Sekretariatets utveckling 2010-2016 Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2010

Till: Styrelsen
Från: Generalsekreteraren
Datum: 20 september 2010


Sekretariatets utveckling 2010-2016

Detta dokument beskriver generalsekreterarens syn på den utveckling som bör ske på sekretariatet för att kunna leva upp till Svenska Amnesty 2016 och baserar sig på de diskussioner om den svenska sektionens långsiktiga utveckling som förts av styrelsen, sekretariatet och årsmötet sedan ICM 2009.

Bakgrund

Årsmötet 2010 antog en vision, “Svenska Amnesty 2016”, för den svenska sektionen av Amnesty International. Visionen grundar sig på de beslut som togs på ICM 2007 och 2009 om One Amnesty. Ett vägledande beslut 2009 handlar om tillväxt i intäkter. Målet är att Amnestys intäkter 2016 ska fördelas 40/60 mellan sektioner/den internationella rörelsen, vilket för vår sektion innebär en tillväxttakt på minst 5 % varje år fram till 2016 om vi ska behålla vår verksamhet på nuvarande nivå. Det kan bli fråga om en större andel för vår sektion om beslut fattas om progressiv avgift. Ett annat vägledande beslut handlar om hur vi ska genomföra One Amnesty i vårt påverkansarbete där fokus läggs på ökat aktivt deltagande i vårt arbete.

Vi ser därför tillväxt som den övergripande “motorn” för vårt arbete fram till 2016, vilket får konsekvenser för vår organisation och vårt arbete. Det handlar om tillväxt i intäkter, medlemmar, kunskap, aktiva och aktiviteter och vi ser målgruppsanpassad extern kommunikation som ett viktigt redskap för tillväxt på dessa områden.

Organisation

Vi ser ett behov att under denna period öka antalet fast anställda främst inom områdena insamling, kommunikation och stödfunktioner. Som en följd av detta kommer vi att behöva utöka våra lokaler i Stockholm. Vi kommer att behöva större lokaler för den tillväxt som måste ske och framförallt för vår egen face-to-face och telemarketingverksamhet för rekrytering och uppgradering.

Vi ser inte att sekretariatet framöver kommer att ha kontor på andra platser än i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi ska investera i ny teknik och speciellt i digitala plattformar och CRM-system som stödjer och underlättar vår verksamhet och som möjliggör ett nytt målgruppsinriktat arbete. Både mot icke-medlemmar, medlemmar och aktiva.

Vi ska delta i utvecklingsarbetet som sker i den internationella rörelsen och vi ska investera i kompetensutveckling både genom utbildning och deltagande i den internationella rörelsen.

Vi ska kontinuerligt och systematiskt arbeta med riskhantering och utveckla vår kompetens på detta område genom utbildning.

Jämställdhet och mångfald är ett mål för organisationen och jämställdhetsintegrering ska vara en del av vårt dagliga arbete 2016.

Kommunikation

Vi ska arbeta med kommunikation i olika former och genom olika kanaler. Vi behöver i ännu högre grad kommunicera direkt med differentierade externa målgrupper än vad som sker idag för att ytterligare stärka vårt redan starka varumärke och kännedom. Vår globala identitet och vår kommunikationsplattform ska vara en gemensam grund för hur vi kommunicerar vid olika tillfällen: på sekretariatet, i grupper, i kampanjer, i mötet med politiker eller media eller när vi värvar medlemmar. En enhetlig syn på vilka vi är och med vilken röst vi talar är viktig för att vi ska kunna vara tydliga i vår kommunikation. Det krävs därför att vi bättre integrerar kommunikationen mellan olika verksamhetsområden och utnyttjar de synergieffekter som finns, exempelvis insamling och kampanj, för att på ett effektivt sätt nå ut med våra budskap.

Vi ska utveckla vår hemsida. Kommunikation kommer i allt högre utsträckning ske via olika digitala och sociala medier och vi kommer att satsa resurser och utveckla sekretariatets kompetens på detta område. De nya medierna är också viktiga för att vi ska vara tillgängliga i vår kommunikation. Traditionella medier kommer fortfarande att vara en viktig del av vår kommunikation - målet är att skapa en palett/mix av medier och tekniker som kompletterar varandra och förstärker våra budskap i olika målgrupper.

Vi ska utveckla vårt kompetens att agera snabbare och mer omfattande i samband “MR-kriser”. Det är avgörande för vår trovärdighet som MR-organisation.

Insamling

Vi ska fortsätta utveckla vårt insamlingsarbete med fokus på individuellt givande och riskspridning. Det gör vi genom att alltid sträva efter en bred insamlingsmix med kontinuerlig översyn och utveckling av intäktskällor. Medlemmarna och givarna är basen för vår tillväxt och vi kommer att fortsätta med att utveckla vår egen face-to-face och telemarketingverksamhet för rekrytering och uppgradering. I takt med ökad investering i digitala plattformar kommer en större del av våra intäkter komma in den vägen och med ett bättre CRM-system kommer vi ha större möjligheter att segmentera målgrupper. Vi ska också se över utvecklingsmöjligheten för nya områden som stora gåvor och stiftelser och fonder, men även utveckla redan existerande intäktskällor.

Aktivism och aktivt deltagande

En förutsättning för att vi ska öka våra intäkter är att vi ökar medlemsantalet och antalet aktiva både bland medlemmar och icke-medlemmar. Då måste vi bli bättre på att arbeta med olika målgrupper och på att mobilisera både medlemmar och icke-medlemmar. Vi ska starta ett mobiliseringsprojekt för att hitta nya metoder och nya kanaler för mobilisering. Vi ska erbjuda bra utbildningar och program för att stärka vår aktivism.

Det krävs också att vi kan erbjuda fler och olika former av aktiviteter. Vi ska med stöd av den internationella rörelsens utvärdering av “good practices” när det gäller aktivism och aktiviteter och eget arbete utveckla fler och nya former för aktiviteter. Och vi ska erbjuda aktiviteter tidigare i värvningskedjan.

Vi ska utveckla former och riktlinjer för samarbete och partnerskap med andra organisationer och rättighetsbärare. Vi ska prioritera vårt partnerskap med AI Sierra Leone och stöd till kompetensutveckling inom ramen för vårt Europasamarbete.

Demokrati

Vi ska stötta demokratiutveckling genom bra och utökat ledarskapsprogram på olika nivåer. Se även vår satsning på nya kanaler för kommunikation med medlemmar. På så sätt skapar vi en grund för våra långsiktiga medlemsstrukturer. Vi ska stötta grupper och distrikt i arbetet med att genomföra vår, vid varje tidpunkt gällande handlingsplan. Vi ska utveckla stödet till våra specialgrupper och landprogram som arbetar med frågor inom ramen för prioriterade områden och länder. Vi ska utveckla nya former för långsiktigt arbete.

MR-utbildning

Vi ska prioritera och utveckla vårt arbete med MR-utbildning i skolan gentemot lärare och elever. Vår ambition är att arbeta mot skolan både kvantitativt genom att erbjuda lärare en palett av olika metoder och material via en webbportal, och mer kvalitativt genom nära samarbeten med vissa så kallade MR-skolor. Utöver detta ska vi erbjuda elever möjligheten att skapa runt mänskliga rättigheter genom Angeläget och uppdragsutbildningar gentemot lärare genom Amnestyakademin. Arbetet ska också leda till fler aktiva ungdomar både som medlemmar och icke-medlemmar.

Konsekvenser vid utebliven tillväxt

Styrelsen har tidigare uppdragit åt sekretariatet att redogöra för konsekvenserna av att sektionens tillväxt uteblir eller att intäkterna minskar. Vi finner det inte meningsfullt att i dagsläget peka ut hur olika arbetsområden skulle drabbas i ett sådant scenario. Däremot finns det ett antal mekanismer som är integrerade i planerings- och budgetprocessen som vi anser ökar sektionens beredskap för att hantera en negativ ekonomisk utveckling.

För det första innebär ett utvecklat riskhanteringsarbete en bättre beredskap även för ekonomiska nedgångar. För det andra har vi vad gäller sektionens intäkter tagit fram en modell där de olika intäktsslagens “livscykler” årligen ska analyseras och presenteras styrelsen.

Vad gäller den ekonomiska styrningen är det främst budgetens disponibla delar som ger styrelsen möjlighet att parera effekterna av minskade intäkter. Slutligen finns sektionens reserver, och i synnerhet det vi kallar “överreserven”, som en buffert för eventuella framtida svängningar i sektionens intäkter.

Vi anser med det att vi står relativt väl rustade för att på ett tidigt stadium hantera konsekvenserna av eventuella intäktsbortfall och att styrelsen har möjlighet att via budgetprocessen och sektionens reservpolicy utöva en nödvändig ekonomisk styrning.