Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 15 oktober 2005 Dagordning för möte 1-2 oktober 2005KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 15 OKTOBER 2005

Tid: Lördagen 15 oktober kl 10.00 - kl 17.30
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 (Tel. 08-729 02 00)
Ordförande: Christine Pamp
Vice mötesordförande: Ida Burlin

HUVUDTEMA:
- Budget 2006

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 15 oktober

10.00 - 10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av vice mötesordförande till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse
24-25 september 2005 [Ojusterat: Möte med sektionens styrelse den 24-25 september 2005]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet 24-25 september 2005

10.15 - 11.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

11.00 - 12.00 3. AMNESTY BUSINESS GROUP [ABGs framtida finansiering – diskussionsunderlag]

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.30 4. MÖTE MED SUSANN OLSSON, SEKTIONENS REPRESENTANT I
EU-FÖRENINGEN [Information om Amnestys EU-kontor]

13.30 - 16.00 5. FÖRSLAG TILL BUDGET 2006
- Förslag till budget 2006 [Förslag till budget 2006] Reviderad 2005-10-14
- Bilaga 1-7 [Bilaga 1 - 7]
- Bilaga 8 - Sektionskampanj [Bilaga 8: Sektionskampanj 2006]
- Budget 2007 [Förslag till budget 2007, samt bilaga 1-3]
- Prognos 2005-2010 [Prognos 2005-2010, samt bilaga 1-3]

16.00 - 16.30 6. ÅRSMÖTE/MR-KONFERENS 2006 [Förslag till tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2006]

16.30 - 17.30 7. ÖVRIGA FRÅGOR
- Utvärdering av styrelsemötet [Formulär för utvärdering av styrelsemöten]

18.00 - GEMENSAM MIDDAG MED AMNESTYFONDENS STYRELSE


Vänliga hälsningar,

Christine Pamp Carl Söderbergh
Ordförande Generalsekreterare