Beskrivning av Påverkanstorg Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 6 maj 2004

TM
Beskrivning av Påverkanstorg

Inledning
Beslutsprocessen kring Handlingsplanen består av tre delar; påverkanstorg, beredningsgrupper och pleniförhandling. Påverkanstorget används som en förberedande form för att kunna få så demokratiska beslut som möjligt. I plenum tas besluten som förhoppningsvis är färdigdiskuterade på påverkanstorget och beredningsgrupperna. Påverkanstorget skall öka möjligheten för alla årsmötesdeltagare att göra sin röst hörd. Vi hoppas att metoden leder till två huvudsakliga vinster, att fler vågar yttra sig och att fler ges tidsmässig möjlighet att yttra sig.

Arbetsformer för påverkanstorg och inflytandepunkter
Syftet med påverkanstorg är att årsmötet skall kunna koncentrera sig på de stora frågorna, jämka samman synpunkter på ett så demokratiskt sätt som möjligt där alla åsikter får utrymme att komma fram, samt att det skall öka möjligheterna att påverka. Påverkanstorget är det forum som används för att diskutera och öppet debattera kring motioner, propositioner och förslag till årsmötet.

Påverkanstorg
En (rymlig) fysisk plats där en mängd olika inflytandepunkter är markerade med hjälp av skärmar. Årsmötesdeltagarna går fritt runt på torget och kan stanna till vid den inflytandepunkt som intresserar dem och diskutera med andra årsmötesdeltagare på plats.

Inflytandepunkter
Varje ärende på mötet tilldelas en fysisk plats där en ansvarig finns. Detta är en inflytandepunkt. Vid varje inflytandepunkt skall samtliga förslag (motioner) inklusive ursprungsförslaget (handlingsplanen) finnas (uppsatta på skärmen). Så snart ett nytt förslag kommer fram skall det också sättas upp så att alla kan se vilka förslag som är aktuella. De som ställer sig bakom förslaget skriver sina namn under det. Alla årsmötesdeltagare har rätt att på påverkanstorget lägga förslag och delta i diskussionen. Endast förslag som har anknytning till det förslag som är väckt av styrelsen eller motionär kommer att behandlas. Årsmötet avgör om en fråga är ny.

Inflytandepunktansvarig har ett stort ansvar för att diskussionen flyter och är konstruktiv. De har också ett stort ansvar för att diskussionen förs ur ett övergripande perspektiv som fångar alla olika aspekter av den aktuella frågan. De inflytandepunktansvariga väljs av årsmötet.

Sammanställning av inflytandepunkterna
Den ansvarige vid varje inflytandepunkt får i uppdrag att efter påverkanstorgets slut sammanställa diskussionerna till ett beslutsunderlag som omfattar alla förslag. I detta arbete kan den ansvarige kalla till sig representanter för de olika förslagen för att undersöka möjligheterna till sammanjämkning. I beslutsunderlaget rangordnar den ansvarige förslagen efter hur stort stöd hon/han anser förslaget fått. Alla beslutsunderlag från de olika punkterna sammanställs och finns på en tillgänglig plats för årsmötesdeltagarna på lördagen.

Fortsatt beredning
Frågorna som diskuterats på påverkanstorget kommer att genomgå ytterliggare en beredning. Detta görs i de mer traditionella beredningsgrupperna. Det förslag som inflytandepunktansvarig bedömt vara det som en majoritet av årsmötesdeltagarna står bakom betraktas som huvudförslag. Alla andra förslag från påverkanstorget är levande, d.v.s. tas upp i beredningsgrupperna.

Pleniförhandlingar (plenum)
Pleniförhandlingarna är mötets forum för beslutsfattande. Det är här alla formella beslut tas. Utgångspunkten för pleniförhandlingarna är att diskussionerna redan har skett på påverkanstorget och i beredningsgrupperna. Det förslag som beredningsgruppen ställer sig bakom betraktas som huvudförslag. Alla andra förslag måste årsmötesdeltagare yrka på ("väcka frågan") för att dessa skall tas upp till omröstning. Att yrka på ett förslag sker skriftligt till presidiet (mötesordföranden).


™ Metoden Påverkanstorg är utvecklad av Svenska Scoutförbundet se boken ”Påverkanstorg –från konfrontation till dialog. Johan Strid, AgoraPÅVERKANSTORGETS INFLYTANDEPUNKTER (fredag kl. 19.15 - 21.30)


Inflytandepunkt 1 Prio och metoder 2. Detta ska vi göra. 3 Metoder

Motioner 3, 4

Inflytandepunkt 2 2.1. & 5.1. Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet

Motion 7

Inflytandepunkt 3 2.2. & 5.1. Slå vakt om kvinnors rättigheter


Inflytandepunkt 4 2.3 & 5.3 Skydda flyktingars rättigheter


Inflytandepunkt 5 2.4 & 5.4 Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet


Inflytandepunkt 6 4.1 Öka aktivismen, 4.2 & 5.5 1, (5) Förbättra organisationen


Inflytandepunkt 7 4.3 & 5.6 Växa


Inflytandepunkt 8 2.5 Arbete utanför prioriterade områden

Motioner 2, 6


BEREDNINGSGRUPPER (lördag kl. 17.00 - 19.30)

1. inflytandepunkter 1 + 8
2. inflytandepunkter 6 + 7
3. inflytandepunkter 2 + 3
4. inflytandepunkter 4 + 5