Punkt: 5.2 Budget 2017 Underlag till styrelsemöte 9-10 december 2016

Till: styrelsen

Från: sekretariatet

Datum: 2016-12-25

Punkt: 5.2 Budget 2017

 

BESLUTSUNDERLAG

Förslag till budget 2017

(4 bilagor)

Bakgrund

Styrelsen gav på oktobermötet sekretariatet i uppdrag att återkomma med en övergripande budget till decembermötet. Då förutsattes att det testamente på 20 mkr sekretariatet fått vetskap om under hösten skulle skiftas före årsskiftet. Nu pekar allt på att testamentet inte kommer att skiftas först efter årsskiftet, varför den budgeterade intäkten för 2017 i detta underlag är väsentligt högre än vad som var fallet i underlaget till oktobermötet. Den kostnadsbudget som här föreslås utgår, trots detta, från den nivå på intäkterna som då föreslogs.

 

Inledning

Sekretariatets budgetförslag bygger på:

- Beslut om verksamhetens inriktning.

- Styrelsens direktiv från oktobermötet.

- De begränsningar som ges av Svensk Insamlingskontroll.

- Den användning av delar av reserverna som styrelsen beslutat om på junimötet.

 

Verksamhetens inriktning

Den svenska sektionens verksamhet bygger på de strategiska mål som det fattades beslut om på internationella rådsmötet i augusti 2015 samt de strategier och prioriteringar som internationella sekretariatet har arbetat fram. Styrelsen fick i juni ta ställning till ett första utkast till verksamhetsplan för MR-prioriteringar för 2017-2019, en intäktsplan för 2017-2019 samt den långsiktiga riktningens vägledning i verksamhetsplaneringen. Alla dessa underlag ligger till grund för den budget och verksamhetsplan som nu presenteras.

Styrelsens direktiv från oktobermötet

På styrelsens oktobermöte presenterades en övergripande budget för 2017. Styrelsen beslöt att  intäkterna 2017 tillsvidare beräknas till 123 mkr efter Amnestyfondens andel, men inklusive öronmärkta medel och att kostnadsbudgeten inte får överstiga intäkterna plus de redan beslutade satsningarna från arvet från 2015. Styrelsen fattade dessutom beslut om minst fyra nummer av Amnesty Press och sektionens avgift till Amnestys europakontor.

 

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras regler måste minst 75% av en 90-kontoinnehavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25% av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna. Budgetförslaget för 2017 uppfyller Svensk Insamlingskontrolls regler.

 

Reserver

Prognosen för helåret 2016, då sekretariatet förväntade att testamentet på 20 mkr skulle skiftas före årsskiftet, pekade på att den utgående reserven 2016 skulle komma att uppgå till 82,3 mkr. Då det har kommit sekretariatet till kännedom att testamentet troligtvis inte kommer att skiftas före årsskiftet uppgår den prognostiserade reserven till 68,9 mkr. Det budgeterade överskottet 2017 är 2 mkr, vilket ger en utgående reserv 2017 om 70,9 mkr. Reserverna kommer därmed att överstiga reservkravet. Styrelsen har under junimötet 2016 fattat beslut om hur delar av den upparbetade reserven ska användas fram till och med 2019.

 

Övergripande budgetförslag

Tabellen nedan sammanfattar budgetförslaget. I siffrorna är Amnestyfondens del av intäkterna exkluderade.

 

Budget 2016

Budget 2017

Skillnad

Intäkter

114 204 894

135 956 204

21 751 310

Mål 1

4 721 342

5 567 832

846 490

Mål 2

1 229 436

2 094 809

865 373

Mål 3

3 576 154

5 628 753

2 052 599

Mål 4

1 033 376

946 925

−86 451

Mål 5

31 446 829

32 158 943

712 114

Non-strategic goal human rights work

15 564 064

14 352 040

-1 212 0188

Total Core Costs

17 890 461

22 232 214

4 341 753

Intercompany CC - All AI entities

42 743 232

51 016 000

8 272 768

Totala kostnader

118 204 894

133 997 516

15 792 622

Resultat

−4 000 000

1 958 688

5 958 688

 
 
 
 

Styrelsens direktiv på oktobermötet för kostnader

 

123 114 000

 
 
 
 
 

Arvet

 

20 000 000

 

Amnestyfondens del av arvet (intäkt)

 

2 200 000

 

Högre IS-avgift med arvet

 

10 153 000

 
 
 
 
 

Total intäkt utan arvet

 

118 156 204

 

Total kostnad utan arvet

 

123 844 516

 

Resultat utan arvet

 

−5 688 312

 

Redan beslutat överskridande (junimötet)

 

−5 900 000

 

Ointecknad del i budgeten

 

211 688

 
 

Tal före parantes gäller budget, tal inom parantes avser prognosen för helåret 2016.

Intäkter

(Bilaga 2)

De totala intäkterna beräknades i helårsprognosen till 142,6 mkr, vilket blir 130,3 mkr efter Amnestyfondens andel. Då helårsprognosen gjordes förväntade sekretariatet att det tidigare nämnda testamentet på 20 mkr skulle skiftas innan årsskiftet. Då allt  pekar på att testamentet inte kommer att hinna skiftas före årsskiftet  prognostiseras intäkterna till 122,6 mkr, vilket blir 112,5 mkr efter Amnestyfondens andel. Sektionens budgeterade intäkter 2016 uppgick till 114,2 mkr. Förutsatt att testamentet inte hinner skiftas innan årsskiftet minskar de prognostiserade intäkterna med 1,5% jämfört med budget.

 

Intäkternas uppställning följer den uppställning som anges i den internationella kontoplanen Cocoa. Nedan följer en uppställning av de olika intäktsgrupperna med korta kommentarer.

 

Kall rekrytering

Till största delen är rekrytering av medlemmar och givare så kallad kall rekrytering, vilket  innebär värvning av medlem/givare där ingen känd tidigare relation finns de senaste tre åren. Den kalla rekryteringen sker främst via face-to-face (F2F), men även via  andra kanaler som web och telefundraising (TF). Även ett nytt försök med rekrytering via door-to-door (D2D) har gjorts under 2016. I budgeten 2017 beräknas intäkterna från intäktsgruppen kall rekrytering till 5 535 (3 242) tkr.

 

Varm rekrytering

Den varma rekryteringen sker främst via TF och SMS. Intäkterna beräknas till 65 (91) tkr.

 

Pågående givande

Intäkterna från det pågående givandet beräknas till 88 607 (87 345) tkr. Gåvor och medlemsavgifter via autogiro är det största intäktsslaget och beräknas till 80 230 (79 583) tkr. Uppgradering av gåvor sker främst via TF och beräknas öka 2017 jämfört med prognosen för 2016 och budgeteras till 2 900 (2 222) tkr. Då uppgradering även sker via andra kanaler är budgeten för hela intäktsgruppen 3 002 (2 312) tkr.

 

Reaktivering

Intäkterna från reaktivering av tidigare medlemmar är budgeterat till 329  (374) tkr.

 

Övrig fundraising

Övrig fundraising budgeteras till 54 300 (51 488) tkr. I prognosen ingår testamentet på 20 mkr. Då det mesta pekar på att arvet inte kommer hinna skiftas innan årsskiftet beräknas den prognostiserade intäkten för 2016  till 31 488 tkr. Testamenten budgeteras till 25 019 (26 449) tkr, vilket är genomsnittet av de senaste sju årens utfall borträknat det högsta resp lägsta utfallet, men inklusive testamentet på 20 mkr.  Det generella bidraget från PostkodLotteriet  (PKL), som brukar budgeteras till senast kända utfall, budgeteras till 15 000 (10 000) tkr, då sektionen enligt budgeterade intäkter 2017 hamnar på en högre nivå i PKLs bidragstrappa. Investment funds budgeteras till 4 000 (4 200) tkr och är budgeterad enligt försiktighetsprincipen. Under restricted income återfinns ändamålsbestämda medel främst i form av specialprojekt från Postkodlotteriet och Radiohjälpen, som till största delen ska vidarebefordras till internationella sekretariatet. Budgeten för restricted income uppgår till 4 400 (7 000) tkr.

 

Försäljning

Intäkter från försäljning beräknas till sammanlagt 600 (390) tkr. Intäktsökningen i budgeten jämfört med prognosen beror på att de under 2016 år planerade samarbetena inte kom tillstånd fullt ut på grund av sjukdom. Den budgeterade intäkten för 2016 motsvarar den för 2017.

 

Övriga intäkter

Under övriga intäkter återfinns räntor och arvoden. Intäkterna beräknas till 44 (35) tkr.

Amnestyfondens andel av insamlade medel

Amnestyfondens andel är den del av insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden. 2017 beräknas Amnestyfondens andel till 13 195 (12 274) tkr. Dock bör prognosen för  Amnestyfondens andel för helåret 2016 minskas till 10 074 tkr, då det tidigare nämnda testamentet på 20 mkr troligtvis inte kommer att skiftas före årsskiftet.

 
 

KOSTNADER

(Bilaga 3)

Kostnaderna fördelas på följande mål och områden:

  • Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter;

  • Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering;

  • Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse;

  • Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars

  • Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse, samt på

  • Övrigt arbetet för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen, utvecklingskostnader, stöd till arbetet för Mänskliga Rättigheter, gemensamma kostnader och Internationella Rörelsen

 

De budgeterade kostnaderna uppgår till 134 (126) mkr. Skiftas testamentet på 20 mkr inte före årsskiftet minskar de prognostiserade kostnaderna för helåret 2016 till 122 mkr, då intäkterna påverkar det obligatoriska bidraget till den Internationella Rörelsen.

 

Utökning av antalet tillsvidareanställda

(Bilaga 4)

När den nya organisationen beslutades 2016 utökade vi med fem tillsvidareanställningar. Sekretariatet avser att i samband med att verksamhetsplan och budget fastställs även utökar med sju (FTE) tillsvidareanställningar i Göteborg från januari 2017. Personalen finns redan på plats, som visstidsanställda, eftersom vi har bedrivit face-to-face (F2F) verksamhet där sedan mars 2015. Vi ser en stor potential att fortsätta och att driva verksamhet året runt då Göteborg resultatmässigt är vårt bästa projekt under 2016. I verksamhetsplanen som nu presenteras för styrelsen har vi planerat att F2F i Göteborg ska fortsätta utan uppehåll eftersom det är en viktig del av arbetet för att nå de mål vi satt upp för perioden. Anledningen till att vi vill införa tillsvidaretjänster är att kollektivavtalet inte möjliggör att vi förlänger visstidsanställningar gång på gång för löpande arbete och vi tycker inte heller att vi som ansvarstagande arbetsgivare kan ha olika villkor för åretruntanställda på olika orter (i Stockholm bedriver vi åretruntverksamhet med tillsvidareanställda inom F2F sedan maj 2013).

 

Strategiska mål 1-5 och allt övrigt arbete för mänskliga rättigheter

Den totala kostnadsbudgeten för de strategiska målen 1-5 och allt övrigt arbete för mänskliga rättigheter  uppgår till 60 749 (57 965) tkr.

Mål 1: Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter

Under mål 1 återfinns alla kostnader för utbildning inom mänskliga rättigheter samt arbetet med Civic space and Human Rights defenders. Målet inkluderar också budgeten för Amnestys arbete för individer “Individuals at Risk” samt “Skriv för frihet”. De budgeterade kostnaderna för strategiskt mål 1 uppgår till  5 568 (4 553) tkr.

Mål 2: Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering

Här återfinns främst arbetet mot diskriminering samt kostnaderna för Almedalsveckan. Kostnaderna är budgeterade till 2 095 (1 414) tkr.

Mål 3: Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

Under detta mål  budgeteras hela arbetet med flykting och migration, people affected by conflict och Crisis response. Budgeten inkluderar bland annat  kostnaderna för den globala flyktingkampanjen “ I welcome” och Protection of People on the move. Hela kostnadsbudgeten för mål 3 uppgår till         5 629 (2 974) tkr.

Mål 4: De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars

Under strategiskt mål 4 ligger främst arbetet med företagsansvar, men här återfinns även kostnader kopplade till folkrätt och ansvarsutkrävande. Kostnadsbudgeten uppgår till 947 (1 455) tkr.

Mål 5: Amnesty International är en större och starkare rörelse

Här återfinns allt fundraising- och mobiliseringsarbete. Totalt uppgår kostnaderna för mål 5 till 32 159 (31 932) tkr. Fundraisingkostnaderna ligger på ungefär samma nivå i budgeten för 2017 som i helårsprognosen 2016, 29 230 (28 787) tkr.

De budgeterade kostnaderna för total tillväxt och mobilisering är 4 230 (4 317) tkr.

 

Amnestyfonden

Amnestyfondens andel av insamlingskostnaderna är budgeterad till 2 594 (2 518) tkr.

 

Övrigt arbete för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen, utvecklingskostnader, stöd till arbetet för Mänskliga Rättigheter

Under rubriken ligger sektionens kostnader för specialprojekt, utvecklingskostnader och stödet till arbetet för Mänskliga Rättigheter. De totala budgeterade kostnaderna för kostnadsgruppen uppgår till 14 532 (15 637) tkr.

 

Övrigt  arbete för Mänskliga Rättigheter utanför de fem strategiska målen

Här budgeteras kostnaderna för sektionen delar av det globala kampanjarbetet för “Stoppa tortyr” och specialprojektet Alt click budgeterade . Budgeten uppgår till 1 065 (2 779) tkr.

 

Utvecklingskostnader och stödet till arbetet för Mänskliga Rättigheter

De budgeterade kostnaderna uppgår till 13 287 (12 858) tikr. Under denna rubrik budgeteras bland annat kostnaderna för Amnesty Press 3 562 (4 782) tkr.

 

Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader delas in i organisationsstöd, styrning och övriga kostnader. Kostnaderna för hela området uppgår till 22 232 tkr, att jämföra med 20 514 tkr som är helårsprognosen för 2016.

 

Organisationsstöd

Under gemensamma kostnader ligger bland annat alla kostnader för sekretariatet och löner för sekretariatets gemensamma tjänster. Budget 2017 ligger på 17 200 (16 397) tkr. Ökningen består främst av budgeterade kostnader för utveckling och anpassning av lokalerna  i Stockholm.

 

Styrning

Kostnaderna för styrning, vilket bland annat innefattar kostnader för styrelsen och årsmötet,   beräknas till 3 833 (2 917) tkr. Ökningen beror bland annat på ökade kostnader för årsmötet 1 782 (1 281) tkr, vilket nästa år ska hållas i Stockholm samt en ökning av styrelsens budget 1 423 (1 174) tkr. I budgeten för styrelsen finns ett utökat tjänsteutrymme i form av en projekttjänst för översynen av medlemsdemokratin.

Styrelsens budget för 2017 ser ut på följande sätt;

Fördelade personalkostnader (inkl projektledartjänst)

877 819

Översyn av medlemsdemokrati

200 000

5 styrelsemöten

202 500

Utbildning

50 000

Kostnader i samband med årsmötet

42 250

Konsulttjänster

15 000

Hyra externt konferensrum

15 000

Utskrifter, telefon etc

6 500

Kostnad för volontärer

14 000

Totalt

1 423 069

 
 
 

Övriga kostnader

Under övriga kostnader återfinns avskrivningar. Budget 2017 är 1 200 (1 200) tkr.

Internationella rörelsen

Under internationella rörelsen återfinns alla transaktioner inom rörelsen. I budgeten för 2017 finns det obligatoriska bidraget till internationella sekretariatet, bidraget till Amnestys EU-kontor samt de öronmärkta medlen i form av specialprojekt från PKL och Radiohjälpen.

 

På internationella rådsmötet i augusti 2015 togs beslut om en ny beräkningsmodell, Distribution model, för beräkning av sektionernas obligatoriska bidrag till den internationella rörelsen. Enligt beslutet ska beräkningen 2016 ske enligt en övergångsregel som säger att bidraget ska räknas fram 50/50, det vill säga 50% av bidraget ska beräknas enligt den gamla modellen och 50% enligt den nya modellen. Från och med 2017 tillämpas “Full Distribution Model”, vilket innebär att det obligatoriska bidraget beräknas helt enligt “Distribution Model”. Det obligatoriska bidraget för 2017 är budgeterat till 46, 5 (39, 8) mkr. Då allt pekar på att det tidigare nämnda testamentet på 20 mkr troligtvis inte kommer att skiftas före årsskiftet, sjunker det prognostiserade obligatoriska bidraget för 2016 till 35,4 mkr. Skulle testamentet inte skiftas under 2017 heller skulle det obligatoriska bidraget budgeteras till 36,3 mkr. Sektionen kommer under 2017 att intäktsföra 4,4 mkr som öronmärkta medel för specialprojekt, främst från PKL. Av dessa kommer 3,2 mkr att skickas till internationella sekretariatet, vilka är utövare av projekten. Avgiften till Amnestys EU-kontor (EIO) beräknas ligga på samma nivå som för 2016.

Totalt uppgår bidraget till den internationella rörelsen till 51 015 (47 915) tkr.

 

Investeringsplan

De flesta utgifter sekretariatet har uppstår även som kostnader i samma tidsperiod. Dock finns vissa utgifter som aktiveras och uppstår som kostnad först när de börjar skrivas av. Det betyder att de har en likviditetspåverkan när de uppstår men en resultatpåverkan under kommande år. Sekretariatet planerar att genomföra sådana investeringar under 2017 motsvarande 2 200 tkr.

 

Ny webbplats

1 800 000

SRM

100 000

Lokaler

300 000

 
 

Totalt

2 200 000

 
 

Fördelning 80:20

Enligt beslut på internationella rådsmötet 2015 ska kostnaderna fördelas enligt en 80:20 princip som innebär att 80% av resurserna, utöver kostnaderna för organisationsstöd och styrning, ska användas för arbete inom de strategiska målen och 20% ska användas till allt övrigt arbete för mänskliga rättigheter utanför de strategiska målen. Fördelningen i budgeten 2017 blir enligt den 76:24. Motsvarande fördelningen för 2016 års budget var 69:31.

 

SAMMANFATTNING

(Bilaga 1)

Sekretariatets budgetförslag innefattar intäkter på 136 mkr och kostnader på 134 mkr, vilket ger ett överskott på 2 mkr. Styrelsen har fattat beslut om att  5,9 mkr får tas från reserverna för att göra strategiska investeringar 2017.

 
 

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa intäktsbudgeten exkl Amnestyfondens andel för 2017 till 136 mkr;

att fastställa kostnadsbudgeten exkl Amnestyfondens andel för 2017 till 134 mkr.
 
 

Bilagor:

  1. Budget 2017, sammanfattning

  2. Budget 2017, intäkter

  3. Budget 2017, kostnader

  4. Åretruntverksamhet och tillsvidareanställningar F2F Göteborg