Rapport från Amnestys Internationella Kommitté, AIK Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Amnestys Internationella Kommitté, AIK
Datum: 7 maj 2004

Rapport till styrelsen från Amnestys Internationella Kommitté, AIK

Inledning

AIK består numera av Christian Gräslund, Carl Söderberg, Stefan Johansson (sammankallande), Elisabeth Löfgren, Silan Otlu, Dlovan Kassab och Anna Dahlbäck. Maja Åberg är vår kontaktperson på sekretariatet.

Eftersom AIK skrev en förhållandevis lång rapport inför styrelsemötet den 6 december 2003, är denna rapport begränsad till sådant som inte omnämns i den rapporten.

Arbetet under hösten 2003 och våren 2004

Allmänt kan sägas att AIK har haft en förhållandevis behaglig arbetsbörda efter ICM 2003, vilket inte är så konstigt. AIK har dock deltagit i diskussionerna om ISOP1. AIK har vidareskött den löpande bevakningen av nya AI-dokument och vidarebefordrat de dokument som har ansetts vara av intresse för hela styrelsen (samt försett styrelsen med en översikt över andra AI-dokument). AIK har även varit involverat i arbetet med att besvara vissa enkäter m.m. där frågan har ansetts höra hemma någonstans mellan sekretariatet och styrelsen. När det gäller den typen av frågor har vi alltså avstått från att involvera hela styrelsen.

I övrigt är det främst följande uppgifter som har utförts.

- AIK deltog i förberedelserna inför Chairs Forum genom att läsa igenom underlagen och framföra vissa synpunkter till Christian. En av frågorna, som handlade om beslutsfattandet inom AI på internationell nivå (dokumentet Policy Mapping), lyftes till hela styrelsen.

- AIK utarbetade även sektionens svar på dokumentet ”Going Full Spectrum”, samt ett bakgrundsdokument om åtagandet som var tänkt att hjälpa de styrelseledamöter som inte tidigare har fördjupat sig i den frågan.

- Ett IS-förslag avseende kampanjteman under SVAW-kampanjen överlämnades till de personer inom sektionen som ansvarade för förberedelserna av nämnda kampanj, varefter de utarbetade ett förslag till svar från sektionen. Detta granskades av AIK och godkändes av styrelsen innan det skickades iväg.

- AIK har även granskat diverse ”terms of reference” avseende de internationella kommittéerna samt lämnat förslag på hur styrelsen bör förhålla sig till dessa förslag. I anslutning härtill har det förts en diskussion om behovet av svenska representanter i dessa kommittéer. Ett konkret resultat av detta är att Sven Bodin har blivit invald i Information Management, Security and Technology working group (IMST). Det gjordes också ett försök att få in Anita Klum i International Committee on Movement Growth (ICMG), men IEC valde att utse en väldigt liten grupp (där hon inte ingick). Tanken är dock att ICMG skall involvera bl.a. Anita i enskilda projekt, i den mån hon har möjlighet att åta sig sådana projekt. Nyligen nominerades Rose-Marie Asker till Working Group on Human Rights Relief, men där väntar vi fortfarande på ett besked från IEC.

- Nyligen erhöll sektionen ett frågeformulär om arbetet med ESK-rättigheter. Det har överlämnats till sekretariatet, som kommer att utarbeta ett förslag till svar. Svaret skall skickas till International Committee on Policy (ICP) i början av juni 2004. Orsaken till att vi har fått detta frågeformulär är att ICP försöker att skaffa sig en bild över det arbete som utförs på detta område, så att de lättare kan identifiera nya policyfrågor när de dyker upp. ICP avser även att bygga upp ett nätverk av kontaktpersoner som skall övervaka sektionernas arbete på ESK-området.

- Sektionen har även fått det första dokumentet i konsultationsprocessen om Amnestys framtida policy avseende militära interventioner. Ytterligare ett dokument, med mer konkreta frågor som vi måste ta ställning till, beräknas komma i augusti 2004. Ett internationellt möte planeras till november 2004. Silan och Dlovan har tagit sig an denna uppgift och börjat att läsa in sig.
- Sektionen har även fått ett bakgrundsdokument avseende det som på svenska brukar kallas reproduktiva rättigheter (Reproductive Rights). Även denna fråga kommer att bli föremål för ett internationellt möte.

Kommande projekt

Inom kort kommer IEC att be sektionerna om synpunkter på ett dokument som gäller en tänkt mekanism – och kriterier – för ekonomiskt stöd från den internationella budgeten till sektioner och strukturer. Andra dokument som förväntas komma inom den närmaste tiden är ett diskussionspapper om urbefolkningars rättigheter och ett förslag till policy avseende privatisering och MR.

Frågan om självbestämmande har ansetts så svår att extern expertis kommer att anlitas. Det kan alltså dröja innan sektionen får möjlighet att yttra sig i den frågan. Detsamma gäller de planerade utredningarna om Amnestys opartiskhet och oberoende samt om MSP-arbetet. Detsamma gäller riktlinjerna om sanktioner.