Möte med sektionens styrelse den 15 oktober 2005 Protokoll från 1-2 oktober 2005PROTOKOLL NR 4/2005/2006

Möte med sektionens styrelse den 15 oktober 2005

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X
Ida Burlin X, mötesordförande § 68-77
Johan Bäck X
Emma Josefsson X
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X, § 73-83
Christine Pamp X, mötesordförande § 78-83
Berivan Öngörur X
Suppleanter
Madelaine Seidlitz X
Jörgen Qwist X
Åsa Vinge X, § 73-83
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare
Övriga
Susann Olsson X, § 78
Jörgen Persson X, § 79-80
Fredrik Kron X, § 79-80
§ 68 Mötet öppnas

Ida Burlin förklarar mötet öppnar.


§ 69 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Jörgen Qwist till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 70 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Shirin Heidari till vice mötesordförande för nästa möte.


§ 71 Fastställande av dagordningen

Beslut

att från och med nästa möte i samband med punkten "val av vice mötesordförande" fortsättningsvis också utse mötets 1:a respektive 2:a suppleant,

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 72 Ojusterat protokoll från möte med sektionens styrelse 24-25 september 2005

Dan Grundin har uppmärksammat att § 55 nämns två gånger i protokollet.

Styrelsen påpekar två felaktigheter i närvarolistan; Jörgen Qwist närvarade ej under § 57-59 vilket inte framgår, Annika Flensburg var närvarande under § 55-56 men står ej upptagen på närvarolistan.

Christine Pamp föreslår en omformulering enligt följande under § 48: "...Christine Pamp meddelar att det saknas röstsiffror från årsmötet beträffande detta, vilket medför att styrelsen konstaterar att man ännu inte kunnat utse 1:a respektive 2:a suppleant."

Emma Josefsson påpekar en felaktighet i formuleringen av det per capsulambeslut som fattades den 9 september 2005, och föreslår en ändring enligt följande:
" 9 september 2005
att uppdra åt sekretariatet att - i samarbete med strategigrupp II - sammanställa en utvärdering av de konkreta etappmålen i handlingsplanen (för perioden maj 2004 -
april 2006 (5.1 - 5.4) ) att ligga till grund för revideringen 2006, samt
att resultatet av utvärderingen presenteras på styrelsens möte i december 2005."

Styrelsen har uppmärksammat en felaktighet under § 58 där beslutssatsen ska ändras enligt följande:
" Beslut

att lägga rapporten för det andra tertialet 2004 2005 till handlingarna."

Sune Montán saknar i det andra stycket under § 60, återgivningen av styrelsens diskussion angående förslaget till strategi för att öka aktivismen, ett inlägg från Mats Engman där han menar att sektionen är dålig på att ta hand om sina aktivister för att få dem att stanna i organisationen.

Styrelsen enas om ett tillägg i den första beslutssatsen under § 61 enligt följande:
" Beslut

att anta förslaget på direktiv för utvärdering av hur svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 togs fram med tillägget att också undersöka om grupper och aktivister känner till handlingsplanen ,..."

Beslut

att med dessa ändringar förklara protokollet justerat och lägga det till handlingarna.


§ 73 Utvärdering av styrelsemötet 24-25 september 2005

Styrelsen konstaterar att det, med nuvarande möteskalender, är för kort om tid mellan styrelsens möten i september och oktober, samtidigt som det blir ett alltför långt sommaruppehåll mellan juni- och septembermötet.

Beslut

att tidigarelägga 2006 års septembermöte.


§ 74 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

14 oktober 2005
att föreslå Gabi Björsson och Magnus Öhman som ordföranden för årsmötet 2006. De har därmed också uppdraget att ta ansvar för årsmötets innehåll och upplägg och utarbeta förslag till dagordning i samråd med sekretariatet.


§ 75 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh ger en muntlig rapport från sekretariatet. Styrelsen har sedan tidigare givits en skriftlig redogörelse angående mediatäckningen för perioden.

Rebiya Kadeer, uighur, och tidigare samvetsfånge från Kina besökte sekretariatet den 13 oktober.

När det gäller den svenska sektionens arbete med SVAW-kampanjen har Katarina Bergehed och Fredrik Kron uppvaktat Socialstyrelsen angående bristande förekomst av handlingsplaner i svenska kommuner vad gäller våld mot kvinnor. Den sista delrapporten i den svenska delen av kampanjen kommer att släppas inom kort.

Den 26 september hölls ett välbesökt seminarium om Colombia på sekretariatet där Peter Drury som ingår i IS Colombia-team, var inbjuden som föreläsare.

Febril aktivitet råder när det gäller "Rätt ska va rätt"-projektet. Bland annat pågår informatörsutbildningar och utbildningar i kreativt kampanjarbete. Projektet har hittills mötts av ett stort gensvar.

Elisabeth Löfgren har genomfört en utbildning för samordnare om förhållningssätt till media.

Agneta Söder arbetar med förberedelserna inför sjösättningen av Amnestyakademin, bland annat letas det efter externa partners.

På fundraisingsidan har den svenska sektionen nu startat telemarketingverksamhet i egen regi. "Uppringarna" arbetar kvällstid och använder sekretariatets lokaler.

En reklamspot för Amnesty kommer att visas i samband med Stockholms filmfestival.

När det gäller lobbyarbetet för en internationell konvention till skydd mot "försvinnanden" förhåller sig den svenska regeringen fortfarande skeptisk.

Madelaine Seidlitz kommer att hålla en fördjupad fortsättningsutbildning om asyl- och flyktingfrågor i Göteborg den 12 november.

Mångfaldsarbetet är i full gång på sekretariatet. Intervjuerna har nu genomförts och en personalutbildning kommer att hållas den 26 oktober.


§ 76 Rapport från styrelsemedlemmar

Styrelsens ledamöter rapporterar om det löpande arbetet sedan förra styrelsemötet.

Christine Pamp föreslår att Sune Montán sammanställer de synpunkter som förts fram i styrelseforumet angående handlingsplansrevideringsprocessen, varefter beslut fattas per capsulam.


§ 77 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Carl Söderbergh hälsar att Stefan Johansson inte hade någonting att rapportera från AIK sedan förra styrelsemötet.

För egen del håller Carl Söderbergh för närvarande på med förberedelser inför det stundande Directors Forum som kommer att hållas i London den 7-9 november, där bl a IS nästa operativa plan (ISOP 2) kommer att diskuteras.


§ 78 Amnesty Business Groups (ABG) framtida finansiering

Kajsa Lindståhl från ABG redogör för förslaget. Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor.

En diskussion förs huruvida det är nödvändigt för styrelsen att fatta beslut i frågan i detta skede med tanke på att sektionens budgetprocess för 2006 redan är långt framskriden. Ett beslut kan tidigast implementeras 2007. Kajsa Lindståhl betonar emellertid att det är av stor vikt för ABG att beslut i frågan fattas så snart som möjligt.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 i samarbete med Amnesty Business Group och generalsekreteraren att om möjligt inkomma till styrelsens decembermöte 2005 med ett konkret förslag på hur Amnesty Business Groups framtida finansiering bör se ut, samt att i annat fall inkomma med förslaget till styrelsens januarimöte 2006.


§ 79 Information om EU-föreningen

Susann Olsson informerar styrelsen om bakgrunden till bildandet av EU-föreningen samt om det arbete som bedrivs idag. Styrelsen ges tillfälle att ställa frågor.


§ 80 Förslag till budget 2006

Jörgen Persson redogör för sekretariatets förslag till budget 2006 som bl a innefattar en extrasatsning för att öka aktivismen, varefter diskussion sker i styrelsen. Styrelsen anser inte att sekretariatets förslag nog väl speglar de prioriteringar som efterfrågades vid junimötet. Styrelsens tidigare krav på prioriteringar kvarstår således.

Vidare anser styrelsen att det pågående mångfaldsarbetet inom sektionen måste avspeglas tydligare i budgeten. Det är av stor vikt att medlemmarna tydligt ser hur och var satsningar görs för att öka mångfalden i organisationen. Styrelsen efterfrågar också en större tydlighet avseende budgetens disponibla delar, dvs den del av budgeten som inte är upplåst i fasta kostnader.

Madelaine Seidlitz redogör för de sekretariatsanställdas syn på budgetförslaget där de anställda vill påminna om styrelsebeslutet från marsmötet 2005 vilket innebar att en översyn av löneläget på sekretariatet skall finnas med i budgeten för 2006, vilket inte tycks vara fallet i det nuvarande förslaget. Styrelsen instämmer och vill att översynen ska finnas med i budgeten.

När det gäller den föreslagna fortsatta satsningen på F2F-rekrytering i Stockholm ser styrelsen strategiska problem i detta och poängterar att det tidigare önskemålet från junimötet om att förlägga rekryteringen även utanför storstäderna kvarstår.

Fredrik Kron redogör för sektionskampanjen som planeras att inledas under våren 2006 och sträcka sig fram till riksdagsvalet hösten 2006. Kampanjen innebär en extrasatsning om 425 tkr. Styrelsen ställer sig positiv till kampanjen.

Styrelsen enas om att det är av stor vikt att en mediastrategi tas fram. Möjligheter finns att en extern partner kan komma att kostnadsfritt arbeta med detta, i annat fall måste en beredskap finnas att sektionen själv bekostar detta vilket måste avspegla sig i budgeten för 2006.

Beslut

att efter ovannämnda förtydliganden tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna intäktsbudgeten 2006 på omkring 42,8 Mkr, samt

att ge sekretariatet i uppdrag att anpassa sitt budgetförslag till en kostnadsdel som överensstämmer med storleken på sektionens överreserv.


§ 81 Förslag till budget 2007

Jörgen Persson redogör för sekretariatets förslag till budget för 2007. Styrelsen konstaterar att det i budgetförslaget inte nämns några förslag på nya intäktsslag.

Beslut

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2007 med tillägget att styrelsen gärna ser en utveckling av nya intäktsslag.


§ 82 Årsmöte/MR-konferens 2006

Dan Grundin presenterar ett förslag till tidsplan för styrelsen inför årsmötet/mr-konferensen 2006.

Beslut

att under "Decembermötet 2005" stryka punkten "direktiv för valberedningen",

att efter ovanstående justering anta förslaget till tidsplan,

att utse Åsa Vinge till styrelsens kontaktperson för årsmötet/mr-konferensen 2006.


§ 83 Utlokaliserade styrelsemöten

Styrelsens årliga "visionsmöte" äger rum i januari och är av tradition utlokaliserat, denna gång föreslås Göteborg med tanke på den kommande mr-konferensen/årsmötet. Styrelsen har också under senare tid funderat över om något av vårens möten kan hållas i Skåne med tanke på att flera ledamöter är boende där.

Jörgen Qwist föreslår att decembermötet hålls i DGCs lokaler i Vasastan, Stockholm, där han arbetar.

Beslut

att förlägga styrelsens decembermöte 2005 till Vasastan, Stockholm,

att förlägga styrelsens januarimöte 2006 till Göteborg,

att förlägga styrelsens marsmöte 2006 till Skåne,


§ 84 Mötet avslutas

Christine Pamp avslutar mötet.


Christine Pamp Ida Burlin
Mötesordförande MötesordförandeFredrik Mattsson Jörgen Qwist
Sekreterare Justerare