Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 8 januari 2009


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.

Uppdrag ålagda styrelsen

2006/2007

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

ICM-beslut 21. Ett Amnesty: Avgifter till fördelning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att bevaka implementeringen av det aktuella beslutet och dess effekter, dels på den svenska sektionens arbete dels på den internationella rörelsens utveckling.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 66 Decentralisering av Amnestys biståndsverksamhet
Beslut
att styrelsen ska verka för att biståndsarbetet ges plats i nästa internationella handlingsplan.

Möte med sektionens styrelse den 14-15 juni 2008

§30 Årsmötet 2008
- Uppföljning av årsmötesbeslut
33. Om handlingsplanens prioriteringar
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att till styrelsens septembermöte presentera ett förslag på hur den svenska sektionen ska gå vidare i denna fråga internationellt.

36. Kvinnors mänskliga rättigheter, en skyldighet
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att till styrelsens septembermöte presentera ett förslag på hur den svenska sektionen ska gå vidare i denna fråga internationellt.

§31 Styrelsens arbete

- Ansvarsområden inom styrelsen
Beslut
att organisationsdialogen under 2008/2009 fokuserar på två ämnen: Organisationsöversyn och redovisning samt Den internationella handlingsplanen.

- ICM 2009
Beslut
att uppdra åt Sofia Halth att inkomma med ett förslag till styrelsen på resolution i abortfrågan senast den 31 december 2008.

Möte med sektionens styrelse 12-13 september 2008

§50 STYRELSENS KOMMUNIKATION TILL MEDLEMMARNA
Beslut
att styrelsen fortsättningsvis använder detta diskussionsforum för dialog med medlemmarna,
att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemsforum med sekretariatet.

Beslut
att det nya sätt som styrelsen väljer att kommunicera på utvärderas senast till septembermötet 2009.

§52 INFÖR ÅRSMÖTET 2009
Beslut
att strategigrupp 2 fortsätter diskussionen om hur vi organiserar våra årsmöten i Forum.

§53 FÖRSLAG ATT ANSTÄLLA EN DISTRIKTSAMORDNARE FÖR UPPSALA
Beslut
att gruppen som arbetar med organisationsöversynen tar med frågan om utlokalisering och distriktscenter i sin utredning,

Möte med sektionens styrelse 6 december 2009

§97 ÅRSMÖTET 2009
Beslut
att uppdra åt Maria Landenius att ta fram ett förslag till årsmötet om att ta bort kravet på dokumentation av det förberedande telefonmötet inför styrelsemötena.

§99 INFÖR ICM 2009
Beslut
att Handlingsplanegruppen och Demokratigruppen återkommer till styrelsen innan årsskiftet med förslag på eventuella resolutioner som ska lämnas in till ICM.

§ 100 INFÖR JANUARIMÖTET
Beslut
att uppdra åt Anna Nilsdotter att återkomma i styrelsens forum med förslag på tema för styrelsens visionsdiskussion i januari 2009.

§ 101 ARBETSGIVARFRÅGA
Beslut
att uppdra åt Anna Nilsdotter, Felicitas Bergström och Jörgen Qwist att i samråd med sekretariatet föra en dialog med Stockholmsdistriktets styrelse, om samarbetet och om rutinerna för den ekonomiska redovisningen.

Uppdrag ålagda sekretariatet

2007/2008

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§89 Profilmaterial
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.

Möte med sektionens styrelse den 26-27 Januari 2008

§101 Uppföljning av beslut
Beslut
att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

Möte med sektionens styrelse den 18 april 2008

§137 Inför etappmål 2009-2010
I styrelsens efterföljande diskussion enas man om att anta förslaget efter det att följande ändringar har införts under det fjärde stycket:
"...Vi föreslår därför att sekretariatet får i uppdrag att till styrelsens möte i september juni 2008 inkomma med ett första förslag på etappmål med målstyrningsformuleringar för 2009-2010 och att beslut om etappmålen därefter integreras med beslutsprocessen om budgeten. Det skulle innebära att sekretariatet får styrelsens synpunkter på förslaget i september juni och återkommer med ett reviderat förslag till etappmål till oktobermötet septembermötet , då även sekretariatets förslag till budget 2009 presenteras. Eventuella slutliga justeringar kan sedan göras av styrelsen i december 2008 då även slutligt beslut om budget fattas."
Beslut
att efter att ovanstående ändringar införts arbeta enligt den av sekretariatet föreslagna processen.

Åtgärdat december 2008, kan strykas.

Möte med sektionens styrelse den 14-15 juni 2008

§28 Etappmål 2009-2010
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att presentera ett slutligt förslag till etappmål 2009-2010 med målstyrning till styrelsemötet i oktober 2008.

Åtgärdat december 2008, kan strykas.

§30 Årsmötet 2008
- Uppföljning av årsmötesbeslut
34. Införande av alkoholpolicy
Beslut
att uppdra åt sekretariatet i samråd med ungdomsrådet att till styrelsens septembermöte ta fram ett förslag på alkholpolicy för den svenska sektionen.

43. Motion gällande information
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att se över frågan och återkomma till styrelsens decembermöte med en redogörelse.

Åtgärdat december 2008, kan strykas.

44. Motion gällande språket
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte inkomma med ett förslag på strategi där tillämpliga delar av den internationella språkstrategin inkluderas.

Åtgärdat december 2008, kan strykas.

Möte med sektionens styrelse 12-13 september 2008

§50 STYRELSENS KOMMUNIKATION TILL MEDLEMMARNA
Beslut
att styrelsens hörna uppdateras enligt förslagen ovan och därefter enligt instruktioner från styrelsen.

Beslut
att en presentation av styrelsen görs tillgänglig på den externa webben.

§56 ARV I GÖTEBORG
Beslut
att sekretariatet bevakar frågan och rapporterar frågans utveckling till styrelsen.

§62 ÖVERSYN AV AMNESTY BUSINESS GROUP (ABG)
Beslut
att ABG intergreras med sektionen avseende ekonomi,
att ABG:s syftesbeskrivningar och målgrupp vidareutvecklas,
att organisera om ABG till ett företagsnätverk där AI tar betalt för enskilda tjänster/produkter eller där intresserade företag erbjuds en ”paketlösning” utan ekonomisk vinning för AI,
att omvandla ABG till en ”vanlig” specialgrupp,
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från sekretariatet och ABGs styrelse för att genomföra de revideringar som krävs utifrån dagens beslut. Detta bör vara klart i november 2008 då kontraktet mellan ABG och sektionen ska omförhandlas. Arbetsgruppen skall rapportera gruppens resultat till styrelsens kontaktperson Jörgen Qwist.

Möte med sektionens styrelse 26 oktober 2008

§74 FÖRSLAG ETAPPMÅL 2009-2010
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att beakta styrelsens kommentarer och komma med det slutgiltiga förslaget på etappmål till styrelsemötet i december.

Åtgärdat december 2008, kan strykas.

§78 FÖRSLAG TILL BUDGET 2009
Beslut
att intäkts- och kostnadsramar höjs så att det finns såväl intäkter som resurser för att driva vidare ABG enligt ny intäktsmodell,
att styrelsen ställer sig bakom budgetmötets rekommendationer gällande en signifikant ökning av de disponibla delarna i nästa års budget.

Åtgärdat december 2008, kan strykas.

Möte med sektionens styrelse 6 december 2009

§94 BUDGET 2009
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens möte i januari 2009 ta fram ett reviderat budgetförslag för 2009 innehållande kostnader och intäkter relaterade till Postkodlotteriet, samt
att uppdra åt sekretariatet att snarast inkomma med ett förslag till beslut per capsulam avseende hur utdelningen från Postkodlotteriet 2008 ska hanteras.

§98 FÖRSLAG TILL MÅNGFALDSSTRATEGI
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att sammanställa det slutliga förslaget till mångfaldsstrategi.