Ekonomiskt stöd till dödsstraffarbetet i AI-USA Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2010

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp 3
Datum: 22 september 2010

Ekonomiskt stöd till dödsstraffarbetet i AI-USA

Den amerikanska sektionen (AI-USA) har sedan två år drabbats av den värsta ekonomiska krisen i sektionens historia, vilket drabbat sektionens verksamhet mycket hårt. På IFM redovisades negativ "tillväxt" mellan år 2003 och 2009, sektionens bruttointäkter hade minskat med 15% under perioden. Det fick till följd att AI-USA ej kunde betala sin IS-avgift till fullo 2009 och det ser ut att bli likadant 2010. I samråd med Internationella kassören har sektionen gått in i ett omstruktureringsprogram för att vända utvecklingen. Sektionen har tvingats skära ner inom alla områden men har även förändrat sin fundraising strategi. Fem andra sektioner har också gått in och hjälpt AI-USA ekonomiskt, bl a Nederländerna och Norge, i samråd med internationella kassören. Konsekvenserna för AI-USA har dock varit mycket kännbara med uppsägningar av en stor del av personalen.

Jag (Maria Eklund) samtalade under IFM med Jeff Bachman, ordförande i AI-USA, om sektionens ekonomi och om deras arbete mot dödsstraff. Han berättade att dödsstraffarbetet är inne i ett strategiskt viktigt skede den närmaste tiden. I flera delstater står frågan om dödsstraff och väger för närvarande, så det är ytterst olyckligt om AI-USA tvingas skära ner på det arbetet just nu. Samtidigt förutspår sektionen en vändning av den negativa tillväxten inom ett eller två år, så sektionen är tacksam för allt stöd den kan få för att överbrygga den aktuella nedgångsperioden. Jag berättade om svenska sektionens positiva tillväxt, om det väntade arvet och om att det finns ett väldigt starkt stöd och engagemang bland våra medlemmar vad gäller avskaffandet av dödsstraffet. Jag lovade att fråga den svenska styrelsen ifall vi kunde tänka oss att stödja dödsstraffarbetet i AI-USA ekonomiskt under 2010 och 2011.

USA är ett av de länder som prioriteras inom målet avskaffa dödsstraffet i ISOP1 (IS Operational Plan 2010-2011).

Vi har inte tillräckligt underlag idag för att fatta beslut om ekonomiskt stöd till AI-USA, men föreslår att generalsekreteraren kontaktar AI-USA och undersöker även den här möjligheten att använda en del av överskottet 2010. I första hand måste dock svenska sektionen uppfylla sitt åtagande om frivilligt extra bidrag till IS enligt ICM-beslut 15/2009. Öronmärkning av medel till dödsstraffarbetet i AI-USA kan endast komma ifråga om svenska sektionens överskott räcker till mer än de extra IS-bidrag som internationella kassören begärt.

Förslag till beslut:
att uppdra till sekretariatet att undersöka möjligheten att ekonomiskt stödja den amerikanska sektionens arbete mot dödsstraff 2010-2011 och återkomma med ett underlag till styrelsens möte i november.