Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: juni 2010

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.

Uppdrag ålagda styrelsen

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 SEPTEMBER 2008

§50 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

Beslut

att styrelsen fortsättningsvis använder detta diskussionsforum för dialog med medlemmarna,

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemsforum med sekretariatet.

att det nya sätt som styrelsen väljer att kommunicera på utvärderas senast till septembermötet 2009.

Kommer att behandlas på styrelsens septembermöte 2010.

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 65 Diskussion om språkanvändning inom den svenska sektionen

På grund av tidsbrist och då frågan passar att ta på styrelsens visionära möte som hålls i januari, bordläggs frågan till januarimötet 2010.

Kommer att behandlas på styrelsens novembermöte 2010.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 JUNI 2010

§ 20 Utvärdering av årsmötet
Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att på styrelsens novembermöte hålla i en diskussion om representativ demokrati.

§ 23 Granskningskommitténs rapport

Beslut att uppdra åt strategigrupp 3 att till septembermötet gå igenom GK:s rapport till årsmötet och återkomma med eventuella förslag till åtgärder,

att uppdra åt Maria Eklund att snarast möjligt kontakta GK angående dialog inför deras rapporteringsarbete samt angående GK:s tillgång till information och eventuellt behov av att förtydliga detta.

§ 24 Styrelsens arbetsordning samt hantering av jäv

Beslut
att revidera styrelsens arbetsordning i enlighet med den diskussion som förts,

att strategigrupp 1 i samråd med sekretariatet får i uppdrag att återkomma till styrelsen med eventuella ytterligare förslag vad gäller jäv.

Uppdrag ålagda sekretariatet

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 JANUARI 2008

§101 Uppföljning av beslut

Beslut

att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

Frågan behandlas på styrelsens septembermöte 2010.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 5 december 2009

§ 103 Prognos 2011-2016

Beslut

att sekretariatet får i uppdrag att till junimötet 2010 göra en analys av hur det påverkar sektionen att man ska betala 40% till den internationella rörelsen 2016 om intäkterna inte ökar i den takt man tror idag. Kommer att behandlas på styrelsens septembermöte 2010.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 23-24 januari 2010

§ 135 Organisationsöversynen
Beslut

att uppdra till sekretariatet att, i samråd med den tidigare organisationsöversynsgruppen, ta fram ett förslag till ett nytt styrdokument "Distriktens roll och uppgifter samt sekretariatets stöd till distrikt och grupper i vilande distrikt". Efter diskussion i styrelsens forum skickas förslaget ut på remiss i organisationen. Ett reviderat förslag till styrdokument läggs fram till beslut senast på styrelsens möte i mars 2010.

Kommer att behandlas på styrelsens majmöte 2010.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 157 Förslag om arvodering av ordförande

Beslut

att inte lägga fram förslaget om arvodering av ordförande till årsmötet,
att uppdra åt SG1 att återrapportera beslutet till årsmötet.

§ 160 Rapportering gällande Nordkorea

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande följa frågan angående landprioriteringar och återrapportera till styrelsen.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MAJ 2010

§ 184 Rapport om insamlingsrätt för grupper

Beslut

att sekretariatet kontaktar Örebrodistriktet angående redovisning och om redovisning inte inkommer frånta dem rätten att samla in pengar i Amnestys namn i ett per capsulam-beslut.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 JUNI 2010

§ 22 Uppföljning av årsmötesbeslut

Beslut

att uppdra till sekretariatet att under den internationella konsultationsrundan inför framtagande av GPS för 2012-2013 verka för att frågan om diskriminering av daliter upptas i GPS,

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens novembermöte komma med förslag på hur man kan göra årsmötet mer tillgängligt för medlemmar via livesändning på internet, mobiltelefoner, bloggar och twitter,

att uppdra till sekretariatet att införa ändringen av § 5.2 i stadgarna,

att uppdra till sekretariatet att införa ändringen i Granskningskommitténs direktiv.

§ 31 Genomgång av potentiellt jäv hos ledamöter

Beslut

att ge sekretariatet i uppdrag att till septembermötet ta fram ett förslag på sekretessavtal för styrelsen.

§ 32 Riskhantering

Beslut
att den första riskanalysen presenteras för styrelsen till novembermötet 2010.

§ 33 Tertialrapport januari - april 2010

Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till septembermötet 2010 med ett preliminärt förslag på sekretessavtal för styrelsen

§ 34 Beslut om disponibla delar 2010

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens decembermöte med ett underlag om strategisk inriktning för Amnesty som arbetsgivare.

§ 35 Direktiv för budgetarbetet 2011

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till decembermötet med underlag om öronmärkta intäkter respektive statligt stöd till MR-utbildning.

§ 36 Rapport plan 2010-2011 första tertialet 2010

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 fortsätta att utveckla formen för tertialrapporteringen av verksamhetsplanen.