Möte med sektionens styrelse den 5-6 maj 2005 Protokoll från 1-2 maj 2005PROTOKOLL NR 8/2004/2005

Möte med sektionens styrelse den 5-6 maj 2005

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, § 149-163
Ida Burlin X
Jeanette Irekvist X
Anja Melin X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X, mötesordförande § 158-163
Christine Pamp X, mötesordförande § 141-158
Sara Ångström X
Magnus Öhman X
Suppleanter
Shirin Heidari X
Erik Jennische X
Madelaine Seidlitz X
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare
Övriga
Rikard Backelin X, § 161
Anna Dahlbäck X, § 161
§ 141 Mötet öppnas

Christine Pamp förklarar mötet öppnat.


§ 142 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Ida Burlin till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 143 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse ordförandereserv för nästa möte på det konstituerande mötet.


§ 144 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 145 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 5-6 mars 2005

Shirin Heidari förslår ett förtydligande under § 138 rörande Jeanette Irekvists förlag om att styrelsen bör utse en person som ska vara ansvarig för arbetet kring rekrytering av aktiva medlemmar. Den nuvarande formuleringen kan tolkas som att styrelsen ska utse en person som själv ska rekrytera medlemmar.

Beslut:

att med ovanstående ändring förklara protokollet justerat samt lägga protokollet till handlingarna.


§ 146 Utvärdering av styrelsemötet den 5-6 mars 2005

Christine Pamp inleder punkten med att informera om det inte kommer att ske någon formell utvärdering av det pågående mötet men att det står ledamöterna fritt att i efterhand kontakta henne med reflektioner och synpunkter. Därefter redogör Christine Pamp för sammanställningen av ledamöternas synpunkter på föregående möte.

Styrelsen diskuterar hur arbetet kan effektiviseras mellan mötestillfällena, bland annat förslås att styrelsesekreteraren så snart som möjligt efter varje möte ska skicka ut en förteckning över de beslut som fattats vid mötet. På så vis blir ledamöterna inte lika beroende av att invänta styrelseprotokollet.


§ 147 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

28 april 2005
att godkänna förslaget till riktlinjer för överlämning och utvärdering,
att tillämpa dessa riktlinjer från och med årsmötet 2005,
att riktlinjerna revideras efterhand som nya behov och rutiner uppstår.

28 april 2005
att anta Ida Burlins och Sune Montáns sammanställning av styrelsens tankar om aktivism, samt att de lämnas över till sekretariatet som ett underlag för arbetet med att ta fram ett förslag på aktiviststrategi.


§ 148 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten:

Sedan föregående styrelsemöte har arbetet på sekretariatet till stor del präglats av årsmötesförberedelser samt sjösättandet av medlemsrekryteringsprojektet Face2Face.

Mats Engman från sekretariatet och Anna Massarsch från juristgruppen höll i en personalutbildning om aktivism på sekretariatet under perioden.

Som tillägg till den skriftliga rapporten om media kan nämnas att Filippa Bergin från Amnesty Business Group intervjuats för Miljömagasinet om företag i Kina, Madelaine Seidlitz intervjuades av Aktuellt angående svensk flyktingpolitik samt att Carl Söderbergh intervjuats om FN:s människorättskommision.

Amnesty har tillsammans med Röda Korset, Svenska Freds, Kristna Freds och Diakonia uppvaktat infrastrukturminister Ulrica Messing på näringsdepartementet angående Krigsmaterielutredningen (KRUT) och Sveriges vapenexport.

I april presenterades en rapport om mångfald och jämställdhet inom den svenska sektionen för de anställda. Nu har en arbetsgrupp tillsatts på sekretariatet med uppgift att utföra de rekommendationer som föreslås i rapporten.

Avslutningsvis informerar Carl Söderbergh om att han kommer att resa till Nepal tisdagen den 10 maj för att delta i ett utredningsuppdrag som initierats av IS.


§ 149 Ekonomisk rapport

Dan Grundin redogör för resultatrapporten t o m mars 2005 och meddelar att den första tertialrapporten som kommer att presenteras vid styrelsens junimöte, innehåller en mer utförlig analysdel samt en första prognos för året. Styrelsen efterfrågar en detaljplan och budget för hur pengarna från Allmänna arvsfonden planeras att användas.

Dan Grundin återknyter till den diskussion som fördes vid styrelsens januarimöte om huruvida Tsunami-katastrofen har påverkat insamlingsresultatet för Amnesty. Nu, några månader senare kan sekretariatet konstatera att det inte går att se någon tydlig "Tsunami-effekt" på resultaten.


§ 150 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus rapporterar om att Amnestyfonden har utsett en vikarierande kontaktperson, Mårten Bengtsson, eftersom den ordinarie kontaktpersonen Maria Bexelius för närvarande tjänstgör utomlands. Vidare rapporteras att Amnestyfonden har bjudits in för att delta i samband med sektionsstyrelsens junimöte, septembermöte eller oktobermöte.


151 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

Carl Söderbergh redogör kort för AIK's pågående arbete, bland annat pågår det ett arbete med att skapa en internationell fond för mindre sektioner att söka pengar från, International Mobilization Trust (IMT). När det gäller ursprungsfolkens rättigheter ser det inte ut som att det kommer att komma någon resolution angående detta vid ICM.


§ 152 Delrapport från uppdragsgruppen för utvärdering av beredningsorganisationen

Styrelsen går igenom delrapporten. När det gäller frågeställningen "Har uppdragsgruppen präglats av mångfald avseende ålder, kön och etniskt ursprung" föreslår styrelsen att man också bör titta på den geografiska spridningen.

När det gäller innebörden i begreppet etnisk mångfald föreslås Shirin Heidari och Lisa Moraeus att inkomma till styrelseforumet med ett förslag till en definition.

Beslut

att uppdra åt Anja Melin att kontakta uppdragsgruppen för att lägga till parametern "geografisk spridning" i frågeställningen som anges ovan,

att uppdra åt Shirin Heidari och Lisa Moraeus att inkomma till styrelseforumet med ett förslag till en definition av begreppet "etnisk mångfald".


§ 153 Uppdragsgrupper 2002-2005

Styrelsen går igenom underlaget.

Beslut

att till varje styrelsemöte uppdra åt sekretariatet att sammanställa en aktuell förteckning över styrelseuppdrag.


§ 154 Fundraisingstrategi 2004-2010

Vid styrelsens oktobermöte 2004 presenterade sekretariatet ett förslag till fundraisingstrategi för 2004-2010 med syftet att uppfylla de tillväxtmål som ryms i sektionens handlingsplan för samma period. Styrelsen bordlade förslaget och efterlyste ett diskussionsunderlag om en framtida tillväxt för sektionen, där målen i handlingsplanen kan överträffas och som också tar upp andra satsningar än det förestående medlemsrekryteringsprojektet (F2F). Styrelsen uppdrog åt sekretariatet att tillsammans med styrelsens ordförande och kassör ta fram ett diskussionsunderlag om sektionens framtida tillväxt till styrelsens januarimöte 2005.

Vid styrelsens januarimöte 2005 presenterade sekretariatet ett diskussionsunderlag med en sammanfattning av tillväxtområden där sex principer hade valts ut, som sekretariatet ansåg vara särskilt viktiga för en framtida tillväxtstrategi. I den efterföljande diskussionen uppdrogs sekretariatet att i samråd med Christine Pamp och Jeanette Irekvist revidera förslaget på fundraisingstrategi för 2004-2010 till styrelsens majmöte i enlighet med styrelsens diskussion.

Styrelsen diskuterar den nu reviderade fundraisingstrategin. En fråga gäller hur välfungerande affärsverksamheter inom Amnesty som exempelvis "Byring och Bråte", ska kunna utvecklas och spridas inom den svenska sektionen.

Jeanette Irekvist föreslår att det borde upprättas en uppdragsgrupp som arbetar med stora gåvor, exempelvis med hjälp av personer inom ABG's Advisory Council. Sara Ångström efterlyser ett underlag angående detta.

Vidare diskuteras tidpunkten för en delutvärdering med tanke på eventuella revideringar av strategin.

Beslut

att följande två meningar i det sista stycket under rubriken "Förutsättningar" i fundraisingstrategin stryks: "Fundraisingteamet är operativt ansvarigt för genomförande av fundraisingstrategin på central nivå. Grupperna och distrikten ansvarar för att uppfylla mål 2 i handlingsplanen."

att utifrån ovannämnda ändring anta fundraisingstrategin för 2004-2010,

att återkomma 2007 för att göra en delutvärdering samt eventuella revideringar av fundraisingstrategin,

att tillsätta en uppdragsgrupp som ska undersöka hur man inom sektionen kan utveckla och sprida redan fungerande affärsverksamheter, som till exempel "Byring och Bråte".


§ 155 Genomgång inför årsmötet

Styrelsen går igenom förslaget till årsmötesdagordning och planerar inför årsmötet.


§ 156 Sent inkommen motion

Styrelsen diskuterar den sent inkomna motionen och enas om att avstå från att lägga fram ett yttrande.


§ 157 Granskningskommitténs rapport

Styrelsen diskuterar Granskningskommitténs rapport.


§ 158 Förslag till dagordning för konstituerande möte den 8 maj

Christine Pamp förslår att styrelsen vid det konstituerande mötet ska tillsätta interimistiska mentorer som nya styrelseledamöter kan vända sig fram till junimötet.

Beslut

att lägga till ordet "introduktion" till punkt 8. på dagordningen "Kommunikation och mentorskap",

att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.


§ 159 Förslag till möteskalender 2005/2006

Diskussioner förs angående styrelsens möte den 4-5 juni som ska föregås av en utbildningsdag på sekretariatet. Ett förslag är att halva utbildningsdagen ska handla om arbetet i den svenska sektionen och att den andra halvan vigs åt internationella frågor.

Med tanke på att man ännu inte vet huruvida motionerna som avser årsmötets tidpunkt kommer att bifallas eller inte, föreslår Christine Pamp att den andra delen av möteskalendern som avser 2006 tills vidare bör bordläggas.

Chrisitine Pamp informerar att hon kommer att inkomma med ett förslag för utbildningsdagen i anslutning till styrelsens endagsmöte i oktober. Magnus Öhman menar att utbildning är viktigt men påpekar samtidigt hur tidigare styrelser har kämpat för begränsa arbetsbelastningen för styrelseledamöterna, till exempel genom att göra om oktobermötet till ett endagsmöte.

Madelaine Seidlitz framför en synpunkt från sekretariatsanställda att det är viktigt att den nya styrelsen träffar de anställda i ett tidigt skede.

Beslut

att anta förslaget till möteskalender för 2005,

att tillsvidare bordlägga förslaget till möteskalender för 2006.


§ 160 Överlämning mellan avgående och tillträdande styrelse

Beslut

att utse Lisa Moraeus och Ida Burlin till överlämningsansvariga mellan avgående och tillträdande styrelse.


§ 161 Inför det internationella rådsmötet 2005 (ICM)

- Rapport från Directors Forum

Carl Söderbergh redogör för rapporten från Directors Forum som hölls i Haarlem, Nederländerna den 16-18 mars 2005. Directors Forum är en internationell mötesform för Amnestys generalsekreterare.

Styrelsen diskuterar rapporten.

- Rapport från Chairs Forum

Christine Pamp redogör för rapporten från Chairs Forum som också det hölls i Harleem, Nederländerna, den 18-20 mars 2005. Chairs Forum en internationell mötesform för Amnestys styrelseordföranden.

Styrelsen diskuterar rapporten.

- Internationellt möte om aktivism

Christine Pamp informerar om att det efter ett initiativ från de kanadensiska och franska sektionerna kommer att hållas ett internationellt aktivistmöte i Paris i slutet av juni.

Sune Montán föreslås av styrelsen att tillsammans med Ida Wistbacka från sekretariatet delta vid det internationella mötet.

- Resolutioner

Styrelsen går igenom sammanställningen över de resolutioner som kommer att tas upp vid ICM.


§ 162 Utvärdering av styrelseåret

Styrelsen delas in i smågrupper och arbetar med olika avsnitt i underlaget. Varje grupp ska sedan skriva ned vad man kommit fram till och meddela detta till Christine Pamp.


§ 163 Möte med årsmötesfunktionärer

Anna Dahlbäck och Rikard Backelin, vilka kommer att förslås till ordförande respektive vice ordförande vid årsmötet, går tillsammans med styrelsen igenom årsmötesdagordningen.


§ 164 Övriga frågor

- Årsmötesfrågor vid styrelsemöten

Magnus Öhman föreslår att en översyn bör göras angående vilka årsmötesfrågor som behöver beredas vid styrelsemötena.

Beslut

att uppdra åt Magnus Öhman och styrelsesekreteraren att till styrelsens septembermöte se över vilka årsmötesfrågor som behöver beredas vid styrelsemötena.

- Ljungskile folkhögskola

Sune Montán redogör för underlaget som inkommit från distrikt Bohuslän/Älvsborg och innehåller ett erbjudande till den svenska sektionen från Ljungskile folkhögskola om att bli en av huvudmännen i folkhögskolans styrelse.

En diskussion förs i styrelsen huruvida den svenska sektionen bör stå som huvudman för Ljungskiles Folkhögskola. Sara Ångström förmedlar synpunkter från de sekretariatsanställda där man ser risker både vad gäller det ekonomiska ansvaret som ett huvudmannaskap innebär men också när det gäller Amnestys varumärke. Man ställer sig dock positiv till ett samarbete, men inte till ett huvudmannaskap.

Sune Montán menar att huvudmannaskapet inte innebär några ekonomiska förpliktelser, utan att skolans rektor tar det fulla ekonomiska ansvaret. Det ekonomiska ansvaret har också utretts av Amnestys juristgrupp som menar att det kan se olika ut. Vidare påpekar han vikten av att stödja denna form av aktivism samt att sektionen på detta sätt har en möjlighet att i linje med handlingsplanen kunna vara med och påverka MR-utbildningen vid skolan.

Magnus Brattgård efterlyser ett mer utarbetat underlag innan han är redo att fatta beslut i frågan, där de positiva effekterna för distriktet och sektionen anges. Vidare vill han veta vad som gäller, vem som har det faktiska ekonomiska ansvaret.

Madelaine Seidlitz informerar om att ett beslut om att ta på sig huvudmannaskapet för folkhögskolan skulle gå stick i stäv med sekretariatets nuvarande arbete med att ta fram en MR-utbildningsstrategi.

Dan Grundin förslår att distriktet istället står som huvudman. Sune Montán svarar att folkhögskolan uttryckligen vill att sektionen ska göra det, det väger tyngre.

Jeanette Irekvist menar att utbildningsstrategin måste bli klar först, sen kan man fatta beslut om denna typ av samarbeten.

Lisa Moraeus frågar om sekretariatets MR-utbildningsstrategi kan vara klar till oktobermötet. Dan Grundin svarar att det nog bli svårt och ber att få återkomma till styrelsen om detta.

Beslut

att avslå Ljungskile folkhögskolas förfrågan om att svenska sektionen ska bli en av huvudmännen i folkhögskolans styrelse,

att uppdra åt Sune Montán att meddela distrikt Bohuslän/Älvsborg följande svar på förfrågan om huvudmannaskap för Ljungskile Folkhögskola: "Både i Sverige och internationellt pågår ett arbete med att ta fram strategier för MR-utbildning inom Amnesty. Styrelsen ser det därför som olyckligt att besluta om ett huvudmannaskap i nuläget och ber att få återkomma i frågan i ett senare skede, men vill dock framhålla att man ser förslaget som ett positivt initiativ."

Sune Montán reserverar sig mot beslutet via e-post den 12 maj 2005 med följande motivering:

"Jag reserverar mig mot beslutet att svenska sektionen inte blir huvudman för Ljungskile folkhögskola. Jag anser en av sektionens viktigaste uppgifter vara att stödja och uppmuntra aktivism. Jag tycker inte att motivationen, att vi inte vet hur vår kommande strategi kommer att se ut, är ett gott skäl att avslå distrikt Bohuslän/Älvsborgs begäran om huvudmannaskap. Jag anser att styrelsen borde låtit stöd till aktivism väga tyngre än osäkerheten kring strategin och att vi borde tillmötesgått distriktets begäran."


§ 165 Mötet avslutas

Lisa Moraeus tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Christine Pamp Lisa Moraeus
Mötesordförande MötesordförandeFredrik Mattsson Ida Burlin
Sekreterare Justerare