Junimötet 2014 Protokoll från 12-14 juni 2014

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 13-14 JUNI 2014

 

Tid: Fredag 13 juni, kl. 09.00 – 17.50, Lördag 14 juni, kl. 09.00 - 14.30

Plats: Ljunglöfska Slottet, Bromma

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Tora Törnquist

Justerare: Maria Eklund

 

Närvarande

Maria Eklund

Maria Granefelt

Lars Gäfvert

Sofia Halth

Anders Hällbom

Amanda Jackson

Karin Linkhorst

Elisabet Stålhane

Erik Thornberg

Tora Törnquist

Susanna Warhammar (§ 11-31, 33-43)

 

Frånvarande

Andreas Bodström

 

Sekretariatet

Annica Blidegård (§ 33-41)

Katja Lefwerth (§ 41)

Anna Lindenfors

Elisabeth Lundgren (§ 39-41)
Madelaine Seidlitz (§ 38)

Viktor Rasch (§ 11-31, 33-43)

Mikael Willborg (§ 33-41)§ 11 MÖTET ÖPPNAS

 

Sofia Halth öppnar mötet.

 

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

 

Maria Eklund föreslår att lägga genomgång av protokollentill en senare tid i och med att de kom så sent så att alla hinner läsa. Styrelsen instämmer och dagordningen fastställs med ändringen att genomgång av föregående mötesprotokoll läggs som en övrig punkt.

 

Beslut:

 

att fastställa dagordningen.§ 13 UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

 

Styrelsen går igenom listan över öppna beslut och stryker de som är åtgärdade samt kommenterar de som av olika skäl ännu ej är åtgärdade.
§ 14 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

 

Tora Törnquist berättar att förra mötet fick genomgående goda betyg samt informerar de nya i styrelsen om rutinerna kring utvärdering. Det är tacksamt om så många som möjligt som fyller i och skriver kommentarer, för att det ska bli lättare att följa upp.§ 15 RAPPORT OM PER CAPSULAM-BESLUT

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan senaste styrelsemötet:

 

- Beslut på EDF (European Directors Forum)

 

28 maj

 

Beslut

 

att ge fullmakt till Anna Lindenfors att på EDF-mötet 27-28 maj fatta beslut för svenska sektionens räkning enligt bifogade budgetförslag och övriga underlag. I denna fullmakt ingår ekonomiskt förhandlingsutrymme, vid avvikelser som kan få ekonomiska konsekvenser för svenska sektionen kontaktas styrelsens kassör.

 

- Beslut om svar angående strategiska mål

 

30 maj

 

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att efter språkjustering och översättning skicka in det föreslagna konsultationssvaret om de strategiska målen till IS, minus den del av svaret som specificerar konkreta mål.§ 16 RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

 

Anna Lindenfors gör ett nedslag i rapporten och berättar om förberedelserna inför Almedalen. Där kommer fokus vara på vapenexportfrågan. Tidigare år har Amnesty haft närvaro i form av ett tält där namnunderskrifter samlats in, men i år har krutet istället lagts på politikersamtal och aktion.

 

Styrelsen inkommer med några reflektioner om rapporten innan den läggs till handlingarna.§ 17 RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

 

Ledamöterna går igenom vad de har arbetat med sedan det senaste mötet.§ 18 RAPPORT FRÅN AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÉ (AIK)


Då styrelsen inte utsett kontaktperson för AIK för styrelseåret 2014-2015 berättar istället Anna Lindenfors att AIK konsulterats kring två underlag från IS. Det ena gäller “Amnesty in the digital age” och det andra den “Governance reform” som styrelsen lyfter senare vid mötet.

Vidare informerar Anna Lindenfors att hon tillsammans med Sofia Halth avgör när AIK konsulteras kring material från IS eller när sekretariatet tar den bollen.

§ 19 RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

 

Inte heller för Amnestyfonden har styrelsen utsett en kontaktperson. Därför berättar Anna Lindenfors kort om den process som finns mellan Fondstyrelsen och sektionsstyrelsen att se över avtalet sinsemellan.§ 20 RAPPORT INTERNATIONELLA FRÅGOR

 

Sofia Halth inleder med att berätta att hon och Anna Lindenfors ska delta i ett nordiskt förberedande möte inför Chairs Assembly / Directors Forum (CDF). Efter detta berättar Anna Lindenfors om European Directors Forum (EDF) där bland annat migrationsfrågan diskuterades, Ukraina/Ryssland-problematiken samt de strategiska målen.§ 21 VAL AV VICE MÖTESORDFÖRANDE

 

Beslut

 

att välja Tora Törnquist till vice mötesordförande.§ 22 VAL AV JUSTERARE

 

Beslut

 

att välja Maria Eklund till justerare.§ 23 UTVÄRDERING AV ÅRSMÖTET I MALMÖ 2014

 

Viktor Rasch redogör för slutsatserna i utvärderingen varpå Sofia Halth informerar styrelsen om de diskussioner om en översyn av formerna för årsmötet hon fört med sekretariatet. Hon föreslår att styrelsen avslutar denna punkt med ett sådant uppdrag.

 

Några i styrelsen önskar gärna även att se över distriktets roll vad gäller årsmötet samt möjlighet att framhäva aktivister i större utsträckning. Den "peppande" tonen saknades i Malmö. Årsmötet kräver mycket arbete från distriktet och det måste vara tydligt vad som ligger inom deras mandat, vad som ligger inom sekretariatets mandat och vad som ligger inom styrelsens mandat. Hela "ägandeskapet" av årsmötet bör ses över. Vidare berättar Viktor Rasch att den utvärdering som görs av det arrangerande distriktet inte inkommit ännu.

 

I och med utvärderingens kritik mot Påverkanstorgen menar en ledamot att styrelsen tydligare borde förklara varför den valt att införa denna metod. Styrelsen diskuterar möjlighet till eventuell "blandform" (alltså en kombination av Påverkanstorg och de gamla beredningsgrupperna), helt nya beredningsformer, eller att olika frågor kan beredas olika. Något som däremot är centralt att betänka vad gäller beredningsform är val av lokal samt att det finns aktivister och engagemang i det arrangerade distriktet. Viktor Rasch informerar att distrikten Halland, Gävleborg och Västerbotten uttryckt intresse för att arrangera årsmötet 2015.

 

Styrelsen diskuterade även att inför nästa år återkomma till styrelsens respektive presidiets roll gällande hanteringen av olika situationer som kan uppstå i plenum. Vad gäller plenum diskuterades även möjligheten att finna förslag på kandidater till årsmötesordförandeposten tidigare än normalt för att dessa ska ha bättre chans att delta i det förberedande arbetet. Några nämner även att förslaget till motionskommitté/årsmöteskommitté som var uppe för årsmötet kan vara värd att se över och eventuellt driva till nästa år.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett vägvalsunderlag kring beredningsform och ort för årsmötet 2015 till styrelsens septembermöte 2014,

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett vägvalsunderlag om ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015 till styrelsens novembermöte 2014,

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på årsmötesordföranden senast sista augusti 2014 till styrelsens forum.§ 24 DISKRIMINERINGSOMBUDENS RAPPORT

 

Viktor Rasch inleder med att berätta om rapporten och hur rutinerna för diskrimineringsombuden ser ut samt varför det är en styrelseintern rapport, vilket den är i och med att den kan innehålla känslig information om människor som utsatts för någon form av diskriminering. Styrelsen diskuterar dels formerna för rapporten och dels dess uppföljning. Styrelsen landar i att inte föreslå någon förändring av formen för diskrimineringsombudens rapport men istället eventuellt återkomma till frågan i samband med diskussionen kring ägandeskap av årsmötet.

 

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.§ 25 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

 

Styrelsen går igenom de årsmötesbeslut som kräver uppföljning.

 

§ 33 Motion gällande drabbade personers medgivande för att bli föremål för Amnestys insatser

 

Styrelsen diskuterar hur argumentationen kring motionen gick på årsmötet.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att lyfta frågan kring behovet av översyn, utvärdering och förtydligande av kriterierna för drabbade personers medgivande på det internationella mötet för “Individual at Risk Coordinators” samt återrapportera till styrelsen senast november 2014.

 

§ 35 Förslag från styrelsen om onlineval av förtroendevalda

 

Styrelsen diskuterar vikten att valberedningen är insatta i hur och om onlineval påverkar deras uppdrag.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens forum hur arbetet med VoteIT fortskrider senast januari 2015.

 

att uppdra åt sekretariatet att föra dialog med valberedningen om de praktiska implikationerna som onlineval medför deras arbete.

 

§ 38 Motion gällande arbetet mot dödsstraffet i USA

 

Styrelsen ser behov att inkludera IS i beslutet då delar av motionen berörde de internationella riktlinjer som finns kring arbete mot dödsstraff.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att lyfta behovet av utvärdering och eventuell omprövning av arbetet mot dödsstraff i USA till IS och AIUS samt återrapportera om detta till styrelsens novembermöte 2014.

 

§ 39 Motion gällande fångar i USA

 

Styrelsen ser behov att inkludera IS i även i detta beslut.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 baserat på dialog med AIUS och IS.

 

§ 41 Förslag från styrelsen om medlemsavgifternas storlek 2015

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i frågan om delbetalande medlemsavgift även för personer över 65 år i samband med höstens planerade diskussion kring medlemskap i stort.

 

§ 42 Den svenska sektionens position angående den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete

 

Beslut

 

att uppdra åt ordförande och GS att verka i enlighet med årsmötesbeslutet gällande förslag till sexarbetespolicy på Chairs Assembly / Directors Forum.

 

§ 43 Motion om arvodering av ledamöter i sektionsstyrelsen

 

Styrelsen diskuterar vikten att inte utreda själva samt att eventuellt ta in oberoende tredje part för att ha både hängslen och livrem i det som blir resultatet.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet återkomma med direktiv för en sådan uppdragsgrupp senast september 2014, som skall inkomma med slutrapport senast januari 2015.

 

§ 45 Motion gällande arbetet med Nordkorea

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 för ge arbete med Nordkorea högre prioritet genom att delta i alla projekt på Nordkorea,

 

att uppdra åt sekretariatet att internationellt verka för att arbetet på Nordkorea ska ges högre prioritet.

 

§ 50 Motion gällande utlokalisering av utredare vid det internationella sekretariatet (IS)

 

Styrelsen diskuterar vikten av medlemskommunikationen vad gäller GTP-processen och gör ett medskick till sekretariatet att uppdatera medlemmarna kring den. Vidare diskuterar styrelsen en rutin där IS informeras om sektionens årsmötesbeslut.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att löpande bevaka utvecklingen av GTP-processen och verka för lösningar som motverkar kompetensförluster och risker samt återkoppla till styrelsen,

 

att uppdra åt sekretariatet att införa en rutin att informera IS om sektionens årsmötesbeslut.§ 26 GRANSKNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT

 

Styrelsen ser inget i GK:s rapport att följa upp men menar det viktigt att bevaka frågan om valberedningens valberedning.

 

Beslut

 

att återkomma om frågan kring valberedningens valberedning till styrelsens januarimöte 2015.§ 27 STYRELSENS ARBETSORDNING

 

Tora Törnquist drar stora delar av styrelsens arbetsordning. Hon berättar bland annat om arbetesfördelning mellan styrelsens olika poster, personalrepresentanter och fördelning mellan styrelse och sekretariat. Hon nämner även ordförandes roll, bland annat som arbetsledare åt generalsekreteraren samt kort om kassören och vice ordförande. Vidare förklarar Tora Törnquist rollen som ledamot och de krav som finns samt mötes- och protokollrutiner. Hon berättar även om rutiner kring kommunikation, forumanvändning och hur PC-beslut går till. Tora Törnquist betonar även att det inte finns något sekretessavtal för ledamöter att skriva under, utan att via denna genomgång och klubbning av arbetsordningen, vilken inkluderar en punkt om transparens och hantering av känslig information, accepterar ledamöterna denna ordning och förklarar sig informerade om den.

 

Beslut

 

att anta arbetsordningen utifrån diskussion kring förslaget ovan.§ 28 STYRELSEÅRET

Sofia Halth berättar om förändringar i förslaget jämfört med tidigare år, bland annat planerade workshops med sekretariatet, möten som inleds på vardag och ett minskat antal möten, från sju till sex. Detta är baserat på rekommendationer från den uppdragsgrupp som undersökte styrelsens arbetsbörda.

 

Sofia Halth berättar även att någonting som inte finns med i underlaget men som diskuterats är att förlägga ett av styrelsens möte på IS, eller någon annan sektion/struktur.

 

Efter diskussion visar det sig att många i styrelsen gärna ändrar det föreslagna datumet för septembermötet till en vecka senare, 27-28 september. Vidare påpekas att några stående punkter saknas och bör införlivas, bland annat verksamhetsmötet och rambeslut om budget.

 

Beslut

 

att anta den föreslagna möteskalendern för styrelseåret 2014-15 med justering av septembermöte till 27-28 september,

 

att uppdra till sekretariatet att återkomma till styrelseforum med beslutsförslag gällande internationellt besök under vintern.§ 29 STYRELSENS ARBETSFORMER

 

Tora Törnquist redogör kort för underlaget gällande utskott inom styrelsen. Hon betonar att rollen för utskotten är att samordna kring vissa frågor och tänka visionärt, inte driva ett operativt arbete, detaljstyra eller hålla många utskottsmöten mellan styrelsemötena. Det är heller inte tänkt att utskotten ska omfatta allt som hamnar på styrelsens bord, utan tanken är att skapa rutiner som fungerar på lång sikt.

 

Beslut

 

attstyrelsen under 2014-2015 arbetar i fyra utskott: ekonomiutskottet, internationella utskottet, kommunikationsutskottet och planeringsutskottet,

 

attuppdra till sekretariatet att ta fram en arbetsplan för ICM 2015, för beslut senast på styrelsens

novembermöte 2014,

 

attuppdra till ordförande att ta fram ett förslag till ICM-delegation för beslut senast på styrelsens

januarimöte 2015,

 

att ha följande arbetsfördelning i styrelsen under året (understruken är kontaktperson):

 

Ekonomiutskottet: Erik Thornberg, Maria Eklund, Elisabet Stålhane, Lars Gäfvert

 

Internationella utskottet: Amanda Jackson, Karin Linkhorst, Tora Törnquist, Lars Gäfvert

 

Kommunikationsutskottet: Anders Hällbom, Maria Granefelt, Elisabet Stålhane

  

Planeringsutskottet: Sofia Halth, Karin Linkhorst (kontakt för kommunikationsutskottet), Tora Törnquist (kontakt för ekonomiutskottet)

 

Kontaktperson Granskningskommittén: Maria Eklund

 

Kontaktperson Amnestyfonden: Elisabet Stålhane

 

Kontaktperson valberedningen: Anders Hällbom§ 30 CORE STANDARDS

 

Sofia Halth informerar kort vad Core standards är och hur dessa ska implementeras. Vad gäller underlagets vägval föreslår hon att detta skjuts på till den kommande diskussionen om styrelsens forumanvändning. Detta för att det är svårt för nya ledamöter att ha en åsikt samtidigt som sittande möte redan är så välfyllt.

 

Sofia Halth berättar även att i och med att fler punkter på mötets dagordning berört arbetsordningen kommer sekretariatet föreslås återkomma med nytt förslag på arbetsordning, med dagens beslut införlivade, till styrelsens septembermöte.


Någon framförde ett medskick till sekretariatet att överväga om frekvensen styrelsemöten per år behöver infogas, mot bakgrund av att när möten ska ske redan framgår i punkt 33.


Beslut

 

att införliva förändringar i styrelsens arbetsordning enligt förslag om Core standards, förslag om styrelseutskott och arbetsfördelning samt förslag till årscykel och återkomma till styrelsens septembermöte  2014,

 

att återkomma till Core standard 4.2 (gällande fysisk närvaro vid styrelsemöten) i samband med beslutsunderlag om forumanvändning.§ 31 JÄV

 

I enlighet med styrelsens arbetsordning ska vid junimötet ”en genomgång ske där var och en av ledamöterna redogör för de anknytningar man har till verksamhet eller personer i yrkeslivet eller ideellt vilka eventuellt kan innebära jäv eller uppfattas som jäv. Uppgifterna ska protokollföras.”

 

Tora Törnquist: Sitter nu som studentrepresentant i universitetsstyrelsen vid Lunds universitet och i styrelsen för Lunds universitets studentkårer. Kommer vara talman för fullmäktige på samhällsvetarkåren och juridiska föreningen i Lund. Ser ingen jävsituationen.

 

Elisabet Stålhane: Jobbar som god man för flyktingbarn, kan inte se någon potentiell jävsituation.

 

Anders Hällbom: Sitter i valberedning i Uppsaladistriktet och är revisor för en Fairtrade Shop, ser ingen jävsituation.

 

Karin Linkhorst: Jobbar på kommun med civilsamhällesfrågor, ser ingen jävsituation.

 

Susanna Warhammar: Kan inte se någon jävsituation.

 

Lars Gäfvert: Kan inte heller se någon jävsituation.

 

Erik Thornberg: Sitter i styrelsen för företag i retailbranchen, kan inte se någon jävsituation.

 

Maria Granefelt: Jobbar för Fairtrade Sverige. Ser inga jävsituationer.

 

Sofia Halth: Arbetar på Folkuniversitet. Sitter i Lunds universitets styrelse och Unionens regionstyrelse. Ser ingen potentiell jävsituation.

 

Maria Eklund: Arbetar på Vatten- och miljöbyrån, ett privatägt konsultföretag. Har inga andra förtroendeuppdrag. Ser inget jäv.

 

Amanda Jackson: Sitter med i styrgruppen för Finanskoalitionen mot barnpornografi. Är hållbarhetschef på Swedbank, som äger Swedbank Robur som förvaltar Humanfonden. Har ingen påverkan på Humanfondens förmånstagare. Driver eget (rådgivning, utbildning och kommunikation) som en sidosyssla och i mycket begränsad omfattning. Kan diskutera uppdrag med styrelsen i de fall det bedöms relevant. Ser inga potentiella jävsituationer.§ 32 GENERALSEKRETERARENS UPPDRAG

 

Denna punkt är öppen endast för ledamöter valda av årsmötet då det rör sig om arbetsgivarfrågor.§ 33 INFÖR CHAIRS ASSEMBLY / DIRECTORS FORUM

 

Här ges styrelsen chans att komma med medskick till Sofia Halth och Anna Lindenfors inför CA/DF.

 

Gällande förslag till sexarbetespolicy har sekretariatet gjort en sammanställning av andra sektioners svar och även IS har levererat ett liknande underlag. En del i den väg framåt som presenteras är en undersökning av situationen kring sexarbete i olika sektioner. Styrelsen diskuterar om Sverige ska lanseras som ett land där en sådan undersökning genomförs och det då är viktigt att sektionen är involverad i det arbetet samt eventuella medierisker kring detta. Några lyfter även vikten att det blir klarare när ett beslut i frågan ska tas och vi måste hela tiden vara medvetna om att det är en liten del av Amnestys alla sektioner som svarat på konsultationen. Således finns det många sektioner som kan vara oengagerade och oinformerade i ämnet. Slutligen betonas att det inte får framstå som att svenska sektionen inte bryr sig om de kränkningar som prostituerade utsätts för.§ 34 BESLUT OM REGIONAL ADVISORY GROUP

 

Anna Lindenfors har möjlighet att ingå i Regional Advisory Group för Asien på ett mandat på två år. Sofia Halth menar att Anna Lindenfors med sin erfarenhet från regionen skulle kunna bidra med mycket och även driva frågor som är viktiga för sektionen, bland annat GTP i och med Regional Office (vad som förr kallades “hubbar”) i Hong Kong. Styrelsen diskuterar hur detta uppdrag skulle påverka generalsekreterarens arbete i Sverige.

 

Beslut

 

att Anna Lindenfors ingår i Regional Advisory Group för Asien§ 35 KVARTALSRAPPORT 1 2014

 

Annica Blidegård föredrar årets första kvartalsrapport, vilken endast presenterar utfall jämfört med helårsbudget då det är för tidigt på året för att göra en helårsprognos. Intäkterna till och med mars 2014 uppgår till drygt 32 mkr, 31 % av budget. Kostnaderna uppgår till knappt 20 mkr, 19 % av budget.

 

En ledamot upptäcker vad som är en uppenbar felskrivning i rapporten, som Annica Blidegård lovar återkomma med svar på till forum.§ 36 RISKHANTERING

 

Annica Blidegård inleder med att redogöra för riskbedömningsmetoden, innan hon och Mikael Willborg gör några nedslag i de två analyserna, vilka rör verksamhet respektive intäkter. Mikael Willborg introducerar även en ny form för presentation av riskanalysen för sektionens intäkter vilken uppskattas av styrelsen. Någon ledamot nämner att även kategorin "riskaptit" - alltså en bedömning av hur mycket risk sektionen är beredd att ta på olika områden - kan vara värt att utforska som en eventuell utveckling av riskanalysmodellen". Styrelsen diskuterar även hur förslaget till sexarbetespolicy kan påverka läget för sektionen och vikten av en plan för hur sektionen ska bemöta olika scenarier.§ 37 MEDLEMSKAP I RÅDGIVNINGSBYRÅN

 

Madelaine Seidlitz redogör för underlaget och vad som lett fram till förslaget att begära utträde ur Rådgivningsbyrån.

 

Styrelsen tackar för ett tydligt och redogörande underlag för att sedan betona vikten av hur detta kommuniceras, både internt och externt, bland annat så att detta inte framstår som en nedprioritering av sektionens flyktingarbete.

 

Beslut

 

att svenska sektionen av Amnesty International begär utträde ur föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar senast den 30 juni 2014 varpå medlemskapet upphör den 1 januari 2015,

 

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att senast den 30 juni 2014 skriftligen meddela Rådgivningsbyråns styrelse detta beslut,

 

att Amnesty International under innevarande år ger 200.000 kronor till Rådgivningsbyrån i ett frivilligt utfasningsbidrag.§ 38 PLAN FÖR ARBETET MED STRATEGISKA MÅL

 

Elisabeth Lundgren berättar kort om hur de strategiska målen ska bearbetas inom sektionen inför och efter att ICM 2015 landat i de slutgiltiga målen.

 

Inriktningen på verksamhetsmötet kommer vara att diskutera de strategiska målen. En ledamot menar att det är viktigt för sekretariatet att hålla distrikten medvetna och redan nu informera att underlag till verksamhetsmötet kommer snart efter sommaren.

 

Beslut

 

att godkänna ovan plan kring de strategiska målen som en inriktning på hur arbetet kommer att bedrivas,

 

att godkänna att verksamhetsmötet i höst ägnas åt första utkastet på strategiska mål från IS.§ 39 ÖVRIGA FRÅGOR

 

Protokoll från möten med sektionens styrelse 8-9 maj samt 11 maj 2014

 

Styrelsen har inga synpunkter på protokollet från styrelsens majmöte eller konstituterande möte.

 

Beslut


att lägga protokollen från möten med sektionens styrelse 8-9 maj samt 11 maj till handlingarna.

 

Anmälan av styrelseledamöter till Svensk Insamlingskontroll

 

Styrelsens nya ledamöter och suppleanter skriver under en anmälan till Svensk Insamlingskontroll.§ 40 PRAKTIKANTER OCH ARBETSMARKNADSSTÖD I GRUPPER OCH DISTRIKT  

 

Detta är en del i en större fråga och Katja Lefwert redogör för underlaget, som inte behandlar praktikanter och frivilliga involverade i arbetet på sekretariatet och de lokala kontoren, utan om möjligheten att dra nytta av praktikplatser och arbetsmarknadsstöd i Amnestys ideella verksamhet - alltså bland grupper och distrikt.

 

Styrelsen diskuterar fördelarna för grupper och distrikt att använda den typen av arbetskraft, vilka är många, bland annat tillgång till arbetstid som Amnesty inte har ekonomiskt utrymme för, men samtidigt krävs ett arbetsgivaransvar, erfarenhet om sektionens HR-regler och skyddsnät som inte kan antas att grupper och distrikt har. Därför är det viktigt att sektionen har en generell regel som reglerar användandet av praktik, arbetsmarknadsstöd och liknande. Styrelsen diskuterar även hur detta bäst kommuniceras till grupper och distrikt.

 

Beslut:

 

att sektionens grupper och distrikt ej ska agera arbetsgivare vid anställningar via praktik, arbetsmarknadsstöd eller samhällstjänst.§ 41 INFÖR CHAIRS ASSEMBLY / DIRECTORS FORUM forts.

 

Vid varje CA/DF finns den internationella styrelsen tillgänglig för en frågestund. Styrelsen ges möjlighet att göra medskick till Sofia Halth och Anna Lindenfors inför denna punkt. Styrelsen är intresserade att den internationella styrelsen ska berätta vad som sker med Core values, om kommunikation kring offentliga medel och GTP-processen.

 

Det som kvarstår för styrelsen att diskutera inför CA/DF är IS:s demokratiöversyn, på vilken sektioner ska lämna remissvar sista augusti och som slutligen ska hanteras på ICM 2015. Styrelsen diskuterar processen för detta. Inom styrelsen bereds remissvaret av internationella utskottet. AIK har redan lämnat medskick och även andra nyckelpersoner med erfarenhet från den internationella rörelsen kommer att ge medskick. Vidare kommer svaret baseras på eventuell diskussion i forum samt eventuell uppdatering efter CA/DF. Det operativa arbetet med remissvaret sköts av sekretariatet men styrelsen äger åsikterna i det.

Efter detta delas styrelsen upp i smågrupper för att diskutera dokumentet och återsamlas sedan.

 

Sofia Halth redogör för sin grupp: Det finns oklarhet i huruvida övergripande beslut är vägledande eller faktiskt ska genomföras och även var många beslut fattas. Det är en för stor betoning på effektivitet inom demokratin i den internationella rörelsen. Hur hörs de sektioner som inte deltar i konsultationer?

 

Anders Hällbom redogör för sin grupp: Vad är en medlem? Någon som ger pengar eller som bidrar till demokratisk legitimitet? Vart är rörelsen på väg, vilka visioner finns på lång sikt? ICM blir inte lika visionärt när strategiska och operativa delar finns hos den internationella styrelsen.

 

Tora Törnquist redogör för sin grupp: Intresse för de demokratiska processerna bygger på intresse och relevans att delta. Resurssvaga sektioner kan behöva stöd att utifrån sin egen kontext tolka och förstå underlag från IS. Det behövs tydligare riktlinjer kring exempelvis konsultations- och beslutsprocesser.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet och internationella utskottet att efter konsultation med nyckelpersoner inom medlemsrörelsen ta fram utkast på remissvar gällande internationella demokratiöversynen, för PC-beslut senast i augusti 2014.

 

§ 42 MÖTET AVSLUTAS

 

Tora Törnquist avslutar mötet.

Sofia Halth

OrdförandeTora Törnquist

Vice mötesordförande


Viktor Rasch

Sekreterare


Maria Eklund

Justerare
Förklaringar:

AI – Amnesty International

AIK – Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet

Cocoa – Common Chart of Accounts, gemensamt redovisningssystem för hela Amnestyrörelsen

CRM-system – en mer avancerad form av medlemsdatabas

F2F – Face-to-face, Amnestys värvare

Forum - Styrelsens internetforum där de diskuterar mellan mötena  

FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

GK – Granskningskommittén

GS – Generalsekreterare

GTP – Global Transition Programme, den globala förändringsagendan

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet

IS – Internationella Sekretariatet

MR – mänskliga rättigheter

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på internet

PKL – Postkodlotteriet