Förslag till ändringar i arbetsordning Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp ett
Datum: 21 januari 2009

Bakgrund
Styrelsen går igenom sin arbetsordning två gånger per år, på januarimötet respektive junimötet. I detta förslag föreslås ändringar gällande punkt om strategigrupper och ny punkt om visionsmöten.

Strategigruppen har även sett över den arbetsordning som den internationella styrelsen (IEC) har. I IEC:s arbetsordning regleras bland annat att ledamöter inte får ha politiska uppdrag och det finns även tydligt angett vad som sker om det finns misstanke om att en styrelseledamot allvarligt misskött sig och hur processen går till kring beslut om en ledamot ska uteslutas. Strategigruppen föreslår att styrelsen för en principiell diskussion kring vilka ändringar som bör föras in i den svenska arbetsordningen.

Förslag gällande ändringar

Ändring av 14 (se rad som ska strykas):
14. Organisationen av styrelsens arbete
Vice ordförande utses av styrelsen på förslag av ordföranden och ska utses på konstituerande möte.

Ny punkt 33:
33. Strategigrupper
Styrelsen är organiserad i tre strategigrupper, vilka är tilldelade olika tematiska ansvarsområden. Strategigruppernas sammansättning och deras sammankallande bestäms av styrelsen på förslag från ordföranden. Arbetet med dessa fortgår löpande under året och rapporteras muntligen vid mötena.

Ny punkt 34:
34. Visionsmöten
Styrelsen ska vid två möten per år avsätta tid för visionsdiskussioner. Det är önskvärt med en visionsdiskussion under hösten och en under våren. Inför visionsdiskussionen ska det finnas ett skriftligt diskussionsunderlag

Förslag till beslut

att ändra arbetsordningen enligt förslagen ovan,

att uppdra åt strategigrupp ett att fortsätta diskussionen om vilka ändringar som bör föras in i den svenska arbetsordningen.