Möte med sektionens styrelse den 4-5 mars 2000 Protokoll från 1-2 mars 2000

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 6/1999/2000

Möte med sektionens styrelse den 4-5 mars 2000

Ledamöter Närvarande
Jesús Alcalá anmält förhinder
Mats Andersson X, ej §128
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X
Binnie Kristal-Andersson X
Susann Olsson anmält förhinder
Hanna Roberts X, Ordförande del av §125, §129-§139
Jenny Wessblad X, ej §112 - §127
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Maria Eklund X, Ordförande §112-§124, del av §125, §127-128
Torbjörn Söderberg X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin
Jan Odqvist
X
X, §130 demo. av ek. redovisning på Internet
Carl Söderbergh
Anna Karin Wesslenius
X
X, endast §123
Övriga
Amelie Bendz X, endast §125 p. Handlingsplanen + §127
Carlos Figueredo
Maria Lindgren
Gullan Olsson
Svante Macris
Rafael Luna
Gull-Britt Johnsson
X, endast §125 p. Handlingsplanen + §127
X, endast §132
X, endast §132
X, endast §132
X, endast §132
X, endast §132


§ 112 Mötet öppnas

Ordförandereserven Maria Eklund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 113 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson till justerare av protokollet och

att välja Christian Gräslund som rapportör till Grupptrycket.


§ 114 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Torbjörn Söderberg till ordförandereserv för nästa möte.


§ 115 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 116 Protokoll från styrelsens möte den 29-30 januari 2000

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna, med följande ändringar:
§96 - andra stycket: Mats Andersson, medlem i B-utskottet, efterlyser hjälp inför tillsättandet av en gruppbildargrupp.


§ 117 Protokoll från arbetsutskottets möte den 20 februari 2000

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 118 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar rapporten från sekretariatet med en redogörelse om den hårt kritiserade massflyktspropositionen, som regeringen beslutat att dra tillbaka. Amnesty har uppvaktat riksdagen i denna fråga och uttryckt sin oro över att delar av förslaget inte överensstämde med Sveriges internationella åtaganden. Vidare berättar Carl Söderbergh om den dialog som förs med UD inför Sveriges EU-ordförandeskap, samt rapporterar om besök som avlagts vid den amerikanska och den colombianska ambassaden.


§ 119 Ekonomisk rapport

Dan Grundin kommenterar intäktsrapporten för januari, i vilken fördelningen av kostnadsslagen fortfarande är preliminär. Fortsatt bekymmersamt ter sig medlemssidan med färre inbetalda medlemsavgifter per sista januari, jämfört med 1999.


§ 120 Rapport från utskotten

Christian Gräslund har inget att rapportera från A-utskottet, förutom i samband med de punkter som kommer senare på dagordningen angående EU-föreningen och årsmötet. A-utskottet har sitt nästa möte den 1 april.

Maria Eklund, sammankallande i B-utskottet, rapporterar från utskotsttsmötet den 26 februari. Sju av nio tänkta personer ingår nu i den nya gruppbildargruppen, som preliminärt börjar sitt arbete i april. Man har inom utskottet utsett Magnus Öhman till utbildningsansvarig, med uppgift att se över utbildarnätverkets funktion. Vidare kan Maria Eklund berätta att det i dagsläge finns nio aktiva enskilda aktivister.

Torbjörn Söderberg, sammankallande i C-utskottet, rapporterar kort från förra helgens utskottsmöte, som gästades av Anita Klum i egenskap av SDC:s representant (Section Development Commitee).

D-utskottet har inte haft något nytt möte i år, meddelar Henrik Zetterquist.


§ 121 Rapport från EU-föreningen

Christian Gräslund berättar om turbulensen inom EU-föreningen, p g a den stora personalomsättningen. Ett årsmöte kommer att äga rum i Lissabon i maj. Styrelsen enas om att inte nominera någon till EU-föreningens styrelse, då möjligheten till kontinuitet i bevakning av föreningens ärenden saknas på svenska sektionens styrelsenivå. Christian Gräslund menar att en MSP-grupp i den svenska sektionen vore önskvärd och att den nya gruppbildargruppen kanske kan bidra till att starta en.

Beslut

att Christian Gräslund tillsammans med Elisabeth Löfgren representerar den svenska sektionen vid EU-föreningens årsmöte i Lissabon den 13-14 maj 2000.


§ 122 Översynskommitténs rekommendationer

Torbjörn Söderberg efterlyser en plan för vidareutbildning av styrelseledamöterna. Maria Eklund meddelar att B-utskottet arbetar på en generell utbildningsplan och att man på det konstituerande styrelsemötet i maj kommer att förhöra sig om vem som är i behov av vad.


§ 123 Verksamhetsberättelse för 1999

Dan Grundin meddelar att den preliminära verksamhetsberättelsen har omarbetats utifrån AU:s kommentarer. En komprimerad version av verksamhetsberättelse för 1999 trycks i nästa nummer av Amnesty Press. Styrelsen ger sina synpunkter på verksamhetsberättelsen och påpekar att en mindre justering i texten under rubriken Årsmötet bör göras.

Beslut

att anta verksamhetsberättelsen för 1999 och uppdra åt sekretariatet att komma med redaktionella ändringar.


§ 124 Ekonomisk redovisning 1999

Dan Grundin presenterar Anna Karin Wesslenius, som tillfälligt tjänstgör som ekonomiansvarig på sekretariatet.

Anna Karin Wesslenius redogör bakgrunden för underlaget om Humanfonden och dess budgetering. Under arbetet med bokslutet 1999, kommenterade revisorerna att de vill ha en bruttoredovisning av intäkterna från Humanfonden i årsredovisningen. Anna Karin Wesslenius förklarar att uppställningen ska revideras till nästa år i enlighet med de nya bokföringsreglerna.

Beslut

att beslutet om att införa två nya rader i intäktssammanställningen rivs upp och

att avsättningen och upplösningen av Humanfondsreserven bruttoredovisas.

Anna Karin Wesslenius fortsätter med att kommentera årsutfallet 1999, som gav ett överskott på 4 738 tkr. Dessa är nu avsatta till Humanfondsreserven och kan tas i anspråk 2001. Ny insamlings- och medlemsvärvningsverksamhet måste utvecklas för att säkra den nuvarande intäktsnivån. Sektionen hade under medlemsåret 1999, 65 121 betalande medlemmar, vilket är 2 795 färre än förra året. Vidare delger Anna Karin Wesslenius styrelsen de kommentarer som revisorena noterade vid sin genomgång, nämligen att
- vissa poster går allt sämre,
- en kartläggning av distriktens och gruppernas ekonomi bör göras,
- rutiner för reseersättningar bör ses över samt att
- årsredovisningen för 2000 måste följa de nya bokföringsreglerna.

Styrelsen diskuterar årsbokslutet innan de signerar den ekonomiska redovisningen. Då Susann Olsson p g a en längre utlandsvistelse ej är närvarande, träder Maria Eklund in som signaturersättare.

Beslut

att fastställa den ekonomiska redovisningen för 1999.


§ 125 Inför årsmötet 2000

Yttranden över motioner som inkommit

Motionerna diskuteras och styrelsen ger direktiv för yttranden under lördagen och söndagen. Styrelsens fullständiga yttranden kommer att framgå från årsmöteshandlingarna.

Motion 1: Motioners utformning
Torbjörn Söderberg delger styrelsen C-utskottets förslag till yttrande. Dan Grundin kommer med ett omformuleringsförslag som antas.

Motion 2: Lokalt främjandearbete
Maria Eklund presenterar B-utskottets förslag till yttrande, som efter styrelsens diskussion, kompletteras med en mening och antas.

Motion 3: Specialgruppernas ställning
Styrelsen diskuterar det förslag till yttrande som C-utskottet utarbetat. Mats Andersson förklarar att det är antalet arbetsgrupper inom sektionen som avgör hur många delegater som deltar i ett ICM. Torbjörn Söderberg ombeds stryka definitionen på medlemsstrukturer i förslaget.

Motion 4: De mänskliga rättigheternas grund
Christian Gräslund redogör för A-utskottets förslag till yttrande. Styrelsen diskuterar redaktionella ändringar och uppdrar åt sekretariatet att revidera underlaget enligt de förslag som presenterats vid sittande bord.

Motion 5: Bättre handlingsplaner
Styrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande enligt C-utskottets underlag.

Motion 6: Verksamhetsförteckning
Mats Anderssons förslag till yttrande antas.

Motion 7: Tackbrev/ diplom till bidragsgivare
Styrelsen diskuterar bl a beslutsformuleringen på det förslag till yttrande som Henrik Zetterquist presenterar. Förslaget antas med viss textredigering.

Motion 8: Flyktingarbetet
Christian Gräslund redogör för det efter AU reviderade förslaget till yttrande. Av vikt är, att det framgår, att samarbetet med Rådgivningsbyrån (RGB) inte upphör. Styrelsen ajournerar sig och ger Binnie Kristal- Andersson, Robert Hårdh och Christian Gräslund i uppdrag att omformulera yttrandeförslaget.

Motion 9: Etablering av aktivistcenter
Styrelsen diskuterar ingående det förslag till yttrande som Henrik Zetterquist presenterar. Revideringar i att-satserna föreslås och antas. Dock menar Robert Hårdh och Binnie Kristal- Andersson, att denna motion är en fråga som borde diskuteras ur ett principiellt perspektiv. Det saknas i nuläget erforderliga strategier som ger svar på komplicerade frågor om ansvar för t ex insamlade medel och personal som anställs. Dylika strategier borde tas fram innan man fattar beslut om att stödja projekt liknande det motionen behandlar. Robert Hårdh och Binnie Kristal- Andersson accepterar emellertid ställningstagandet av majoriteten i styrelsen, men vill understryka vikten av att de principiella frågeställningarna inte glöms bort.

Motion 10: Barnbok om barnets rättigheter
Mats Andersson meddelar styrelsen att motionären dragit tillbaka sin motion.

Motion 11: Beslutsfattande årsmöte varje år
Styrelsen diskuterar Torbjörn Söderbergs förslag till yttrande och den stadgeändring som skulle fordras för att genomföra motionärernas förslag. Förslaget antas med viss justering i texten.

Motion 12: Distriktens ekonomi
Henrik Zetterquist presenterar D-utskottets förslag till yttrande, som antas med några förtydliganden i texten.

Motion 13: Distrikten och gruppavgiften
Henrik Zetterquist och Torbjörn Söderberg redogör för två olika förslag till yttrande och styrelsen enas i valet av det andra förslaget.

Motion 14: Förändrat arbetssätt för sektionsstyrelsen
Torbjörn Söderberg redogör för C-utskottets förslag och yttrandet antas i sin helhet.

Motion 15: Utvidgning av AI:s mandat
Styrelsen inleder en diskussion om AI:s mandat och de riktlinjer som den internationella permanenta mandatkommittén formulerat. Styrelsen är inte eniga i frågan men välkomnar initiativet till en diskussion. Hanna Roberts får i uppdrag att formulera ett yttrande till denna motion.

Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsen diskuterar och kommenterar sina förslag till årsmötet.

Beslut

att styrelsen efter vissa revideringar, presenterar och för fram följande sju förslag till årsmötet:
1. Reviderade riktlinjer för sektionens flyktingarbete,
2. IT mot tortyr,
3. Uppföljning av Blixtaktioner,
4. Ändrad årsmötescykel,
5. Statligt stöd,
6. Utskick av kallelse/ verksamhetsberättelse,
7. Avgifternas storlek.

Handlingsplanen 2000 - 2004

Torbjörn Söderberg presenterar det reviderade förslaget till handlingsplan 2000-2004, där biståndsverksamheten har lyfts fram på ett tydligare sätt. Carlos Figueredo, ordförande i Amnestyfonden, kommenterar att det har skett, men ändock inte tillräckligt. Återigen anser Carlos Figueredo att biståndsverksamheten bör lyftas fram som en särskild punkt varpå Christian Gräslund menar att fondens verksamhet är integrerad i samtliga punkter.

Styrelsen bordlägger ärendet till söndagen.

Torbjörn Söderberg sammanfattar då lördagens konsultation med fondens två representanter, Carlos Figueredo och Amelie Bendz. Fondstyrelsen har inkommit med ett förslag på hur huvudmålen kan kompletteras. Torbjörn Söderberg redogör för hur en full integration av biståndsverksamheten i handlingsplanen kan tillgodoses. Genom att bibehålla strukturen och förstärka delmålen, är det innehållsmässigt mest en formsak att föra fram fondens önskemål. Majoriteten i styrelsen är för en full integration och anser att intentionen stämmer i fondens förslag.

Förslag till beredningsgrupper

Dan Grundin redogör för indelningen av inkomna motioner och styrelsens förslag till årsmötet i beredningsgrupper. Dessa tre beredningsgrupper anknyter till förslaget till handlingsplan 2000-2004 i enlighet med ICM 1999 i Troía. Dan Grundin påpekar att detta medför en viss snedfördelning, med hög belastning på den tredje beredningsgruppen. Styrelsen diskuterar fördelningen och menar att de motioner som är tilldelade beredningsgrupp 3, är relativt korta och ej tidskrävande.

Beslut

att godkänna förslaget till fördelning av motioner och styrelseförslag i beredningsgrupper med vissa redaktionella ändringar.

Förslag till seminarier

Styrelsen diskuterar de åtta förslagen till seminarier som skall arrangeras under årsmötet och enas om följande uppdelning:

Fredag:
Fundraising - Per Stenbeck, generalsekreterare i Greenpeace kommer att berätta om insamlingsarbete.
Den internationella mandatutvecklingen - en representant från Amnestys internationella styrelse (IEC) kommer att medverka.
Tortyr - Helen Bamber från ett tortyrrehabiliteringscenter i England kommer att leda seminariet.
Ungdomsrådet - samlar till möte för att diskutera sitt arbete.

Lördag:
DUG - kommer att presentera sitt arbete.
EU:s flyktingpolitik - Carl Söderbergh kommer att leda detta seminarium.
Nya grupper - aktivismen inom Amnesty skall diskuteras.
Litauen - Kastytis Ramkevicius kommer att redogöra för Amnestys utveckling i Litauen.

Förslag till gäster

Carl Söderbergh berättar att Beena Sarwar, journalist på "The News" i Pakistan har tackat ja till inbjudan att tala om kvinnorättigheter. Robert Hårdh redogör för situationen med gästen från Vitryssland och hur tolkproblemet bäst kan lösas. Den före detta amerikanska fångdirektören Don Cabana, gästar det danska årsmötet under samma period och vore en eventuell ersättare till representanten för romerna.

Förslag till funktionärer

Styrelsen diskuterar förslaget till funktionärer på årsmötet.

Beslut

att föreslå Elisabeth Stålhane och Eva Sandhammar till ordföranden i plenum,

att föreslå Stefan Johansson och Martin Flink till funktionärer till beredningsgrupp 1,

att föreslå Magnus Öhman till funktionär till beredningsgrupp 2,

att föreslå Anneli Hanno till funktionär till beredningsgrupp 3 samt

att föreslå styrelsesekreteraren till sekreterare i plenum.

Förslag till dagordning för årsmötet

Torbjörn Söderberg meddelar att underhållning utgår under fredagkvällen.

Beslut

att fastställa dagordningen för årsmötet 2000 med ovannämnda revidering.

Granskningskommitténs rapport

Granskningskommitténs rapport kommer att vara sekretariatet tillhanda under vecka 11.

Rapport från DUG

Hanna Roberts återger innehållet i det brev som DUG skickat till styrelsen, daterat den 2000-02-25. Styrelsen gör följande uttalande: Styrelsen har inte funnit skäl att ifrågasätta Demokratiutredningsgruppens arbete. Det vore olyckligt om de nuvarande medlemmarna i gruppen inte skulle kunna fortsätta med sitt arbete, inte minst med tanke på vikten av kontinuitet.

Beslut

att styrelsen ger Hanna Roberts i uppdrag att kontakta gruppens medlemmar och att i samråd med dem finna en lämplig lösning och

att styrelsens beslut om DUG:s förlängda mandatperiod ska återges i verksamhetsberättelsen.

Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet

Styrelsen diskuterar arbetsfördelningen och enas om följande uppdelning i beredningsgrupperna:

Beredningsgrupp 1: Christian Gräslund, Robert Hårdh, Binnie Kristal- Andersson, Jenny Wessblad
Beredningsgrupp 2: Torbjörn Söderberg, Maria Eklund, Mats Andersson
Beredningsgrupp 3: Henrik Zetterquist, Hanna Roberts

Mats Andersson tar upp frågan om personalrepresentantens yttranderätt under årsmötet och ber styrelsen klargöra gällande direktiv. Styrelsen diskuterar ärendet.


§ 126 Frågan om sektionens ordförande

Styrelsen diskuterar den senaste tidens händelser och finner ej skäl att ompröva tidigare ställningstagande. Enligt sektionens beslutsgång leder sektionens vice ordförande, Hanna Roberts, styrelsearbetet i ordförandens frånvaro.


§ 127 Insamling Sektionen - Amnestyfonden

Dan Grundin redogör för historiken och dagsläget vad gäller gemensamma insamlingsaktiviteter mellan sektionen och Amnestyfonden. En exakt kostnadskalkyl för autogirosatsningen kan i nuläget inte presenteras. Styrelsen föreslås istället besluta om kostnader relaterade till vidareutvecklingen av det befintliga medlems- och givarregistrets applikation, som uppgår till 100 000 kr. Vidare föreslår Dan Grundin att styrelsen bordlägger frågan om andra gemensamma insamlingsaktiviteter tills diskussionerna inom samverkansgruppen och sekretariatets fundraisingteam leder fram till konkreta förslag.

Styrelsen börjar med att diskutera grundläggande frågor inom sektionens biståndsverksamhet med Amnestyfondens två representanter, Carlos Figueredo och Amelie Bendz. Man fortsätter med en diskussion om hur fonden och sektionen ska samarbeta kring ett nytt autogirosystem. Dan Grundin poängterar att det är ett långsiktigt sätt som ger stabilare intäkter, men resultatet står i relation till hur mycket man har möjlighet att investera. Hur mycket fonden kan och vill satsa på autogiroprojektet är i nuläget oklart, men Carlos Figueredo betonar att det är Amnestyfondens verksamhet, som ska få givarna/ medlemmarna att vilja öka sitt månatliga bidrag. Amelie Bendz menar att både sektionen och fonden har något att vinna på ett samarbete.

Beslut

att anslå 100 000 kr ur sektionens reserver för utveckling av datorstöd för autogiro,

att bordlägga övriga frågor om autogiro tills ett mer fullständigt underlag presenteras och

att tillsvidare bordlägga frågan om andra gemensamma insamlingsaktiviteter.

Medlemskap och bidrag via autogiro

Styrelsen diskuterar tolkningen av stadgarnas paragraf 8.2 och huruvida en stadgeändring föreligger för att möjliggöra årsmötesdeltagande för de som påbörjat sitt medlemskap via autogiro, innan anmälningstiden till årsmötet gått ut. Dan Grundin presenterar sekretariatets förslag på hur en omformulering av stadgarna skulle kunna se ut. Styrelsens uppfattning är att stadgarna inte behöver ändras.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att se hur frågan om medlemsavgiftens storlek (stadgarnas punkt 4.1) kan lösas i samband med medgivande om medlemskap via autogiro och

att fastslå att nya autogiromedlemmar i framtiden omfattas av stadgarnas punkt 8.2.


§ 128 Möte med Amnestyfondens styrelse

Se § 125 p. Handlingsplanen 2000 - 2004 och §127


§ 129 Arbetsgivarfrågor

Översynen av sekretariatets organisation

Carl Söderbergh rapporterar från Översynsgruppens möte den 3 mars. Gruppen har nu gett klartecken till att omgående starta teamorganisationen på sekretariatet. Två parallella processer har igångsatts, där utformningen av den organisatoriska strukturen är en och kompetensinventering av befintlig personal den andra. Vidare kan Carl Söderbergh berätta, att Barbro Mellberg från Ledarinstitutet kommer att kontaktas för att undersöka om hon kan medverka i en kartläggning och beskrivning av sekretariatets kompetens- och bemanningsbehov samt finna förslag på hur det fortsatta interna arbetet kan bedrivas. Översynsgruppen har gett klartecken till påbörjandet av SAMO-projektet, som innebär en projektanställd på halvtid året ut. Genom en omprioritering ska man försöka uppnå täckning på samtliga länder. Översynsgruppen träffas åter i början av nästa månad och en delrapport ska vara AU tillhanda i april.

Jenny Wessblad avgår ur Översynsgruppen med följande motivering: "Jag känner att jag fått bära ansvaret för att översynen dragit ut på tiden och det stämmer ej överens med min uppfattning. Vidare sköts arbetet nu som jag ser det, på samma sätt som tidigare gjorts, och det vill jag ej medverka i."

Arbetsordning inom svenska sektionen

Hanna Roberts föreslår en ändrad tidsplan samt ett nytt tillvägagångssätt vad gäller arbetsordningen inom den svenska sektionen.

Beslut

att bordlägga frågan till det konstituerande styrelsemötet den 7 maj samt

att till det konstituerande mötet ge C-utskottet i uppdrag att ta fram ett underlag om arbetsordningen för vidare diskussion på styrelsens junimöte.


§ 130 Styrelsens arbete inför ICM 2001

Hanna Roberts sammanfattar kort det förslag till tids- och ordningsplan avseende Mandat- och Demokratiöversynen, som antogs på januarimötet. Synpunkter från rörelsen har inhämtats och underlaget ska revideras. Vidare meddelar Hanna Roberts, att det internationella mandatmötet i oktober 2000, troligtvis förläggs till Rom.

Beslut

att Hanna Roberts återkommer till styrelsen med en reviderad tidsplan för styrelsens arbete inför 2001.


§ 131 Ekonomisk redovisning på Internet

Dan Grundin redogör för huvuddragen bakom idén att lägga ut den ekonomiska redovisningen på sektionens interna hemsida. Jan Odqvist, dataansvarig på sekretariatet, presenterar en prototyp för styrelsen och belyser potentiella för- och nackdelar såsom goodwill, kostnadsmedvetenhet, tidsåtgång och medel. Styrelsen inleder en diskussion om projektets syfte och dess efterfrågan och menar att i nuläge bör detta inte prioriteras. Styrelsen är dock överlag positiv till en transparent organisation, men ställer sig ej bakom de presenterade att-satserna. Styrelsen avslår förslaget till beslut.


§ 132 Möte med valberedningen

Maria Lindgren, sammankallande i valberedningen, informerar och redogör för sitt förslag till sektion- och fondstyrelse samt granskningskommitté. Återigen kan valberedningen konstatera att rekryteringen av nya kandidater till styrelseuppdrag är mycket svårt. Det slutgiltiga förslaget kommer att vara sekretariatet tillhanda under vecka 10.


§ 133 Nominering till SCM

Styrelsen diskuterar principen runt nomineringar till internationella uppdrag. C-utskottet uppmanas att se över vilka kriterier och former som bör råda vid framtida nomineringar.


§ 134 Inbjudningar till andra sektioners årsmöten

Beslut

att Robert Hårdh deltar på den tyska sektionens årsmötet i München, den 10-11 juni.
§ 135 Nominering till Beijing +5

Carl Söderbergh meddelar att specialgrupperna tillskickats underlaget "Special Session of the UN General Assembly on Beijing +5", samt att nominering till den svenska delegationen utgår den 14 april.

Beslut

att Hanna Roberts och Carl Söderbergh får i uppdrag att nominera den kandidat som anses lämpligast till detta möte i New York, den 1-10 juni.


§ 136 Teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
sektionsordförande Jesús Alcalá
vice ordförande Hanna Roberts
kassör Henrik Zetterquist
generalsekreterare Carl Söderbergh

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid
belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:
sektionsordförande Jesús Alcalá
vice ordförande Hanna Roberts
kassör Henrik Zetterquist
generalsekreterare Carl Söderbergh
sekretariatsanställd Dan Grundin
sekretariatsanställd Elisabeth Löfgren
sekretariatsanställd Olle Stålberg

att från och med den 3 april 2000 återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att detta beslut om teckningsrätt ska gälla från och med den 3 april 2000,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas
av generalsekreteraren och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 137 Möteskalendern

Styrelsen diskuterar huruvida ett extra styrelsemöte den 16 april är nödvändigt.

Beslut

att ersätta det extra styrelsemötet med ett AU med Christian Gräslund som mötesordförande och

att ändra mötesdagen till lördagen den 15 april.


§ 138 Utvärdering av generalsekreteraren

Robert Hårdh lyfter frågan om en utvärdering av generalsekreteraren Carl Söderbergh.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts, Robert Hårdh och Christian Gräslund att förbereda och genomföra utvecklingssamtal med Carl Söderbergh.


§ 139 Mötet avslutas

Mötesordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.


Hanna Roberts
Mötesordförande
Maria Eklund
Ordförandereserv
Tessi Fickendey
Sekreterare
Binnie Kristal- Andersson
Justerare