Möte med sektionens styrelse den 13-14 mars 2004 Protokoll från 1-2 mars 2004PROTOKOLL NR 7/2003/2004

Möte med sektionens styrelse den 13-14 mars 2004

Ledamöter Närvarande
Maria Eklund X
Christian Gräslund X, mötesordförande § 109-120
Jeanette Irekvist X, mötesordförande § 121-127
Lisa Moraeus X
Anja Persson X, § 113-127
Jörgen Persson X, § 109-120
Magnus Öhman X
Suppleanter
Christian Engberg X
Mia Jansson X, § 121-127
Sune Montán X, § 113-127
Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin
Fredrik Mattsson
X, § 109-120, § 124-125
X
X, sekreterare
Övriga
Birgitta Grind
David Langlet
Stig Åke Pettersson
Mika Nielsen
Tony Öhrling
X
X, endast § 124
X, endast § 124
X, endast § 124
X, endast § 123

§ 109 Mötet öppnas

Christian Gräslund förklarar mötet öppnat.


§ 110 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Magnus Öhman till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 111 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse Lisa Moraeus till ordförandereserv för nästa möte.


§ 112 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 113 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 24-25 januari 2004

Fredrik Mattsson informerar om en felaktig formulering i protokollet från styrelsens möte den 24-25 januari avseende § 98.

Beslut

att § 98 i protokollet från styrelsens möte den 24-25 januari 2004 ges följande lydelse:

§ 98 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus rapporterar att Raoul Granqvist, ordinarie ledamot i Amnestyfondens styrelse, på eget initiativ och med omedelbar verkan har avgått från styrelsen. Raoul Granqvist har tillskrivit Amnestyfondens styrelse, sektionsstyrelsen, samt valberedningen där Granqvist motiverar sitt ställningstagande. Sven Olsson, Amnestyfondens ordförande, kontaktade omedelbart Granskningskommittén.

att med den justeringen lägga protokollet till handlingarna.


§ 114 Rapport om per capsulambeslut

Christian Gräslund redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

Beslut

8 mars 2004
att Sune Montán deltar i danska sektionens årsmöte 24-25 april.


§ 115 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utsända rapporten med följande information.

När det gäller mediabevakningen i samband med lanseringen av SVAW-kampanjen rapporterar Carl Söderbergh att intresset varit mycket stort för kampanjen men att själva presskonferensen inte var särskilt välbesökt. Kampanjen har lagts upp i två etapper där den andra kampanjstarten kommer att ske i september 2004 och till stor del bygga på Sverige-rapporten som släpps den 19 april 2004.

Vidare rapporterar Carl Söderbergh om att han den 14 mars kommer att resa till Etiopien tillsammans med en utredare från IS samt en representant från Amnestys Kampala-kontor i syfte att bland annat undersöka och dokumentera förekomsten av våld mot kvinnor, könsstympning, och trafficking. Delegationen kommer också att undersöka den allmänna MR-situationen i landet.

Carl Söderbergh informerar om att han efter fyra månaders ansträngningar nu beretts tid för ett möte med utrikesminister Leila Freivalds, samt om två planerade besök vid Rysslands och Syriens ambassader.


§ 116 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus presenterar en uppdragsbeskrivning för sektionsstyrelsens och Amnestyfondens styrelses kontaktpersoner som handlar om hur informationsutbytet mellan styrelserna bör ske nu när sektionsstyrelsen inte längre har någon representant i Amnestyfondens styrelse. Diskussioner förs om att direktiven också bör finnas med i sektionsstyrelsens arbetsordning.

Vidare rapporterade Lisa Moraeus bland annat om att Amnestyfonden arbetar vidare med den interna arbetsordningen, hur biståndet framöver ska kunna användas mer strategiskt, samt om aktuella biståndsutbetalningar.

Beslut

att uppdra åt Lisa Moraeus och Christian Gräslund att komplettera den nuvarande arbetsordningen för sektionsstyrelsen med direktiv för hur informationsutbytet med Amnestyfondens styrelse ska ske.


§ 117 Rapport från Chairs Forum

Christian Gräslund presenterar sin rapport från det internationella mötet Chairs Forum som hölls i Amsterdam den 20-22 februari 2004, där sektionernas ordförande sammanträder.

Christian Gräslund rapporterar att tendensen inom den internationella rörelsen är att utvidga åtagandet ytterligare mot ett s.k. "Full spectrum" och att detta kan komma att innebära inskränkningar i omvärldsbevakningen framöver. Irene Kahn förklarade vid mötet hur Amnesty på bästa sätt ska kunna fortsätta att ha en så bra omvärldsbevakning som möjligt utifrån de rådande förutsättningarna genom bland annat Country Action Program (CAP) och temakampanjer.

IEC har föreslagit att nästa globala kampanj ska handla om ESK-rättigheter och marginaliserade befolkningar, med start tidigast 2006. Beskedet ledde till protester från flera av Chairs Forum-deltagarna som hade förväntat sig att kunna välja bland ett flertal förslag.

Jörgen Persson framför en fråga från sekretariatspersonalen till styrelsen hur de har tänkt kring detta då ESK-rättigheterna inte finns med i styrelsens förslag på handlingsplan för 2004-2010.

Jeanette Irekvist svarar att handlingsplanen kan revideras vid årsmötet 2006 eftersom förslaget innehåller tvåårsplaner.


§ 118 Utvärdering av distriktscentret i Malmö samt förslag om direktiv för uppdrag om decentraliserad och utlokaliserad verksamhet vid kontoren i Göteborg och Malmö

Christian Engberg går igenom utvärderingen av distriktscentret i Malmö. Underlaget bygger dels på skriftliga rapporter från de två personer som innehaft/innehar tjänsten som distriktssamordnare, samt en intervju med den nuvarande distriktsamordnaren. Dessutom har en enkät skickats ut till samtliga 50 grupper i distriktet varav 14 inkommit med svar. 17 personer i distriktet har också intervjuats om hur de upplevt distriktscentret. I utvärderingen beskrivs de svårigheter som de anställda har upplevt, till exempel ensamarbete och oklarheter i arbetsgivaransvar och arbetsledning, men också centrets positiva effekter i form av ökad aktivism.

Diskussioner förs hur man på bästa sätt kan tillvarata de positiva effekter som distriktscentret har medfört samtidigt som den anställdes arbetsformer måste bli mer rimliga. Styrelsen enas om att förlänga verksamheten vid distriktscentret fram till den 31 december 2004 och att det fulla arbetsgivaransvaret inklusive arbetsledaransvaret från och med den 1 april 2004 ska ligga på sekretariatets ledning.

Vidare diskuteras ett brev till sektionsstyrelsen från Göteborgsdistriktet angående distriktets fortsatta verksamhet med anställd personal.

Beslut

att förlänga distriktssamordnarens tjänst vid distriktscentret i Malmö fram till den 31 december 2004,

att arbetsgivaransvaret inklusive arbetsledaransvaret för distriktssamordnartjänsten fr o m den 1 april 2004 tills vidare åligger sektionen,

att uppdra åt Christian Engberg att svara på Göteborgdistriktets brev.


Christian Engberg redogör för förslaget till direktiv för uppdrag om decentraliserad och utlokaliserad verksamhet vid kontoren i Göteborg och Malmö.

Beslut

att uppdra åt Christian Engberg att revidera förslaget på direktiv för uppdrag om decentraliserad och utlokaliserad verksamhet vid kontoren i Göteborg och Malmö utifrån styrelsens diskussion varefter beslut fattas per capsulam,

att tillsätta en uppdragsgrupp som ska arbeta i enlighet med förslaget om direktiv för decentraliserad och utlokaliserad verksamhet vid kontoren i Göteborg och Malmö.


§ 119 Ekonomisk redovisning 2003

Jörgen Persson presenterar årsredovisningen för 2003 där sektionen uppvisar ett positivt resultat om 2,5 Mkr. En del av överskottet sätts enligt Amnestys interna regler av till Humanfondsreserven. Resultatet efter denna avsättning är 1,6 Mkr. Till de intäktsslag som i kronor ökat mest under året i förhållande till budget hör gåvor från grupper och distrikt, gåvor via autogiro samt intäkter från Humanfonden. Till de intäktsslag som minskat mest i kronor under året i förhållande till budget hör medlemsavgifter, insamlingsbrev, samt testamenten.

Jeanette Irekvist informerar om att revisorerna rekommenderar styrelsen att godkänna årsredovisningen samt att revisorerna kommer att delta vid årsmötet i maj.

En diskussion förs kring svårigheterna att budgetera för intäkterna från Humanfonden beroende på börsens oförutsägbarhet.

Beslut

att godkänna årsredovisningen 2003.


§ 120 Inför årsmötet/MR-konferensen 2004

- Yttranden om inkomna motioner

Motion angående representativ demokrati

Beslut

att föreslå årsmötet att inte behandla motionen eftersom den inte anknyter till styrelsens förslag till handlingsplan 2004-2010,

att uppdra åt Magnus Öhman att formulera förslag till yttrande.


Motion avseende omformulering av lydelse i styrelsens förslag till handlingsplan 2004-2010

Beslut

att föreslå årsmötet tillstyrka motionen,

att uppdra åt Christian Gräslund att formulera förslag till yttrande.


Motion angående Amnestys framtida omvärldsbevakning

Beslut

att uppdra åt Magnus Öhman och Maria Eklund att formulera förslag till yttrande


Motion angående Amnestys framtida kampanjarbete

Beslut

att uppdra åt Christian Engberg att formulera förslag till yttrande


Motion avseende ändring i styrelsens förslag till handlingsplan 2004-2010

Beslut

att föreslå årsmötet tillstyrka motionen,

att uppdra åt Christian Gräslund att formulera förslag till yttrande.


Motion angående uttrycket "hävda rätten till fysisk och psykisk integritet" i styrelsens förslag till handlingsplan 2004-2010

Beslut

att uppdra åt Lisa Moraeus att formulera förslag till yttrande.


Förslag till uttalande att antas av svenska sektionens årsmöte

Styrelsen konstaterar att förslaget till årsmötesuttalande inte är någon motion och avstår därför att kommentera det.

Beslut

att uppdra åt Jeanette Irekvist att tillskriva Bo Lindblom som inkommit med förslaget.


- Information om påverkanstorg

Magnus Öhman rapporterar att styrelsens förslag till handlingsplan 2004-2010 kommer att brytas upp i åtta olika inflytandepunkter vid årsmötet i syfte att öka den demokratiska processen. Styrelsen utser sedan vilka ledamöter som ska finnas vid respektive inflytandepunkt för att svara på årsmötesdeltagarnas frågor.

Beslut

att utse Maria Eklund som styrelseansvarig för inflytandepunkt 1 (Prio och metoder, Detta ska vi göra, Metoder )

att utse Christian Engberg styrelseansvarig för inflytandepunkt 2 (Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet)

att utse Anja Persson som styrelseansvarig för inflytandepunkt 3 (Slå vakt om kvinnor rättigheter)

att utse Sune Montán som styrelseansvarig för inflytandepunkt 4 (Skydda flyktingars rättigheter)

att utse Lisa Moraeus som styrelseansvarig för inflytandepunkt 5 (Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet)

att utse Magnus Öhman som styrelseansvarig för inflytandepunkt 6 (Öka aktivismen, Förbättra organisationen)

att utse Jeanette Irekvist som styrelseansvarig för inflytandepunkt 7 (Växa)

att utse Christian Gräslund som styrelseansvarig för inflytandepunkt 8 (Arbete utanför prioriterade områden)


- Förslag till beredningsgrupper

En diskussion förs angående hur många beredningsgrupper som kommer att behövas under årsmötet, vilket är svårt att förutse.

Dan Grundin frågar styrelsen om den tror att beredningsgrupper kommer att vara nödvändiga, samt föreslår att om så är fallet, att inrätta så få beredningsgrupper som möjligt med tanke på den höga arbetsbelastningen för de personer som kommer att ansvara för samordning och rapportering från inflytandepunkter och beredningsgrupper.

Magnus Öhman svarar att han anser att fler beredningsgrupper främjar dialogen kring styrelsens förslag till handlingsplan, samt att det går fortare att skriva rapporterna om varje grupp behandlar färre frågor.

Beslut

att föreslå årsmötet att arbeta i fyra beredningsgrupper.


- Information om MR-konferensen

Magnus Öhman informerar om det pågående arbetet med seminarier och gästtalare vid årsmötet.


- Styrelsens arbete under årsmötet

Styrelsen delar upp de olika arbetsuppgifterna mellan sig.


- Förslag till årsmötesdagordning

Magnus Öhman presenterar det liggande förslaget till årsmötesdagordning som kommer att behöva justeras något.

Beslut

att godkänna förslaget till årsmötesdagordning,

att uppdra åt Magnus Öhman att göra den slutgiltiga justeringen av årsmötesdagordningen.


§ 121 Styrelsens utvecklingssamtal

Styrelsen enas om följande punkter för att underlätta den kommande styrelsens arbete:

- Det är viktigt att utbildningshelgen i juni används för att introducera nya styrelsemedlemmar till de stödsystem som finns, men även till verksamheten i stort.

- Teambuilding är viktigt.

- Det kan vara bra att införa ett mentorsystem i styrelsen och detta ska diskuteras vidare med den nya styrelsen (utformning etc).

- Att klargöra styrelseuppdrag och roller i enlighet med styrelsens arbetsordning (till exempel kring distriktsansvar och uppdragsgrupper).


§ 122 Uppföljning av uppdragsgrupper

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inrätta en kategori i styrelsedatabasen med en förteckning över aktuella uppdragsgrupper och utredningsrapporter.


- Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi

Jeanette Irekvist rapporterar att uppdragsgruppen inom kort kommer att sammanträda samt att en rapport kommer att presenteras vid styrelsens junimöte 2004.


- Översyn av sektionens reservpolicy

Jeanette Irekvist rapporterar att uppdragsgruppens arbete förflyter planenligt samt att de inlett kontakter med andra AI-sektioner för att bredda kunskapen.


- Mångfald och jämställdhet

Lisa Moraeus rapporterar att uppdragsgruppen kommit igång med sitt arbete men att uppdraget är komplext och krävande. Vidare rapporteras att en gruppmedlem, Johan Sunnerstam har hoppat av med konsekvensen att hans arbetsuppgifter delats upp mellan de återstående medlemmarna.

Slutrapporten planeras inkomma till styrelsens marsmöte 2005.


- CAP och samordningarnas roll i framtidens Amnesty

Magnus Öhman rapporterar att uppdragsgruppen kommer att ha sitt första möte den 20 mars.


- Utvärdering av MR-konferens som årsmötesform

Magnus Öhman rapporterar att uppdragsgruppens kommer att starta i april 2004, men att de vill invänta årets MR-konferens innan utvärderingen görs.


§ 123 Valberedningens förslag till årsmötet

Tony Öhrling finns med per telefon och rapporterar om valberedningens arbete som lett fram till de personer som nu är nominerade.


§ 124 Möte med HBT-gruppen

David Langlet, Stig Åke Pettersson och Mika Nielsen informerar om den relativt nystartade gruppen för homo-, bisexuella, och transpersoners rättigheter. Den 17 april kommer HBT-gruppen tillsammans med sekretariatet att arrangera en heldag om HBT och mänskliga rättigheter.


§ 125 Amnesty Business Groups verksamhetsplan

Jeanette Irekvist rapporterar från Amnesty Business Group (ABG). Verksamheten växer snabbt och har idag närmare 100 medlemmar samt 12 företag i Business Forum.

Jeanette Ireqvist rapporterar att det föreligger vissa oklarheter i relationen mellan ABGs styrelse och den anställde samt i relationen mellan ABG och sektionen. Vidare rapporteras att konsulten Barbro Mellberg nu genomfört en översyn av organisationsstrukturen inom ABG.

Beslut

att godkänna Amnesty Business Groups budget och verksamhetsplan för 2004,

att godkänna stadgeändringen som föreslogs vid Amnesty Business Groups årsmöte 2004.


§ 126 Övriga frågor

- Utvärdering av styrelsens visionsmöte i Uppsala

Christian Gräslund konstaterar att kritik framförts angående alltför sent inkomna underlag.

Dan Grundin framför en synpunkt från sekretariatet till styrelsen gällande rubriceringen av styrelsens januarimöten, där namnet "visionsmöte" föreslås bytas ut till "policymöte" eller dylikt.


- Styrelsens majmöte

Styrelsen träffas på sekretariatet torsdag den 13 maj klockan 13.00, mötet fortsätter sedan på förmiddagen fredag den 14 maj i Hallunda Folkets Hus. Även söndagens konstituerande möte kommer att hållas där.


- Representant till EU-föreningens möte

Diskussioner förs om vem som ska närvara vid EU-föreningens årsmöte som i år sammanfaller med den svenska sektionens årsmöte/MR-konferens. Styrelsen enas om att beslut angående denna punkt fattas per capsulam.


§ 127 Mötet avslutas

Jeanette Irekvist tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Christian Gräslund Jeanette Irekvist
Mötesordförande MötesordförandeMagnus Öhman Fredrik Mattsson
Justerare Sekreterare