Rapport från IT-gruppen Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Christian Engberg
Datum: 6 maj 2004

IT-gruppens bokslut
IT-gruppen skapades i mars 2003 i syfte att följa översynen av svenska Amnestys webbplats samt att se över situationen för sektionens it-drift.

Fyra punkter ställdes upp för gruppens arbete:

1. En översyn av hemsidan görs av design och webbbyrån Summer.
Under året har Summer sett över bland annat webbplatsen och detta har resulterat i ny grafisk profil som håller på att slå igenom på webben. Förhandlingar pågår om att Summer, eller någon annan leverantör, skall slutföra detta arbete under hösten, d.v.s. ta fram en ny grundstruktur, mallar med mera.

2. En översyn av informationshanteringen i stort och svaga länkar i informationen på webben.
Mer information är tillgänglig via webben än någonsin och många svagheter uppstår, upptäcks och tas om hand kontinuerligt i sekretariatets dagliga arbete. Stora förbättringar kvarstår dock att utforma och genomföra. Viktiga punkter är: fokus på infohantering, förändringsbenägenhet för nya verktyg och nya tjänster.

3. Presentera en historieskrivning som beskriver svenska sektionens utveckling på it-sidan, samt väcka frågan om vilka aktiviteter som skall prioriteras framför andra.
Detta låg med som beslutsunderlag till styrelsens möte i mars 2003, på vilket styrelsen diskuterade och godkände de föreslagna prioriteringarna.

4. Genomförandet av kommunikationspolicyn, där varje handläggare är ansvarig för att publicera information på webbplatsen.
Arbetet har inletts men har ännu inte kunnat slutföras till följd av neddragningarna i tjänsteutrymmet.

Det fortsatta arbetet
Delar av genomförandet av den översyn som IT-gruppen tog på sig att driva återstår alltså, men arbetet är igång och mycket kommer att slutföras under hösten. Det fortsatta arbetet är i huvudsak av operativ karaktär och kommer att skötas av sekretariatet. Gruppen som den ser ut idag, med de arbetspunkter som ställdes upp vid bildandet, har inte längre någon tydlig roll att spela i sammanhanget. IT-gruppen föreslår därför att den upplöses i och med styrelsens maj-möte, samt att styrelsen på sitt junimöte tar ställning till om ett nytt IT-uppdrag behöver formuleras.