Prognos 2005-2010, samt bilaga 1-3 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2005

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 12 oktober 2005

Prognos 2005-2010

Inledning
Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år skall biläggas budgeten. På budgetmötet 2003 uttryckte någon av deltagarna önskemål om att tre prognoser skulle göras, från optimistisk till pessimistisk.

För att underlätta jämförelsen mellan åren har inte hänsyn tagits till inflationen.


Optimistisk prognos
(Bilaga 1)

Avgifter
Medlemmar som betalar via inbetalningskort minskar stadigt efterhand som de lämnar Amnesty eller bearbetas till att gå över till autogiro.

Att värva medlemmar ute på stan med egen personal (face2face inhouse) går bra och innebär ett stadigt medlemstillskott. Vi lyckas även etablera F2F värvning på andra orter. Även telemarketing aktiviteter med egen personal går bra och är dessutom billigare än att köpa tjänsten. Detta leder till att pengar kan läggas på nya insamlingsaktiviteter som internetvärvning.

”Värva till tusen” går inte så bra men nya former av aktivistbaserad medlemsvärvning tas fram och går bra.

Antalet grupper och gruppavgiften ändras inte över åren.

Försäljning
Genom att byta bilageförmedlare säljer vi fler annonsbilagor i Amnesty Press.

Prenumerationer
Regelbunden marknadsföring av Kortkampanjen leder till att antalet prenumeranter ligger på en jämn nivå.

Gåvor och bidrag
Att Amnesty syns mycket i media, press och TV underlättar insamlingsarbetet. Även grupperna bidrar till att insamlingsarbetet går bra genom att genomföra många utåtriktade aktiviteter.

Tack vare gruppernas secondhandbutiker fortsätter gruppgåvorna att vara stora. Byring & Bråte får problem med sitt hyreskontrakt i 2010 och gåvorna minskar från dem.

Ett nytt samarbete med Allmänna Arvsfonden startas 2010.

Gåvor via autogiro ökar stadigt tack vare de insamlingsmetoder som beskrivits under Avgifter.

Antalet Humanfondssparare sjunker långsamt men det kompenseras av en börsuppgång.

Arvsskattebefrielse, testamentsbroschyr och träffar med våra större givare leder till att testamentsintäkterna ökar.

Nya insamlingsmetoder tas fram som sms och telekommunikation.

Övrigt
Stigande reserver innebär större ränteintäkter.

Totalt
I den optimistiska prognosen växer sektionens ekonomi med i genomsnitt 7,3 % per år.


Neutral prognos
(Bilaga 2)

Avgifter
F2F värvningen går bra i Stockholm och något sämre i övriga storstadsregioner.

Försäljning
Ingen förändring mot tidigare år.

Prenumerationer
Ingen förändring mot tidigare år.

Gåvor och bidrag
Att Amnesty syns mycket i media, press och TV underlättar insamlingsarbetet. Även grupperna bidrar till att insamlingsarbetet går bra genom att genomföra många utåtriktade aktiviteter.

Ett nytt samarbete med Allmänna Arvsfonden startas 2010.

Då våra "vanliga" givare efterhand antingen faller bort eller går över till att bli autogirogivare minskar våra intäkter från givarbrev. Det finns inte tillräckligt med pengar för att göra några större nyrekretingskampanjer för att värva givarbrevsgivare.

Gåvor via autogiro ökar stadigt, mycket tack vare face2face inhouse. Vi hittar också nya insamlingsformer.

Varje år tillfrågas autogirogivarna om de vill öka sin gåva. Denna uppgraderingar är en av de viktigaste anledningarna till att intäkterna ökar.

Antalet Humanfondssparare sjunker långsamt men det kompenseras av en börsuppgång.

Vi ökar vårt arbete med stora gåvor, program för medelstora gåvor, företagssamarbeten och testamenten vilket ger resultat.

Att vi blir arvskattebefriade leder till tillsammans med testamentsbroschyren till att testamentsintäkterna börjar öka.

Totalt
I den neutrala prognosen växer sektionens ekonomi med i genomsnitt 6,7 % per år.


Pessimistisk prognos
(Bilaga 3)

Avgifter
Antalet hel- och delbetalande medlemmar fortsätter att sjunka stadigt. Ingen nyrekrytering av givare med sådana betalningsformer sker samtidigt som de regelbundet bearbetas för att gå över till autogiro.

Stockholmarna börjar tröttna på F2F värvning. Övriga städer visar sig vara för små för framgångsrik F2F värvning. Telemarketing med egen personal går bra.

Antalet grupper och gruppavgiften ändras inte över åren.

Försäljning
Ingen förändring mot tidigare år.

Prenumerationer
Antalet prenumeranter på Kortkampanjen minskar stadigt. Kampanjmetoden fungerar dåligt då det bara är äldre personer som vet hur man skickar vanliga brev.

Gåvor och bidrag
En av våra secondhandbutiker har svårt att klara ett generationsskifte och i samband med att de förlorar sitt rivningskontrakt läggs secondhandbutiken ned 2007.

Nedgången för Insamlingsbrev fortsätter. De mindre värvningskampanjer som genomförs räcker inte för att täcka bortfallet av medlemmar.

Vi värvar in autogirogivare till allt högre kostnader vilket uppmärksammas av Stiftelsen för Insamlingskontroll och massmedia. Den negativa publiciteten gör värvningen än svårare.

Med en sjunkande börs blir det svårt att rekrytera nya sparare i Humanfonden, intäkterna minskar därför.

Totalt
I den pessimistiska prognosen växer sektionens ekonomi med i genomsnitt 2 % per år.