Möte med sektionens styrelse den 3 december 2005 Protokoll från 1-2 december 2005PROTOKOLL NR 5/2005/2006

Möte med sektionens styrelse den 3 december 2005

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, § 96-100
Ida Burlin X
Johan Bäck X
Emma Josefsson X
Shirin Heidari X, mötesordförande § 100-105
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, mötesordförande § 85-99
Berivan Öngörur X
Suppleanter
Madelaine Seidlitz X, § 90-100, 102-105
Jörgen Qwist X
Åsa Vinge X
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X, § 90-105
Fredrik Mattsson X, sekreterare
Övriga
Jörgen Persson X, § 96-100
§ 85 Mötet öppnas

Christine Pamp förklarar mötet öppnat.


§ 86 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Berivan Öngörur till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 87 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Johan Bäck till vice mötesordförande för nästa möte.


§ 88 Val av 1:a resp. 2:a suppleant

Beslut

att utse Åsa Vinge till 1:a suppleant fram till nästa möte den 21-22 januari 2006,

att utse Jörgen Qwist till 2:a suppleant fram till nästa möte den 21-22 januari 2006.


§ 89 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 90 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 15 oktober 2005

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 91 Utvärdering av styrelsemötet 15 oktober 2005

Christine Pamp redogör för ledamöternas synpunkter från föregående möte. Sammantaget var omdömena positiva, dock kan det konstateras att halvtimmespunkter på dagordningen tenderar att bli mindre lyckade. Christine Pamp föreslår därför att sådana punkter istället bör behandlas i styrelseforumet.


§ 92 Rapport om per capsulam

Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

22 november 2005
att uppdra åt sekretariatet att, i samråd med strategigrupp 2, snarast tillsätta en grupp som i januari påbörjar arbetet med att utarbeta förslag till reviderad handlingsplan,
att gruppen ska bestå av två ledamöter i styrelsen samt två eller tre personer från den aktiva medlemskåren,
att gruppen rapporterar genom att lämnar sitt förslag till styrelsens möte i juni 2006, samt
att uppdra åt Sune Montán att utarbeta förslag till direktiv för gruppen. Direktivet skall beslutas av styrelsen per capsulam under december 2005.

22 november 2005
att organisationsdialogen för våren 2006 är frågan om Amnesty ska arbeta för en legalisering av abort,
att så många distriktsmöten som möjligt får utbildning i SRR och abort under våren,
att minst en central utbildning i vardera städerna Stockholm, Göteborg och Malmö anordnas under våren, samt att 10.000 kronor avsätts för dessa utbildningar i Budget 2006,
att uppdra åt Stefan Johansson, Ida Burlin och Shirin Heidari att förbereda, planera och genomföra en utbildningsdag för styrelsens ledamöter, utbildningsansvarig på sekretariatet samt distriktssamordnarna i Malmö och Göteborg senast i februari 2006,
att vidare uppdra åt Stefan Johansson, Ida Burlin och Shirin Heidari att ta fram ett utbildningsmaterial att användas under vårens distriktsmöten och utbildningar, samt
att föreslå årsmötet 2006 att öppna upp för beslut om abortfrågan.

Emma Josefsson meddelar att personalen tycker att det här är en viktig fråga men framhåller samtidigt att flera ur personalgruppen ställer sig tveksamma till om utbildning som metod är det mest lämpliga i sammanhanget. Istället framhålls seminarier och workshops som mer adekvata. Oro finns också att olika utbildningar ska komma att konkurrera med varandra. En annan synpunkt är att hela aktivistteamet bör utbildas inom området, inte enbart den utbildningsansvarige.

24 november 2005
att de antagna direktiven för »utvärdering av hur sektionens handlingsplan 2004-2010 togs fram» ändras med innebörden att uppdragstiden förlängs och att slutrapport skall presenteras för styrelsen i april 2006 - istället för januari 2006.


§ 93 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten:

Det är nu 29 orter över hela landet som anmält sig för deltagande i utåtriktade aktiviteter på mänskliga rättigheters dag den 10 december. Aktivitetsdagen går under parollen "tortyr är inte rätt".

Tack vare styrelsens policybeslut vid junimötet där man frångick den tidigare principen att inte betala för annonsutrymme kommer sektionen nu att publicera minnesannonser i dagstidningar och insamlingsbanners på webben.

Det har under perioden genomförts två seminarier i riksdagen med riksdagens mr-grupp.

Amnestymedlemmen Martin Rydhens dokumentärfilmsprojekt "Angeläget" röner stor uppmärksamhet. Projektet riktar sig till lärare och elever på gymnasieutbildningar med inriktning rörlig bild, där eleverna skapar och spelar in egna dokumentärfilmer som berör frågor om de mänskliga rättigheterna. En jury ska utse de bästa bidragen som sedan under våren 2006 ska visas på en dokumentärfilmsfestival i Göteborg.

Carl Söderbergh var mötesordförande vid Directors Forum som hölls i London i november och inkommer inom kort med en rapport.

Kartläggningen av sekretariatets arbete med jämställdhet och mångfald kommer att presenteras för personalen under december. Rapporten har sammanställts av konsulten Gabriella Nilsson Fägerlind.

Dan Grundin rapporterar om att en ny ansökan om ekonomiskt bidrag har lämnats in till Allmänna arvsfonden för projektet "Rätt ska va rätt" och att besked väntas inom kort.


§ 94 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Sune Montán redogör för en rapport som inkommit från IS angående arbetet för individer och som pekar på bristande riktlinjer, till exempel när det gäller hur arbetet ska dokumenteras och när ett fall ska avslutas. Brister finns också när individer används i fundraisingsammanhang, då det sällan sker formella överenskommelser mellan individen och Amnesty.


§ 95 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus informerar om att fondens styrelse och sektionsstyrelsen kommer att gå ut med ett gemensamt brev till grupperna i Grupptrycket angående riktlinjer för insamling till bistånd.


§ 96 Budgetmötet

Dan Grundin rapporterar från budgetmötet. Mötet hade 26 deltagare; representanter från sju olika distrikt var närvarande, en specialgrupp, fyra ledamöter från sektionsstyrelsen, fem personer från sekretariatet, en ledamot från Amnestyfondens styrelse, samt en representant från Granskningskommittén.

Upplägget för mötet var mer verksamhetsinriktat jämfört med tidigare år och utöver rena sifferdiskussioner berättade Bo Lindblom om Byring & Bråtes second handverksamhet, Johan Bäck om distriktscentret i Malmö och Sara Ångström och Miriam Isaksson om F2F. Tid avsattes också till diskussioner om bland annat specialgruppernas/samordnarnas roll, ungdomsgrupper och ökad mångfald.

Mötet lämnade en rekommendation till styrelsen; att på sikt utöka antalet nummer för AmnestyPress till att gälla 6 nummer per år, vilket tidigare var fallet.


§ 97 Förslag till nytt mötesupplägg för hösten 2006

Dan Grundin redogör för förslaget som till viss del har sin bakgrund i inrättandet av ett årligt aktivistseminarium som ska hållas på hösten. Förslaget innebär i stora drag att DO-mötet och budgetmötet hålls samma helg och att det sker i samband med styrelsens oktobermöte. Förslaget innebär inga förändringar för styrelsen vad gäller beslut om budget, de kommer som nu att ske i oktober och december.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att lägga upp planeringen 2006 enligt förslaget, samt

att till det konstituerande mötet i april 2006 presentera en möteskalender för styrelseåret 2006/2007.


§ 98 Granskningskommitténs rapport

Styrelsen konstaterar att granskningskommitténs rapport inte föranleder några direkta åtgärder.

Beslut

att lägga rapporten till handlingarna.


§ 99 Förslag om avskaffande av sektionsavgift

Amnesty Business Group (ABG) har inkommit till styrelsen med en förfrågan om att avskaffa den avgift om 10% som tillfaller sektionen, vilken baseras på de avgifter som ABG erhåller från företag som går med i Business Forum. Orsaken är att ABG upplever inskränkningar i den egna verksamheten i och med nuvarande finansieringsform vilken för närvarande håller på att ses över.

Beslut

att styrelsen ställer sig positiv till förslaget om att avskaffa ABGs avgift till sektionen från och med 2006, samt

att uppdra åt strategigrupp 3 att tillsammans med ABG se över samarbetsavtalet mellan ABG och sektionen och inkomma med ett förslag till styrelsens marsmöte 2006.


§ 100 Budget 2006

Jörgen Persson inleder med att presentera resultatrapporten t o m oktober 2005 och redogör därefter för förslaget till budget 2006, som har justerats efter oktobermötet.

Nedan följer några kommentarer från diskussionen:

Sune Montán uttrycker oro kring F2F-satsningen, att vi får fler nya stockholmsbaserade medlemmar som vill bli aktiva än vad vi kanske klarar av att ta hand om. Jörgen Qwist tycker att sekretariatet har gjort ett jättebra och proffsigt jobb när det gäller F2F. Christine Pamp ser ett problem på lång sikt ur ett organisationsdemokratiskt perspektiv, att F2F-satsningen till stor utsträckning fokuserats på Stockholm och vill ha garantier för att för att satsningen också sker utanför storstäderna. Jörgen Persson svarar att om man förändrar det geografiska upplägget på F2F-rekryteringen så innebär det att man äventyrar intäktsbudgeten.

Magnus Brattgård konstaterar att styrelsen varit offensiv i sitt arbete när det gäller fundraising och aktivism och att sektionen nu är inne i en framgångsrik period. Två viktiga strategier har slagits fast och det är viktigt att dessa följs upp. Det enda negativa som Magnus Brattgård ser, är att beredskap har saknats i Stockholmsdistriktet för att ta hand om de nya medlemmar som har gått med till följd av F2F-rekrytering och som vill bli aktiva.

Styrelsen vill inte att det föreslagna sparbetinget om 150.000 kronor drabbar något av de områden som styrelsen ser som prioriterade.

Jörgen Qwist riktar en fråga till Carl Söderbergh och sekretariatet, huruvida sekretariatet verkligen har samma syn som styrelsen dvs att det finns ett organisatoriskt problem när det gäller att ta hand om våra aktiva medlemmar för att få dem att stanna kvar. Carl Söderbergh svarar att aktivistteamet har diskuterat det här en hel del.

Flera ledamöter tycker att det är negativt att frivilligledarskapsprogrammet inte kan genomföras 2006 utöver det program som redan pågår. Carl Söderbergh förklarar att det beror på att det 2006 kommer att hållas ett aktivistseminarium och att det av arbetsbelastningsskäl därför blir svårt att också sjösätta ett nytt frivilligledarskapsprogram samma år.

Jörgen Qwist efterfrågar ett budget PM som redovisar den slutgiltiga budgeten för 2006.

Shirin Heidari anser att insatserna för att förbättra mångfalden känns konstruerade. Carl Söderbergh beskriver att sektionsstyrelsen i januari 2003 av ekonomiska skäl valde att inte arbeta med mångfald men att man nu har tagit tag i det arbetet. Däremot tar det tid innan arbetet börjar ge resultat och synas i verksamheten.

Christine Pamp tror att styrelsens "negativism" vad gäller vissa vägval i budgeten kan bero på en rastlöshet inom styrelsen, att man vill se saker hända snabbt.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta för att bättre kunna ta hand om de nya medlemmar som vill bli aktiva som en följd av extrasatsningen på F2F,

att extrasatsningen för F2F om möjligt inte fokuseras enbart till Stockholm,

att uppdra åt strategigrupp 2 att initiera en diskussion i styrelseforumet om F2F-rekrytering, sett ur ett organisationsdemokratiskt perspektiv,

att tillsätta en uppdragsgrupp som får till uppgift att se över det lokala rekryteringsarbetet av aktiva medlemmar, där bl a medlemsvård och mångfaldsaspekten ska ingå,

att det föreslagna sparbetinget om 150 tkr inte får drabba de av styrelsen prioriterade verksamhetsområdena/målen,

att uppdra åt sekretariatet att formulera ett budget PM för 2006 års slutliga budget utifrån den text som ingick i förslaget till decembermötet,

att med ovanstående justeringar inkluderade anta intäktsbudgeten om 44 125 tkr, samt

att med ovanstående justeringar inkluderade anta kostnadsbudgeten om 44 827 tkr


§ 101 Utvärdering av etappmålen i handlingsplanen

Dan Grundin redogör för den utvärdering som gjorts på sekretariatet angående etappmålen i den svenska sektionens handlingsplan. En fråga är hur Amnestyfonden och Amnesty Business Goups arbete, som är viktiga delar inom den svenska sektionen, ska redovisas. En annan fråga gäller hur de internationella etappmål som den svenska sektionen valt att inte prioritera, ska behandlas.

Sune Montán redogör därefter för ett diskussionsunderlag framtaget av strategigrupp 2 som skulle kunna ligga till grund för de direktiv som ska formuleras till den uppdragsgrupp som ska utarbeta förslag till reviderad handlingsplan, dvs ta fram nya etappmål.

Emma Josefsson för fram personalens synpunkter på underlaget, vilka anser att direktiven är alltför detaljerade och stundtals ligger på en operativ nivå. Styrelseledamöterna är förvisso positiva till mätbara mål men instämmer i kritiken.

I den efterföljande diskussionen råder viss förvirring kring vad som ska utvärderas och av vem. Christine Pamp konstaterar att kunskapen är låg inom styrelsen vad gäller utvärderingsförfarande och föreslår därför att styrelsen utbildas inom området.

Carl Söderbergh tycker att det är viktigt att uppdragsgruppen som får i uppdrag att ta fram nya etappmål reflekterar över hur etappmålen är förankrade i rörelsen samt stämmer av med den andra uppdragsgruppen som ska se över hur handlingsplanen togs fram. Det är också viktigt att gruppen funderar över hur etappmålen som föreslås, sedan ska utvärderas.

Beslut

att uppdra åt Christine Pamp och Carl Söderbergh att initiera en förtydligande diskussion kring utvärderingsprocessen av handlingsplanen i styrelseforumet,

att styrelsen under 2006 utbildas i målstyrning,

att uppdra åt strategigrupp 3 att planera ovannämnda utbildning,

att förse uppdragsgruppen som ska ta fram de nya etappmålen med en sammanställning över utvalda delar av tidigare sekretariatsrapporter,

att uppdra åt Sune Montán att beakta de synpunkter som framkommit i diskussionen i det fortsatta arbetet med att formulera direktiv för uppdragsgruppen.


§ 102 Inför årsmötet/mr-konferensen 2006

- Delrapport från uppdragsgruppen 'årsmötets innehåll och form'

Målsättningen med uppdragsgruppens översyn är bl a att öka medlemmarnas ansvarstagande för sektionens beslutsfattande, att öka antalet deltagare på sektionens årsmöten samt att öka intresset för deltagandet i sektionens beslutsfattande. Uppdragsgruppens slutrapport ska presenteras i samband med styrelsens marsmöte 2006 men gruppen inkommer redan nu med en delrapport eftersom man anser att några av förslagen kan implementeras redan vid årsmötet 2006.

I delrapport föreslås bl a två konkreta åtgärder; att ett informations-/påverkanstorg ersätter den befintliga dragningen av de rapportpunkter som brukar gå under rubriken Amnestyåret 200X och som genomförs i plenum, samt att ett faddersystem införs för förstagångsdeltagare.

Styrelsen är mycket nöjd med delrapporten.

Beslut

att fortsätta diskussionen i styrelseforumet.

- Årsmötesdagordning

Styrelsen går igenom förslaget till årsmötesdagordning.

Dan Grundin tror att det kommer att krävas en motivering inför årsmötet varför styrelsen föreslår att öppna upp årsmötet för beslut i abortfrågan ett jämt år. Enligt sektionens stadgar ska motioner och förslag från styrelsen endast behandlas vid udda år. Christine Pamp menar att det inte är ett stort problem eftersom större delen av den tid som lagts in för abortfrågan avser diskussion, information om abortfrågan ska också finnas med i kallelsen.

Ida Burlin undrar om tidpunkten för när valberedningens förslag ska presenteras är rätt vald. Styrelsen enas om att det bästa vore om valberedningen själva, tillsammans med det föreslagna årsmötespresidiet, ges möjlighet att titta på det.

Beslut

att anta dagordningen med eventuella tillägg utifrån styrelsens diskussion,

att uppdra åt valberedningen tillsammans med Magnus Öhman och Gabi Björsson att se över tidpunkt för när valberedningens förslag ska presenteras,

att uppdra åt Åsa Vinge som är styrelsens kontaktperson för årsmötet att kontakta ovannämnda personer.

- Preliminär kallelse

Dan Grundin redogör för den preliminära kallelsen till årsmötet 2006 som innehåller tidsangivelse för sista anmälningsdag, årsmötesavgiftens storlek, m.m. I underlaget finns ännu inte några boendealternativ angivna.

Vid det internationella rådsmötet i Mexiko 2005 uppmanades sektionerna att inför Chairs Forum i juni 2006 konsultera sina medlemmar angående det policybeslut som den internationella styrelsen planerar att fatta i abortfrågan under sommaren 2006, (se beslut 3, ORG 53/085/2005), under förutsättning att Chairs Forum inte motsätter sig detta. Styrelsen planerar därför att föreslå årsmötet att öppna upp för beslut i frågan och enas om att kallelsen ska innehålla en informerande text om styrelsens kommande förslag.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med kallelsen till årsmötet 2006,

att uppdra åt styrelsesekreteraren att tillsammans med Christine Pamp formulera en informerande text till kallelsen till årsmötet 2006 angående styrelsens kommande förslag i abortfrågan.


§ 103 Övriga frågor

- Ny ansvarig utgivare för AmnestyPress

Eftersom Helena Norman, redaktör och ansvarig utgivare för Amnesty Press, slutar sin anställning inom Amnesty den 6 december 2005 behöver en ny ansvarig utgivare utses.

Beslut

att utse Ulf B Andersson till ny ansvarig utgivare för Amnesty Press.

- Förslag om Amnestypris

Grupp 71 har inkommit till styrelsen med ett förslag om att den svenska sektionen årligen ska dela ut en utmärkelse, ett pris, till en organisation eller person som gjort stora insatser för en mer human svensk flyktingpolitik eller för enskilda flyktingar. Gruppen menar att utdelningen av priset skulle kunna generera stor uppmärksamhet i media och leda till en samhällsdebatt som tvingar myndigheterna att rätta till sin "inhumana praxis".

Styrelsen delar gruppens oro när det gäller utvecklingen inom svensk flyktingpolitik men ser dessvärre flera svårigheter med gruppens förslag. Styrelsen tror däremot att förutsättningarna för ett Amnestypris skulle vara bättre om det gavs en mer intern karaktär.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att utifrån styrelsens diskussion svara på grupp 71 förslag,

att uppdra åt sekretariatet att fundera vidare kring idén om ett internt Amnestypris.

- Riktlinjer för den interna klagomålshanteringen

Vid årsmötet 2005 uppdrogs styrelsen att till årsmötet 2007 inkomma med ett förslag på riktlinjer för en intern klagomålshantering och ombudsman avseende diskriminering och kränkning. Vidare gavs valberedningen i uppdrag att till årsmötet 2007 lämna förslag på kandidat till en eventuell position som ombudsman, samt att valberedningen i god tid får del av styrelsens förslag.

Vid styrelsens junimöte bordlades frågan till decembermötet.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att innan januarimötet 2006 i styrelseforumet presentera ett förslag till direktiv för den uppdragsgrupp som ska ta fram riktlinjer för en intern klagomålshantering och ombudsman avseende diskriminering och kränkning.

§ 104 Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i Göteborg den 21-22 januari 2006.


§ 105 Mötet avslutas

Shirin Heidari avslutar mötet.


Christine Pamp Shirin Heidari
Mötesordförande MötesordförandeFredrik Mattsson Berivan Öngörur
Sekreterare Justerare