Rapport från IFM Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2010

Till: Styrelsen
Från: Maria Eklund
Datum: 17 september 2010

RAPPORT FRÅN IFM 11-12 sep 2010

Av Maria Eklund, svenska sektionens kassör


Årets International Finance Meeting (IFM) genomfördes I London den 11-12 september 2010. Vi var två deltagare från den svenska sektionen, jag och Annica Blidegård, ekonom på sekretariatet. Med på mötet var 25 självfinanserade sektioner och 6 sektioner som stöds med bidrag från IS.

Lördag

Mötet inleddes med att vår nya internationella generalsekreterare Salil Shetty presenterade sig och sin syn på hur Amnestys vision kan förverkligas. Under session 1 och 2 gav den internationella kassören, Bernard Sintobin en introduktion och bakgrund till A2D.

IEC har utsett en A2D taskforce (A2DTF) som arbetat vidare med de delar av ICM-beslut 2 och 15 som handlar om ett nytt assessment system. Assessment är avgiften sektionerna betalar till IS, till den internationella budgeten. A2D kallas numera ”One Financial Amnesty” (1FA).

Parallellt arbetar andra organ vidare med andra delar av ICM-beslutet. Global Governance Taskforce (GGTF) arbetar med de delar som rör governance. IS arbetar med att ta fram projekt som ska finanseras av den höjda IS-avgiften, bl a för att öka AI närvaro i globala syd. Ännu finns ingen konkret “business plan” för något av de tillväxtprojekt man diskuterat, t ex BRICS-länderna. Det beror på att man har inväntat att den nya GS skulle tillträda, men arbetet med att ta fram sådana konkreta planer är nu i full gång.

A2D taskforce föreslår följande grundläggande principer för ett nytt assessment system:
* Som generell princip bör inga avdrag ingå. Reglerna för vilka intäkter som ska inräknas och vad som får dras av ska vara tydliga och transparenta, minimera behovet av att internationella kassören måste fatta beslut i individuella fall.
* Inte en fast %-sats (flat rate) utan progressivt system med flera inkomstband, där %-andelen som ska betalas till den internationella budgeten är högre ju högre intäkter sektionen har. %-satsen skulle kunna vara noll i det lägsta bandet. Det ska vara betydlig färre band än i det nuvarande systemet (med 21 band). %-satsen gäller de intäkter som faller inom bandet, så att stora skutt i IS-avgiften undviks.
* Tillväxt incitament ska ej länkas till assessment systemet utan istället ska Amnesty utveckla andra incitament för att försökra sig om att sektioner fortsätter att öka sina intäkter.
* Öronmärkta intäkter (restricted income) ska räknas med i “assessable income”, men bara med halva beloppet om intäkterna sänds till IS eller om de är öronmärkta för att användas i sektionen inom ramen för GPS.

Session 3 fokuserade på tillväxt. Vi delades in i sex mindre grupper och diskuterade ett antal frågor som handlade om bl a tillväxtmålen. Sammanfattningsvis var grupperna i stora drag överens om följande:
Tillväxtmålet för varje sektion bör fastställas av sektionen själv, eftersom sektionerna är ansvariga för sin egen budget, men sektionerna bör sikta på att minst uppnå det på ICM gemensamt bestämda globala målet. IEC eller annat centralt organ ska dock kunna ifrågasätta om en sektion sätter för lågt tillväxtmål i förhållande till de förutsättningar (potentialen) som bedöms finnas där (benchmarking med jämförbara sektioner). Globala målet = summan av sektionernas mål.


Gruppdiskussionsfrågorna i session 4 framgår i bilaga 2 i IFM agendan (ORG 81 004 2010).

Tabell 1. Sammanfattning av gruppdiskussioner session 4
(snedstreck / betyder att de två grupperna tycker olika)

Stora sektioner (2 grupper) Medelstora sektioner (2 grupper) Små sektioner (2 grupper)
1a Som princip bör avdrag ej medges OK OK/splittrad instämmer ej
1b Inga avdrag för fundraising kostnader OK/splittrad OK/splittrad instämmer ej
2 Stora sektioner (stora intäkter) ska betala högre %-andel än små Lördag OK/splittrad.
Söndag delvis annan bild, läs nedan.
Lördag OK.
Söndag delvis annan bild, läs nedan.
OK
3 Lokala grupper & enheters intäkter inräknas OK OK OK
4 A2DTF förslag ang öronmärkta intäkter instämmer ej/osäker OK/splittrad instämmer ej/splittrad
5 Inga avdrag för försäljning av varor Splittrad/hann ej med OK/instämmer ej OK/instämmer ej
6 Inga avdrag för översättningskostnader OK men vi måste hitta annat sätt stödja små sektioner som har stora översättnings kostnader /hann ej med OK men vi måste hitta annat sätt stödja små sektioner som har stora översättnings kostnader instämmer ej
7 Under vilken intäkts-nivå behöver sektioner inte betala IS-avgift? Ingen grupp lämnade något konkret förslag på lördagen, men på söndagens summeringsmöte föreslog mötesordf nivån 250 000 euro vilket fick stort stöd vid ett test med handuppräckning.

FMT (fundraising team) på IS berättade att de förordade ett system utan avdrag för fundraising kostnader.

Efter lördagens gruppdiskussioner verkade det finnas en klar majoritet i alla grupper utom en för ett progressivt system med flera inkomstband. Men på söndagen framkom en delvis annan bild, efter att sektionerna hade fått ta del av kalkyler baserade på modeller med 5 resp 10 inkomstband, se nedan under rubriken Söndag.

Sist på lördagen presenterade A2DTF kalkylerade utfall för två modeller, en med 5 band (modell A) och en med 10 band (modell B). Man visade utfall både med och utan avdrag för fundraising kostnader. Tabell 2A resp 2B framgår vilka %-andelar av inkomsten inom varje band som ska erläggas till IS. Inkomstbeloppet avser antingen bruttointäkter eller netto efter avdrag för fundraisingkostnader. Inga andra avdrag har ingått i kalkylen.


Tabell 2A. Modell A, dvs modell med 5 inkomstband.
Intäktsintervall M€ System med avdrag för fundraising
IS-avgift %
System utan avdrag för fundraising
IS-avgift %
0
10 000
0
0
10 000
100 000
24
12
100 000
750 000
40
15
750 000
7 000 000
62
40
>7 000 000
65
50
Svenska sek. 2016
7 756 771
Ack 59,9
Svenska sek. 2016
9 719 385
Ack 40,8

Tabell 2B. Modell B, dvs modell med 10 inkomstband.
Intäktsintervall M€ System med avdrag för fundraising
IS-avgift %
System utan avdrag för fundraising
IS-avgift %
0
10 000
0
0
10 000
150 000
26
18
150 000
1 000 000
47
20
1 000 000
2 000 000
50
30
2 000 000
3 000 000
55
35
3 000 000
4 000 000
60
40
4 000 000
6 000 000
65
44
6 000 000
10 000 000
67
48
10 000 000
15 000 000
70
50
>15 000 000
72
55
Svenska sek.
7 756 771
Ack 58,8
Svenska sek.
9 719 385
Ack 40,2

ICM bad IEC utforma övergången till det nya systemet så att hänsyn tas till att sektionerna behöver tid att ställa om till det nya systemet och att ingen sektion ska drabbas av en så snabb höjning av IS-avgiften att sektionens överlevnad äventyras. A2DTF hade därför inkluderat en lättnadsregel i förslaget som presenterades på IFM. Den innebär att det sätts en gräns för höjningen av IS-avgift i förhållande till vilken tillväxt sektionen uppnår jämfört med föregående år. När en sektion inte växer förblir alltså IS-avgiften oförändrad. Tabellerna 2 ovan avser innan lättnadsregel tillämpats.

Vi fick ta del av kalkylerna för alla närvarande sektioner, två tjocka luntor med A3-blad. I tabell 3 och 4 framgår kalkylena för den svenska sektionen. Ingångsdata är de prognoser som sektionerna själva gjort avseende totala intäkter och fundraisingkostnader 2010-2016. Det saknas dessutom flerårsprognoser från en del sektioner, även några större, vilket även påverkar kalkylerna för andra sektioner. Modellerna är ett första utkast och kalkylerna ska betraktas som preliminära, de måste räknas om och förfinas ytterligare när det finns data från alla sektioner.

IS-avgiften 2011 bestäms av nuvarande system, som baseras på intäkter 2009-2010. IS-avgiften from 2012 bestäms av det nya systemet och baseras på intäktsutfallet 2011 (om jag uppfattat det rätt).


Tabell 3A. Svenska sektionen, modell A avdrag för fundraising kostnader.
MODELL A
MED FR
AVDRAG
Intäkter
Fundraising
kostnad
IS-avgift efter lättnad
IS-avgift av
bruttointäkt
Kvar för
sek övriga kostnader
M€
M€
M€
%
M€
2009
6,86
1,38
2010
8,05
1,63
2011
7,62
1,54
1,93
25,33
4,15
2012
8,00
1,62
2,12
26,50
4,26
2013
8,40
1,70
2,33
27,74
4,37
2014
8,81
1,78
2,68
30,42
4,35
2015
9,26
1,87
3,09
33,37
4,30
2016
9,72
1,96
3,55
36,52
4,21
Summa 6 år
15,70
Tabell 3B. Svenska sektionen, modell B avdrag för fundraising kostnader.
MODELL B
MED FR AVDRAG
Intäkter
Fundraising
kostnad
IS-avgift efter lättnad
IS-avgift av
bruttointäkt
Kvar för
sek övriga kostnader
M€
M€
M€
%
M€
2009
6,86
1,38
2010
8,05
1,63
2011
7,62
1,54
1,93
25,33
4,15
2012
8,00
1,62
2,12
26,50
4,26
2013
8,40
1,70
2,33
27,74
4,37
2014
8,81
1,78
2,68
30,42
4,35
2015
9,26
1,87
3,09
33,37
4,30
2016
9,72
1,96
3,55
36,52
4,21
Summa 6 år
15,70
Tabell 4A. Svenska sektionen, modell A utan avdrag för fundraising kostnader.
MODELL A
UTAN FR
AVDRAG
Intäkter
Fundraising
kostnad
IS-avgift efter lättnad
IS-avgift av
bruttointäkt
Kvar för
sek övriga kostnader
M€
M€
M€
%
M€
2009
6,86
1,38
2010
8,05
1,63
2011
7,62
1,54
1,93
25,33
4,15
2012
8,00
1,62
2,22
27,75
4,16
2013
8,40
1,70
2,30
27,38
4,40
2014
8,81
1,78
2,67
30,31
4,36
2015
9,26
1,87
3,00
32,40
4,39
2016
9,72
1,96
3,36
34,57
4,40
Summa 6 år
15,48

Tabell 4B. Svenska sektionen, modell B utan avdrag för fundraising kostnader.
MODELL B UTAN FR AVDRAG
Intäkter
Fundraising
kostnad
IS-avgift efter lättnad
IS-avgift av
bruttointäkt
Kvar för
sek övriga kostnader
M€
M€
M€
%
M€
2009
6,86
1,38
2010
8,05
1,63
2011
7,62
1,54
1,93
25,33
4,15
2012
8,00
1,62
2,22
27,75
4,16
2013
8,40
1,70
2,42
28,81
4,28
2014
8,81
1,78
2,70
30,65
4,33
2015
9,26
1,87
3,02
32,61
4,37
2016
9,72
1,96
3,36
34,57
4,40
Summa 6 år
15,65
Söndag

Söndagen inleddes med att Bernard Sintobin summerade föregående dags diskussioner. Han bad också om respons på de modeller och kalkyler som presenterats samt frågade om någon ändrat ståndpunkt I förhållande till vad man sa under gruppdiskussionerna. Schweiz tog då till orda och sa att man starkt ville förorda ett enkelt flat rate system istället för de två modellerna med 5 resp 10 band. Jag och Annica hade pratat om att det var höga %-satser I de högsta bandet I de modeller som presenterats, vilket kan försvåra fundraising satsningar. Risken är större att sektionen då inte får tillbaka insatsen. Jag följde därför Schweiz exempel och föreslog att vi skulle ha ett system med bara två band, ett lägsta noll%-band och ett band med samma % för alla sektioner som hade intäkter över en viss nivå. Tyskland instämde med mitt förslag. Ordförande undersökte då genom handuppräckning hur stort stödet var för att ge A2DTF uppdrag att förutom modell A och B även undersöka ett tvåbandssystem. Förslaget fick tillräckligt stort stöd (ca 50/50 för/emot), så nu ingår även en tvåbandsmodell I A2DTFs uppdrag när de arbetar vidare med systemet och gör förfinade beräkningar.

Före lunch delades vi i två parallella grupper, den ena med kassörer/styrelseledamöter och den andra med finance directors, ekonomipersonal od. Ett förslag till gemensam kontoplan CoCoA (Common Chart of Accounts) samt KPI (Key Performance Indicators) presenterades för båda grupperna och diskuterades. Intressant är att kostnadsställena den föreslagna kontoplanen utgår från våra mål, GPS och Flagship projects. Det kommer alltså att bli relativt lätt i framtiden att se hur mycket pengar rörelsen satsar för att nå olika mål.

Efter lunch presenterade Working Group on Global Reserves sin rapport. Det blev inte särskilt mycket diskussion om den. Därefter berättade International Fundraising Team (IMT) vid IS om den globala fundraising strategin.

Slutligen gjordes en uppsummering av hela mötet. Mötet kunde inte komma överens om avdrag för fundraising kostnader skulle fortsatt tillåtas eller ej, så A2DTF fortsätter att titta på båda alternativen (om jag uppfattade det rätt). A2DTF fick ett tydligt uppdrag att även titta på ett asessment system med bara två inkomstband.

Konsultationsprocessen fortsätter under hösten. Den första versionen av IEC-resolutionen kommer inte att vara den slutgiltiga utan anger främst principer och ramar. Ytterligare beräkningar, förfiningar av modellerna och konsultationer med sektionerna kommer att fortgå tills ett nytt förslag tas fram till IFM i maj. Därefter tar IEC fram en reviderad version av resolutionen. De tre parallella processerna (A2D, projekt för att öka AI närvaro i syd och governance) kommer att integreras i resolutionen.