Sammanfattning resultatrapport 2004, januari - mars Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 6 maj 2004


Resultatrapport mars 2004

Gemensam insamling mellan Amnestyfonden och Sektionen
I rapporten görs jämförelser för enskilda intäktsslag mot föregående år. Dessa är inte alltid helt rättvisa då Sektionen och Amnestyfonden i år har gemensam insamling varför vad som tidigare var Amnestyfondens intäkter nu redovisas sammanslaget med Sektionens intäkter.

Mest märks den nya ordningen då man ser till intäktsslaget Gåvor via autogiro . I detta intäktsslag inräknas nu också det som tidigare var Amnestyfondens autogirogåvor från insamlingsaktiviteten Amnestyguard. Även intäktsslaget Gruppgåvor bör visa ett bättre resultat i år då vad som tidigare var Amnestyfondens gruppgåvor redovisas här.

Från intäkterna räknas i intäktsrapporten (se bilaga 2) Amnestyfondens andel. Med något undantag utgör Amnestyfondens andel av intäkterna 11 % av intäkterna i intäktsgruppen Gåvor & Bidrag.

Mars
Mars månads intäkter uppgår till 2 942 tkr mot 2 745 tkr 2003 (+ 197 tkr). Den största
avvikelsen jämfört med februari förra året består av att sektionen då fick intäkter från
testamenten på 240 tkr jämfört med 50 tkr innevarande år.

Under månaden har Lundagrupperna lämnat en gåva om 200 tkr. Beloppet motsvarar lönekostnaderna för distriktets anställde i Malmö. Detta är en s k lönegåva och skall enligt avtalet mellan Amnestyfonden och Sektionen inte fördelas utan tillfaller i sin helhet Sektionen.

Den beräknade Humanfondsutdelningen uppgår till 5 275 tkr (- 75 tkr mot februari 2004).

Amnestyfondens andel av mars månads intäkter är 167 tkr.

Ackumulerat januari - mars
Intäkterna för perioden januari-mars uppgår till 12 677 tkr mot 14 107 tkr 2003 (-1 430 tkr).

Intäkterna från Avgifter uppgår till 7 872 tkr mot 8 633 tkr 2003 (-761 tkr). Eftersom flera medlemmar betalar medlemsavgiften via autogiro i år än tidigare år blir inte intäkterna så koncentrerade till årets början. Detta förklarar nedgången jämfört med föregående år.

Intäktsgruppen Prenumerationer överstiger föregående år med 54 tkr. Ett medskick i AmnestyPress om Kortkampanjen har gett nya prenumeranter och intäkterna har därför ökat. Antalet prenumeranter på Kortkampanjen har ökat från 2 151 till 2 430 st.

Gåvor & Bidrag uppgår till 4 429 tkr mot 5 142 tkr 2003 (-713 tkr). Gåvor från grupper
& distrikt understiger förra året med 347 tkr.

Insamlingsbrev har hittills gett 855 tkr mot 1 207 tkr 2003 (-352 tkr). Insamlingsbreven går ut till färre givare 2004 än föregående år vilket förklarar nedgången.

Intäkterna från gåvor via autogiro uppgår till 2 328 tkr mot 1 822 tkr 2003. Till en del beror ökningen på att vad som tidigare var Amnestyfondens autogirogivare (Amnestyguard) redovisas i intäktsslaget. Frånräknat Amnestyguard har autogirogåvor ökat från 1 714 tkr till 1 986 tkr (+272 tkr).

Intäktsslaget övriga insamlingsaktiviteter uppgår till 503 tkr. Till intäktsslaget räknas
bl a månadsgåvan som hittills gett 189 tkr.

Intäkter från Testamenten uppgår till 282 tkr mot 800 tkr föregående år (-518 tkr) .Jörgen Persson