Program budget- och verksamhetsmöte 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2010

Förslag till program för budget- och verksamhetsmöte 25 september 2010

Förslag till ordförande: Anna Nilsdotter

Förslag till sekreterare: Fredrik Mattsson


13.00-13.15 Inledning av sektionens ordförande

13.15-13.30 Kassörens rapport från det internationella finansmötet

13.30-13.45 Budgetramar för 2011, samt förslag på ny verksamhet

13.45-14.45 Gruppdiskussioner (se nedan)

14.45-15.30 Gemensam rapportering

Diskussionsfrågor utifrån årsmötesbeslutet ”Svenska Amnesty 2016”

A. Tillväxt och medlemsvärvning


Sektionen ska fortsätta växa både vad gäller intäkter och medlemmar under de närmaste åren. Hur kan grupper och distrikt bidra till denna tillväxt?

Antalet skolungdomar som är aktiva i Amnesty ska öka. Hur når vi bäst de unga i Sverige?

B. Kommunikation och trovärdighet


Hur ska vi göra för att kommunicera “mer enhetligt” som organisation? Vad behöver grupper och distrikt för stöd i det arbetet?

D. Aktivism, aktivt deltagande och partnerskap


Medlemmar och aktivister ska erbjudas “allsidig, specialiserad och tillgänglig utbildning”? Hur ser behoven ut mer konkret i grupper och distrikt? Vilken utbildning bör prioriteras?

Vi ska i vårt påverkansarbete utveckla ”nya aktionsformer för medlemmar såväl som för icke-medlemmar”. Vilka nya aktionsformer skulle ni vilja se utvecklades?

E. Demokrati och organisationsutveckling


Hur kan vi öka aktivitetsnivån och det demokratiska deltagandet i sektionens arbete?

Vi ska utveckla och stärka vårt interna ledarskap på alla nivåer inom sektionen. Hur gör vi det bäst på grupp- och distriktsnivå?