Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 13-14 maj 2004, reviderad 2004-05-10 Dagordning för möte 1-2 maj 2004KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 MAJ 2004

Tid: Torsdag 13 maj klockan 13.00 - fredag 14 maj kl 13.00
Plats: Sekretariatet (torsdag), Hallunda Folkets Hus (fredag)
Ordförande: Christian Gräslund
Ordförandereserv: Lisa Moraeus


HUVUDTEMAN:
- Årsmötet 2004


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Torsdag 13 maj (Sekretariatet)

13.00-13.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Fastställande av dagordningen
1.3 Protokoll från styrelsens möte 13-14 mars 2004 [Protokoll från styrelsemöte 13-14 mars 2004]
1.4 Uppföljning av föregående styrelsemöte

13.15-14.45 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Ekonomisk rapport [Sammanfattning resultatrapport 2004, januari - mars]
2.4 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.5 Rapport från Amnestyfonden [Förslag till revidering av sektionens arbetsordning]
2.6 Rapport om sektionens IT-arbete [Rapport från IT-gruppen]
2.7 Rapport från den internationella kommittén (AIK) [Rapport från Amnestys Internationella Kommitté, AIK]
2.8 Rapport från uppdragsgrupp CAP och samordningarna

14.45-17.30 3. INFÖR ÅRSMÖTET 2004
- Uvärdering av handlingsplanen 2004-2010 [Utvärdering av svenska sektionens handlingsplan 2004 – 2010]
- Genomgång inför årsmötet [Beskrivning av Påverkanstorg ]
- Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till årsmötet 2004]
- Förslag till dagordning konstituerande möte 16 maj [Förslag till dagordning konstituerande styrelsemöte 16 maj]
- Förslag till möteskalender 2004/2005 [Möteskalender för sektionsstyrelsen 2004/2005]

18.00 MIDDAG


Fredag 9 maj (Hallunda Folkets Hus)

10.00-11.00 4. DISTRIKTENS UTVECKLING [Diskussionsunderlag – distrikt i svenska sektionen]

11.00-12.00 5. ÖVRIGA FRÅGOR
- Inkomna brev till styrelsen

12.00-13.00 6. MÖTE MED ÅRSMÖTESFUNKTIONÄRER


Christian Gräslund Carl Söderbergh