Bilaga 8: Sektionskampanj 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2005

Bilaga 8

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Miriam Isaksson, Fredrik Kron
Datum: 7 oktober 2005

Sektionskampanj 2006

Syfte
En sektionskampanj har till syfte att under en kortare tid nå ut brett med Amnestys kärnbudskap via primärt utåtriktade kampanjmetoder.

Bakgrund
Uppfattningen att de mänskliga rättigheterna vilar på oomkullrunkeliga principer om människovärde, frihet och jämlikhet kommer alltmer på skam. Alltsedan lanserandet av "kriget mot terrorismen" har principerna naggats alltmer i kanten såväl i Sverige som internationellt. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna accepteras nu inte bara av diktaturer utan även av demokratiska stater och sammanslutningar, exempel på detta är tortyr, inskränkningar av äganderätten, yttrandefriheten, rätten till domstolsprövning samt rätten att söka asyl.
Att värna om de mänskliga rättigheternas beständighet är någor som förknippas med och som skall förknippas med Amnesty. Även när det blåser snålt hävdar vi tydliga principer om tortyrförbud, rätten till liv eller rätten att få sin sak prövad i domstol. Detta, Amnestys kärnbudskap, måste i än högre grad förmedlas till allmänheten och då även det faktum att Amnesty inte är någon MR myndighet utan en av staten oberoende organisation, helt beroende av gåvor och ideella arbetsinsatser.

Innehåll
För att lansera en motvikt till en till synes ökad tolerans gentemot inskränkningar av de mänskliga rättigheterna ska svenska Amnesty år 2006 bedriva en sektionskampanj. Kampanjen vänder sig under en begränsad tid tilll en bred svensk publik och tar bl a sitt avstamp i det svenska valet. Men till skillnad från valrörelsen som till överägande del behandlar nationella frågor kommer Amnesty föra in perspektivet: "Sverige i världen" d v s kopplingen mellan internationell och nationell politik och då uteslutande på området mänskliga rättigheter.
Kampanjen beräknas pågå mellan 17 juni och 17 september och kommer ha två huvudspår:
1. Betydande närvaro och aktivitet vid en antal festivaler under sommaren 2006, t ex Hultsfred, Arvika, Pride och Clownnäsans dag på Gröna Lund.
2. Utnyttja valrörelsen för att föra fram MR-frågorna, via närvaro i Almedalen, på Demokrativeckan i Sundsvall samt via lokala valdebatter och utfrågningar om MR-frågor arrangerat av aktivisterna.

Budskap
- Budskapet bör vara så brett att i princip alla aktivister kan ställa sig bakom det.
- Budskapet ska vara lätt att kommunicera till allmänheten.
- Budskapet ska fokusera på Amnestys kärnområden samt inge hopp.
- Budskapet bör kopplas till valet: "Vilket är ditt val? Det här är Amnestys! Vårt val är MR."
- Viktigt att också budskapet "Vi behöver pengar" finns med.
- Fokus på de absoluta rättigheterna, det bestående och grundläggande i de mänskliga rättigheterna samt att Amnesty värnar dessa.
- Globalt perspektiv på de mänskliga rättigheterna.

Vi skall ta kontakt med en reklambyrå som utifrån vår idé kan ta fram ett kommunicerbart budskap. Pro bono om möjligt, men mindre betalning sannolikt nödvändigt för att få allt material klart i tid.

Mål
Övergripande mål
- Att en betydande andel av den svenska allmänheten under kampanjtiden konfronterats med Amnestys kampanjbudskap om att de mänskliga rättigheterna vilar på urgamla principer om människovärde, frihet och jämlikhet samt vikten av att dessa principer står emot tillfälliga opinionsvindar. Förmedla att det är Amnestys uppgift att värna mänskliga rättigheter och trycka på för att andra också måste göra det.

Målgrupp: Allmänheten

1. Politiska mål
- Att Sverige efter kampanjen värnar det absoluta tortyrförbudet genom att inte utnyttja diplomatiska garantier beträffande tortyr eller skickar tillbaka asylsökande som riskerar tortyr i sitt hemland
- Att rättsstatens principer om individens okränkbarhet och intigritet uppmärksammas som en fråga i valrörelsen
- Att våld mot kvinnor lyfts fram som en fråga i valrörelsen syftande till att fler kommuner antar handlingsplaner för att motverka detta våld tillika ger våldsutsatta kvinnor skydd och stöd bl.a genom etablerandet av kvinnojourer.
- Att framtida svensk vapenexportlagstiftning kommer ske i enlighet med internationella normer samt att Sverige aktivt verkar för etablerandet av ett internationellt vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT)

Målgrupp : Politiska beslutsfattare respektive allmänhet

2. Organisatoriska mål
Att ett teamöverskridande arbetssätt för kampanjarbete etableras på sekretariatet som en möjlig modell för framtida kampanjarbete.

Målgrupp : sekretariatspersonal och styrelse

3. Kvantitativa mål
- Att Amnesty når ut med lokala "valdebatter" och utifrågningar i minst 15 städer.
- Att Amnesty når ut med events, debatter, seminarier, installationer vid minst 15 tillfällen.
- Att under kampanjperioden värva minst 2000 nya sms-aktivister.
- Att närvaron vid festivalerna leder till ett ökad mediagenomslag i lokala media.
- Att den ökade synligheten under kampanjtiden ger positiva effekter på medlemsrekrytering och insamling i ordinarie fundraisingkanaler.

Målgrupp : Allmänheten (festivalpublik samt valrörelsearrangemang)

4. Kommunikativa mål
Att kampanjen leder till
- Ökad kunskap hos allmänheten att vi behöver pengar (stärka kunskapen om att vi inte är en myndighet eller nyhetsbyrå och att vi därför behöver pengar)
- Ökad kunskap hos allmänheten om vad vi är (stärka varumärket)
- Ökad kunskap hos allmänheten om vad vi gör (stärka kunskap om våra kärnfrågor)

Samtliga mål mäts genom frågor i TEMO-undersökning.

Målgrupp : Allmänheten

5. Metodologiska mål
- Att etablera nya former för utåtrikat påverkansarbete som vilar på samverkan mellan anställda och aktivister i syfte att öka Amnestys synlighet.

Målgrupp: Aktiva medlemmar, styrelse och personal

Avgränsning
- Satsning på det synliga och utåtriktade
- Avstamp i valet och valrörelsen
- Koncentrat i tid 17 juni -17 september (den externa delen)
- Koncentrerat kring några aktiviter som görs bra. Synas mycket vid ett givet tillfälle

Metoder
- Mycket starkt fokus på utåtriktade evenemang och events
- Annonsering och reklam (Amnestys "valaffisch")
- Internmobilisering och utbildning, men utifrån vissa givna grupper
- Mediarbete, lokalt och centralt. Skapa nyheter, inte minst lokalt.
- Lobbyarbete, centralt t ex Almedalen men även lokalt i form av "fem frågor till din politiker" samt lokala debatter utifrån ett MR-perspektiv

Evangemang
1. Utnyttja valrörelsen : bedriva ”valrörelse” för Amnesty/ MR. Egna valmöten, utfrågningar lokalt i seminarieform och i valstugor. Fem frågor till din riksdagsledamot. Program i Almedalen, Demokrativeckan i Sundsvall, valprogram och valaffischer. Valsedlar.
2. Utnyttja festivaler: Hultsfred/ Arvika, Pride, stadsfestivaler. Göra en regional inventering. Ett färre antal evenemang väljs ut och prioriteras centralt.

Material
Allt material skapas i Sverige. Vi blir inte beroende av IS-material vilket gör det lättare att nå ut till grupperna i tid samt planera. Möjlig tonvikt på "guerilla-marknadsföring" och interaktivt material i stil med hängare, fotografering till million faces etc. Möjlighet att köpa annonsplats eller reklamplats vid givet tillfälle.

Två stycken aktivistpaket tas fram: ett valpaket samt ett festivalpaket.

Webben är som alltid mycket viktig. Skapa egen interaktiv aktivitet på internet. Möjligen etablera samarbete med argumentera.se utifrån något av de politiska delmålen.

Utbildning/mobilisering
Viktigt med utbildning, t ex i media så vi kan vara pro-aktiva i stället för re-aktiva. Lokal mediautbildning nödvändig.

Bygga vidare på Rätt ska va rätt delprojekt 4 om Kreativt kampanjarbete samt Frivilligledarskapsrogrammet . Aktivister från dessa två program kan bli en kärna i de lokala kampanjgrupper som i samråd med sekretariatet har ansvar för vissa events t.ex Pride, Almdedalen, Demokrativeckan.
Eftersom tidpunkten kan bli knepig ur aktivistsynpunpunkt kommer ett färre antal evenemang väljas ut och prioriteras. Arbetet på vid dessa evenemang kommer ske både från sekretariat och aktivister.
En regional inventering skall göras kring övriga stadsfestivaler och evenemang på vilka AI kan närvara. Stödet från sekretaritet kommer i dessa fall vara mindre men festivalpaketet underlättar för aktivisterna att göra någonting samt att budskapet är detsamma under kampanjperioden.

Seminarium/ mobiliseringsmöten innan kampanjstart nödvändiga bör samordnas med Aktivistteamets planer på ett aktivistseminarium under 2006.

Tidsplan
Intern start i samband med MR-konferens (mitten av april) vilket kräver att tills dess är material, planer och strategier färdiga för verkställande och distribution.

Lansering t ex i samband med Hultsfred, avslut på valdagen vilket är ganska exakt tre månader.

- Oktober 2005: presentation av projektet för styrelsen

- December 2005: beslut om sektionskampanj

2006
- Januari: Brief till reklambyråer för att få in förslag på budskap, tilltal och materialenheter. Planering av aktiviteter.

- Mars-april: Närvaro vid distriktsmöten för att informera om projektet/ uppbyggnad av kampanjgrupper. Produktion av aktivistmaterial.

- April: MR-konferens, intern start

- Våren: Utbildning för berörda aktivister

- Juni: Kampanjstart.

- September: Kampanjavslut

Resurser/ekonomi
Budget ska vara teamöverskridande såtillvida att en specifik projektbudget finns, men med olika delansvariga representerades teamen Kampanj, Aktivist, Fundraising och Info.

Helhetsbudgeten ligger på cirka 950 000 kr.
- Fundraising i samband med kampanj: 300 000 kr (primärt annonsering och reklam)
- Materialproduktion: 375 000 kr (framtagande av material samt byråkostnad)
- Utåtriktade events: 200 000 kr (kostnad för att närvara på ett seriöst sätt på ett antal festivaler m m)
- Utbildning, specifika utåtriktade samo- specialgruppsaktiviteter, samt lobbyaktivitet: 75 000 kr

Av dessa pengar torde cirka 500 000 kunna tas från basbudget.

Nytt tjänsteutrymme är inte aktuellt, men däremot prioritering av tid inom befintliga tjänster samt rekrytering av praktikant som arbetar med kampanjen under sommaren 2006.