Förslag till revidering av sektionens arbetsordning Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Christian Gräslund, Lisa Moraeus
Datum: 6 maj 2004

23. Kontakter mellan de bägge styrelserna för Amnestyfonden och sektionen

Amnestyfondens styrelse och sektionsstyrelsen utser varsin kontaktperson. Dessa ansvarar för fortlöpande informationsutbyte mellan styrelserna. Formerna för detta omfattar t ex:

- Varje kontaktperson ska inledningsvis under mandatperioden träffa den andra styrelsen.

- Inför varje styrelsemöte förser kontaktpersonerna varandra med dagordning samt relevanta underlag och diskuterar de punkter som kan vara av intresse.

- Vid varje styrelsemöte ska en rapportpunkt finnas. Om något ska diskuteras som är speciellt intressant eller relevant för båda styrelserna, bör båda kontaktpersonerna närvara.

- Efter varje styrelsemöte förser kontaktpersonerna varandra med protokoll från det egna styrelsemötet och diskuterar relevanta punkter.

- För behandling av frågor av stor principiell vikt kan särskilda samverkansgrupper bildas.