Möte med sektionens styrelse den 6-7 mars 1999 Protokoll från 1-2 mars 1999

PROTOKOLL NR 11/1998/1999


Möte med sektionens styrelse den 6-7 mars 1999

Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá anmält förhinder
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X under §§201-208
Cecilia Kaijser X under §§185-200
Binnie Kristal-Andersson X
Per Kylberg X
Susann Olsson mötesordförande
Hanna Roberts X
Henrik Zetterquist X


Suppleanter

Christer Nordberg X
Jenny Wessblad X under §§195-209
Maja Åberg X


Övriga

Dan Grundin X
Anette Holmquist X
Gabi Björsson X under §204
Christa Hauser X under §204
Maria Lindgren X under §204
Svante Macris X under §204
Ingrid Nilsson Horvath X under §204
Gullan Olsson X under §204
Amelie Bendz X under §185-199
Anna Dahlbäck X under §200
Astrid Jansen X under §203
Bobby Vellucci X under §199§185 Mötet öppnas

Mötesordförande Susann Olsson hälsar alla välkomna.


§186 Val av justerare och rapportör till grupptrycket

Beslut att välja Christian Gräslund till justerare av protokollet och rapportör till grupptrycket.


§187 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Christer Nordberg till ordförandereserv för nästa möte.


§188 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet.


§189 Protokoll från arbetsutskottets möte den 21 februari 1999

Beslut att efter vissa justeringar lägga protokollet till handlingarna.


§190 Protokoll från styrelsens möte den 23-24 januari 1999

Beslut att protokollet behandlas vid det utökade arbetsutskott som äger rum den 17 april 1999.


§191 Rapport från sekretariatet

Susann Olsson berättar för de nya styrelseledamöterna att rapporterna från sekretariatet numera skickas direkt till styrelsen. En önskan uttrycks om att alla rapporter ska skickas till styrelsen som ett sammanhängande dokument, för enkelhetens skull. Dan Grundin meddelar att en rapport från EU-föreningen kommer inom en snar framtid, och att det kommer besök från IS den 12-13 mars för diskussion av Country Linking på Indonesien.


§192 Ekonomisk rapport

Dan Grundin redogör kortfattat för underlagen.


§193 Rapport från utskotten

A-utskottet har inte haft något nytt möte sedan föregående styrelsemöte, meddelar Christian
Gräslund.

B-utskottets arbetet har redovisats i ett mail, påminner Susann Olsson.

C-utskottet har inget nytt att rapportera, säger Jenny Wessblad (under §194).

D-utskottet diskuterade bl a distriktens ekonomi under det senaste mötet, berättar Hanna Roberts. Som en följd av detta föreslår hon att styrelsen kallar till ett möte med "storstadsdistrikten".

Beslut att Hanna Roberts sammanställer ett förslag till ett möte med storstadsdistrikten, vilket styrelsen
tar ställning till antingen per capsulam eller under det extra styrelsemötet den 25 april 1999.

D-utskottet har också förberett ett underlag för ändring av utskottets direktiv som Per Kylberg redogör för.

Beslut att anta D-uskottets ändrade direktiv .


§194 Rapport från Ungdomsrådet

Hanna Roberts berättar om ungdomsrådets skrift Agera som har skickats ut i grupputskicket, samt om lägret, med tema Barnkonventionen, som planeras till sommaren i Mariefred. Det blir för ett 40-tal ungdomar och blir AI-internt. Inbjudan går ut i nästa nummer av Agera.

Ungdomsrådet kommer även att kontakta Christian Gräslund angående ett eventuellt kvällsseminarium under årsmötets MR-konferens.


§195 Styrelsens arbetsfördelning

Per Kylberg är i egenskap av kassör numera sammankallande i D-utskottet. Styrelsen diskuterar i vilka utskott tre av de nya ledamöterna ska ingå.

Styrelsen anser att underlaget om styrelsens arbetsformer, som Hanna Roberts ansvarar för, kan bero med hänvisning till demokratiutredningen, uppföljningen av Översynskommitténs rekommendationer och översynen av sekretariatets organisation.

Teckningsrätten kommer inte att förändras före årsmötet.

Beslut att Binnie Kristal-Andersson ingår i A-utskottet,

att Henrik Zetterquist ingår i B-utskottet,

att Christer Nordberg ingår i C-utskottet,

att frågan om styrelsens arbetsformer bordläggs.


§196 Sektionens handlingsplan

Beslut att Christian Gräslund till AU den 17 april inkommer med förslag på sammansättning av
arbetsgruppen (se §174, protokoll 10), samt en tidsplan för dess arbete.


§197 Demokratiutredningen

Styrelsen diskuterar underlaget Demokratin i svenska Amnesty som Hanna Roberts har skrivit. Hanna informerar också om att hon avser att sammankalla arbetsgruppen till ett första möte den 27 mars. Hon kommer att vara gruppens kontaktperson i styrelsen fram till årsmötet.

Beslut att anta underlaget i dess helhet.


§198 Rapport från Amnestyfonden

Hanna Roberts rapporterar om arbetet med fördelningen av Radiohjälpspengarna till olika ansökningar, om insamlingstjänsten på 1 år hos fonden som nu är utlyst, utvärderingen av Radiohjälpskampanjen samt om arbetet med utredningen av förhållandet mellan sektionen och fonden.


§199 Uppföljning av extra medlemsmötet

Styrelsen diskuterar hur arbetet med Översynskommitténs rekommendationer ska fortsätta. Ett arbetsdokument ska arbetas fram, där uppgifternas fördelning samt tidsramar anges, så att implementeringen av rekommendationerna kan följas på ett enkelt sätt.

Beslut att sekretariatet ges i uppdrag att sammanställa ett arbetsdokument,

att Hanna Roberts, Christer Nordberg och Henrik Zetterquist inom styrelsen ansvarar för
innehållet i arbetsdokumentet.

Bobby Vellucci meddelar att HTF överväger att också göra en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV beträffande radioprogrammet Studio Ett den 24 februari.

Detta följs av en sluten del.


§200 Arbetsgivarfrågor - Översyn av sekretariatets organisation

Per Kylberg, Jenny Wessblad, Dan Grundin och Jesús Alcalá som arbetar med översynen av sekretariatets organisation har haft ett möte. Per Kylberg redogör för det underlag (av 990304) som gruppen har utarbetat. Styrelsen efterlyser ett mer utförligt underlag att ta ställning till, och för att kunna åstadkomma ett sådant diskuteras att gruppen ska kunna anlita sådan ytterligare kompetens som den anser sig behöva.

Beslut att underlaget återremitteras till gruppen och omarbetas, för beslut vid det utökade AU
den 17 april.


§201 Arbetsgivarfrågor - Rekryteringen av ny generalsekreterare

Sluten del.

Beslut att Binnie Kristal-Andersson ska ingå i styrelsens rekryteringsgrupp.

Denna grupp ska också diskutera introduktionen av den nya generalsekreteraren och återkomma till styrelsen i frågan.


§202 Verksamhetsberättelse för 1998

Dan Grundin berättar att verksamhetsberättelsen nu har omarbetats utifrån AU:s instruktioner. Bl a har Årsmötesbeslut 74 - Riktlinjer för sponsring uppdaterats, men det diskuteras några ytterligare justeringar i texten.

Beslut att godkänna den fullständiga verksamhetsberättelsen 1998 med det tillägg som C-utskottet
kommer med och med de ändringar som gjorts vid sittande möte,

att uppdra åt sekretariatet att färdigställa verksamhetsberättelsen i Amnesty Press i enlighet
med förslaget,

att det av sekretariatet föreslagna tillägget förs in i kommentarerna till Årsmötesbeslut 74 -
Riktlinjer för sponsring , tillsammans med de ändringar som gjorts vid sittande möte,

att årsmötesbeslut 74 på detta sätt anses åtgärdat.


§203 Ekonomisk redovisning för 1998

Astrid Jansen förklarar underlagen för styrelsen.

Beslut att godkänna sektionens resultat- och balansräkning för 1998.


§204 Inför MR-konferensen/årsmötet 1999 - Möte med valberedningen

Hela valberedningen är närvarande. Sammankallande Gabi Björsson redogör för valberedningens arbete inför årsmötet. Hon berättar också att de arbetar med att revidera sina riktlinjer, samt att de ser över frågan om hur kandidater ska frågas ut under årsmötena. Valberedningen föreslår att styrelsen fattar beslut om de reviderade riktlinjerna vid sitt möte i maj. Styrelsen ser gärna att valberedningen fortsätter omarbeta utfrågningsproceduren.


Inför MR-konferensen/årsmötet 1999 - Fastställande av program,dagordning och arbetsordning

Styrelsen har inga synpunkter på årsmöteshandboken och den dagordning som antogs vid styrelsemötet 23-24 januari. Arrangörerna är dock ännu inte färdiga med utformningen av lördagens manifestation, berättar Dan.

Beslut att den grupp, bestående av Jesús Alcalá, Christian Gräslund och Robert Hårdh, som utsetts
till att fastställa MR-konferensens program får i uppdrag att konkretisera och fastställa program-
met tillsammans med sekretariatet.


Inför MR-konferensen/årsmötet 1999 - Styrelsens programförklaring

Beslut att ärendet bordläggs.


§205 Inför ICM

Hanna Roberts meddelar att inbjudan till det nordiska förberedelsemöte som ska äga rum den 19-20 juni skickas ut nästa vecka (v.10). Hon återkommer med förslag på program/dagordning till mötet.

Hittills har 74 resolutioner inkommit. IEC kommer under sitt marsmöte att besluta om vilka arbetsgrupper de ska behandlas av.

Beslut att utse Jenny Wessblad, Susann Olsson, Binnie Kristal-Andersson och Henrik Zetterquist till
delegationsreserver.


§206 Insamlingsprojekt - Spring för Amnesty

Dan Grundin beskriver projektet för styrelsen.

Beslut att anta förslaget i dess helhet, med tillägget (i att-sats tre) att sekretariatet återkommer med
preciserat underlag för slutgiltigt beslut senast på styrelsens möte i maj.


§207 Stöd till sektionen i Sierra Leone

Styrelsen diskuterar händelseutvecklingen i Sierra Leone, samt den begäran om finansiellt stöd som har kommit från IEC.

Beslut att svenska sektionen bidrar med 30 tkr,

att sekretariatet ges i uppdrag att uppmana distrikten till att bidra med pengar till sektionens
konto för vidare förmedling.


§208 Övriga frågor

Decenniet för icke-våld mot barn

Beslut att ärendet bordläggs.


Amnesty Bird Day

Ett brev med förslag på ett nytt projekt har kommit till styrelsen.

Beslut att Jenny Wessblad får i uppdrag att besvara brevet och kontakta distriktet Skåne-Blekinge för
vidarebefordran av projektet till dem.


Ekonomisk ersättning till styrelsen

Per Kylberg berättar att riktlinjerna för ekonomisk ersättning till styrelsen (t ex reseersättningar och ersättning för förlorad arbetsinkomst) kommer att ses över och stramas upp efter påpekanden i revisionsrapporten. Per kommer att tillsammans med ekonomiansvarig på sekretariatet inkomma med förslag på reviderade riktlinjer. De kommer även att ta del av de internationella riktlinjer som rör detta område.


Granskningskommitténs brev

Ett brev daterat 990303 har kommit till styrelsen med kommentarer till protokollen från styrelsens september- och decembermöten.

Beslut att Christian Gräslund får i uppdrag att svara på brevet och att detta brev också omfattar det
brev som skulle skrivas till Granskningskommittén i december (se §145),

att Christian Gräslund i brevet också klargör hur styrelsen resonerar i känsliga frågor som
berör personalen.


Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Beslut att ett utökat arbetsutskott (AU) hålls den 17 april,

att ett extra styrelsemöte med rekryteringsprägel hålls den 25 april.


Inbjudan till danska sektionens årsmöte den 24-25 april

Beslut att sekretariatet ges i uppdrag att utse en representant för den svenska sektionen.


Förslag från översättargruppen

Dan Grundin återger gruppens förslag.

Beslut att sekretariatet ges i uppdrag att be översättargruppen återkomma med ett underlag, inne-
hållande förslag på hur de vill lösa problemet, till styrelsens majmöte.


Anmälan av Sveriges Radio till Granskningsnämnden

Styrelsen diskuterar anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV.


§209 Styrelsen noterar vikten av att dagordning och handlingar/underlag kommer minst en vecka innan
styrelsens möten och att de i möjligaste mån behandlas av AU.Anette Holmquist Christian Gräslund Susann Olsson
Sekreterare Justerare Mötesordförande