Möte med sektionens styrelse den 25-26 januari 1997 Protokoll från 1-2 januari 1997


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfondenPROTOKOLL NR 5/96/97Möte med sektionens styrelse den 25-26 januari 1997

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård §§ 93- §§ 116
Charlotte Dunge X
Dan Grundin X
Christer Nordberg anmält förhinder
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Johanna Strandh X
Eva Linda Sederholm X
Magnus Cedergren §§ 99 - §§ 117

Suppleanter
Maja Åberg anmält förhinder
Christian Gräslund X

Övriga
Kristina Båth-Sågänger 116- 117
Hans Hagwall X
Eva Hellström sekreterare
Mats Andersson § 117
Anita Klum X
Amelie Bentz §§ 93 - §§ 103
Birgitta Grind §§ 93 - §§110
Bo Lindblom §§ 102 - §§ 108
Kerstin Sundman §§ 104 - §§ 110
Rona Morän §§ 104
Per-Åke Tall §§ 116

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg §§ 93 - §§ 103 , §§ 116 - §§ 117
Magnus Cedergren §§ 104 - §§ 115
§ 93 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Johanna Strandh till justerare av protokollet;

att välja Johanna Strandh till rapportör till grupputskicket.

§ 94 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Charlotte Dunge till ordförandereserv för nästa möte.

§ 95 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

Eva Linda Sederholm föreslår ytterligare två ärenden; hur korrespondens till styrelsen skall hanteras (§ 113) och förslag att flytta årsmötet. Detta ärende hinner styrelsen dock inte diskutera under mötet varför styrelsemedlemmarna istället uppmanas att föra diskussionen vidare i diskussionsdatabasen.

§ 96 Rättelse av protokoll från styrelsens möte i juni 1995

Henry Berglund har tillskrivit styrelsen angående en formulering i protokollet från styrelsens junimöte 1995. Styrelsen har tagit Henry Berglunds påpekande i beaktande och vill göra följande rättelse:

(Utdrag ur protokoll från styrelsens möte i juni 1995)
"§ 15 Rollen som samordnare
Henry Berglund är Ryssland-samordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund hävdar att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda......"

Det inledande stycket i denna paragraf ger inte en rättvisande bild av vad Henry Berglund faktiskt uttalat. Stycket skall istället lyda:

"Henry Berglund är Ryssland-samordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund anser att Amnestygrupper inte bör arbeta för kriminella dödsdömda."
§ 97 Protokoll från styrelsens möte den 30 november-1 december 1996

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från styrelsens möte den 30 november-1 december 1996.

Ordföranden uppmärksammar styrelsen på att protokollet är omfångsrikt och att det är mer av ett diskussionsprotokoll än vad som tidigare varit brukligt. Styrelsen anser dock att man skall försöka att ha sådana mer utförliga protokoll under en tid.

I § 85 finns en felskrivning i texten gällande kortkampanjen. Förslaget som refereras i texten var identiskt med beslutet i att-satsen.

Eva Linda påpekar att det är viktigt att ange tidsramar på uppdrag som skall utföras.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 98 Protokoll från arbetsutskottet den 12 januari 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från arbetsutskottets möte den 12 januari 1997.

Beslut att lägga det till handlingarna.

§ 99 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten bl a:
Antalet grupper vid årskiftet var 282. Sedan dess har ytterligare sju grupper lagt ner och ytterligare nedläggningar väntas inom kort.
Grupperna arbetar f.n med 355 aktionsfall.
Distrikt Södra Skåne och Norra Skåne har slagits samman till Skåne Blekinge.
Distrikten skall hädanefter kallas vid namn, siffror skall ej användas.
Region Väst har flyttat in i nya lokaler, invigning sker den 20 februari.
Kampanjgrupper för ungdomskampanjen håller på att bildas, vidare planeras ett ungdomsläger den 15-19 juni 1997.
143 grupper deltar i Turkietkampanjen. En diskussion om kampanjen har förts med bl a den turkiska ambassadören.
Generalsekreteraren har deltagit i ett möte med statsminister Göran Persson med anledning av statsministerns Kinaresa i november 1996.
Ett vädjande har gjorts för en flykting från Honduras, personen inklusive familjen får komma till Sverige på flyktingkvoten.
Amnestys hemsidor på Internet har haft 10.000 besök sedan den 17/10 1996.
Antal sparare i Humanfonden för Amnestys räkning ökade under 1996 med 700 sparare, utdelningen blir dryga 4,1 miljoner kronor.


§ 100 Ekonomisk rapport och rapport om försäljningsverksamheten i Malmö

Hans Hagwall, sekretariatet, redogör för det ekonomiska utfallet januari-november 1996. Problemen finns som tidigare indikerats, på intäktssidan.

Försäljningsverksamheten i Malmö visar ett negativt resultat. De förväntningar styrelsen hade på årets två sista månader har inte infriats. Försäljningsverksamheten kommer att diskuteras i samband med diskussionen om budget 1997.

§ 101 Rapport från utskotten

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att protokollen från utskottens möten skickas till styrelsesekreteraren så snart som möjligt efter ett möte, detta för att kunna hålla rapport-punkten på styrelsemötet så kortfattad som möjligt.

Sammankallande i utskotten redogör i korthet för respektive utskotts arbete. A-utskottet har diskuterat dokument om regeringspassivitet och opinionsbildande arbete. Man har även delgivit den internationella mandatkommittéen (SCM) sina synpunkter. Mats Andersson lämnar sitt uppdrag i B-utskottet, han kommer inte att ersättas av annan person. C-utskottet koncentrerar sitt arbete på IT-frågor och en utredning om personalrepresentantens roll. D-utskottet fortsätter sin utredning av budgetprocessen. Dessutom har D-utskottet presenterat ett förslag till svar på finansutskottets rapport som diskuteras under § 110, D-utskottets förslag till ny placeringspolicy diskuterar under § 106.

§ 102 Besök av specialgruppen för MEK/MSP

Jan-Erik Lundeberg berättar om specialgruppen för militärt, polisiärt och ekonomiskt utbyte (MEK/MSP) och deras arbete. Han presenterar också gruppens planer på hur MEK/MSP arbetet skulle kunna skötas i framtiden.

§ 103 Förslag till stadgeändring

Dan Grundin presenterar ett förslag till ändring av § 5.2 i sektionens stadgar. Stadgeändringen innebär att styrelsen skall ha rätt att upplösa en specialgrupp eller avsätta en enskild medlem i olika specialgrupper inom sektionen.

Beslut att föreslå årsmötet att § 5.2 i stadgarna skall lyda:

5.2 Arbetet för i § 1 angivna syften utförs främst av sektionens arbetsgrupper, som inom ramen för dessa stadgar självständigt utformar sin verksamhet. Till stöd för arbetsgruppernas verksamhet kan styrelsen tillsätta specialgrupper såsom t ex samordnings- och aktionsgrupper. Om en specialgrupp eller enskild medlem i sådan grupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals syften, har styrelsen rätt att upplösa gruppen eller utesluta enskild medlem ur gruppen. Styrelsens beslut om upplösning/uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet. Specialgrupp som upplösts av styrelsen eller medlem som uteslutits ur specialgrupp har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.


§ 104 Riktlinjer för sponsring

Hans Hagwall redogör för de kompletteringar av riktlinjerna för sponsring som gjorts på styrelsens begäran. Utöver dessa kompletteringar vill styrelsen ha en revidering av det avsnitt som rör styrelsens roll. Det skall lyda "sektionsstyrelsen ska alltid godkänna sponsorsavtal". Detta kan givetvis ändras genom framtida styrelsebeslut men det behöver inte framgå av skrivningen.

Hans Hagwall presenterar också ett förslag på en referensgrupp för arbete med sponsring.

Beslut att godkänna riktlinjerna för sponsring med en revidering enligt ovan,

att referensgruppen för sponsring skall bestå av Uno Grönkvist, Bo Ekman, Magnus Brattgård, Anita Klum och Olle Torefeldt.

§ 105 Amnestys arbete för asylsökande

Bo Lindblom som deltagit i arbetsgruppen som färdigställt rapporten deltar i denna punkt för att svara på styrelsens eventuella frågor.

Johanna Strandh föreslår att delar av stycke 2.1 som handlar om arbetsgruppen för flyktingfrågor bör utgå tills dess att styrelsen diskuterat denna grupps roll vidare.

Eva Linda Sederholm redogör för hur gruppens arbete fortskridit. Hon tar även upp frågan om hur styrelsen skall behandla rapporten och hur den skall presenteras för årsmötet. Rapporten innehåller förslag som inte ryms inom Amnestys åtagande. Styrelsen diskuterar hur man skall särskilja aktiviteter inom åtagandet och förslag på aktiviteter som inte ryms inom åtagandet.

Beslut att godkänna rapporten och tacka gruppen för utfört arbete,

att uppdra åt A-utskottet att arbeta vidare med rapporten och utforma den för presentation vid årsmötet. A-utskottets förslag skall formuleras så att det klart framgå vilka aktiviteter som ryms inom åtagandet. Förslaget skall presenteras för AU i april.

§ 106 Placeringspolicy

Charlotte Dunge presenterar det nya förslaget till placeringspolicy för sektionen.

Styrelsen diskuterar problematiken med att nämna egennamn som Humanfonden och Hjälpfonden i ett policydokument. Man diskuterar en formulering som handlar om att placera pengar i företag som handlar med eller forskar kring vapen, alkhol och tobak. Styrelsen anser att denna att-sats ej skall finnas med i policyn.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att revidera underlaget enligt diskussionen ovan och återkomma med ett nytt förslag till styrelsemötet i mars.

§ 107 Inför årsmötet 1997

Styrelsen tar del av det preliminära förslaget till dagordning för årsmötet och ställer sig positiv till sekretariatets förslag på inledning av årsmötet och förslag på ämnen för seminarier.

Styrelsen diskuterar hur man skall hantera resolutioner till ICM. Utskotten har ansvar för att ta ställning till de frågor som skall behandlas av det internationella rådsmötet och bör presentera förslag på hur man skall inhämta årsmötets synpunkter i olika frågor. Dessa förslag skall presenteras för styrelsen i mars.

Styrelsen får information om tillfrågade funktionärer till årsmötet 1997 samt om förslag på utländska gäster.

Styrelsen tar del av förslaget till arbetsgång för yttrande över motioner till årsmötet 1997.

Beslut att godkänna förslaget till arbetsgång för yttrande över motioner till årsmötet 1997.

§ 108 Inför ICM 1997

Ordföranden väcker frågan om nominering av Christine Pamp till den internationella styrelsen (IEC). Ordföranden har varit i kontakt med Christine som ställer sig till förfogande för en kandidatur till IEC.

Bo Lindblom redogör för den internationella valberedningens (NPC) arbete och ber styrelsen att aktivt arbeta för att hitta kandidater till IEC, bland annat genom att kontakta sektionsgrupperingen. NPC har svårt att sköta sina åtaganden, mycket på grund av bristande resurser. Bo uppmanar svenska sektionen att fortsättningsvis agera för att stödja NPCs arbete, bl a genom att föreslå en nordisk kandidat till NPC, då Bo avgår i och med ICM 1997.

Beslut att nominera Christine Pamp till IEC,

att uppdra åt ordföranden att tillskriva de nordiska sektionerna och sektionsgrupperingen för att belysa problematiken i valberedningens arbete, informera om nomineringen av Christine Pamp samt dryfta förslaget om en nordisk kandidat till NPC.

Ordföranden informerar om arbetet att utse delegationen till ICM 1997. Det slutgiltiga förslaget kommer att fastställas vid styrelsemötet i juni. Styrelsen kommer dock att få preliminär information redan i mars.

Beslut att godkänna ordförandens förslag beträffande tillsättningen av delegation.

§ 109 Regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst

Underlaget presenterades vid sittande bord och styrelsen valde att bordlägga ärendet till styrelsens marsmöte.

Styrelsen påpekar även att man behöver ha en principdiskussion kring hur ersättning för förlorad inkomst skall utgå.

Beslut att bordlägga ärendet till styrelsens marsmöte,

att uppdra åt Johanna Strandh, Eva Linda Sederholm och Christian Gräslund att till styrelsens marsmöte förbereda ett underlag för en principdiskussion kring ersättning för förlorad inkomst .

§ 110 Kommentarer till Finansutskottets rapport

Charlotte Dunge redogör för D-utskottets förslag till svar på Finansutskottets rapport.

Beslut att godkänna D-utskottets förslag till svar. Svaret skall skrivas under av ordföranden.

§ 111 Internationella kontakter

Generalsekreteraren presenterar underlaget som tillkommit efter initiativ från den tyska sektionen angående internationella kontakter i olika frågor, i synnerhet inför ICM 1997.

Styrelsen diskuterar även i vilken utsträckning initiativ tas av svenska sektionen för att efterfråga andra sektioners synpunkter i frågor som diskuteras i vår egen sektion.

Beslut att uppdra åt respektive utskott att bereda underlag till den tyska sektionens internationella utskott,

att uppdra åt sekretariatet att förmedla sektionens synpunkter i olika ICM-frågor till andra sektioner i vår sektionsgruppering samt några utanför den enligt förslag i underlaget.

§ 112 Entledigande av Mats Andersson

Mats Andersson har fått anställning vid sekretariatet varför han entledigas från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Styrelsen tackar Mats för hans insatser i styrelsen.

§ 113 Korrespondens till styrelsen

Eva Linda Sederholm berättar om brev som skickats till henne personligen i vissa ärenden som diskuterats vid ett distriktsombudsmöte och meddelar att styrelsen gärna får ta del av denna korrespondens om det finns intresse.

Styrelsen diskuterar arbetsgången för hur korrespondens till styrelsen och enskilda styrelseledamöter skall hanteras.

Beslut att uppdra åt Eva Linda Sederholm och Charlotta Nordenberg att presentera ett förslag till arbetsgång för hur korrespondens skall hanteras.

§ 114 Angående Operational Plan

Christian Gräslund uppmärksammar styrelsen på IS-dokumentet "operational plan" och frågar hur man skall hantera det. Generalsekreteraren meddelar att sekretariatet för närvarande bearbetar dokumentet.

§ 115 Information från Amenstyfonden

Christian Gräslund informerar om Amnestyfondens arbete.

§ 116 Budget 1997

Kristina Båth-Sågänger redogör för arbetet med att söka sponsorer för ungdomskampanjen.

Per-Åke Tall, som varit sekretariatet behjälplig med att söka sponsorer, berättar om sina erfarenheter av sponsorverksamhet och redogör mer detaljerat för vad som gjorts för att hitta sponsorer för ungdomskampanjen. De kontakter man haft hittills har varit positiva även om man är tvungen att lägga ett mer långsiktigt perspektiv på att etablera ett samarbete än vad man hade i utgångsläget. Hans egen erfarenhet är att ett samarbete vanligtvis tar minst nio månader att etablera.

Kassören tar upp frågan när man kan räkna med att börja få intäkter från sponsorer och frågar vad man grundar den positiva inställningen på. Frågan är om man kan få räkna med intäkter inom detta budgetår.

För att ge styrelsen en uppfattning om hur situationen ser ut ger Per-Åke Tall en presentation av de enskilda företagens inställning till samarbete med Amnesty.

Kristina Båth-Sågänger presenterar ett förslag för finansiering av ungdomskampanjen om man inte skulle lyckas hitta sponsorer.

Det är styrelsens mening att ett förslag för finansiering av ungdomskampanjen inte skall innebära att man skär i vissa av de prioriterade delarna av verksamheten, inte heller skall det innebära intäckningar av 1998 års budget.

Styrelsen beklagar att dessa prioriteringar inte givits i ett tidigare skede.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att fortsätta arbetet med att etablera samarbete med företag för finansiering av sektionens verksamhet,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till AU i februari med ett förslag för finansiering av ungdomskampanjen utifrån de prioriteringar som styrelsen gjort.

att styrelsen på septembermötet 1997 skall diskutera policy för prioriteringar i budgetarbetet,

Hans Hagwall redogör för vilka effekter det minskade anslaget för övertid kommer att få för verksamheten. Personalen kommer att få drastiskt minskade möjligheter att delta på kvälls- och helgmöten och vissa ärenden kommer att få en förlängd handläggningstid.

Hans Hagwall presenterar det preliminära resultatet av försäljningsverksamheten i Malmö, verksamheten går dåligt och resultatet når inte upp till det mål styrelsen satt. Mot bakgrund av den treårsplan styrelsen arbetar efter med försäljningsverksamheten och de mål som styrelsen satt diskuterade styrelsen den fortsatta verksamheten.

Styrelsens mening är att man bör ta tillvara de positiva effekter som försäljningsverksamheten haft för Malmögrupperna men att man inte bör fortsätta försäljningsverksamhet i nuvarande form.

Beslut att avveckla försäljningsverksamheten i Malmö i nuvarande form, avvecklingen skall vara slutförd vid 1997 års utgång,

att uppdra åt Charlotte Dunge och Magnus Brattgård att inleda samtal med Malmögrupperna kring den fortsatta verksamheten, att rapportera tillbaka till styrelsen i maj.

§ 117 Rapport om antal grupper

B-utskottet har lagt fram en rapport om det sjunkande antalet grupper.

Beslut att godkänna rapporten,

att i samband med årsmötet ordna ett seminarium kring de frågor som tas upp i rapporten,

Styrelsen diskuterar problematiken med det sjunkande antalet grupper.Eva Hellström Charlotta Nordenberg


Magnus Cedergren


Johanna Strandh