Punkt: 5. Verksamhetsplan 2017 och 2017-2019 Underlag till styrelsemöte 9-10 december 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-11-25
Punkt: 5. Verksamhetsplan 2017 och 2017-2019

 

BESLUTSUNDERLAG 

 

Verksamhetsplan 2017-19

 

Inledning

På styrelsens oktobermöte beslutade styrelsen om direktiv för årets verksamhetsplanering och budgetering. I direktivet framgick att årets planeringsprocess utgår från den globala rörelsens fem strategiska mål samt den långsiktiga riktningen för den svenska sektionen. Styrelsen har redan på junimötet beslutat om prioriteringar inom MR-arbetet (strategiska mål 1-4) och på septembermötet om mobiliseringsarbetet (strategiskt mål 5). Detta utgör grunden och utgångspunkterna för sekretariatets verksamhetsplanering och budgetering.

 

På oktobermötet diskuterade styrelsen även strukturen och formen för planerna (en del av det så kallade planeringssystemet). Sekretariatet fick då ett antal medskick av vilka det stora flertalet har inkluderats i den verksamhetsplan som nu föreligger.

 

Sekretariatet har valt att inte lägga in en beskrivning av omfattningen av arbetet i målen. Ett mål ska helst inte beskriva omfattningen av arbetet eftersom man då mäter om omfattningen är ‘stor’ eller ‘liten’ snarare än själva arbetet. Målformuleringen riskerar också att bli komplex och därmed svår att mäta uppfyllnad av. Sekretariatet anser att omfattningen av arbetet syns i nivåbeskrivningarna låg, mellan eller hög. Det framgår även av de förväntade effekterna och budgeten.

Anledningen till att vi fortsätter att beskriva påverkansarbetet som verkningsfullt handlar om att vi inte ‘bara’ gör ett kvalitativt påverkansarbete utan vi vill också säkerställa att vi driver åt rätt håll, dvs det håll som står beskrivet i de förväntade effekterna. I vissa fall, där vi främst bidrar till det internationella arbetet, har vi valt att beskriva påverkansarbetet som effektivt.

 

Verksamhetsplanens struktur och upplägg

Verksamhetsplanen utgörs av de bifogade dokumenten och är indelad utifrån de fem globala strategiska målen och ett sjätte mål som syftar till att Amnesty i Sverige har ett starkt sekretariat som skapar förutsättningar för en effektiv måluppfyllelse på strategiska mål 1-5 och ett systematiskt utvecklingsarbete i den internationella rörelsen.

 

På strategiskt mål 1 till 4 har sekretariatet delat upp de förväntade effekterna och indikatorerna i fyra grupper utifrån Dimensions of Change, som är Amnestys syn på förändring. Vår främsta uppgift är att bidra till positiva förändringar för människor. För den förändringen krävs tre olika områden som alla är ömsesidigt beroende. Dessa tre är: 1) förändringar vad gäller aktivism och mobilisering, 2) förändringar vad gäller policy/lagstiftning och 3) förändringar vad gäller ansvarsutkrävande. Vi har även försökt förtydliga var dessa förändringar ska ske och av vilka.

Förväntade effekter och indikatorerna har vi således delat upp på följande sätt:

1. Mobilisering. Detta handlar om förändringar vad gäller aktivism och mobilisering där vi mobiliserar fler som bidrar med tid och pengar för att bli en starkare påverkansaktör.

2. MR i Sverige. Detta är förändringar som krävs för att få till förändringar vad gäller policy/lagstiftning och ansvarsutkrävande i Sverige.

3. Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt. Detta handlar om de förändringar som aktörer i Sverige kan bidra till som i sin tur bidrar till förändringar vad gäller policy/lagstiftning och ansvarsutkrävande internationellt.

4. MR internationellt. Detta handlar om förändringar vad gäller policy/lagstiftning och ansvarsutkrävande internationellt och där Amnesty i Sverige är en del av hela Amnestyrörelsens arbete.

 

Ambition med verksamhetsplanerna 2017-2019

Det internationella manifestet säger att By inspiring people to take injustice personally and by mobilizing the humanity in everyone, together we bring the world closer to human rights enjoyed by us all. Under denna kommande verksamhetsplaneringsperiod så ser vi att Amnesty i Sverige bidrar till att vi tillsammans skapar en kraft som kan förändra världen. I slutet på perioden är vi en organisation som får ännu bättre genomslag på mänskliga rättigheter genom att Amnesty i Sverige:

 
  • har en lokal relevans i MR-frågor samtidigt som vi stärker kopplingarna till vår internationella verksamhet.

  • är en vass organisation som inspirerar och utmanar samtidigt som vi bygger nätverk och fora för MR-frågor. På så sätt utvecklar vi MR-debatten i Sverige.

  • är förstahandsvalet om jag vill engagera mig i MR-frågor, som frivillig eller anställd.

  • har ett systematiskt och strategiskt arbete för vad och hur vi bidrar till och lär av vår internationella rörelse.

  • är en stark organisation som har en stabil och växande mobilisering av människors tid och pengar på lång sikt.

  • är ett organisatoriskt stärkt, inkluderande och effektivare sekretariat som med energi och glädje arbetar tillsammans för att uppnå rörelsens gemensamma mål och som tillvaratar förmågor hos aktiva medlemmar, supporters och personal så att vi alla jobbar för samma sak, oavsett roll.

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att anta verksamhetsmål, förväntade effekter samt övergripande indikatorer för 2017-19 i enlighet med bilagorna.

 

 

Bilagor