Konstituerande möte 2014 Protokoll från 11 maj 2014

PROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 11 MAJ 2014

 

Tid: Söndag 11 maj, kl. 15.30-16.00

Plats: Scandic Hotell Triangeln, Malmö

Ordförande: Sofia Halth

Justerare: Maria Granefelt

 

Närvarande

Maria Eklund

Maria Granefelt

Lars Gäfvert

Sofia Halth

Anders Hällbom

Amanda Jackson

Karin Linkhorst

Elisabet Stålhane

Tora Törnquist

 

Frånvarande

Andreas Bodström (personalrepresentant)

Erik Thornberg

Susanna Warhammar (personalrepresentant)

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors

Viktor Rasch

 

§ 1 Mötet öppnas av sektionens ordförande

 

Sofia Halth öppnar mötet.

 

§ 2 Val av mötesordförande

 

Beslut

 

att välja Sofia Halth till mötesordförande

 

§ 3 Val av justerare

 

Beslut

 

att välja Maria Granefelt till justerare

 

§ 4 Fastställande av dagordning

 

Beslut

 

att fastställa dagordningen.

§ 5 Första och andra suppleant i styrelsen

 

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed att Anders Hällbom är första suppleant och Erik Thornberg är andra suppleant.

 

§ 6 Val av vice ordförande i sektionen

 

Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig. Styrelsen väljer genom acklamation.

 

Beslut

 

att välja Tora Törnquist till vice ordförande i sektionen

 

§ 7 Innehavare av teckningsrätt

 

Beslut

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

 

Sektionsordförande, Sofia Halth

Kassör, Maria Eklund

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Mikael Willborg

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

 

Sektionsordförande, Sofia Halth

Kassör, Maria Eklund

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Mikael Willborg

Sekretariatsanställd, Annica Blidegård

Sekretariatsanställd, Elisabet Dunder

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

 

 

§ 8 Datum för styrelsens junimöte

 

Beslut

 

att hålla junimötet 12-14 juni 2014.

 

§ 9 Faddrar till nya ledamöter

 

Sofia Halth meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar om att följande personer kommer att agera faddrar:

 

Karin Linkhorst är fadder för Maria Granefelt.

Maria Eklund är fadder för Erik Thornberg.

Elisabet Stålhane är fadder för både Anders Hällbom och Lars Gäfvert.

Tora Törnquist är fadder för Amanda Jackson.

 

§ 10 Mötet avslutas

 

Sofia Halth avslutar mötet.
Sofia Halth

Ordförande

Viktor Rasch

Sekreterare

Maria Granefelt

 

Justerare