Konstituerande möte med sektionens styrelse den 5 maj 2002 Protokoll från 1-2 maj 2002      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 1/2002/2003

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 5 maj 2002

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson anmält förhinder
Maria Eklund X
David Langlet X
Tina Lundh anmält förhinder
Lotta Reimers X
Mats Engman anmält förhinder
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Anja Persson
Karolina Henning Pontén
X
anmält förhinder
Magnus Öhman X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X
§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Hanna Roberts, som hälsar Anja Persson välkommen till styrelsen.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Hanna Roberts till ordförande för mötet.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att välja Anja Persson till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att utse Christian Gräslund som vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2002/2003.


§ 6 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

David Langlet meddelar att han inte ställer upp för omval som ledamot i Amnestyfondens styrelse, vilket föranleder styrelsen att diskutera en lämplig ersättare. Hanna Roberts meddelar att Binnie Kristal-Andersson uttryckt en önskan om att fortsätta som sektionens representant i fondstyrelsen.

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson och Lotta Reimers till sektionsstyrelsens representanter i Amnestyfondens styrelse.


§ 7 Innehavare av teckningsrätt

Hanna Roberts meddelar att tidigare teckningsrätt kvarstår, i vilken Henrik Zetterquist, Carl Söderbergh och Hanna Roberts äger rätt att teckna sektionens firma. Vidare äger Hanna Roberts, Henrik Zetterquist, Carl Söderbergh, Dan Grundin, Jörgen Persson och Annica Blidegård rätten att teckna sektionens bank- och postgirokonto var för sig vid belopp upp till 15 tkr och två i förening vid belopp överstigande 15 tkr.


§ 8 Nästa styrelsemöte

- Val av ordförandereserv

Hanna Roberts meddelar att styrelsens junimöte, efter en invit från Magnus Öhman, förläggs till Uppsala universitet. Styrelsemötet kommer dock att inledas på sekretariatet på eftermiddagen den 31 maj.

Beslut

att nästa styrelsmöte äger rum den 31 maj - 2 juni i Stockholm och Uppsala samt

att välja David Langlet till ordförandereserv.

- Förslag till möteskalender för styrelseåret 2002/2003

Hanna Roberts går igenom det föreliggande förslaget till möteskalender för styrelseåret 2002/2003. Visionsmötet i januari föreslås förläggas till aktivistcentret i Malmö.

Beslut

att anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2002/2003.


§ 9 Mötet avslutas

Ordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.


Hanna Roberts
Mötesordförande


Tessi Fickendey Anja Persson
Sekreterare Justerare