Utvärdering av svenska sektionens handlingsplan 2004 – 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Christian Gräslund, Sune Montán, Anja Persson, Maria Eklund
Datum: 9 maj 2004


Utvärdering av svenska sektionens handlingsplan 2004 – 2010

Inledning
I svenska sektionens handlingsplan finns externa mål (avsnitt 2 i handlingsplanen) och organisatoriska mål (avsnitt 4). Flera av målen i avsnitt 2 är vagt formulerade. Det hänger samman med svårigheterna att finna realistiska mål för vår externa verksamhet. Det är inte enbart svenska sektionens insatser som avgör när tortyr upphör, när dödsstraff avskaffas eller när yttrandefrihet blir verklighet. Därför är det omöjligt att i en handlingsplan för svenska sektionen sätta ut en tidpunkt när ett externt mål ska vara uppfyllt genom våra insatser.

För de organisatoriska målen är situationen en annan. Det är jämförelsevis enklare att finna realistiska mål när det gäller organisatoriska förändringar. Vi råder också i större utsträckning över huruvida de uppnås eller inte.

Syfte
Det yttersta syftet med utvärderingar är att ge underlag för att förbättra vår verksamhet. Vi bör framför allt se på vårt sätt att arbeta. Gör vi rätt saker? Får vi maximal effekt av våra insatser? Fördelar vi våra resurser rätt? Engagerar uppgifterna aktivisterna?

Utvärderingen av den externa verksamheten bör av skäl som beskrivits ovan inte framför allt se på om vi uppnått målen i handlingsplanen. De organisatoriska målen har vi däremot större kontroll över och därför bör vi utvärdera hur realistiska de målen varit och om vi gjort rimliga insatser för att nå det.

När och hur utvärderingar bör göras
Utvärderingar ska leda till förbättringar i vårt arbete. De bör därför bl. a. utmynna i underlag till revideringar av nuvarande handlingsplanen och kommande handlingsplaner.

Utvärderingar bör företas

-inför arbetet med nästa handlingsplan, 2010-
-inför de revideringar som är att vänta då nya operativa planer kommer från IS 2006 och 2008
-efter varje global kampanj av typen Stoppa våld mot kvinnor

Det bör också göras årliga uppföljningar. Handlingsplanen är ett viktigt styrdokument för den årliga budget- och verksamhetsplaneringen. Inför planeringen av det kommande årets verksamhet ska därför handlingsplanen gås igenom och nyckeltal beräknas. Genomgången ska säkerställa förverkligandet av organisatoriska mål av typen att en viss åtgärd eller verksamhet ska vara genomförd vid en viss tidpunkt.

Sektionens styrelse ansvarar för att utvärderingarna genomförs. Styrelsen ska i samråd med sekretariatet utforma hur utvärderingarna ska göras.