Punkt: 7.1 Eventuella resolutioner från svenska sektionen Underlag till styrelsemöte 9-10 december 2016

Till: styrelsen

Från: sekretariatet

Datum: 2016-11-25

Punkt: 7.1 Eventuella resolutioner från svenska sektionen

 

DISKUSSIONSUNDERLAG

 

Förslag på frågor att lyfta på ICM 2017

Inför det Internationella rådsmötet, ICM 2017, vill styrelsen diskutera huruvida det finns frågor som sektionen önskar driva internationellt. I det fall styrelsen kommer fram till att det finns sådana frågor blir nästa steg att överväga om den/de frågorna lämpar sig bäst att föra fram i form av resolution/er till ICM eller om det är frågor som bör drivas på annat sätt.

 

I denna diskussion är det viktigt att styrelsen är medveten om att svenska sektionen inte brukar driva frågor om specifika MR-prioriteringar på ICM då dessa frågor oftast är av en alltför operativ karaktär för detta forum. Påverkansarbete kring specifika MR-prioriteringar brukar istället ske i diskussioner/informella kontakter/möten både på ICM och inom ramen för andra internationella forum såsom Charis Assembly samt under konsultationsrundor i samband med utformandet av nya strategiska mål, planer och andra stora internationella processer. Resolutioner till ICM är alltså inte det enda sättet att driva frågor inom den internationella rörelsen. Ett årsmötesbeslut som handlar om att påverka den internationella rörelsen i någon riktning, som ännu inte är uppfyllt, behöver därmed inte per automatik betyda att frågan ska lyftas till ICM, men styrelsen kan välja att göra så om styrelsen finner skäl för det.

 

I tidigare styrelseunderlag inför ICM har frågorna delats in i fyra grupper; a) frågor som årsmötet har beslutat att sektionen ska driva internationellt; b) frågor som styrelsen lyft under diskussioner på styrelsemöten eller i styrelsens forum efter senaste ICM; c) frågor sekretariatet ser behov av att lyfta internationellt; d) frågor som eventuellt kvarstår från tidigare resolutioner som svenska sektionen lagt eller stöttat.

 

Utifrån denna indelning har sekretariatet inför ICM 2017 noterat följande:

 

Kategori A: Frågor som årsmötet har beslutat att sektionen ska driva internationellt

 
  • § 32. Motion 2.1: Att lyfta HBTQ-perspektivet i svenska Amnesty                                

Årsmötet beslutar
att svenska sektionen arbetar aktivt för att internationella sekretariatet ska lägga mer fokus på HBTQI.

 

Åtgärd

På junimötet beslutade styrelsen

attsektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva frågan om att mer fokus ska läggas på HBTQI-personers rättigheter.

 

På septembermötet beslutade styrelsen            
att ge sekretariatet i uppdrag att under hösten 2016 följa upp de samtal som fördes i samband med CADF och arbeta för att internationella sekretariatet tar fram fler enskilda fall för att möjliggöra för svenska sektionen att i större utsträckning prioritera fall med HBTQI-fokus;

Under CADF framförde ordförande och generalsekreterare till internationella sekretariatet att svenska sektionen har ett årsmötesbeslut om att arbeta för att HBTQI-personers rättigheter blir mer och bättre inkluderade i Amnestys arbete och att det tillgängliggörs fler analyser/individfall etc för arbetet i Sverige. Det internationella sekretariatet lovade att återkomma om vad som går att göra.

 

Vid besök på det internationella sekretariatet har representanter från det svenska sekretariatet diskuterat frågan med ansvarig personal på det internationella sekretariatet. I dessa samtal framkom olika utmaningar vad gäller att ta fram HBTQI-fall. En av utmaningarna är att dessa personer oftast är extremt utsatta och att exponering kan innebära stora risker för de berörda personerna. Det internationella sekretariatet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över svårigheterna och hur Amnesty kan hantera dem. En sakkunnig från det svenska sekretariatet är med i denna arbetsgrupp.

Då arbetet kring denna fråga har satts igång och det finns en medvetenhet om frågan på det internationella sekretariatet är sekretariatets uppfattning att det troligtvis är mer framgångsrikt att att arbeta med det internationella sekretariatet i det löpande arbetet än att lägga fram en resolution till ICM.

 
  • § 41. Förslag 3.3: Förslag från styrelsen gällande att bidra till att skapa bättre strukturer och system för hanteringen av kontroversiella frågor inom den internationella rörelsen

Årsmötet beslutar
att uppdra åt styrelsen att driva frågan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse

 

Åtgärd

På junimötet beslutade styrelsen

att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva årsmötets önskan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse;

 

På septembermötet beslutade styrelsen

att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med internationella utskottet fortsatt driva frågan om kontroversiella policyfrågor under hösten 2016 och inför ICM 2017.

 

Under CADF var de flesta sektioner och strukturer positiva till den internationella styrelsens förslag om hur kontroversiella policyer ska hanteras och processas inom rörelsen. Den mest  omfattande diskussionen handlade om hur en fråga ska identifieras som kontroversiell. Svenska sektionens ordförande och generalsekreterare förde fram frågor om bland annat transparens kring policyutveckling samt vikten av att utgå från problemformuleringar som utgår från MR-kränkningar.

 

Efter CADF utvecklades förslaget ytterligare och alla sektioner fick möjlighet att delta i en konsultationsrunda. Svenska sektionen lämnade ett remissvar som bland annat åter tryckte på vikten av att inte presentera en eventuell lösning, såsom avkriminalisering, som utgångspunkt för utformandet av en ny policy utan att utgå från kränkningar av de mänskliga rättigheterna; att intern öppenhet och transparens är centralt under hela processen och behöver inkludera riskanalys, synpunkter från enskilda sektioner, strukturer osv samt samråd med berörda parter; att konsultationstiden behöver vara betydligt längre än de föreslagna två månaderna då det behöver vara möjligt för medlemmarna att delta på ett meningsfullt sätt; att det är viktigt att inkludera lösningar för hur sektioner med små resurser ska kunna delta på ett bra sätt samt  att det är önsvärt att förtydliga vilken roll sektionerna har, både vad de kan göra och vad de förväntas göra.

 

Efter konsultationsrundan har den internationella styrelsen fattat beslut om ett slutgiltigt förslag till policy, men detta har ännu inte delats med rörelsen. Då sektionerna har konsulterats och därmed deltagit i framtagandet av den nya policyn anser sekretariatet det inte som rimligt att skriva en resolution innan sektionerna har tagit del av det färdiga policyförslaget och innan det går att utvärdera hur policyn och de föreslagna processerna fungerar och hanteras i praktiken.

 
  • § 49. 3.11 Sent inkommen motion om att arbeta med Argentina

Årsmötet beslutar
attuppdra åt styrelsen att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina;
att uppdra åt styrelsen att tillse att svenska aktivister får möjlighet att arbeta med det material som finns om Argentina.

 

Åtgärd

På junimötet beslutade styrelsen

att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva årsmötets önskan om att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina.

 

På septembermötet beslutade styrelsen

att ge sekretariatet i uppdrag att följa upp med sektionen i Argentina de samtal som fördes under CADF.

 

Under CADF träffade svenska sektionens ordförande den argentinska ordföranden och generalsekreteraren och framförde den svenska sektionens intresse för att arbeta mer med Argentina. Den argentinska sektionen lovade att skicka information om vad de jobbar med just nu och vad våra grupper skulle kunna delta i. Sekretariatet har under hösten kontaktat den argentinska sektionen för att följa upp samtalen under CADF och återigen påmint om årsmötesbeslutet, men något svar har ännu inte kommit från sektionen. Sekretariatet har också publicerat en blixtaktion med koppling till Argentina. Sekretariatet bedömer att en resolution har liten utsikt till framgång eftersom planerna för den internationella rörelsen är satta till 2019. Däremot avser sekretariatet att fortsätta dialogen med sektionen i Argentina samt att där det är möjligt i den löpande verksamheten lyfta fram Argentina.

 
 

Kategori B: Andra frågor som styrelsen lyft under diskussioner på styrelsemöten eller i styrelsens forum efter senaste ICM

 
  • Governance reform/Rösträtten på Global Assembly

Styrelsen har diskuterat en resolution specifikt om rösträttsberäkningen, vilket är en av flera delar i den internationella styrelsens förslag till ny styrmodell för den internationella rörelsen. Genom att skriva en resolution skulle det bli ett förslag som alla sektioner tar del av före ICM och som därmed kan finnas med som ett konkret förslag i de diskussioner på ICM som rör den framtida rösträttsberäkningen. (En fördel om fler sektioner står bakom förslaget.)

 
  • Governance reform/Ökad mångfald på Global Assembly

Styrelsen har diskuterat att ställa sig bakom ett förslag som den österrikiske sektionen håller på att arbeta fram gällande hur mångfalden på Global Assembly ska hanteras. Ännu oklart om detta kommer att bli en resolution till ICM.  

 
  • Problematik med lösningsfokuserade policyer

Styrelsen har diskuterat en resolution om att nya gemensamma policyer inom den internationella rörelsen alltid ska utgå från MR-kränkningar och mänskliga rättigheter (till exempel rätten till hälsa) och inte specifika lösningar (till exempel avkriminalisering).

 
 

Kategori C: Frågor sekretariatet ser behov av att lyfta internationellt

 

Sekretariatet ser i nuläget inte behov av att driva ytterligare frågor på ICM 2017.

 
 

Kategori D:  Frågor som eventuellt kvarstår från tidigare resolutioner som svenska sektionen lagt fram eller stöttat.

 

Till ICM 2015 lade svenska sektionen fram två resolutioner.  Den ena resolutionen, om att stärka arbetet med individer, bifölls med två mindre tillägg som förstärkte texten. Därefter har det Internationella sekretariatet tagit fram en strategi inom området: “Global Strategy for Amnesty International’s work with and for individuals and communities at risk (2016-2019)”. Strategin är i linje med svenska sektionens resolution och syftar till att utveckla och stärka arbetet för och med individer samt att ta fram aktionsfall inom alla områden för de strategiska målen. Strategin löper parallellt med de strategiska målen, det vill säga fram till och med 2019.

 

Den andra resolutionen beslutade svenska sektionen att dra tillbaka.

 
  • Resolution om långsiktig riktning

Denna resolution handlade om att ta fram en långsiktig riktning för den internationella rörelsen. Reaktionerna på resolutionen var blandade. En del var positiva och såg vikten av långsiktighet medan andra sektioner var negativa till förslaget och uttryckte rädsla för ökad arbetsbörda. Trots givande diskussioner i beredningsgruppen uppfattade den svenska delegationen att det inte var möjligt att få igenom resolutionen på det dåvarande internationella rådsmötet och beslutade därför att dra tillbaka den, för att istället ha möjlighet att driva frågan längre fram.

 

sekretariatet anser fortsatt att den globala rörelsen skulle vara betjänt av att samlas kring en långsiktig planering/målsättning. När styrelsen ska prioritera hur sekretariatets resurser används framöver föreslår sekretariatet att avvakta en resolution kring detta eftersom det innebär ett stort arbete att driva en process som denna globalt. Däremot kommer sekretariatet fortsatt att ha en dialog med det internationella sekretariatet kring framtida planering.