket Granskningskommittén också påpekar, lett till en avsevärt förbättrad arbetssituation för de anställda vid distriktscentren. För närvarande pågår dessutom ett arbete med att förbättra den fysiska arbetsmiljön vid distriktscentret i Malmö.

Beslut

att med dessa åtgärder anse att Granskningskommitténs rekommendationer beaktats.


§ 32 Styrelsens arbete 2005-2006

Sune Montán informerar de nya styrelseledamöterna om hur arbetet med att ta fram förslaget på ny handlingsplan för perioden 2004-2010 gick till. Förslaget lades sedan fram vid årsmötet 2004. Christine Pamp redogör sedan för hur den 6-åriga handlingsplanen är uppdelad i tre tvåårsetapper och hur arbetet utifrån handlingsplanen bedrivs.


§ 33 Styrelsens arbetsordning

Christine Pamp inleder punkten genom att förklara att arbetsordningen är styrelsens regelverk. Hon ser fördelar med att ha en relativt omfattande arbetsordning om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter i styrelsen eller om styrelsen skulle bli osäker om vad som gäller i något avseende.

Styrelsen diskuterar arbetsordningen och förslår följande ändringar.

9. Befattningsbeskrivningar för sekretariatet
Jörgen Qwist har frågor angående formen för utvecklingssamtal som regleras i befattningsbeskrivningen. Där nämns att styrelsens ordförande tillsammans med kassören håller utvecklingssamtal med generalsekreteraren, att generalsekreteraren i sin tur håller utvecklingssamtal med kontorschefen, samt att kontorschefen är den person som svarar för att det hålls utvecklingssamtal med övrig personal. Sedan arbetsordningen först formulerades har ordförande och kassör etablerat en rutin där de intervjuar kontorschefen och teamsamordnarna inför samtalet med generalsekreteraren. Jörgen Qwist undrar om nuvarande ordning verkligen främjar att personalen öppet kan uttrycka sin mening om förhållandena på arbetsplatsen. Carl Söderbergh svarar att detta 360-graderssystem är ovanligt, men att han anser att det hittills har fungerat tillfredsställande. Carl Söderbergh poängterar samtidigt vikten av att personalen kan uttrycka sig öppet och menar att man bör försäkra sig om att så är fallet.

Vidare undrar Jörgen Qwist undrar varför det ankommer på styrelsen att upprätta arbetsbeskrivning för kontorschefen. Carl Söderbergh svarar att anledningen till detta är att kontorschefen på så sätt knyts närmare styrelsen.

Beslut

att uppdra åt Christine Pamp och Carl Söderbergh att se över paragraf 9 i arbetsordningen utifrån styrelsens diskussion.

14. Styrelsens beslut och styrelselojalitet
Christine Pamp anser att formuleringen av rubriken för paragraf 14 är olycklig och förslår därför en ändring.

Beslut

att rubriken för paragraf 14 i arbetsordningen ges följande lydelse: "14. Styrelsens beslut och styrelselojalitet "

19. Styrelsens dagordning och slutlig beredning inför styrelsemöten
Christine Pamp föreslår att styrelsen ska besluta om en ändring under paragraf 19 avseende hur lång tid innan mötena underlagen ska vara styrelsen tillhanda och föreslår att tiden utökas från det nuvarande kravet på sju dagar till två veckor. Magnus Brattgård anser att 10 dagar bör räcka.

Beslut

att underlagen inför styrelsemötena senast ska vara klara för presidiet två veckor innan mötena,

att uppdra åt sekretariatet att föra in ändringar i arbetsordningen med intentionen att säkerställa kvaliteten på underlagen,

21. Styrelsens kommunikation och information

Beslut

att första stycket under paragraf 21 ges följande lydelse:

"Styrelsen och till styrelsen ständigt adjungerade kommunicerar mellan mötena med hjälp av styrelse n forumet s diskussionsdatabas , e-post, styrelsedatabas (för underlag som ej längre är att betrakta som arbetsmaterial; den är tillgänglig för alla medlemmar) och post."

22. Uppdragsgrupper
Styrelsen konstaterar att lydelsen avseende uppdragsgrupper inte är helt tydlig under denna paragraf, det är till exempel styrelsen som uppdrar åt sekretariatet att tillsätta uppdragsgrupper. Vad gäller projkektbeskrivningens innehåll som anges i strecksatser föreslås att "avgränsning" också ska ingå.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att revidera paragraf 22 utifrån styrelsens diskussion.

25. Styrelsens arbete mellan styrelsemöten - beslut per capsulam

att de två första meningarna i den fjärde strecksatsen under paragraf 25 ges följande lydelse:

"- av principiell vikt när styrelsen redan behandlat beslutsunderlaget på styrelsemöte eller när frågan är brådskande kan styrelsen fatta beslut per capsulam med hjälp av e-post styrelseforumet . Efter en diskussion i styrelsens diskussionsdatabas styrelseforumet eller på styrelsemöte föreslår ordförande ett beslut per e-post och ledamöterna avger sina röster på samma sätt."

26. Introduktion av nya styrelseledamöter

Styrelsen vill att rubriceringen på paragrafen ändras samt att ett tillägg införs.

Beslut:

att paragraf 26 i arbetsordningen ges följande lydelse:

"26. Överlämning och I introduktion av nya styrelseledamöter

Sekretariatet ansvarar för att nya ledamöter snarast efter årsmötet erhåller grundläggande dokumentation och blir delaktiga i styrelsens informations- och kommunikationssystem. Ordförande kontaktar snarast nya ledamöter för att informera om viktiga aktuella frågor. Styrelsen utser överlämningsansvariga mellan avgående och tillträdande styrelse. "

Skriftlig rapportering av tematiska ansvarsområden

Lisa Moraeus föreslår att styrelsen upprättar en ny punkt i arbetsordningen avseende skriftlig rapportering av tematiska ansvarsområden i enlighet med det per capsulambeslut som fattades den 27 januari 2005. Beslutet innebär i korthet att rapporteringssystemet ska ge lättillgänglig information för styrelsemedlemmarna, nuvarande och kommande. Dessutom ska informationen kunna spridas inom organisationen, och därigenom öka insynen i verksamheten. Rapporterna ska publiceras enligt ett rullande schema på den interna hemsidan under Styrelsens Hörna.

Beslut

att upprätta ytterligare en punkt i arbetsordningen avseende skriftlig rapportering av tematiska ansvarsområden.

att uppdra åt sekretariatet att revidera arbetsordningen utifrån ovannämnda, beslutade ändringar.


§ 34 Styrelsens arbetsformer, möten och forum

Lisa Moraeus informerar kort de nya ledamöterna om hur styrelsens arbetar. Det är viktigt att hålla en hög närvaro vid mötena och att delta aktivt i diskussionerna som förs mellan mötena i styrelseforumet. När det gäller resebeställningar via sekretariatet bör dessa göras i god tid innan.

Christine Pamp informerar om att diskussionerna i styrelseforumet inte får spridas utanför forumet innan beslut har fattats.

Jörgen Qwist uttrycker en viss tveksamhet när det gäller hur "aktiva" ledamöterna ska vara i styrelseforumet, och menar att alltför många inlägg utan större substans snarare motverkar forumets syfte.


§ 35 Ansvarsområden inom styrelsen

Christine Pamp redogör för förslaget till ansvarsfördelning inom styrelsen 2005-2006, vilket innebär att styrelseledamöterna ska delas in i tre olika strategigrupper. Målsättningen med strategigrupperna är bland annat att tydliggöra styrelsens prioriteringar och styrelsens arbete med målen i handlingsplanen. Christine Pamp poängterar att detta arbetssätt inte innebär att styrelsen ska gå tillbaka till att arbeta i utskott igen, utan att syftet är att få ett naturligt mentorskap inom styrelsen samt att ingen ledamot ska behöva vara ensam ansvarig för något område.

Sune Montán undrar om systemet med strategigrupper innebär en risk för att gruppsammanslutningar ska uppstå. Jörgen Qwist har liknande funderingar; om strategigrupperna kan innebära att konsensusbeslut i styrelsen kommer att öka. Lisa Moraeus menar att alla ledamöter i styrelsen, oavsett grupptillhörighet, ska agera som enskilda ledamöter. Christine Pamp poängterar att det inte kommer att ställas några krav på att gruppmedlemmarna måste vara ense sinsemellan i frågorna.

Strategigrupp 1. Kommunikation och Information
Medlemmar: Lisa Moraeus , Berivan Öngörur, Johan Bäck, Madelaine Seidlitz
Övriga ansvarsområden:
- IT-frågor
- Styrelseutbildning
- Kontaktperson Granskningskommittén
- Organisationsdialogen i samarbete med Strategigrupp "Växa med mångfald"
- Övergripande distriktsansvar

Strategigrupp 2. Aktivism och Mångfald
Medlemmar: Sune Montán , Shirin Heidari, Ida Burlin, Emma Josefsson
Övriga ansvarsområden:
- Kontaktperson för samordnare
- Kontaktperson för specialgrupper
- Kontaktperson för ungdomsrådet
- Kontaktperson för valberedningen
- Mångfaldsansvar
- Jämställdhetsansvar
- Kontaktperson SVAW

Strategigrupp 3. Växa med mångfald
Medlemmar: Magnus Brattgård , Jörgen Qwist, Åsa Vinge
Övriga ansvarsområden:
- Organisationsdialogen 2005-2006
- Öka styrelsens förståelse för och inflytande i budgetprocessen
- Öka distriktens förståelse för och inflytande i budgetprocessen
- Förändringar av budgetmötet
- Kontaktperson för Amnestyfonden
- Kontaktperson för ABG
- Kontaktperson för EU-föreningen

Beslut

att styrelsen under arbetsåret 2005-2006 ska arbeta i tre strategigrupper,

att anta förslaget på strategigrupper enligt ovanstående uppdelning,

att ämnet för organisationsdialogen under arbetsåret 2005-2006 är "Växa genom ökad aktivism".


§ 36 Styrelseledamöternas distriktsansvar

Christine Pamp redogör för förlaget till direktiv och fördelning av styrelseledamöternas distriktsansvar.

Ida Burlin klargör att det är upp till de nya distriktsansvariga att vid behov själva kontakta tidigare distriktsansvariga.

Sune Montán betonar värdet av fysisk närvaro, dvs att de distriktsansvariga besöker distrikten.

Förslag på distriktsansvar i styrelsen 2005-2006:
Södra Norrland och Västerbotten Ida Burlin
Skaraborg och Norrbotten Berivan Öngörur
Gotland och Halland Johan Bäck
Östergötland/Sö Sörmland och Mälardalen Jörgen Qwist
Gästrikland/Dalarna och Uppsala Åsa Vinge
Kalmar-Kronoberg och Jönköping Shirin Heidari
Göteborg och Älvsborg/Bohuslän Sune Montán
Skåne/Blekinge och Örebro Lisa Moraeus (Christine Pamp)
Värmland/Dalsland och Stockholm Magnus Brattgård

Beslut

att anta förslaget på direktiv för distriktsansvar inom styrelsen,

att anta förslaget till distriktsansvar inom styrelsen 2005-2006.


§ 37 Uppdrag under året

Christine Pamp inleder punkten med att informera om att det är styrelsen som formulerar direktiven och att det sedan är sekretariatet som tillsätter uppdragsgrupperna. Styrelsen kan när som helst under året besluta sig för att formulera uppdragsdirektiv. Det är också viktigt att det sker en dialog mellan styrelsen och sekretariatet vid tillsättandet av uppdragsgrupperna, ibland kan det exempelvis vara svårt att hitta personer till uppdragsgrupperna.

Styrelsen konstaterar att det utifrån årsmötesbesluten behöver tillsättas två nya uppdragsgrupper; att utreda Amnestys möjlighet att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster, samt att utarbeta förslag till riktlinjer för en intern klagomålshantering och ombudsman avseende diskriminering och kränkning.

Styrelsen diskuterar hur styrelsens önskemål om förbättringar av den interna kommunikationen kan omsättas i ett uppdrag.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3. Växa med mångfald, dvs Magnus Brattgård, Jörgen Qwist, Åsa Vinge, att innan den 24 juni 2005 presentera ett förslag på direktiv för att utreda Amnestys möjlighet att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster,

att bordlägga framtagandet av riktlinjer för en intern klagomålshantering och ombudsman avseende diskriminering och kränkning till styrelsens decembermöte,

att uppdra åt Berivan Öngörur att snarast inleda en diskussion i styrelseforumet med målet att uppnå ett konkret förslag till uppdragsdirektiv för att förbättra den interna kommunikationen.


§ 38 Brev till styrelsen

Den tidigare styrelseledamoten Erik Jennische har inkommit till styrelsen med reflektioner från föregående styrelseår.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1. Kommunikation och Information, dvs Lisa Moraeus, Berivan Öngörur, Johan Bäck, Madelaine Seidlitz, att ansvara för att en diskussion angående brevets innehåll kommer till stånd i styrelseforumet.


§ 39 Utvärdering av beredningsorganisationen

Styrelsen tackar uppdragsgruppen för rapporten men konstaterar samtidigt att den inte uppfyller förväntningarna. Flera ledamöter ställer sig frågande till om detta kan anses vara en slutrapport, till exempel efterfrågas en tydlig bakgrundbeskrivning för att rapporten ska framstå som mer begriplig. En diskussion förs angående hur styrelsen bör gå vidare för att en utvärdering av beredningsorganisationen ska kunna anses ha genomförts.

Dan Grundin informerar om att en utredning av beredningsorganisationen gjordes för ca ett år sedan, men att det inte gjordes någon formell mätning av styrelsearbetets effektivitet i samband med att styrelsen övergav den tidigare beredningsorganisationsformen, mot vilken en utvärdering kunnat göras.

Beslut

att uppdra åt Christine Pamp och Magnus Brattgård att se över det material som finns om beredningsorganisationen för att sedan eventuellt kunna presentera ett förslag för styrelsen,

att uppdra åt sekretariatet att i samband med tillsättande av uppdragsgrupper alltid bifoga en tydlig beskrivning av hur uppdragen ska redovisas.


§ 40 Inför ICM

Lisa Moraeus inleder med att meddela att Christine Pamp och Sune Montán kommer att delta på ett nordiskt ICM-möte på Färöarna 11-12 juni. Därefter kommer ett möte inför ICM att hållas i Köpenhamn 17 juni, där bl a holländska sektionen deltar, varpå den svenska ICM-delegationen träffas 18-19 juni i Malmö.

Styrelsen går igenom resolutionerna till ICM utifrån de olika beredningsgrupperna ("working parties"). Magnus Brattgåd redogör för resolutionerna inom Finances , Lisa Moraeus för Organisational Strategy B , Sune Montán för Organisational Strategy A , och Carl Söderbergh för Human Rights Strategy .

Styrelsen diskuterar i vilken utsträckning den svenska sektionens inställning till de olika resolutionerna är tydlig, t ex genom årsmötesbeslut. I vissa fall, som väpnade interventioner, har årsmötet uttryckt en åsikt, i andra fall måste delegationen utgå från hur sektionen tidigare ställt sig, t ex i frågan om full spectrum. Delegationen kan dock inte åka till ICM med helt bundna mandat, eftersom resolutionerna för det mesta omarbetas och omformuleras under ICM.

När det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter kommer ett internationellt möte att hållas i London den 10-12 juni som Shirin Heidari deltar i.

Beslut

att uppdra åt Lisa Moraeus och Ida Burlin att sammanfatta styrelsens diskussion om sexuella och reproduktiva rättigheter till Shirin Heidari inför mötet.


§ 41 Övriga frågor

- Styrelsens vision och mission

Christine Pamp meddelar om att hon kommer att initiera en diskussion i styrelseforumet angående styrelsens vision och mission.

- Uttalande av Irene Khan i årsrapporten 2005

Styrelsen diskuterar Irene Khans uttalande i årsrapporten 2005 där hon jämför situationen på Guantanamo med Gulag. Styrelsen är mycket kritisk till detta uttalande och det har lett till en del negativ kritik mot Amnesty i svenska media. Carl Söderbergh rapporterar att man från det internationella sekretariatets (IS) sida inte fått kritik från andra sektioner angående uttalandet. Styrelsen anser trots detta att man bör framföra sektionens synpunkter till den internationella styrelsen (IEC).

Styrelsen har dessutom mottagit ett brev från Otto Linander, gruppsekreterare i grupp 77 i Malmö, som kräver Irene Khans avgång.

Beslut

att uppdra åt Christine Pamp att kontakta IEC angående Irene Khans uttalande,

att uppdra åt generalsekreteraren att redogöra för sektionens ståndpunkt i frågan och se till att denna, via den externa hemsidan, kommuniceras till medlemmarna i sektionen, samt

att uppdra åt Lisa Moraeus att besvara brevet från Otto Linander.

- Ideell Arenas styrelsesymposium

Carl Söderbergh redogör för Ideell Arenas styrelsesymposium som äger rum 26-27 augusti 2005.

Beslut

att anmäla Åsa Vinge och Johan Bäck till Ideell Arenas styrelsesymposium.


§ 42 Utvärdering av styrelsemötet

Christine Pamp uppmanar styrelseledamöterna att lämna in utvärderingen av helgens möte i valfri form, med tanken att utifrån de inkomna utvärderingarna sätta samman en utvärderingsblankett som kommer att användas fortsättningsvis under styrelseåret.


§ 43 Mötet avslutas

Lisa Moraeus tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.
Christine Pamp Lisa Moraeus
Mötesordförande MötesordförandeFredrik Mattsson Åsa Vinge
Sekreterare Justerare