En jämställd representation inom Amnestys arbetsmaterial Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp 1
Datum: 11 januari 2009

En jämställd representation inom Amnestys arbetsmaterial

Bakgrund
Vid årsmötet 2008, beslutade den Svenska sektionen av AI ”att ge styrelsen i uppdrag att verka för en jämställd representation av kränkningar av män respektive kvinnor i Amnestys arbetsmaterial på en internationell nivå”. Under junimötet fick strategigrupp 1 i uppdrag att förbereda ett beslut som tillgodosåg detta årsmötesbeslut.

Resonemang
Innebörden av beslutet är att alla typer av AI:s arbetsmaterial på en internationell nivå ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Då jämställdhet mellan kvinnor och män skapas när beslut fattas, prioriteringar görs, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i alla aspekter av det dagliga arbetet. Jämställdhetsfrågorna får inte hamna i skymundan eller åsidosättas i den verksamhet och de prioriteringar som ligger till grund för utformningen av arbetsmaterialet, något som kräver en djupgående förståelse för normer kring kön samt könsrelaterad diskriminering. Jämställdhetsintegrering ter sig därför som en lämplig strategi för att uppnå målet om en jämställd representation av kränkningar av kvinnor och män i AI:s arbetsmaterial.

En alternativ väg som nämndes under årsmötet och som också har diskuterats under beredningen av detta ärende inför styrelsebeslut i frågan är könskvotering. Härigenom skulle lika många män som kvinnor bli föremål för AI:s aktionsfall. Detta skulle dock innebära att AI:s arbetsmaterial tolkas i en mycket snäv bemärkelse och likställs med endast aktionsfallen. Arbetsmaterialet kan också anses vara vidare än så då det även innefattar bla kampanjer, rekommendationer och rapporter.

En annan aspekt att fundera över och ta hänsyn till i detta sammanhang är vilka kriterier som används då aktionsfallen väljs ut. Om det t.ex. finns fler män än kvinnor som är samvetsfångar och som uppfyller AI:s kriterier för att omfattas av våra aktionsfall så kan det anses vara rimligt att fler män än kvinnor tas upp i dessa fall. Här är det dock viktigt att minnas att de kriterier som används för att välja ut vem som representeras i aktionsfallen kan vara könsblinda och indirekt diskriminerande, vilket kan leda till att fler män än kvinnor representeras i våra aktioner. Exempelvis kan olika frågor och olika typer av MR kränkningar drabba kvinnor respektive män i olika stor utsträckning, något som en könsblind analys riskerar att missa. De olika typer av MR kränkningar och ämnen som AI väljer att ägna sig åt kommer härigenom att påverka fördelningen av män och kvinnor i AI:s arbetsmaterial. Att ha tillgång till fri abort är ett exempel på en aktuell fråga inom AI vars utfall kommer att påverka kvinnor på ett annat vis och i en större utsträckning än män. Kränkningar av de ekonomiska och sociala rättigheterna samt könsrelaterat våld är andra områden där kvinnor kan antas vara överrepresenterade bland dem som utsätts. Dignitykampanjen torde därför leda till att de kränkningar som drabbar företrädelsevis kvinnor ges större utrymme i AI:s arbetsmaterial än tidigare.

För att göra ett medvetet ställningstagande i valet av fokus för verksamheten på ett sätt som inte är blint för kön måste ett genusperspektiv genomsyra verksamheten. Den kunskapsnivå och medvetenhet som krävs för detta uppnås troligen ej genom kvotering utan snarare genom jämställdhetsintegrering.

Styrelsen arbetar därför redan nu med att lyfta vikten av en jämställdhetsintegrering i samband med internationella fora i AI. Exempelvis har vikten av en genomgående jämställdhets integrering lyfts av den svenska sektionen i samband med ISP processen, i kommunikation med den brittiska sektionsstyrelsen och i förberedelserna inför ICM där den svenska sektionen även avser att lyfta en motion till förmån för legal abort. Om motionen går igenom torde kvinnors representation inom AI:s arbetsmaterial öka. Även i den Svenska sektionen kommer jämställdhet att sättas än mer i fokus genom det pågående mångfaldsarbetet.

Förslag till beslut:
Med målsättning att skapa bestående förändringar av AI:s arbetssätt och arbetsmaterial avseende jämställdhet ska styrelsen:

1. Arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv då den konsulteras i frågor av internationell karaktär

2. Tillskriva prep com för ICM 2009 och föreslå att utrymme ges för att diskutera jämställdhetsintegrering under mötet

3. Tillskriva IEC – International Executive Committee för att poängtera vikten av ett intensifierat arbete med jämställdhetsintegrering på IS samt be om en återkoppling på arbetet med gender action plan

4. Fortsätta det påbörjade arbetet med jämställdhetsintegrering inom den Svenska sektionen