Möte med sektionens styrelse den 13-14 maj 2004 Protokoll från 1-2 maj 2004PROTOKOLL NR 8/2003/2004

Möte med sektionens styrelse den 13-14 maj 2004

Ledamöter Närvarande
Christian Engberg
Maria Eklund
X
X
Christian Gräslund X, mötesordförande § 128-140
Jeanette Irekvist X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X, mötesordförande § 141-150
Anja Persson X, § 135-150
Jörgen Persson X, § 128-140
Magnus Öhman X
Suppleanter
Mia Jansson X, § 141-150
Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin
Fredrik Mattsson
X
X, § 128-136, § 141-150
X, sekreterare
Övriga
Stefan Johansson
Christine Pamp
Mats Engman
X, § 149-150
X, § 149-150
X, § 148-150
§ 128 Mötet öppnas

Christian Gräslund förklarar mötet öppnat.


§ 129 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Sune Montán till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 130 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse ordförandereserv för nästa möte på det konstituerande mötet.


§ 131 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 132 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 13-14 mars 2004

Under förteckningen över styrelseledamöter omnämns Sune Montán och Christian Engberg som suppleanter vilket inte längre stämmer eftersom båda två blivit ordinarie i samband med att två tidigare ledamöter avgick från styrelsen.

Vidare påpekar Christian Engberg att beslutet under § 118 är felaktigt. Sune Montán uppdrogs att svara på Göteborgdistriktets brev, inte Christian Engberg som protokollet gör gällande.

Beslut

att med den justeringen lägga protokollet till handlingarna.


§ 132 Rapport om per capsulambeslut

Christian Gräslund redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

12 april 2004
att fastställa direktiven för den uppdragsgrupp som ska utreda decentraliserad och utlokaliserad verksamhet vid kontoren i Malmö och Göteborg.

22 april 2004
att utse Anna Dahlbäck till ledamot av den internationella kommittén, AIK.

2 maj 2004
att Amnesty International svenska sektionen beslutar att sälja sin andel av fastigheten Björkbacka 7 i Östersund till Matthias Tagesson, 711030-8215.


§ 133 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utsända rapporten med följande information.

Mediaintresset för Amnesty har varit stort under perioden och sekretariatet har mottagit en ovanligt stor mängd pressklipp.

Vidare rapporterar Carl Söderbergh om ett lyckat besök hos utrikesminister Leila Freivalds som han genomförde tillsammans med Anna Massarsch från Juristgruppen. Vid besöket diskuterades bland annat situationen för den svenska medborgare som hålls fängslad vid Guantanamo Bay-basen och den svenska journalisten som fortfarande sitter fängslad i Eritrea. Vidare togs situationen i Ryssland och Tjetjenien upp samt EU-samarbetet och exporten av redskap och utrustning som kan användas i tortyrsyfte.

Carl Söderbergh rapporterar från det senaste mötet med International Management Group som hölls i London och som består av generalsekreterare från ett antal Amnestysektioner. Vid mötet informerade Irene Khan om att nästa globala Amnesty-kampanj kommer att handla om ESK-rättigheter. IEC, Amnestys internationella styrelse kommer att fatta formellt beslut i frågan i juni.

Nästa Directors Forum kommer att genomföras i februari 2005 och handla om målsättning och utvärdering.

Avslutningsvis rapporterar Carl Söderbergh att Rose-Marie Asker, ledamot i Svenska Amnestyfondens styrelse, har föreslagits ingå i en internationell arbetsgrupp som ska arbeta med biståndsfrågor inom Amnesty, Working Group on Human Rights Relief.


§ 134 Ekonomisk rapport

Jörgen Persson redogör för den preliminära resultatrapporten t o m april 2003 men poängterar att siffrorna inte riktigt kan jämföras med föregående år beroende på sammanslagningen av sektionens och Amnestyfondens insamlingsverksamheter vilket skedde den 1 januari 2004. En fullständig rapport, tillika årets första tertialrapport, kommer att presenteras på styrelsens junimöte jämte en första prognos för året.


§ 135 EU-föreningen

Diskussioner förs hur styrelsen ska ställa sig till EU-föreningens önskemål om extra bidrag för lobbyarbetet i de nya medlemsländerna. Frågan är aktuell eftersom Henrik Zetterquist kommer att representera den svenska sektionen vid EU-föreningens årsmöte den 15-16 maj 2004. Styrelsen enas om att svenska sektionens ståndpunkt är att det är viktigt att EU-föreningen ger besked om hur tidigare extra medel för lobbyarbetet i de nya medlemsländerna använts.


§ 136 Stockholmdistriktets lån

Diskussioner förs angående en förfrågan som inkommit från Stockholmsdistriktet angående möjligheten för sektionen att förlänga lånets återbetalningstid.

Hösten 2003 arrangerade Stockholmdistriktet ett evenemang i Kungsträdgården som blev dyrare än förväntat. Det negativa resultatet innebar att distriktet såg sig nödgat att vända sig till sektionen med en förfrågan om ett lån om 150.000 kronor. Sektionen beviljade lånet med en återbetalningstakt på två år till 2% ränta. Nu har distriktet återigen vänt sig till sektionen i hopp om att kunna förlänga avbetalningstiden till 5 år istället på grund av att det i annat fall ser svårigheter i att bedriva någon övrig verksamhet förutom inkomstbringande aktiviteter i syfte att återbetala lånet.

Beslut

att uppdra åt Jeanette Irekvist och Jörgen Persson att fatta beslut utifrån styrelsens diskussion.


§ 137 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus rapporterar från Amnestyfondens arbete, samt redogör för ett förslag till ny punkt i sektionsstyrelsens arbetsordning som hon själv och Christian Gräslund har formulerat. Punkten, som föreslås få nummer 23 i arbetsordningen, reglerar hur kontakten mellan sektionens och Amnestyfondens styrelser ska se ut:

23. Kontakter mellan de bägge styrelserna för Amnestyfonden och sektionen

Amnestyfondens styrelse och sektionsstyrelsen utser varsin kontaktperson. Dessa ansvarar för fortlöpande informationsutbyte mellan styrelserna. Formerna för detta omfattar t ex:

- Varje kontaktperson ska inledningsvis under mandatperioden träffa den andra styrelsen.
- Inför varje styrelsemöte förser kontaktpersonerna varandra med dagordning samt relevanta underlag och diskuterar de punkter som kan vara av intresse.
- Vid varje styrelsemöte ska en rapportpunkt finnas. Om något ska diskuteras som är speciellt intressant eller relevant för båda styrelserna, bör båda kontaktpersonerna närvara.
- Efter varje styrelsemöte förser kontaktpersonerna varandra med protokoll från det egna styrelsemötet och diskuterar relevanta punkter.
- För behandling av frågor av stor principiell vikt kan särskilda samverkansgrupper bildas.

Beslut

att inkludera Lisa Moraeus och Christian Gräslunds förslag på ny punkt (23) i arbetsordningen för den svenska sektionens styrelse.


§ 138 Rapport om sektionens IT-arbete

Christian Engberg presenterar IT-gruppens rapport där uppdragsgruppen avslutningsvis föreslår styrelsen att upplösa IT-gruppen eftersom det fortsatta arbetet huvudsakligen är av operativ karaktär och kommer att skötas av sekretariatet, samt att styrelsen föreslås ta ställning vid sitt junimöte om ett nytt IT-uppdrag behöver formuleras.

Beslut

att härmed upplösa IT-gruppen.


§ 139 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Styrelsen går igenom rapporten där det bland annat konstateras att arbetsbelastningen inom kommittén varit behaglig sedan det internationella rådsmötet ägde rum 2003. Carl Söderbergh, som ingår i kommittén, förklarar att AIK:s roll och arbetsbelastning varierar mycket beroende på om det är ett ICM-år eller inte.


§ 140 Rapport om Country Action Program (CAP)

Magnus Öhman rapporterar att uppdragsgruppen som ska arbeta med CAP nu är skapad. En delrapport kommer att presenteras i oktober och slutrapporten beräknas vara klar 2005. Vidare rapporteras att arbetsgruppen kommer att ha ett möte med Amnestys landsamordnare i september 2004.


§ 141 Utvärdering av Handlingsplanen 2004-2010

Sune Montán presenterar diskussionsunderlaget som bland annat innehåller förslag på hur en utvärdering ska genomföras av den svenska sektionens kommande handlingsplan för perioden 2004-2010. Styrelsen konstaterar att den nuvarande sittande styrelsen inte bör fatta beslut i frågan.

Beslut

att rekommendera nästa styrelse att tillsätta en uppdragsgrupp för utvärdering och uppföljning av sektionens handlingsplan 2004-2010.


§ 142 Genomgång inför årsmötet

Styrelsen går igenom årsmötesdagordning och planerar inför årsmötet.


§ 143 Förslag avseende Amnestyfondens stadgar

Beslut

att styrelsen ska presentera förslaget avseende Amnestyfondens stadgar vid årsmötet.


§ 144 Granskningskommitténs rapport

Styrelsen diskuterar Granskningskommitténs rapport.


§ 145 Förslag till dagordning inför styrelsens konstituerande möte den 16 maj

Christian Engberg föreslår att dagordningen kompletteras med ytterligare en punkt rörande sektionens fortsatta IT-arbete.


§ 146 Förslag till möteskalender 2004/2005

Beslut

att bordlägga frågan till styrelsens konstituerande möte den 16 maj 2004.


§ 147 Inkomna brev till styrelsen

Diskussioner förs angående ett brev som Åsa Fahlbäck, gruppmedlem i Linköping tillsänt styrelsen med önskemål om att gruppen själva ska kunna bedriva insamlingsverksamhet med hjälp av registerutdrag från sekretariatets medlemsregister.

Sekretariatet informerar om vilka bestämmelser och riktlinjer för registerhållning och insamling sektionen måste arbeta inom; exempelvis personuppgiftslagen (PUL), FRII:s etiska riktlinjer samt SFI:s riktlinjer.

Beslut

att uppdra åt Jeanette Irekvist att kontakta Åsa Fahlbäck och meddela styrelsens syn i frågan utifrån diskussionen.


§ 148 Distriktens utveckling

Christian Gräslund presenterar ett diskussionsunderlag för distriktens utveckling i den svenska sektionen. Frågan är aktuell, bland annat beroende på att distriktet i Jönköping har uttryckt önskemål om att slås ihop med distrikt Kalmar-Kronoborg. Styrelsen ser flera svårigheter i om distriktet skulle slås samman med Kalmar-Kronoborg.

Styrelsen är enig om att distrikten har en viktig funktion inom den svenska sektionen, såväl ur ett demokratiskt som ur ett aktivism-organisatoriskt perspektiv.

Mats Engman menar att svårigheterna i vissa distrikt inte beror på organisatoriska problem utan snarare på rekryteringsproblem. Att ett distrikt under en period befinner sig i ett viloläge utgör inget stort problem, förr eller senare blåses nytt liv i distriktes verksamhet.

Beslut

att utse Christian Engberg och Sune Montán som styrelsens ansvariga i frågor rörande distriktens utveckling.


§ 149 Möte med årsmötesfunktionärer

Christine Pamp och Stefan Johansson, vilka kommer att förslås till ordförande respektive vice ordförande vid årsmötet, går tillsammans med styrelsen igenom årsmötesdagordningen.


§ 150 Mötet avslutas

Lisa Moraeus tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Christian Gräslund Lisa Moraeus
Mötesordförande MötesordförandeSune Montán Fredrik Mattsson
Justerare Sekreterare