Möte med sektionens styrelse den 6-7 maj 1999 Protokoll från 1-2 maj 1999
PROTOKOLL NR 13/1998/1999

Möte med sektionens styrelse den 6-7 maj 1999

Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá X, mötesordförande §222-§234
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X under §222-§233
Cecilia Kaijser X
Binnie Kristal-Andersson X
Per Kylberg X under §235-238
Susann Olsson X
Hanna Roberts X, mötesordförande §235-238
Henrik Zetterquist X


Suppleanter

Christer Nordberg X under §235-§238
Jenny Wessblad X under §227-§238
Maja Åberg X


Övriga

Dan Grundin X
Anette Holmquist X
Elisabeth Löfgren X under §227-§230
Madelaine Seidlitz X under §228
Barbro Holmbäck X under §237


§222 Mötet öppnas

Ordförande Jesús Alcalá hälsar alla välkomna.


§223 Val av justerare och rapportör till grupptrycket

Beslut att välja Henrik Zetterquist till justerare av protokollet och rapportör till Grupptrycket.


§224 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet.


§225 Protokoll från styrelsens möte den 18 april 1999

Beslut att efter vissa justeringar lägga protokollet till handlingarna.


§226 Information beträffande rekryteringen av ny generalsekreterare

Sluten del.


§227 Rapport från sekretariatet

Dan Grundin berättar att sekretariatet inkommit med en åtgärdsplan till Yrkesinspektionen, som svar på deras synpunkter. YI kommer under hösten att följa upp sekretariatets arbete med att åtgärda deras anmärkningar.

Beträffande personalsituationen meddelar Dan att många vikariat går ut under denna sommar, men att arbetet med översynen av sekretariatets organisation kommer avgöra hur det blir framöver, tillsammans med den nye generalsekreterarens synpunkter.

Elisabeth Löfgren berättar om Country Linking på Indonesien och att riksdagens MR-grupp har skickat brev till de 48 partier som ställer upp i de indonesiska parlamentsvalen den 7 juni. I brevet finns rekommendationer för vad en "god" parlamentariker bör göra för att främja/arbeta för de mänskliga rättigheterna.
Vidare berättar Elisabeth om AI:s första besök på Kinas ambassad på tio år, där hon och Amnestyfondens Per Wiktorsson träffade och samtalade med en politisk rådgivare. Hittills har Amnesty bara fått komma in i Kina tillsammans med FN och då under observatörsstatus, men nu verkar det finnas tecken på en ljusning. Samtalet på ambassaden rörde ämnen som dödsstraffet, tortyr och Tibet.

Dan Grundin berättar sedan att Amnesty Press nr. 3 kommer att tryckas något senare för att hinna innehålla ett porträtt av den nye generalsekreteraren, att sommarens ungdomsläger äger rum i Norrtälje mellan 24-28 juli, samt att ungdomsrådet har sökt extra anslag för lägret från i första hand fonder, sedan distrikten, och i sista hand från styrelsen.

Christian Gräslund tar upp IT-strategifrågan som varit aktuell i många år och återger kortfattat IT-utredningens historia.Frågan ställs om det är tekniken eller något annat som styr vilken IT vi använder. Ordföranden menar att detta definitivt är en fråga som Demokratiutredningsgruppen bör undersöka. Lokala grupper kan ha sina egna sidor, göra egna uppdateringar, men befinner sig under det övergripande "AI-trädet". De befinner sig alltså inte "vid sidan om", är inte fristående eller separata.

IMM-teamet har utformat maj månads givarbrev utifrån temat Kina och 10-års minnet av händelserna på Himmelska Fridens Torg den 4 juni. Det verkar dock som att insamlingar för annat än Kosovo är svåra att genomföra idag.

Vad gäller projektet "Spring för Amnesty" så har Friidrottsförbundet och löparrangörerna inte kunnat enas om den startavgift som är tänkt att gå till AI. Projektet skulle möjligtvis kunna utföras på lokal (distrikts-) nivå, men inte på central. Sekretariatet kommer att förbereda ett nytt underlag om projektets framtid till styrelsens junimöte.

Elisabeth Löfgren fortsätter med att berätta om Kosovo-mötet i London den 26-27 april som hon deltog i. Det framgick under mötet hur svårt det är att få fram korrekt information om det som pågår i regionen, men det meddelades också att det inom kort, i samband med konferensen "The Hague Appeal for Peace", kommer ut en ca 200-sidig bok som är en dokumentsamling om tio år av övergrepp i Kosovo. Mötet skulle handla om aktioner, men det är IS' ståndpunkt att massaktioner på Jugoslavien just nu inte skulle vara det bästa. Många oppositionella har det svårt idag, och även tidigare upparbetade kontakter avböjer att ha kontakt med AI.

På IS arbetar f n ett antal personer mycket hårt med alla Kosovorelaterade ärenden. Svenska sektionen har därför erbjudit sig att hjälpa IS med dessa arbetsuppgifter.

Många i mötet deltagande sektioner undrade också varför AI inte protesterar mot bombningarna i Serbien, men fick beskedet att Amnesty har skrivit till NATO för att begära klargörande av bombningar av civila mål. En utredning kommer också att begäras av NATO-chefen Javier Solana. IS önskar att svensk militär, eventuellt överste Bo Pellnäs, ska ingå i deras rådgivningsgrupp.

Ordföranden säger att han ser en risk i att AI kontaktar militärer som ska avgöra vad som är "rätt och fel" beträffande bombningar och vad som strider mot den humanitära rätten.

Sedan diskuterades planen på att göra en dokumentation av flyktingarnas upplevelser, även bland de som kommit till länder utanför Kosovos närområde. Svenska sektionen tänker medverka i detta och många av intervjuarna kommer att vara erfarna flyktingombud. Binnie Kristal-Andersson berättar att hon kommer att hålla i en utbildning för intervjuarna innan denna dokumentation påbörjas i Sverige.§228 Rådgivningsbyrån

Madelaine Seidlitz rapporterar till styrelsen från RGB. RGB har inkommit med en begäran om 92 209 kr från AI, som del av de medel som ställts till RGB:s förfogande för täckande av underskottet för 1998. Madelaine berättar kortfattat om RGB:s arbete och deras situation beträffande skötseln av ekonomin. De anser själva att mer ekonomisk kompetens skulle vara önskvärd, samt att den tid de idag lägger ner på dessa frågor skulle behövas till det de egentligen ska arbeta med. För att diskutera dessa frågor ska ett möte hållas med stiftarorganisationerna i juni. Mötet ska dock uteslutande ägna sig åt de ekonomiska frågorna. Madelaine upplyser också om att RGB:s budget ligger fast för i år, oavsett vad diskussionerna leder till. Styrelsen diskuterar olika förslag på hur RGB skulle kunna hjälpas ur situationen, samt vem som ska representera AI på stiftarmötet. Det förs även på tal att eftersom RGB inte kan ta emot några statliga bidrag p g a AI:s medverkan, så kanske AI borde se till att RGB får tillgång till den kompetens som behövs för att på ett effektivt sätt kunna samla in pengar. Yttrerligare en aspekt som tas upp är att det under ICM i augusti kommer att tas upp diskussioner kring huruvida AI kan vara med i organisationer som tar emot statliga medel; efter ICM kommer det troligtvis inte att finnas några internationella riktlinjer som hindrar detta.

Beslut att acceptera injudan till RGB:s stiftarorganisationers möte den 17 juni 1999,

att den påbörjade diskussionen om RGB:s ekonomiska situation fortsätter under styrelsemötet
den 12-13 juni,

att styrelsen fattar beslut om RGB:s begäran om 92 209 kr under styrelsemötet 12-13 juni,

att RGB per brev meddelas att beslutet fattas den 12-13 juni,

att den nya styrelsen beslutar om vem som deltar i stiftarmötet som AI:s representant.
§229 Rapport från utskotten

A-utskottet har inget att rapportera sedan sist, säger Christian Gräslund.

B-utskottet tittar f n på de resolutioner som berör utskottets arbetsområden, berättar Susann Olsson, samt ger en kort sammanfattning av läget vad gäller Enskilda Aktivister, MEK-MSP och blixtaktionerna. Även den utbildning som styrelsen ska få i samband med junimötet har man tittat på. Ansvaret för detta är dock någonting som B-utskotett vill lämna tillbaka till ordföranden och GS. B-utskottet kommer att inventera utbildningsbehovet och göra en plan för hela styrelseåret. Denna överlämnas sedan till ordföranden och GS.

C-utskottet höll ett summerande möte den 17 april. Arbetet med översynen av sekretariatets organisation har tagit upp all tid för utskottet, varför andra ärenden har lagts åt sidan. Man har dock sammanställt förslag till material i sådana ärenden som kommer att behöva tas upp av nästa utskott.

D-utskottet har sitt sista möte i morgon den 7 maj.


§230 Rapport från EU-föreningen

Elisabeth Löfgren rapporterar för styrelsen om vad som gjorts inom de områden som räknas upp i underlaget Summary report about EU-actions by the Swedish section from June 1998 to April 1999.

Inför EU-parlamentsvalet den 10-13 juni har AI tillsammans med andra organisationer publicerat ett manifest om EU:s arbete vad gäller mänskliga rättigheter. Svenska sektionen tillskriver nu EU-parlamentskandidaterna om hur de ställer sig till manifestet.

Styrelsen diskuterar vem som ska representera dem vid EU-föreningens årsmöte som kommer att hållas under den första helgen i juni.

Beslut att Christian Gräslund och Cecilia Kaijser deltar i EU-föreningens årsmöte.


§231 Översynskommitténs rekommendationer

Hädanefter ska sekretariatet uppdatera åtgärdsplanen avseende rekommendationerna allt eftersom styrelsen fattar beslut i ärendena, samt se till att den senaste versionen alltid finns tillgänglig i styrelsedatabasen.


§232 Rapport från Amnestyfonden

Jenny Wessblad och Hanna Roberts berättar att många ansökningar om pengar från Radiohjälpskampanjen har kommit in och att fonden idag huvudsakligen är sysselsatt med att granska dessa. Utvärderingen av kampanjen är däremot inte färdig, inte heller den utvärdering som var planerad att göras om förhållandet mellan fonden och sektionen. Däremot är den rapport på väg som Helena Killander arbetat med. Den redogör för själva Radiohjälpskampanjen, arbetet med och omkring den. Det råder dock enighet om att utvärderingen av kampanjen och undersökningen om samarbetsformerna mellan sektion och fond behöver prioriteras av nästa styrelse.
Slutligen berättar Jenny också att det administrativa bidrag till fonden som sektionsstyrelsen diskuterade förra året togs upp igen.


§233 Inför MR-konferensen och och årsmötet 1999

Beträffande styrelsens programförklaring framförs att sektionen faktiskt avgett en sådan genom att ha gett synpunkter på dokumenten Mandate Review och Draft Strategic Plan . Man enas dock om att Christian Gräslund i den inledning som han börjar lördagförmiddagens interna MR-konferens med även infogar en sammanfattning av det som styrelsens står för, d v s en kort programförklaring, varefter diskussionen kan fördjupas.

Därefter diskuterar styrelsen de olika punkterna på dagordningen för MR-konferensen och årsmötet och arbetsfördelningen inom styrelsen. Eftersom B-utskottet har ansvarat för arbetet i samband med årmötesbeslutet IT mot Tortyr ska Susann Olsson rapportera till årsmötet om detta.

Punkten reviderade riktlinjer för valberedningen stryks från dagens dagordning eftersom valberedningen inte hunnit inkomma med något underlag.

Styrelsen diskuterar det faktum att det inte finns någon nominerad till kassörsposten och att ICM-delegationens anmälan måste kompletteras senast i morgon den 7 maj. Det är brukligt att sektionens kassör ingår i delegationen, men eftersom det är osäkert vilket valresultatet blir under årsmötet, enas styrelsen om att som åttonde ICM-delegat anmäla andra reserven Susann Olsson.

Beslut att Susann Olsson deltar i ICM i Marocko i augusti som en i den svenska delegationen.


§ 234 Övriga frågor

Resurser till Demokratiutredningsgruppen (DUG)

Hanna Roberts har sammanställt ett underlag som hon redogör för. Hon har diskuterat den föreslagna budgeten med sekretariatets ekonomiansvariga. De i underlaget föreslagna summorna är inte budgeterade eftersom årsmötesbeslut inte inkluderats i nästa års budget. Styrelsen diskuterar andra möjliga lösningar, som t ex att lägga utredningens arbete på frivilliga krafter.

Beslut att styrelsen fattar beslut om resurser till DUG under sitt möte i juni.


Brev från Översättargruppen

Dan Grundin redogör för brevet och berättar kortfattat att detta ärende har diskuterats flera gånger tidigare.Översättargruppens arbete är av stor vikt eftersom språk- och policyaspekten i det material som AI publicerar är viktig, vilket också ofta har betonats. Gruppen föreslår en (del av en) tjänst på sekretariatet som arbetar med dessa frågor.

Beslut att Jesús Alcalá ges i uppdrag att besvara brevet.


Möte med storstadsdistrikten

Beslut att styrelsen inbjuder distriktsombuden till diskussion om distriktens ekonomi i samband med
styrelsemötet i september.


Decenniet för icke-våld mot barn

Beslut att ärendet bordläggs.


Mediastrategi

Beslut att ärendet bordläggs.


§235 Ekonomisk rapport

Astrid Jansen delar ut Sammanfattning resultatrapport 1999, januari - april till styrelsen och redogör för den tillsammans med den av sekretariatet färdigställda tertialgenomgången Preliminär intäktsrapport 1999, januari - april , som är en prognos för innevarande år. Prognosen tyder på att budgeten på 38,2 mkr kommer att kunna hållas.

Per Kylberg har skrivit ner några förslag som han delar med sig av till styrelsen. De gäller både ekonomiska bidrag till Rådgivningsbyrån och hur arbetet med att behålla givare och en stabil nivå på deras gåvor kan förbättras.

Beslut att Per Kylberg tillsammans med sekretariatet får i uppdrag att utifrån dessa förslag
utarbeta underlag till styrelsen.


§236 Förslag från D-utskottet

Astrid Jansen drar ärendet om en uppdaterad placeringspolicy för sektionen. Sektionen är tillåten att inneha aktier, men måste se till att dessa säljs snarast , varpå frågan ställs hur snarast ska definieras.

Beslut att anta D-utskottets förslag till ny placeringspolicy med följande tillägg: Försäljning av
sådana värdepapper bör dock ske snarast möjligt .

Astrid fortsätter med att redogöra för D-utskottets underlag Den ekonomiska rapporteringen till styrelsen .

Beslut att anta D-utskottets förslag till beslut.

Per Kylberg drar punkterna om budgetmodellen och breddningen av den finansiella basen. Han framför att det troligtvis är kostnadskontrollen som har brustit i den svenska sektionen, eftersom intäkterna har varit goda genom åren. Detta visar han med hjälp av ett overhead-diagram, med trendkurva, över den årliga tillväxten i fasta och löpande priser. Därefter redogör Per för det diskussionsunderlag om D-utskottets förslag till budgetmodell och breddning av den finansiella basen som han har delat ut till styrelsen vid sittande bord. Han poängterar att det finns ett behov av att göra klarare prioriteringar i budgeten, samt att definitionerna av de disponibla delarna bör ses över för att skapa mer dynamik i budgeten. En arbetsutvärdering håller just nu på att göras inom D-utskottet och man kommer att ge nästa utskott tips om ärenden att uppmärksamma. Handlingsplansgruppen och D-utskottet måste fortsätta diskutera både ideologiska och ekonomiska/administrativa prioriteringar.

Beslut att D-utskottet ges i uppdrag att arbeta vidare med definitionen av den fasta verksamheten,

att anta de fyra förslagen till beslut i underlaget om uppföljning av ny budgetmodell,

att beslut om budgetram överlämnas till D-utskottet och sekretariatet att beaktas i beredandet
av budgetprocessen,

att anta förslag 1 i underlaget om breddning av den finansiella basen, med tillägget att nätverket
ska bildas av sekretariatet tillsammans med Per Kylberg, vara till för IMM-frågor, finnas till
junimötet samt få sina direktiv vid junimötet,

att förslagen 2-5 i underlaget om breddning av den finansiella basen bordläggs till styrelsemötet
i juni,

att bordlägga ärendet om reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning till styrelsen till mötet
i juni.


§237 Inför MR-konferensen och och årsmötet 1999 (fortsättning)

Styrelsen träffar de föreslagna mötesordförandena Eva Sandhammar och Patrik Cedemar, samt diskuterar både MR-konferensen och årsmötets dagordning med dem. Styrelsen återger även diskussionen under §232 för dem.


§238 Översynen av sekretariatets organisation

Frågan återremitterades från styrelsens marsmöte för att arbetsgruppen skulle motivera de föreslagna åtgärderna på ett utförligare sätt. Arbetsgruppen har inkommit med fylligare information om generalsekreterarens roll och Per Kylberg har gett djupare ekonomisk substans åt de nyckelbegrepp som ska styra sekretariatets funktioner. Den utredande delen av underlaget har gjorts utförligare. Beslutssatserna är dock fortsatt desamma. Ett generellt anställningsstopp (för tillsvidareantällningar) föreslås medan översynsgruppen slutför sitt arbete, d v s fram till december 1999. Eventuella vakanser föreslås fram till dess lösas genom vikariat och omfördelningar av fasta tjänsteutrymmen.

Beslut att anta förslagen i det reviderade underlaget Översyn av sekretariates organisation med följande
tillägg:

1) Under Sekretariatets ledning, förslag 3: Denna kontorschef är underställd GS, men anställs
av styrelsen i samråd med GS, i ett första skede anställs båda enbart av styrelsen om ny
GS ej kontrakterat s .


2) Under Gruppen föreslår styrelsen besluta, förslag 4: att styrelsen fastställer hur denna studie
ska genomföras (gruppens sammansättning och direktiv) på styrelsens septembermöte 1999,
eller per capsulam innan dess.

3) Under Gruppen föreslår styrelsen besluta, förslag 5: att medan denna studie pågår , genom-
förs ett generellt anställningsstopp, d v s för projektanställningar och för tillsvidareanställ-
ningar som avser ny verksamhet .Anette Holmquist Henrik Zetterquist Jesús Alcalá Hanna Roberts
Sekreterare Justerare Mötesordförande Mötesordförande